ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 32,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 950; 22 55 20 912; 22 55 20 958

fax. 22 55 21 557

e-mail: neofilologi(at)uw.edu.pl

http://www.neofilologia.uw.edu.pl

 • FENNISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów fennistyka

  Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka fińskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami.

  Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego. Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka fińskiego.

  Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Finlandii. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Finlandii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów filologia angielska
  STUDIA I STOPNIA:

  Studia przeznaczone są dla osób, które zdały egzamin maturalny, w tym maturę międzynarodową i maturę europejską, lub legitymują się zagranicznym dyplomem potwierdzającym ukończenie szkoły średniej. Studia trwają 6 semestrów.

  Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

  STUDIA II STOPNIA:

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem licencjata lub magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. Studia trwają 4 semestry.

  Kierunek studiów filologia angielska należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Filologia angielska reprezentuje nauki bazujące na badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Pole tej dyscypliny obejmuje język, kulturę i historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów obszaru języka angielskiego, takich jak Irlandia, Kanada, Australia, RPA, i inne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu dla wszystkich kandydatów sprawdzającego przygotowanie do studiów drugiego stopnia filologii angielskiej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA IBERYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów filologia iberyjska

  Filologia Iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej . Wybór każdej z nich gwarantuje studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa.

  Student podąża ścieżką dostosowanych do wybranego seminarium magisterskiego przedmiotów obowiązkowych oraz różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność hiszpańska
  • Specjalność latynoamerykańska
  • Specjalność portugalska
  • Specjalność brazylijska

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku hispanistyka, portugalistyka, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: średnia ocena ze studiów; ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów filologia romańska
  STUDIA I STOPNIA:

  Studia trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać tytuł licencjata filologii romańskiej. Są skierowane zarówno do osób ze znajomością języka francuskiego (grupa Język francuski zaawansowany), jak i do tych, które dopiero zaczynają naukę tego języka (grupa Język francuski od podstaw).

  Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie, a o zakwalifikowaniu do grupy zaawansowanej lub od podstaw decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego pod koniec września, podczas dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

  Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia studentom z obu grup opanowanie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz zdobycie wszechstronnej wiedzy filologicznej, pozwalającej rozumieć i interpretować zjawiska językowe, kulturowe i literackie.

  STUDIA II STOPNIA:

  Studia trwają cztery semestry, są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Instytut Romanistyki uczestniczy także, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskim programie wspólnych magisteriów, umożliwiającym uzyskanie podwójnego dyplomu magistra.

  Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności badawczych, przekładowych i glottodydaktycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język francuski, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów; Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku francuskim i dotyczy jednego z zagadnień z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów filologia włoska
  STUDIA I STOPNIA:

  Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

  Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.
  STUDIA II STOPNIA:

  Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

  Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
  • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
  • wykłady kierunkowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
  • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej: ze średniej ocen z całego toku studiów; oceny na dyplomie licencjackim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów germanistyka

  Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

  Koncepcja kształcenia zakłada budowę fundamentów kompetencji językowych poprzez stopniowy rozwój słownictwa i wiedzy gramatycznej oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w różnych zakresach tematycznych. Studenci nabywają umiejętność porozumiewania się na tematy z różnych obszarów życia, od prostych tematów szeroko pojętego życia społecznego poprzez tematy historyczno-kulturowe do tematów dotyczących polityki, gospodarki, nauki, rozwoju technologicznego itp.

  Wraz z rozwojem kompetencji komunikacyjnych studenci nabywają wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, a także umiejętność analizy omawianych treści celem merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, jak i ich krytycznego przedstawienia w formie ustnej i pisemnej.

  Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w przedszkolu, realizując dodatkowo (w ramach zajęć fakultatywnych) przedmioty wymagane do uzyskania tych uprawnień oraz praktyki pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1450).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B2 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku niemieckim i sprawdzającej ogólną orientację kandydatów w zagadnieniach związanych z językiem, kulturą i literaturą krajów niemieckiego obszaru językowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HELWETOLOGIA - STUDIA SZWAJCARSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszowy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji.

  Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie Szwajcarii, powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych współtworzącymi kierunek helwetologia.

  Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym wskazanym przez kandydata: niemieckim/francuskim/włoskim, sprawdzającej ogólną orientację kandydata w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISPANISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów hispanistyka stosowana

  Kierunek oferuje szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwia dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego. Przedmiotem badań jest również sam język.

  Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów.

  Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewniają absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hispanistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUNGARYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów hungarystyka

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej).

  Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo.

  Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego.

  Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka węgierskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Węgier.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hungarystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących ocen:-oceny na dyplomie licencjackim,-średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia,-końcowej oceny z języka węgierskiego (poziom C1).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • IBERYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów iberystyka

  Absolwent kierunku iberystyka wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego lub portugalskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jest przygotowany merytorycznie do refleksji na temat kultury, literatury, historii i myśli filozoficznej Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

  Absolwent kierunku iberystyka posiada umiejętność analizy oraz interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w poznawanym obszarze językowym z wykorzystaniem ujęć teoretycznych z zakresu metodologii badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, filozoficznych i językoznawczych.

  Dzięki dobrej znajomości kontekstu kulturowego może aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Jest przygotowany do realizowania zadań związanych z promocją kultury iberyjskiej w Polsce, a także działań mających na celu przybliżenie kultury polskiej odbiorcy hiszpańsko i portugalskojęzycznemu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hispanistyka
  • Portugalistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku iberystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (8)

weronika Ocena odpowiedz

Polecam każdemu studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ta uczelnia, jak żadna inna, oferuje bardzo szeroki wachlarz kierunków i specjalności

magda Ocena odpowiedz

Hiszpania i Portugalia to miejsca na mapie, do których zawsze chciałam pojechać i chłonąć każdy ich aspekt; muzykę, kuchnię, filozofię. Studiując na Uniwersytecie Warszawskim odbywam swego rodzaju podróż do tych wymarzonych miejsc.

Iwona Ocena odpowiedz

Czego powinniśmy wymagać od studiów? Tego, aby były ciekawe i nauka sprawiała przyjemność, a nie stanowiła nudnego obowiązku. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim bo tutaj odnalazłam to, czego chciałam.

Rafał Ocena odpowiedz

Włochy zawsze były moim ulubionym krajem. Uwielbiam włoskich kompozytorów, włoską kuchnię, włoskie drużyny piłkarskie. Moim marzeniem jest wyjechać do Florencji i zostać tam jak najdłużej. Dlatego studiuję Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, aby poczynić już pierwsze, podstawowe kroki do zrealizowania swoich planów

Leszek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia. Świadczą o tym kierunki, jakie można tutaj studiować

Paulina Ocena odpowiedz

Wybór studiów to oczywiście efekt zainteresowania Francją, kulturą francuską, a nawet kuchnią francuską. Marzy mi się podróż po Francji, do każdego jej zakątka i odkrywanie jej kawałek po kawałku. Studia na Uniwersytecie Warszawskim mają przygotować mnie do spełniania moich marzeń

Kamila Ocena odpowiedz

Studia na Filologii iberyjskiej to podróż. Możliwość zagłębienia się w sztukę, obyczaje, kulturę. Niesamowita sprawa dla ciekawych świata. Jeśli ktoś lubi taką dziedzinę, powinien udać się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, najlepszej uczelni w kraju.

Olga Ocena odpowiedz

Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim stoi na najwyższym poziomie i zapewne każdy chciałby tutaj studiować