ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

 • FENNISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fennistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Finlandii.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia angielska
  STUDIA I STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  • zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • potrafi wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając odpowiednie
  • formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej,
  • ma podstawową wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce,
  • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury i sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego,
  • ma elementarną wiedzę o kulturze, strukturach społecznych i instytucjach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego oraz o zachodzących między nimi relacjach.
  STUDIA II STOPNIA:
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  • zna język angielski na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • operuje w szerokim zakresem możliwości wypowiedzi w języku angielskim, optymalnie dobierając formy wypowiedzi do wielorakich sytuacji komunikacyjnych,
  • ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej,
  • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o teoriach tłumaczenia i świadomość złożoności procesu przekładu,
  • zna w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym specjalizację najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej,
  • zna na poziomie rozszerzonym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden angielski (poziom rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest egzamin pisemny. 

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA IBERYJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej. Wybór każdej z nich gwarantuje studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa.

  Student podąża ścieżką dostosowanych do wybranego seminarium magisterskiego przedmiotów obowiązkowych oraz różnorodnych przedmiotów fakultatywnych. Wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność hiszpańska
  • Specjalność latynoamerykańska
  • Specjalność portugalska
  • Specjalność brazylijska

   


  Studia II stopnia

   

  W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia obejmującym wszystkich kandydatów będzie brana pod uwagę liczba punktów z:

  1. egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1;
  2. testu z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia romańska
  STUDIA I STOPNIA:

  Studia trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać tytuł licencjata filologii romańskiej. Są skierowane zarówno do osób ze znajomością języka francuskiego (grupa Język francuski zaawansowany), jak i do tych, które dopiero zaczynają naukę tego języka (grupa Język francuski od podstaw). Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie, a o zakwalifikowaniu do grupy zaawansowanej lub od podstaw decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego pod koniec września, podczas dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

  Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia studentom z obu grup opanowanie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz zdobycie wszechstronnej wiedzy filologicznej, pozwalającej rozumieć i interpretować zjawiska językowe, kulturowe i literackie.

  STUDIA II STOPNIA:

  Studia są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Są skierowane nie tylko do absolwentów studiów romanistycznych I stopnia oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF), ale także do osób, które posiadają dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na innym kierunku studiów, a chciałyby pogłębić wiedzę na temat języka francuskiego oraz literatury i kultury krajów francuskojęzycznych.

  Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności glottodydaktycznych i badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Pierwszy język obcy
  • Język francuski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest:

  • Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w języku francuskim).

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Filologia włoska
  STUDIA I STOPNIA:

  Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

  Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.
  STUDIA II STOPNIA:

  Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

  Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
  • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
  • wykłady kierunkowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
  • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest:

  • ze średniej oceny z całego toku studiów
  • oceny na dyplomie licencjackim

  Dowiedz się więcej

   

 • GERMANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Germanistyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.
  STUDIA II STOPNIA:
  Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz blok zajęć do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język niemiecki (poziom rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistyka jest egzamin wstępny.

  Dowiedz się więcej

   

 • HELWETOLOGIA - STUDIA SZWAJCARSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszowy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji.

  Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie Szwajcarii, powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych współtworzącymi kierunek helwetologia.

  Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Helwetologia- studia szwajcarskie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • HISZPANISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (literatura, sztuka, historia). Przedmiotem badań jest również sam język (językoznawstwo).

  Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewnia absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hiszpanistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • HUNGARYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej).

  Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego.

  Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka węgierskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Węgier. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hungarystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hungarystyka jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz końcowa ocena z języka węgierskiego.

  Dowiedz się więcej

 • IBERYSTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Iberystyka

  Absolwent kierunku iberystyka wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jest przygotowany merytorycznie do refleksji na temat kultury, literatury, historii i myśli filozoficznej Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Absolwent kierunku iberystyka posiada umiejętność analizy oraz interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w poznawanym obszarze językowym z wykorzystaniem ujęć teoretycznych z zakresu metodologii badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, filozoficznych i językoznawczych. Dzięki dobrej znajomości kontekstu kulturowego może aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Jest przygotowany do realizowania zadań związanych z promocją kultury iberyjskiej w Polsce, a także działań mających na celu przybliżenie kultury polskiej odbiorcy hiszpańsko i portugalskojęzycznemu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hispanistyka
  • Portugalistyka

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Iberystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • zyk obcy 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (8)

weronika Ocena

Polecam każdemu studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ta uczelnia, jak żadna inna, oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków i specjalności

magda Ocena

Hiszpania i Portugalia to miejsca na mapie, do których zawsze chciałam pojechać i chłonąć każdy ich aspekt; muzykę, kuchnię, filozofię. Studiując na Uniwersytecie Warszawskim odbywam swego rodzaju podróż do tych wymarzonych miejsc.

Iwona Ocena

Czego powinniśmy wymagać od studiów? Tego, aby były ciekawe i nauka sprawiała przyjemność, a nie stanowiła nudnego obowiązku. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim bo tutaj odnalazłam to, czego chciałam.

Rafał Ocena

Włochy zawsze były moim ulubionym krajem. Uwielbiam włoskich kompozytorów, włoską kuchnię, włoskie drużyny piłkarskie. Moim marzeniem jest wyjechać do Florencji i zostać tam jak najdłużej. Dlatego studiuję Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, aby poczynić już pierwsze, podstawowe kroki do zrealizowania swoich planów

Leszek Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia. Świadczą o tym kierunki, jakie można tutaj studiować

Paulina Ocena

Wybór studiów to oczywiście efekt zainteresowania Francją, kulturą francuską, a nawet kuchnią francuską. Marzy mi się podróż po Francji, do każdego jej zakątka i odkrywanie jej kawałek po kawałku. Studia na Uniwersytecie Warszawskim mają przygotować mnie do spełniania moich marzeń

Kamila Ocena

Studia na Filologii iberyjskiej to podróż. Możliwość zagłębienia się w sztukę, obyczaje, kulturę. Niesamowita sprawa dla ciekawych świata. Jeśli ktoś lubi taką dziedzinę, powinien udać się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej uczelni w kraju.

Olga Ocena

Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim stoi na najwyższym poziomie i zapewne każdy chciałby tutaj studiować