• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu – Politechnika Wrocławska – kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia II stopnia)

  Studia w języku polskim

  Bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy jest podstawowym warunkiem prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw. Dodatkowo coraz wyższy poziom świadomości społecznej powoduje, że bezpieczeństwo i higiena pracy staje się coraz ważniejszym obszarem zainteresowania pracodawców i pracowników. Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy.

  Proponowany przez Politechnikę Wrocławską kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy wyróżnia się uniwersalnością i pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy w różnych obszarach gospodarki. Studia te dają możliwość poszerzenia kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia i zdobyć nowe uprawnienia, podnosząc znacznie pozycję absolwenta na rynku pracy.

  Zakres studiów:

  W ramach studiów, studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w różnych podmiotach gospodarczych. Dodatkowo, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące współczesnych koncepcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, projektowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, a także narzędzi i technik doskonalenia oraz integracji tych systemów.

  Studiujący na tym kierunku poznają regulacje prawne z zakresu BHP, zdobędą wiedzę na temat czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, posiądą umiejętność ich oceny na różnych stanowiskach pracy oraz poznają sposoby ich ograniczania. W szczególności poznają sposoby zapewnienia bezpieczeństwa maszyn oraz obiektów budowlanych i pomieszczeń, metody badania wypadków przy pracy, sposoby prowadzenia szkoleń i audytów w zakresie BHP. W ramach studiów poruszane są również praktyczne zagadnienia z zakresu organizacji i metodyki pracy służb BHP oraz I pomocy przedlekarskiej.

  Wyróżniające na tle innych uczelni, które prowadzą kształcenie w kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to, że program studiów oferowany przez Politechnikę Wrocławską, obejmuje różnorodne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowszej aparatury i technologii informatycznych, m.in. wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do monitorowania warunków środowiska pracy czy sprzętu do pomiaru m.in. poziomu natężenia hałasu, mikroklimatu, drgań mechanicznych czy pyłów w powietrzu.

  Dodatkowo w programie studiów zaplanowano ponad połowę zajęć w formie praktycznej, co pozwoli nabyć praktyczne umiejętności. Program studiów na tym kierunku obejmuje zajęcia wymagające indywidualnej pracy studenta, ale również zadania realizowane zespołowo, które są cenną umiejętnością pracy zespołowej stanowiącej istotną kompetencję w obszarze BHP.

  Perspektywy zatrudnienia:

  Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy będzie przygotowany do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy oraz umiejętności i do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, m.in.

  • służbach BHP i podmiotach realizujących zadania służby BHP,
  • instytucjach i organizacjach publicznych z obszaru BHP,
  • organizacjach i instytucjach związanych z monitorowaniem stanu środowiska i zarządzaniem kryzysowym,
  • instytucjach branży konsultingowej i szkoleniowej,
  • laboratoriach badania środowiska pracy,
  • instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik oceny dorobku studiów I stopnia (osiągniętych efektów uczenia się) w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów geodezja i kartografia
  Studia I stopnia

  Geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin. Nowoczesne techniki pomiarowe wykorzystywane przez geodetów to m.in. niwelatory kodowe, robotyczne tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne i skanery laserowe. Dostępne dane teledetekcyjne umożliwiają monitorowanie środowiska naturalnego z pokładu satelitów.

  Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami oraz planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Programowanie w GIS pozwala tworzyć własne aplikacje, które dodatkowo rozszerzają możliwości dostępnych narzędzi informatycznych.

  Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz geodetów z uprawnieniami zawodowymi i pracowników administracji geodezyjnej, studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z wymienionych powyżej obszarów, które mogą być spożytkowane w każdym miejscu na świecie. W trakcie ćwiczeń studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania.

  Zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej stanowią m.in. hybrydowy system do mobilnego skanowania laserowego, robotyczne tachimetry, bezzałogowe statki powietrzne, itd. Więcej infomacji na stronie: https://kgig.pwr.edu.pl/

   

  Studenci kształcą się w zakresie:

  • Pozyskiwania, standaryzowania, zarządzania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych przestrzennych
  • Wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych z zastosowaniem nowoczesnych technik i instrumentów pomiarowych oraz zasad opracowania pozyskanych danych na potrzeby zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Sporządzania wymaganej przepisami dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, m.in. map do celów projektowych, map do celów prawnych (na potrzebny obrotu nieruchomościami), inwentaryzacji powykonawczej i architektoniczno-budowlanej
  • Obsługi procesu inwestycyjnego oraz wykonywania specjalistycznych pomiarów diagnostycznych i kontrolnych obiektów przemysłowych
  • Budowy modeli 3D otoczenia na podstawie zobrazowań fotograficznych i mikrofalowych
  • Wykonywania prac geodezyjnych związanych z pozyskiwaniem surowców mineralnych i ochroną powierzchni terenów górniczych
  • Zarządzania kadrą pracowników i prowadzenia przedsiębiorstw geodezyjnych

   

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent może podjąć pracę w wielu branżach i obszarach przemysłu i gospodarki w Polsce i na świecie. Przede wszystkim może być zatrudniony w:

  • Przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
  • Przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego
  • Administracji publicznej – w jednostkach zajmujących się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS
  • Działach mierniczych w zakładach górniczych
  • Instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • Start-upach wysoko zaawansowanych technologii, np. badań przestrzeni kosmicznej

   

  Potencjalne miejsca zatrudnienia

  • Przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne, np. OPGK Wrocław. Sp. z o.o.
  • Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Wydziały Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, np. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • Przedsiębiorstwa z branży geodezyjnej, geoinformacyjnej i geoinformatycznej, np. SatRevolution, GISPartner, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, COWI Polska Sp. z o.o., SHH sp. z o.o.
  • Studia doktoranckie w Polsce i za granicą, np. Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet Techniczny w Berlinie

   

  Czy wiesz, że studenci Geodezji i Kartografii na Politechnice Wrocławskiej…

  • działają w dwóch kołach naukowych: KN Grupa Młodych Geodetów (https://pl-pl.facebook.com/KoloNaukoweGeodezjaIKartografia) oraz Kole Naukowo-Badawczym GIS (https://pl-pl.facebook.com/KoloNaukowoBadawczeGis/) realizując ciekawe projekty, organizując wydarzenia oraz zdobywając nagrody w międzynarodowych konkursach
  • uczestniczą w wakacyjnych, wyjazdowych obozach naukowych w Świebodzinie i w Parku Krajobrazowym Łuk Mużakowa
  • odbywają praktyki zawodowe m.in. w takich firmach jak: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Lasy Państwowe, KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Górnicza S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Rzeszów, Park Narodowy Gór Stołowych.

   

  Studia II stopnia w języku polskim

  Studia na kierunku Geodezja i Kartografia, na specjalności Inżynieria Geodanych.

  Nowa specjalność: „Inżynieria geodanych” (IGE) odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przygotowanych do przetwarzania dużych zbiorów danych przestrzennych współcześnie pozyskiwanych nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz analizowania tych danych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej i metod sztucznej inteligencji. Program nauczania ukierunkowany jest na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie:

  • pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych (np. skaning laserowy, pomiary satelitarne i teledetekcyjne)
  • przetwarzania danych przestrzennych i wykonywania analiz w oparciu o systemy informacji geograficznej (GIS), nowoczesne oprogramowanie teledetekcyjne oraz algorytmy uczenia maszynowego
  • opracowywania cyfrowych map topograficznych i tematycznych
  • integracji i analizy danych z różnych dziedzin, w celu rozwiązywania złożonych problemów o charakterze geoprzestrzennym
  • efektywnego prowadzenia projektów geoinformacyjnych, prezentacji danych i wyników analiz klientom lub interesariuszom

   

  Absolwent potrafi

  • pozyskiwać, przetwarzać i oceniać jakość oraz przydatność geodanych
  • programować w wybranych językach na potrzeby automatyzacji przetwarzania geodanych
  • projektować, budować oraz wykorzystywać bazy geodanych
  • wykorzystywać geodane na potrzeby zaawansowanych badań środowiskowych i monitoringu obiektów antropogenicznych
  • prezentować wyniki analiz w atrakcyjny wizualnie sposób w postaci cyfrowych map tematycznych i dedykowanych geoportali internetowych

   

  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia o specjalności „Inżynieria geodanych” może podjąć pracę w wielu branżach i obszarach gospodarki, przemysłu i administracji, w tym:

  • firmach informatycznych i geoinformatycznych
  • firmach geodezyjnych i kartograficznych
  • planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami
  • administracji publicznej
  • firmach zajmujących się ochroną środowiska i monitorowaniem wpływu działalności górniczej
  • jednostkach naukowo-badawczych

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria geodanych (w języku polskim lub angielskim)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu – Politechnika Wrocławska – kierunek studiów geoenergetyka

  Geoenergetyka jest działem z pogranicza geologii i energetyki, zajmującym się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii geotermalnej z wnętrza Ziemi. Jest to jedno z perspektywicznych źródeł energii w miksie energetycznym nowoczesnej, zielonej gospodarki.

  Absolwent tego kierunku uzyska solidne podstawy dotyczące teorii geotermii, identyfikacji, oceny i modelowania potencjałów geoenergetycznych, projektowania i zagospodarowania tego strumienia energii na powierzchni ziemi w formie instalacji energetycznych.

  Absolwent będzie posiadał także wiedzę służącą do rozpoznawania zasobów energetycznych wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej (hydrogeotermia i petrotermia), prognozowania i wyjaśniania zjawisk, jakie zachodzą w górotworze w procesie generowania, magazynowania i przepływu ciepła i chłodu, jego ujęcia oraz oceny wpływu tego ujęcia na środowisko. Ponadto uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury górniczej dla potrzeb energetycznych (produkcji i magazynowania energii cieplnej i elektrycznej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów geoinformatyka

  W branżach związanych m.in. z geologią, geodezją, geoinżynierią czy surowcami naturalnymi programiści i specjaliści od sztucznej inteligencji, którzy rozumieją specyfikę tych sektorów, są na wagę złota. Dlatego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej uruchamiamy kierunek, na którym studenci zdobędą solidną wiedzę i umiejętności z zakresu IT i nauk o Ziemi. Na razie na studiach pierwszego stopnia, a docelowo także na studiach magisterskich.

  Zakres studiów:

  Pierwsze trzy semestry będą dla studentów czasem zdobywania solidnych podstaw matematycznych i informatycznych. Stąd w planie ich studiów zajęcia m.in. z analizy matematycznej i algebry, podstaw programowania obiektowego, baz danych czy metod numerycznych i elementów optymalizacji. W trzecim semestrze studenci wezmą udział w dwóch szczególnych kursach.

  Będą to seminarium i zajęcia o charakterze przekrojowym, w czasie których różni prowadzący z wydziału przedstawią im specyfikę poszczególnych dziedzin nauk o Ziemi – opowiada dr inż. Krzysztof Hołodnik, członek komisji programowej i współautor programu kierunku. – Zakładamy, że osoby zainteresowane przede wszystkim programowaniem, sztuczną inteligencją, matematyką i fizyką, nie muszą doskonale orientować się w tym, czym zajmuje się np. geologia, geofizyka, geoinżynieria czy geotechnika.

  To będzie dla nich okazja, żeby przyjrzeć się tym dziedzinom i zastanowić, co może ich zainteresować i w którym kierunku chcieliby się dalej rozwijać. Dzięki temu łatwiej będzie im wtedy wybrać specjalność, a taką decyzję muszą podjąć pod koniec trzeciego semestru. 

  Do wyboru będą mieli cztery specjalności – systemy informacji geograficznej, informatykę w geoinżynierii, geologię stosowaną i inżynierię surowców mineralnych. Na razie wydział przygotował program studiów dla dwóch pierwszych, a kolejne są właśnie ustalane. Od czwartego semestru w programie studiów geoinformatyków oprócz przedmiotów związanych z IT – takich jak algorytmy i struktury danych, uczenie maszynowe, sieci neuronowe czy przetwarzanie danych masowych w chmurze – będą także kursy specjalnościowe – m.in. fotogrametria i teledetekcja, przetwarzanie geodanych, geomechanika, geotechnika czy reologia skał i gruntów. 

  Siedem semestrów na geoinformatyce da studentom szansę nauczenia się nowoczesnych technologii informatycznych i programowania w językach obiektowych i językach wyższego poziomu (jak C++ i Pyton ), a także poznania systemów baz danych i baz danych przestrzennych, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i przetwarzania w chmurze (Cloud Conputing) oraz uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Będą też potrafili tworzyć procedury analizy danych i je automatyzować.

  Perspektywy zatrudnienia:

  Inżynierowie z dyplomem geoinformatyka mogą myśleć o pracy m.in. w branżach związanych z poszukiwaniem, oceną potencjału i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w geoinżynierii (w analizach stateczności i stabilności terenu pod inwestycje, a także w pracach archeologicznych) czy w organizacjach i instytucjach związanych z monitorowaniem stanu środowiska i zarządzaniem kryzysowym.

  Absolwentów chętnie zatrudnią także przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się poszukiwaniem i dokumentowaniem zasobów surowców naturalnych, firmy zajmujące się doradztwem inwestycyjnym i działające w branży konsultingowej, a także przedsiębiorstwa projektujące i rozwijające oprogramowanie (i wsparcie produktów oprogramowania) oraz administracja publiczna i instytuty naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy informacji geograficznej
  • Informatyka w geoinżynierii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu – Politechnika Wrocławska – kierunek studiów geologia stosowana

  Geologia Stosowana to praktyczny kierunek, który łączy nauki o Ziemi z inżynierią, technologią i ekonomią. Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, dokumentowania, udostępniania i eksploatacji naturalnych i antropogenicznych złóż surowców jak również ich wyceny i oceny ich przydatności do gospodarczego wykorzystania.

  Umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizowania, zarządzania oraz ochrony zasobów naturalnych i antropogenicznych, a także oceny zagrożeń środowiskowych. Student uzyska kompetencje, które w połączeniu z umiejętnościami wykorzystywania nowoczesnych metod zarządczych, będą zwiększały szanse osiągnięcia sukcesu projektów geologicznych.

  Współpraca z ekspertami i specjalistami w dziedzinie Geologii Stosowanej oraz możliwość studiowania w ramach współpracy międzynarodowej ułatwiają rozwój naukowy i zawodowy. Kierunek łączy wiedzę z różnych dziedzin dzięki czemu jest atrakcyjny dla pracodawców. Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów górnictwo i geologia
  Absolwenci Górnictwa są wśród ośmiu najbardziej poszukiwanych specjalności inżynierskich na świecie! 

  Studia I stopnia

  Studia kierunkowe i specjalistyczne na kierunku Górnictwo i Geologia to interdyscyplinarny system wiedzy matematycznej, fizycznej, chemicznej, geologicznej, ekologicznej, zarządzania, ekonomicznej, informatycznej, socjologicznej. Osoby z wykształceniem geoinżynierskim doskonale radzą sobie we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej, społecznej i naukowej. Nauki górnicze, tj. technologie rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin, u swoich podstaw mają nauki geologiczne, a w szczególności mineralogię, geologię poszukiwawczą, inżynierską, gospodarczą oraz hydrogeologię.

  Z drugiej strony, w ścisłym związku z naukami górniczymi pozostają nauki o środowisku i BHP, geodezja i kartografia, geochemia, geotechnika, budownictwo podziemne i wodne, inżynieria środowiska, inżynieria mineralna, geoinformatyka, mechanizacja, organizacja i zarządzanie - czyli nauki, które ogólnie określone mogą być jako geoinżynieria. Interdyscyplinarny charakter profilu wykształcenia rozwija wyobraźnię, uczy systemowego ujmowania rzeczy i zjawisk.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.

  Specjalności

  Cyfrowe górnictwo to nowa specjalność kierunku górnictwo i geologia związana z nowoczesnymi, inteligentnymi technologiami pozyskiwania skarbów Ziemi. Strategie rozwoju czy programy typu „e-kopalnia”, „inteligentna kopalnia”, „Smart Mine of the Future – SMIFU” , „invisible mine” zdefiniowały nowy rozdział współczesnego górnictwa.

  Absolwent będzie specjalistą w zakresie górnictwa przyszłości, będzie miał wiedzę o zasobach Ziemi i technologiach ich pozyskiwania, jednocześnie będzie znał nowoczesne technologie teleinformacyjne - ICT i ich zastosowania w górnictwie.

  W ramach specjalności Geoturystyka i rewitalizacja student nabędzie wiedzę z zakresu nauk o Ziemi (geologia, hydrogeologia, geofizyka), nauk technicznych (górnictwo), ochrony środowiska (rewitalizacja), zagadnień prawnych, społecznych i ekonomicznych (w zakresie zarządzania, marketingu i finansów) z rozszerzonym zakresem zagadnień geoturystyki dedykowanej (obiektów przyrody nieożywionej, zagospodarowania obiektów pogórniczych i ich zabezpieczania).

  Absolwenci znajdą pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej (działy: ochrony środowiska, turystyki), uzdrowiskach, parkach krajobrazowych i narodowych, naukowych i resortowych instytucjach, organizacjach pozarządowych, biurach projektowych, w obsłudze turystyki dedykowanej (obiekty techniczne działalności górniczej, przeróbki kopalin) bądź jako konsultanci w zakresie organizacji projektów oraz tworzenia produktów geoturystycznych.

  Inżynieria mineralna i ochrona środowiska to nowa, a zarazem unikatowa specjalność I stopnia, której celem jest wykształcenie inżynierów, którzy będą specjalistami w zakresie trzech obszarów: inżynierii mineralnej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony środowiska. Studenci poznają możliwości przetwarzania, uszlachetniania surowców mineralnych oraz dowiedzą się o aspektach środowiskowo-społecznych w całym cyklu życia takiego przedsięwzięcia.

  Specjalność ta jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijające się krajowe i ogólnoświatowe zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwent uzyska wiedzę i praktykę, docenianą i pożądaną w wielu gałęziach przemysłu oraz w jednostkach administracji samorządowej i państwowej.

  Absolwent specjalności geologia inżynierska i geotechnika będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu górnictwa oraz zaawansowaną wiedzę w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki. Będzie potrafił prowadzić badania geotechniczne gruntów oraz sporządzać dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Będzie umiał projektować powierzchniowe i podziemne obiekty geoinżynierskie z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. Będzie potrafił oceniać stateczność obiektów geoinżynierskich oraz proponować sposoby ich stabilizacji.

  Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i realizacją prac geotechnicznych, badaniami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi, w firmach consultingowych, w organach nadzoru technicznego, w instytucjach projektowych i naukowo-badawczych zajmujących się zagadnieniami geoinżynierii i górnictwa.

  Absolwent specjalności Górnictwo podziemne będzie miał podstawową wiedzę w zakresie geologii, oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu podziemnych technologii górniczych, geomechaniki, systemów maszynowych w górnictwie podziemnym, BHP oraz zagadnień humanistyczno-menedżerskich, m.in. prawa geologiczno-górniczego, ekonomiki i zarządzania projektami.

  Absolwent będzie posiadał umiejętności doboru systemów eksploatacji w kopalniach podziemnych różnych surowców, będzie potrafił projektować wyrobiska podziemne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego i metod numerycznych oraz dobierać obudowę górniczą.

  Absolwent specjalności Górnictwo odkrywkowe otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów odkrywkowych robót górniczych i geotechnicznych. Będzie przygotowany do kierowania procesami wydobywczymi w odkrywkowych zakładach górniczych, do eksploatacji i nadzoru urządzeń oraz układów technologicznych. Będzie umiał posługiwać się nowoczesnym oprogramowaniem do modelowania, projektowania i planowania produkcji w odkrywkowych zakładach górniczych Będzie znał zasady racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin i surowców wtórnych oraz ochrony środowiska naturalnego, jak również odtwarzania naturalnego środowiska na terenach poeksploatacyjnych.

  Absolwent specjalności Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż będzie przygotowany do pracy zarówno w podziemnych, jak i odkrywkowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach współpracujących, w organach nadzoru, instytucjach samorządowych, jednostkach projektowych i naukowo-badawczych. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów podziemnych i odkrywkowych robót górniczych. Będzie przygotowany do kierowania procesami wydobywczymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, do eksploatacji i nadzoru urządzeń oraz układów technologicznych. Będzie umiał posługiwać się nowoczesnym oprogramowaniem do modelowania, projektowania i planowania produkcji w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.

   

  Studia II stopnia

  Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).


  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia znajdują pracę w wielu branżach i obszarach przemysłu oraz gospodarki; między innymi w:

  • podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych
  • organach nadzoru górniczego i geologicznego
  • przedsiębiorstwach i biurach projektowych
  • przedsiębiorstwach prowadzących rozpoznanie złóż kopalin
  • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego
  • w instytucjach naukowo - badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych

  Potencjalne miejsca zatrudnienia

  • KGHM
  • SRK
  • Polska Grupa Górnicza
  • Tauron Wydobycie
  • PGE Polska Grupa Energetyczna
  • McKinsey
  • Epiroc

  Rekrutacja na studia inżynierskie na kierunku Górnictwo i Geologia 

  Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Górnictwo i Geologia

  Rekrutacja na niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku Górnictwo i Geologia

  Rekrutacja na niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Górnictwo i Geologia

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe górnictwo
  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
  • Geoinżynieria i ochrona środowiska
  • Zarządzanie w górnictwie skalnym
  • Geomatics for mineral resources management
  • Geotechnical and environmental management
  • Mining engineering

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Cyfrowe górnictwo
  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
  • Geoinżynieria i ochrona środowiska
  • Zarządzanie w górnictwie skalnym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik oceny dorobku studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA SUROWCÓW MINERALNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu – Politechnika Wrocławska – kierunek studiów inżynieria surowców mineralnych

  Absolwenci posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii surowców mineralnych są niezbędni w nowoczesnej i innowacyjnej gospodarce. Bez surowców mineralnych współczesny przemysł nie może funkcjonować i rozwijać się. Na całym świecie poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią ocenić wielkość zasobów surowców mineralnych i ich ekonomiczną wartość, mają wiedzę na temat technologii ich wydobycia i przeróbki, potrafią rozwiązywać rozmaite problemy związane z pozyskaniem surowców mineralnych, takie jak zagadnienia stateczności wyrobisk i budowli geoinżynierskich, zagadnienia ochrony środowiska czy rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz wiele innych.

  Potrafią zbadać podłoże gruntowe i ocenić jego nośność, zaprojektować budowle geoinżynierskie zlokalizowane na powierzchni terenu jak i pod powierzchnią ziemi, ponadto potrafią zaprojektować trasę turystyczną np. w obiektach dawnej eksploatacji górniczej. Specjalności studiów oferowane na kierunku Inżynieria surowców mineralnych przygotują absolwentów do twórczego rozwiązywania takich problemów, z uwzględnieniem najnowszych technologii i systemów informatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Inżynieria mineralna i ochrona środowiska
  • Geoturystyka i rewitalizacja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria surowców mineralnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MINING AND GEOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów mining and geology
  Mining Engineering (field of study Mining and Geology) II level studies (MSc program) fully taught in English, 3-semesters (90 ECTS) starting in mid-February 2021, ending in July 2022

  Graduate profile

  The graduate will possess most current and deepened knowledge as well as practical skills in general subjects, like geostatistics and geochemistry and also in specialization issues like geomechanics, open pit and underground excavation design, geological modelling and computer aided design, mining machinery and automation, mineral processing, environmental management, circular economy issues and industrial safety problems.

  Beside these, the graduate will possess managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. Alongside with faculty staff, several industrial experts will be involved in teaching. Therefore students will be well informed and aware of the current industry challenges and expectations. Graduates will be prepared to design technological processes, manage these processes in an industrial scale as well as to solve research and development type of problems using entrepreneurial skills.

   

  Employment options – worldwide:

  • underground and surface mining companies
  • geotechnical engineering enterprises
  • geological survey and prospecting companies
  • companies related to the mining industry, suppliers, service companies
  • mining authorities and regulators, governmental and local institutions dealing with natural resource management and mining
  • research institutes, development centers dealing with energy and raw materials problems.

   

  Geotechnical and Environmental Management

  Geotechnical and Environmental Management (field of study Mining and Geology) II level studies (MSc program) fully taught in English, 3-semesters (90 ECTS) - starting in mid-February 2021, ending in July 2022. Second semester is a mobility period when the students will follow a structured exchange program at the University of Miskolc (Hungary). Erasmus Plus mobility grants will support the students during their stay in Hungary

  The international program is based on two master programs: Environmental engineering MSc with Remediation and geotechnics specialization at the University of Miskolc and the Mining and Geology MSc with Mining Engineering specialization at the TU Wroclaw. Students registered at Wroclaw University of Science and Technology, after earning credits for all courses in the curriculum and defending the thesis, will receive the diploma of our university.

  The program was designed as a response to the growing need for specialists qualified in geotechnics and rock mechanics who, on the other hand are able to deal with environmental risk assessment, remediation across all stages of the mining value chain. In Europe this need was caused by the implementation of the Extractive Waste Directive of the EU.Nevertheless environmental and geotechnical issues remain important for the whole global extractive industry. Beside problems caused by newly developed deposits and currently operating mines, legacy of the extensive ore mining activities in the past needssite remediation and safety measures all over the Globe.

   

  Graduate profile

  The graduate will possess most current and deepened knowledge as well as practical skills in general subjects, like geostatistics and geochemistry and also in specialization issues like geomechanics, open pit excavation design, geological modelling, integrated analysis of deformations, environmental management, waste remediation methods, environmental geotechnics and industrial safety problems.

  Beside these, the graduate will possess managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. Alongside with faculty staff, several industrial experts will be involved in teaching. Therefore students will be well informed and aware of the current industry challenges and expectations.

  Graduates will be prepared to design technological processes, manage these processes in an industrial scale as well as to solve research and development type of problems using entrepreneurial skills. Studying in the international environment will enhance their inter-cultural competence and inter-personal skills. Graduates will be prepared to work in global business environment.

   

  Employment options -worldwide:

  • underground and surface mining companies
  • geotechnical and civil engineering enterprises
  • companies and institutions specialized in monitoring and environmental protection
  • companies specialized in waste remediation and post-mining site reclamation
  • mining authorities and regulators, governmental and local institutions dealing with environmental protection and geotechnical engineering
  • research institutes, development centers dealing with geotechnical or environmental problems
  • in companies related to the mining industry, civil engineering or environmental engineering.

   

  Geomatics for Mineral Resource Management

  Geomatics for Mineral Resource Management (field of Study Mining and Geology)II level studies (MSc program) fully taught in English, 4-semesters (120 ECTS) - starting in mid-February 2021, ending in January 2023. This is a joint – double degree program offered by TUBergakademie Freiberg (Germany) or Montanuniversitaet Leoben (Austria) and Wroclaw University of Science and Technology.

  The program is meant for bachelors in mining and geology as well as BSc-s in geodesy and cartography or related engineering disciplines.

  The first semester will be taught at Wroclaw University of Science and Technology, while in the second and third semesters the students will follow the curriculum courses at TU Bergakademie Freiberg. Erasmus Plus mobility grants will support the students during their stay in Germany or in Austria.

  Students registered at Wroclaw University of Science and Technology, after the two-semesters mobility period -in the fourth semester will write the master thesis in Wroclaw under the supervision of two professors representing both universities. After defending the thesis they will receive the diplomas of both partner universities.

  More information on this master program can be found at:

  https://study-geomatics.eu/#why-geomatics

  https://www.youtube.com/watch?v=r_eZ8JgR-VE

   

  Graduate profile

  Geomatics is an interdisciplinary field of research that combines aspects of surveying, sensor technology with data processing, geoinformatics and geomodelling. The main focus of Geomatics lies on the regulation and control of the interplay between resource extraction and its environmental impact. Having excellently trained experts in the field of Geomatics is nowadays more important than ever.

  The reason for that is the continuously rising global demand for raw materials, which leads to the extraction of mineral resources in areas of the geosphere that are more difficult to access. Simultaneously, the highest levels of safety, as well as environmental and social regulations need to be fulfilled, and the optimal use of natural resources by maximizing recovery is desired. This requires engineers to be able to develop new innovative solutions, making the best use of most modern technology to acquire, manage and analyze geodata.

  The graduate will also gain managerial skills, will be trained in project management, decision making, risk mitigation, will know the legal and economic environment of the mining industry. In addition to the standard courses taught by staff from both partner universities and industry experts, massive open online courses (MOOC’s) are offered for the students. The MOOC’s consist of a series of web-videos, which cover the content of an individual course.

   

  Employment options -worldwide:

  Thus graduate of this master program will be prepared to work in an international and multicultural environment in mining and exploration companies, technical supervision authorities, public administration offices, research and development institutions, everywhere advanced and state of the art interdisciplinary knowledge spanning mining and geology, computer aided design, geomatics

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geotechnical and environmental engineering
  • Mining engineering
  • Geomatics for mineral resource management

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mining and geology jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik oceny dorobku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (17)

MWK Ocena odpowiedz

Jako wykładowca i sympatyk wydziału gorąco zachęcam do studiowania na WGGG! Dzięki międzynarodowym projektom oraz współpracy z gigantami światowego przemysłu górniczego nasi studenci mają unikalne możliwości rozwinięcia skrzydeł i czynnego udziału w transformacji sektora surowcowego w kierunku zielonego ładu oraz Przemysłu 4.0. Przyszłość należy do WAS!

Sławek Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział

Górniczka Ocena odpowiedz

Studia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, jeszcze wtedy w K3 wspominam jako najlepszy okres w życiu. Wspaniali studenci, kompetentni i pomocni wykładowcy, potrafiący zarazić pasją do nauk geo. Studia zarówno we Wrocławiu jak i w ramach kursów zagranicznych pozwoliły mi zdobyć wiedzę niezbędną w późniejszej pracy. A rajdy Górnika i Geomajowy, Barbórki, najlepsze imprezy...jest co wspominać.

Jakub Ocena odpowiedz

Wydział górniczy pozwolił mi na pogłębianie moich zainteresowań związanych z górnictwem, oraz na zdobycie doświadczenia w realizacji projektów górniczych. Dzięki studiom na W6, znalazłem pracę w zawodzie!

Natalia Ocena odpowiedz

Polecam wszystkim przyszłym geologom, nadsztygarom i specjalistom z zakresu górnictwa. Wykładowcy pomocni i rzetelni, biblioteka wyposażone we wszystkie niezbędne pozycje literaturowe, ludzie wspaniali. Dla wszystkich, który pragną związać swoje życie z górnictwem, geologią lub geodezją zdecydowanie najlepszy kierunek na Dolnym Śląsku.

Piotr Ocena odpowiedz

Nie żałuję ani jednego dnia studiów na WGGiG, choć studiowałem jak medycynę - 6 lat :)

Mariusz Ocena odpowiedz

Studia wspominam bardzo mile. Aktualnie pracuję w branży geologicznej i absolutnie nie mogę narzekać. Na studiach najbardziej podobały mi się zajęcia laboratoryjne i Panie prowadzące. Zaskoczeniem dla mnie była również ilość kobiet na wydziale co również mnie bardzo cieszylo:) Polecam

Maniek Ocena odpowiedz

Jeżeli chce się pracować w branży górniczej, to studia na tym wydziale są warte rozważenia. Wiedza, którą tam zdobyłem przydała się w czasie mojej pracy w zawodzie.

Aneta Ocena odpowiedz

Studiowanie na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwie i Geologii oceniam bardzo dobrze. Wykladowcy potrafią w sposób konkretny i rzeczowy przekazać swoją wiedzę, dzięki czemu w przyszłości można ją wykorzystać i udoskonalać w pracy. Polecam

Przemysław Ocena odpowiedz

5 lat studiów na tym wydziale wspominam z sentymentem. Ciekawe zajęcia i prowadzący. Do tego nowy budynek i nowocześnie wyposażone laboratoria. Jeżeli ktoś czuje powołanie do górnictwa i chciałby się rozwijać w tym kierunku to jest to moim zdaniem najlepsze miejsce do studiowania. Serdecznie polecam!

Ania Ocena odpowiedz

Najmocniej polecam studiowanie na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Ciekawe zajęcia, praktyki. Do tego zdobyte doświadczenie i wiedza daje duże pole manewru jeśli chodzi o przyszłą drogę zawodową. Bardzo polecam .

Marcin Ocena odpowiedz

Wszystko zaczęło się w K-3, dawno, dawn , temu - ale muszę powiedzieć, że studiowanie na wydziale było niezwykłym przeżyciem do tego stopnia, że ciągle nasze drogi się przecinają. Udało się zaliczyć I stopień, potem po przerwie i wielu zachęcających rozmowach również drugi. Nauka na wydziale, daje naprawdę duże możliwości pracy w górnictwie i nie tylko. Gdzież to się moi znajomi znajdują pracują pod ziemią, na powierzchni i nawet w powietrzu. Gorąco polecam.

Darek Ocena odpowiedz

5 lat studiów na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Wrocławskiej będę wspominał jako jeden z najlepszych okresów w swoim życiu. Ciekawe zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi z pasją, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i oprogramowania. Po studiach nie było najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie, wielu znajomych z roku może się już pochwalić uprawnieniami geodezyjnymi. Do tego możliwość zapisania się do kół naukowych, co nie tylko poszerza horyzonty, ale przede wszystkim owocuje nowymi przyjaźniami. Idąc drugi raz na studia dokonałbym tego samego wyboru, gorąco polecam!

Górnik Ocena odpowiedz

Łza wzruszenia kręci mi się w oku, kiedy mijam swój wydział. Bywało ciężko, bywało, że chciałem to wszystko rzucić, ale w ostatecznym rozrachunku nie podjąłbym innej decyzji gdyby cofnąć czas. Ciekawe zajęcia (nie mówię, że łatwe), rzeczowi prowadzący i co może dla kogoś będzie równie ważne, dobre wydziałowe imprezy.

Krzysztof Ocena odpowiedz

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej daje możliwość studiowania zarówno w języku Polskim jak i Angielskim. Zajęcia na wydziale obejmują szeroką skale zagadnień, od kursów matematycznych i informatycznych, przez kursy stricte górnicze, po zajęcia związane np. z ochroną środowiska czy modelowaniem numerycznym. Jako absolwent, wydziału z roku 2015, zdecydowanie stwierdzam, że uzyskany dyplom i wiedza dają bardzo duże pole manewru. Mianowice, ukończenie studiów na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wiąże się nie tylko z możliwością pracy w kopalniach podziemnych, ale również w firmach i laboratoriach geotechnicznych, kopalniach odkrywkowych, zakładach przeróbczych, firmach zajmujących się robotami strzałowymi czy biurach projektowych. Część moich koleżanek i kolegów z roku znalazło pracę za granicą w RPA, Australii czy Finlandii. Generalnie możliwości jest wiele. Trzeba tylko chcieć i mieć pomysł na siebie. Tak więc, jako absolwent górnictwa, z 5 letnim doświadczeniem w zawodzie najmocniej polecam studiowanie na wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Absolwentka Ocena odpowiedz

Studia mgr w języku angielskim na Wydziale wspominam bardzo dobrze. Największe plusy: przedmioty prowadzone przez osoby z przemysłu i z Wydziału, szeroko omawiane zagadnienia górnicze ze świata i wszystkie laboratoria i projekty realizowane w specjalistycznym oprogramowaniu np. Datamine. Polecam!

Martyna Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką Górnictwa i Geologi (I i II stopień) na wydziale GGiG Politechniki Wrocławskiej i szczerze polecam te studia. Jest wiele zajęć laboratoryjnych i projektów, które pozwalają zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętności. Co najważniejsze -zarówno ja jak i wielu moich znajomych znaleźliśmy pracę w zawodzie jeszcze w roku ukończenia studiów.