• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja są przygotowani do szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w tak pokrewnych dziedzinach, jak: elektronika, telekomunikacja i teleinformatyka, zarówno w sferze różnego rodzaju usług, jak i produkcji. W kształceniu przyszłego inżyniera kładzie się nacisk na umiejętność samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, na wykorzystywanie nowych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu, np. sieciami teleinformatycznymi czy systemami automatycznego sterowania. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie konstruowania i eksploatacji złożonych systemów sterowania elektronicznego, obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, planowania i optymalizacji sieci teleinformatycznych, telekomunikacji światłowodowej i łączności satelitarnej elektroniki i teleinformatyki medycznej oraz umiejętności projektowania i eksploatacji nowoczesnej aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także otrzymywania chara-kterystyki nanostruktur. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako elektronicy, informatycy, serwisanci sprzętu elektronicznego, specjaliści w zakresie telekomunikacji optycznej i bezprzewodowej. Dzięki szerokiemu profilowi studiowanych zagadnień absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i elektroniczny, a także u operatorów sieci telekomunikacyjnych w firmach przy eksploatacji urządzeń elektronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Naukę mogą kontynuować na specjalności elektronika i telekomunikacja na kierunku elektrotechnika.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Elektrotechnika
  Specjalność automatyka przygotowuje absolwenta w zakresie modelowania procesów, analizy i syntezy układów sterowania, budowy elementów i urządzeń automatyki, programowania i stosowania sterowników mikroprocesorowych i mikrokontrolerów, energoelektronicznych układów napędowych, podstaw robotyki i komputerowo wspomaganego projektowania układów automatyki. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne. Podejmują pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, a także inżynierów utrzymania ruchu.
  Specjalność elektronika przemysłowa i energoelektronika przygotowuje absolwenta w zakresie: teorii, metod analizy, modelowania komputerowego i projektowania wspomaganego komputerem systemów elektroniki przemysłowej sterowanych mikroprocesorami, ze szczególnym uwzględnieniem układów energoelektronicznych stosowanych między innymi w zautomatyzowanych napędach elektrycznych, pojazdach trakcyjnych, grzejnictwie indukcyjnym, energetyce, w nowoczesnym oświetleniu, gospodarstwie domowym i technice wojskowej.
  Specjalność elektroenergetyka przygotowuje absolwenta w zakresie: energetyki odnawialnej, umiejętności eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce oraz nadzorowania procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej. W zakresie elektroenergetyki absolwent będzie posiadał wiedzę na temat budowy i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji, wiedzę z zakresu dystrybucji energii obejmującą zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi oraz rozwiązaniami energooszczędnymi, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Specjalność komputerowe systemy pomiarowe przygotowuje absolwenta w zakresie: analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, układów VLSI, ze szczególnym uwzględnieniem układów programowalnych, stosowanych w miernictwie, standardowych interfejsów pomiarowych, układów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych mikrokontrolerów jednoukładowych, systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
  Specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej przygotowuje absolwenta w zakresie: projektowania, badania i eksploatacji urządzeń i układów do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej. Posiada również znajomość maszyn i napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, gospodarki elektroenergetycznej oraz sieci i zabezpieczeń.
  Specjalność elektronika i telekomunikacja przygotowuje absolwentów do projektowania i eksploatacji analogowych i cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Absolwent sprawnie posługuje się komputerem przy cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Poznaje systemy operacyjne i mikroprocesorowe. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) oraz niestacjonarne (płatne) studia doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika w ramach zagadnień specjalności: elektroenergetyka i technika wysokich napięć, teoria sterowania, maszyny elektryczne, elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe, elektronika przemysłowa i energoelektronika, technika świetlna, napęd elektryczny, aparaty elektryczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest bycie absolwentem kierunków właściwych i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Energetyka
  Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce. Nabyte umiejętności pozwolą mu na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej, modernizacji procesów i urządzeń oraz tworzenia i zarządzania małą firmą sektora energetycznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów współczesnej elektroenergetyki w jednostkach samorządowych, również z wykorzystaniem niekonwencjonalnych (w tym szczególnie odnawialnych) źródeł energii oraz problematyki zmniejszenia zagrożeń środowiska. Jego umiejętności będą pozwalały na planowanie i projektowanie rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła. W zakresie elektroenergetyki absolwent powinien znać budowę i zasady eksploatacji źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji. Wiedza z zakresu dystrybucji energii obejmuje zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi i ciepłowniczymi w budynkach mieszkalnych oraz rozwiązaniami energooszczędnymi. Absolwent pozna także zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych i ogniwach paliwowych oraz energii cieplnej w pompach cieplnych i kolektorach cieplnych. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku energetyka jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach energetyka, elektrotechnika lub pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Informatyka
  Specjalność systemy informacyjne przygotowuje absolwentów w zakresie podstawowych zagadnień informatyki. Absolwent zna organizację i architekturę współczesnych systemów komputerowych, systemy operacyjne, sieci komputerowe oraz bazy danych. Posiada umiejętność programowania komputerów oraz projektowania systemów informacyjnych. Ma także podstawową wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady inżynierii oprogramowania i jest przygotowany do pracy w firmach i zespołach programistycznych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informacyjnych. Posiada również wiedzę z zakresu technologii internetowych w stopniu umożliwiającym projektowanie i zarządzanie sieciowymi systemami informacyjnymi. Absolwent ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Specjalność grafika komputerowa przygotowuje absolwentów w zakresie programowania w nowoczesnych językach programowania. Absolwent posiada wiedzę o systemach operacyjnych, zna zasady budowy systemów komputerowych, podstawy baz danych, sieci komputerowych i zasady inżynierii oprogramowania. Oprócz wiedzy o zaawansowanych technikach programowania grafiki komputerowej oraz systemach multimedialnych, posiada także wiedzę o zasadach kompozycji obrazów, podstawowe informacje o formie plastycznej i z zakresu historii sztuki. Zna zagadnienia przetwarzania obrazów oraz podstawy obsługi programów komputerowych dla grafiki rastrowej, 3D i wektorowej. Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek – komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Michał Ocena

Studia na kierunku Informatyka na Politechnice Świętokrzyskiej to zdobycie różnych umiejętności, które mogą prowadzić do administrowania systemami informatycznymi czy tworzenia oprogramowania komputerowego. Właśnie dlatego wybrałem Politechnikę Świętokrzyską. Daje mi możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia.

Witek Ocena

Studia na kierunku Automatyka i robotyka to nie tylko systemy dynamiczne i przetwarzanie sygnałów. To przede wszystkim nauka precyzyjnego myślenia. Stajemy się projektantami bez których dzisiejszy świat nie jest w stanie się obejść.