ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

ul. Stefanowskiego 1/15

tel. 42 631 22 00, 42 631 22 03; 42 631 22 04

fax. 42 636 14 85

e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl

www.mechaniczny.p.lodz.pl

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z konstrukcją i technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W ramach studiów można wybrać jeden z kierunków dyplomowania: mechanikę stosowaną, konstrukcję maszyn i systemów mechanicznych, technologie wiórowe lub bezwiórowe.
  Studia rozwijają wiedzę i umiejętności inżynierów mechaników, a w szczególności ogólną metodykę prac projektowo-konstrukcyjnych, podstawy metrologiczne i możliwości wspomagania komputerowego prowadzonych prac. Proces kształcenia nastawiony jest na wykształcenie umiejętności prowadzenia badań numerycznych i eksperymentalnych. Studenci doskonalą swoje umiejętności projektowania, konstruowania, technologii i eksploatacji maszyn, posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz wybranych zagadnień informatycznych, ekonomicznych, prawnych i ochrony środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
  • Mechanika stosowana
  • Technologia budowy maszyn

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
  • Mechanika stosowana
  • Technologia budowy maszyn

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Advanced mechanical engineering jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Automatyka i robotyka

  Studia na kierunku automatyka i robotyka to gruntownie przebudowane w 2019 roku nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie oparte trzech działach wiedzy:

  • konstrukcji robotów i automatów przemysłowych,
  • oprogramowaniu systemów robotycznych,
  • elektrycznych układach sterownia.

  Studia, realizowane na dwóch wydziałach: Mechanicznym oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, wprowadzają studentów w tajniki budowy i funkcjonowania robotów. Przygotowują do wprowadzania automatyzacji i robotyzacji, traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju, we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza do praktyki przemysłowej.

  Studia drugiego stopnia pozwalają na pogłębianie wiedzy dotyczącej  m.in. procesów fizycznych i chemicznych wykorzystywanych w szybkim prototypowaniu oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej  zintegrowanych metod komputerowego wspomagania CAx. Studenci uczą się programowania robotów, sterowania, modelowania, identyfikacji i diagnostyki systemów. Poznają zagadnienia związane z najnowszymi trendami rozwojowymi i najistotniejszymi nowymi osiągnięciami z automatyzacji wytwarzania i sterowania. Uczą się o cyklu życia systemów wytwórczych, w szczególności robotów i OSN.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Energetyka
  Kierunek energetyka jest wspólnym przedsięwzięciem wydziałów Mechanicznego oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, mającym na celu przygotowanie wysokiej jakości kadr dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Program studiów uwzględnia procesy wytwarzania i przetwarzania energii w różnych postaciach (energia cieplna, mechaniczna, elektryczna), maszyny i urządzenia biorące udział w tych procesach, systemy i sieci elektroenergetyczne, a także zagadnienia projektowania, technologii produkcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń dla energetyki i przemysłu petrochemicznego. W toku studiów pogłebiana jest wiedza z zakresu energetyki odnawialnej, a także zagadnienia związane z pomiarami i automatyką przemysłową. Połączenie wiedzy i umiejętności z dwóch dyscyplin: inżynierii mechanicznej oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki zapewnia absolwentom unikalny zestaw kompetencji, pozwalający na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Maszyny energetyczne
  • Elektroenergetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Maszyny energetyczne
  • Elektroenergetyka
  • Chłodnictwo i klimatyzacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Maszyny energetyczne
  • Elektroenergetyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria materiałowa
  Studenci inżynierii materiałowej zdobywają wiedzę i umiejętnosci w obszarze materiałów inżynierskich, ich struktury, właściwości, technik wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu. Obszar ten obejmuje w szczególności materiały metaliczne, niemetaliczne, kompozytowe oraz nanomateriały o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach. Ponadto rozwijają wiedzę w zakresie racjonalnego doboru i projektowania materiałowego oraz kontroli jakości produkcji. Uczą się projektować oraz stosować procesy technologiczne kształtujące właściwości materiałów pod kątem warunków ich eksploatacji. W toku studiów nabywają umiejętności jak stosować nowoczesne metody i techniki badań materiałów, w tym: struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości fizyko-chemicznych. Dowiadują się, jak można badać i identyfikować przyczyny niszczenia i zużycia materiałów oraz im przeciwdziałać.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni
  • Polimerowe materiały kompozytowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria powierzchni
  • Polimerowe materiały funkcjonalne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • MECHANICAL ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki. Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Język angielski
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki.

  W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie.

  Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej.
   

  Umiejętności praktyczne są zdobywane w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zdobyte umiejętności są doskonalone podczas praktyk odbywanych w firmach związanych ze współczesnym transportem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (5)

bartek Ocena

Wybierając kierunek studiów kierowałem się bardzo prostym, ale chyba najważniejszym kryterium ? czy umiejętności zdobyte na studiach zagwarantują mi dobrą pracę. Energetyka to taki kierunek, w którym prawdziwi specjalności nie muszą martwić się o zatrudnienie. Ale żeby zostać prawdziwym specjalistą, należy kształcić się na dobrej uczelni. Właśnie dlatego studiuję na Politechnice Łódzkiej

techniki dentystyczne Ocena

Studiuję kierunek Techniki dentystyczne i wiem, że wiedza zdobyta zarówno na Politechnice Łódzkiej jak i Uniwersytecie Medycznym świetnie przygotuje mnie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Nie boję się o pracę, wysokie wymagania na rynku, czy konkurencję. Zdobywane wykształcenie daje mi pewność siebie

krys Ocena

Do studiowania na Politechnice Łódzkiej przekonała mnie jej bogata historia, olbrzymi wkład w rozwój nauki i prestiż. Bardzo fajnie jest być częścią tak znanej i ważnej uczelni

kuba Ocena

Mechanika i budowa maszyn to bardzo niejednolita dziedzina. Na studiach uczysz się wielu rzeczy, bo one wszystkie mają wpływ na to, czym będziesz zajmować się w przyszłości. Czy studia są trudne? Może nie ma bardzo dużo egzaminów, ale za to są bardzo konkretne i trzeba solidnie się do nich przygotować. Ale cóż, to studia dla najwytrwalszych.

drt Ocena

Automatyka i robotyka to bardzo rozwijające studia. Co ważne, wszystko czego się nauczyłeś na studiach możesz wykorzystać w pracy w różnych branżach i sektorach. Automatyka i robotyka na Politechnice Łódzkiej to świetny wybór i mocny fundament przyszłej kariery. Wiem, co mówię, bo na studia przyjechałem aż z Przemyśla