ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia angielska
  STUDIA I STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  • zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • potrafi wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając odpowiednie
  • formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej,
  • ma podstawową wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury i sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego,
  • ma elementarną wiedzę o kulturze, strukturach społecznych i instytucjach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego oraz o zachodzących między nimi relacjach.
  STUDIA II STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  • zna język angielski na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • operuje w szerokim zakresem możliwości wypowiedzi w języku angielskim, optymalnie dobierając formy wypowiedzi do wielorakich sytuacji komunikacyjnych,
  • ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej,
  • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o teoriach tłumaczenia i świadomość złożoności procesu przekładu,
  • zna w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym specjalizację najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej,
  • zna na poziomie rozszerzonym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden angielski (poziom rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest egzamin pisemny. 

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia romańska
  STUDIA I STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:
  Wiedza
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych
  • zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka, literatury, metodologii nauczania języków obcych. rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
  • ma usystematyzowaną wiedzę o podstawowych procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
  • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
  • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
  • ma podstawową wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
  • ma świadomość złożonej natury języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
  • ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
  • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu języka handlowego
  • zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich
  • zna najważniejsze zjawiska w historii literatury francuskiej i frankofońskiej
  • ma podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii Francji oraz krajów francuskojęzycznych
  • ma wiedzę o współczesnych instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
  • zna wybrane elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
  Umiejętności
  • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach. Posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu romanistyki
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych - w typowych sytuacjach profesjonalnych
  • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim
  • umie zaprojektować pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, przedstawiającą zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim, przedstawiających zagadnienia szczegółowe, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych
  • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej, w tym podstawowe wypowiedzi typu akademickiego – referat, streszczenie, krótki esej.
  • potrafi poprawnie tłumaczyć terminy ekonomiczne z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji. Potrafi przetłumaczyć prosty tekst ekonomiczny z języka polskiego na francuski
  • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego, romańskiego lub innego europejskiego, na poziomie B2 ESOKJ

  Kompetencje społeczne

  • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności
  • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
  • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
  • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
  • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
  • prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu
  • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
  • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
  • interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy
  STUDIA II STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:
  Wiedza
  • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  • zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym
  • zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
  • ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
  • ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
  • ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
  • ma pogłębioną wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
  • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
  • ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
  • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin
  • ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce przekładu, umożliwiającą tłumaczenie tekstów literackich oraz specjalistycznych i użytkowych (jeśli wybrał profil przekładowy)
  • zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów języka francuskiego
  • ma uporządkowaną, szeroką wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych
  • ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
  • ma pogłębioną wiedzę na temat życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. W szczególności umie stosować w praktyce zasady rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
  Umiejętności
  • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.
  • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w stopniu wystarczającym do przygotowania pracy magisterskiej
  • potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
  • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, oraz umiejętność prezentacji tych opinii w różnych formach i mediach
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach kulturowych, literackich i historycznych
  • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, a zwłaszcza pracy magisterskiej w języku francuskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i francuskim z zakresu problematyki romanistycznej
  • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo. Potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i różnymi rejestrami języka. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. Potrafi poprawnie od strony formalnej i językowej zbudować wypowiedź ustną i pisemną typu akademickiego – referat, tekst naukowy, streszczenie, recenzję pracy specjalistycznej i literackiej.
  • potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski
  Kompetencje społeczne
  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
  • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
  • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
  • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
  • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywaniem zawodu
  • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
  • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
  • interesuje się współczesnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Pierwszy język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest:

  • Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w języku francuskim).

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia ugrofińska
  STUDIA I STOPNIA:
  Wiedza
  Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej,
  • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych,
  • zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,
  • ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
  • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
  • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i literaturoznawstwie,
  • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego,
  • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
  • ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych,
  • ma podstawową wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego (węgierskiego/ fińskiego),
  • ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego/fińskiego,
  • ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej/fińskiej,
  • ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze węgierskiej/fińskiej,
  • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
  • ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej/fińskiej,
  • ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze węgierskiej/fińskiej,
  • ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier/ Finlandii w kontekście historii Europy,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
  Umiejętności
  Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska
  • potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach,
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac,
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
  • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych,
  • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod,
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu ugrofinistyki w języku polskim i węgierskim/fińskim,
  • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierski/fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim/fińskim z zakresu problematyki ugrofinistycznej i problemów z nią związanych,
  • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego/fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej),
  • potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej,
  • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Kompetencje społeczne
  Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:
  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego/fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
  • posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych węgierskich/fińskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role,
  • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania,
  • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonaniem zawodu,
  • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy,
  • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier/Finlandii), korzystając z różnych mediów i form,
  • ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze, literaturze i życiu społecznym Węgier/ Finlandii.
  STUDIA II STOPNIA:
  Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:
  • ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej,
  • zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym,
  • zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,
  • ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
  • ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
  • ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i literaturoznawstwie,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego,
  • ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
  • ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej,
  • ma pogłębioną wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego (węgierskiego/ fińskiego),
  • ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego/fińskiego,
  • ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich,
  • ma uporządkowaną szczegółową wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej/fińskiej,
  • zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze węgierskiej/fińskiej,
  • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej/fińskiej,
  • ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze węgierskiej/fińskiej,
  • ma wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier/ Finlandii w kontekście historii Europy,
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
  Umiejętności
  Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:
  • potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy,
  • posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych,
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,
  • potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych,
  • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
  • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań,
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu ugrofinistyki w języku polskim i węgierskim/fińskim oraz popularyzować wiedzę o wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych,
  • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i węgierski/fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
  • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim/fińskim z zakresu problematyki ugrofinistycznej i problemów z nią związanych,
  • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego/fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej,
  • posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej,
  • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych,
  • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ugrofińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski
  • Jeden język obcy do wyboru (poziom rozszerzony): j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ugrofińska jest:

  • oceny na dyplomie licencjackim,
  • średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia,
  • końcowej oceny z języka węgierskiego (poziom C1).

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia włoska
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent posiada wiedzę o podstawowych kierunkach rozwoju współczesnej filologii, językoznawstwa i literaturoznawstwa, zwłaszcza w zakresie studiów italianistycznych: współczesnego języka włoskiego, włoskiej literatury współczesnej i dawnej; ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch, o historii Włoch; wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch. Stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze – językoznawcze i literaturoznawcze; potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.
  Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1), drugim językiem obcym (poziom B2); stosuje rudymentarny warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów (literatura piękna, eseistyka, piśmiennictwo prasowe, naukowe, dokumenty administracyjne i inne).
  Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego, ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych. Jest przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym współpracy międzynarodowej.
  STUDIA II STOPNIA:
  Wykształcenie obejmuje dwie specjalizacje: językoznawczą i literaturoznawczą. Absolwent tej pierwszej posiada wiedzę o trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz językoznawstwa, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii językoznawczych, wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego, opisuje jego historyczną ewolucję, rozpoznaje i analizuje porównawczo podstawowe struktury języka włoskiego, funkcje społeczne, procesy wzbogacania i odbioru współczesnego języka włoskiego, opisuje procesy nauki języka.
  Absolwent specjalizacji kulturowo-literackiej posiada wiedzę o głównych trendach i kierunkach rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, stosuje samodzielnie podstawowe metody badawcze w ramach wiodących metodologii filologicznych oraz literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej. Ma pogłębioną wiedzę o współczesnej i dawnej literaturze włoskiej, o współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Włoch oraz pogłębioną wiedzę o historii Włoch i uwarunkowaniach historycznych współczesnych Włoch. Ma dobrą orientację w regionalnym zróżnicowaniu dialektów włoskich, tradycji historycznych i kulturalnych Włoch.

  Absolwenci obu specjalizacji posługują się biegle w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C2), w mowie i piśmie drugim językiem obcym (poziom B2), operują narzędziami tłumacza z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na włoski w zakresie literatury pięknej, eseistyki, piśmiennictwa naukowego i prasowego, języka administracyjnego itd. Posiadają umiejętność pracy w zespole i kierowania nią, inicjowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Mają pogłębioną świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego i ugruntowane przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Są dobrze przygotowani do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym współpracy międzynarodowej. Mają świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny*, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest:

  • ze średniej oceny z całego toku studiów
  • oceny na dyplomie licencjackim

  Dowiedz się więcej

   

 • GERMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Germanistyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań germanistyki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak i praktyk społecznych oraz kulturowych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym nauką o poznaniu i komunikacji społecznej.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent: zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim; zna podstawową terminologię z zakresu komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów; ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej; ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna frazeologizmy języka niemieckiego podbudowujące jego wiedzę realioznawczą o krajach niemieckiego obszaru językowego; zna złożone konstrukcje gramatyczne umożliwiające komunikację na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka niemieckiego; wykorzystuje zdobytą wiedzę o historii, kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyce i komparatystyce kulturowej i literackiej, jak i realiach krajów niemieckiego obszaru językowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.
  STUDIA II STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent: ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów literackich z języka niemieckiego na polski oraz polsko-niemieckich związków literackich), a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem; ma pogłębioną wiedzę o instytucjach życia literackiego i teatralnego w Polsce i krajach niemieckojęzycznych; ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy; ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych; posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi; posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego; posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, również w sytuacjach związanych z rozwojem kariery zawodowej; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, żywo interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język niemiecki (poziom rozszerzony)
  • Język obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistyka jest egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   

 • HELWETOLOGIA - STUDIA SZWAJCARSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszowy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji.

  Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie Szwajcarii, powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych współtworzącymi kierunek helwetologia.

  Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Helwetologia- studia szwajcarskie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • HISZPANISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (literatura, sztuka, historia). Przedmiotem badań jest również sam język (językoznawstwo).

  Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonymi od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewnia absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

  Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania ciekawych treści i rozwiązań.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hiszpanistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot maturalny

  Dowiedz się więcej

   

 • HUNGARYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

  Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego. Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka węgierskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Węgier. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje warsztat tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych (w tym język prawniczy, biznesu i administracji publicznej), w szczególności w zakresie tłumaczenia tekstów urzędowych, prawniczych i literackich. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hungarystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hungarystyka jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz końcowa ocena z języka węgierskiego.

  Dowiedz się więcej

 • IBERYSTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Iberystyka

  Absolwent kierunku iberystyka wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jest przygotowany merytorycznie do refleksji na temat kultury, literatury, historii i myśli filozoficznej Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Absolwent kierunku iberystyka posiada umiejętność analizy oraz interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w poznawanym obszarze językowym z wykorzystaniem ujęć teoretycznych z zakresu metodologii badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, filozoficznych i językoznawczych. Dzięki dobrej znajomości kontekstu kulturowego może aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Jest przygotowany do realizowania zadań związanych z promocją kultury iberyjskiej w Polsce, a także działań mających na celu przybliżenie kultury polskiej odbiorcy hiszpańsko i portugalskojęzycznemu.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • zyk obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski
  • zyk obcy do wyboru spośród: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski (p. rozszerzony)
  • Język hiszpański

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA FILOLOGICZNO-KUTUROZNAWCZE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Studia filologiczno - kulturoznawcze
  STUDIA I STOPNIA:
  Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia i kulturoznawstwo w zakresie wybranych specjalności. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu historii, kultury, literatury, historii sztuki, geografii, a także praktycznej nauki języka i językoznawstwa.
  Specjalizacje realizowane w ramach kierunku (po jednej z każdej grupy):
  Grupa A - Literatura i kultura Wielkiej Brytanii, Literatura i kultura Stanów Zjednoczonych
  Grupa B - Literatura i kultura Francji, Literatura i kultura Hiszpanii, Literatura i kultura państw niemieckojęzycznych
  Grupa C - Literatura i kultura Portugalii, Literatura i kultura Włoch, Literatura i kultura Hiszpanii
  Student wybiera 3 języki specjalizacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę: język angielski oraz język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki. Spośród języków grupy C, uczonych od podstaw, student ma do wyboru: język portugalski, język hiszpański, lub język włoski. Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych pierwszego stopnia reprezentuje dobre przygotowanie merytoryczne dla teoretycznej refleksji o kulturze oraz posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Posiada ponadpodstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, kulturze nie mniej niż dwóch obszarów językowych oraz zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom nauczanie dwóch języków (po zdobyciu odpowiednich uprawnień regulowanych rozporządzeniem MEN), pracę w charakterze tłumacza w zakresie dwóch języków obcych, a także pracę w wydawnictwach czy redakcjach i w innych miejscach wymagających dobrej znajomości języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  STUDIA II STOPNIA:
  Studia drugiego stopnia na kierunku filologiczno-kulturoznawczym trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
  Celem studiów magisterskich jest uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie języka i kultury dwóch wybranych obszarów językowych.
  Zajęcia prowadzone są w wybranych językach obcych, których doskonalenie odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym; wyjątek stanowią zajęcia z filozofii kultury, prowadzone po polsku.
  Specjalizacje realizowane w ramach kierunku to literatura i kultura dwóch wybranych obszarów: 
  • literatura i kultura Wielkiej Brytanii, 
  • literatura i kultura Stanów Zjednoczonych, 
  • literatura i kultura Francji, 
  • literatura i kultura Hiszpanii, 
  • literatura i kultura państw niemieckojęzycznych, 
  • literatura i kultura Portugalii
  • literatura i kultura Włoch.
  Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację zjawisk kultury wybranych obszarów językowych. Potrafi interpretować związki istniejące między wieloma obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę i wzajemne oddziaływanie. Poza wysoką kompetencja językową w mowie i piśmie w zakresie dwóch języków obcych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada szeroką wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury i sztuki wybranych obszarów językowych. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani m. in. do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych rozporządzeniem MEN), a także pracy tłumacza w zakresie wybranych języków, co pozwala na podejmowanie pracy w instytucjach europejskich; mogą także być zatrudniani w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia filologiczno - kulroznawcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy (j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki)
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (8)

weronika Ocena

Polecam każdemu studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ta uczelnia, jak żadna inna, oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków i specjalności

magda Ocena

Hiszpania i Portugalia to miejsca na mapie, do których zawsze chciałam pojechać i chłonąć każdy ich aspekt; muzykę, kuchnię, filozofię. Studiując na Uniwersytecie Warszawskim odbywam swego rodzaju podróż do tych wymarzonych miejsc.

Iwona Ocena

Czego powinniśmy wymagać od studiów? Tego, aby były ciekawe i nauka sprawiała przyjemność, a nie stanowiła nudnego obowiązku. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim bo tutaj odnalazłam to, czego chciałam.

Rafał Ocena

Włochy zawsze były moim ulubionym krajem. Uwielbiam włoskich kompozytorów, włoską kuchnię, włoskie drużyny piłkarskie. Moim marzeniem jest wyjechać do Florencji i zostać tam jak najdłużej. Dlatego studiuję Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, aby poczynić już pierwsze, podstawowe kroki do zrealizowania swoich planów

Leszek Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia. Świadczą o tym kierunki, jakie można tutaj studiować

Paulina Ocena

Wybór studiów to oczywiście efekt zainteresowania Francją, kulturą francuską, a nawet kuchnią francuską. Marzy mi się podróż po Francji, do każdego jej zakątka i odkrywanie jej kawałek po kawałku. Studia na Uniwersytecie Warszawskim mają przygotować mnie do spełniania moich marzeń

Kamila Ocena

Studia na Filologii iberyjskiej to podróż. Możliwość zagłębienia się w sztukę, obyczaje, kulturę. Niesamowita sprawa dla ciekawych świata. Jeśli ktoś lubi taką dziedzinę, powinien udać się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej uczelni w kraju.

Olga Ocena

Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim stoi na najwyższym poziomie i zapewne każdy chciałby tutaj studiować