ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.  261 83-79-38; 

e-mail: dziekanat.wcy@wat.edu.pl

http://www.wcy.wat.edu.pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.  261 83-79-38; 

e-mail: dziekanat.wcy@wat.edu.pl

http://www.wcy.wat.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek bezpieczeństwo narodowe

  Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

  Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju;

  Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest konkurs dyplomów.
   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek informatyka

  Informatyka to dziedzina wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Informatyka to drzwi do zawodu przyszłości, łączącego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice, ekonomii, genetyce.

  Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię.

  Informatyka ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

  Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

  Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia wojskowe I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
  • język angielski – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia cywilne I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
  • język angielski – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku informatyka jest konkurs dyplomów.
   

   

 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek informatyka w medycynie

  Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka w medycynie” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

  Kierunek studiów "Informatyka w medycynie" jest ciekawą propozycją zawodową związaną z zapotrzebowaniem społecznym oraz rynku na specjalistów z obszaru szeroko rozumianych informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz diagnostyki w medycynie. Zastosowanie metod i narzędzi informatyki w medycynie jest intensywnie rozwijane w Polsce i na świecie, przynosząc znakomite efekty zarówno w organizacji służb medycznych, organizacji ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, jak i w samym procesie diagnozowania medycznego i rozwoju technicznych środków leczenia. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w Wydziale Cybernetyki w trakcie realizacji prac i projektów naukowo-badawczych z zakresu wykorzystania informatyki w medycynie oraz udział w realizacji kierunku studiów specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego, powstaje nowoczesny i perspektywiczny kierunek studiów.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka w medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka z astronomią (fizyka) lub informatyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEPIECZEŃSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

  Studia na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji (w organizacji, instytucji). Absolwenci mogą podejmować pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym w Narodowym centrum Kryptologii, w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także w sektorze gospodarczym.

  Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

  W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa i pojawiania się zagrożeń w tej sferze zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych staje się wyjątkowo ważnym zagadnieniem. Problem handlu elektronicznego, prowadzenie bankowości internetowej, wszelkiego typu fora internetowe, istnienie kryptowalut, pojawienie się możliwości głosowania elektronicznego, możliwości realizacji obliczeń na komputerach społeczności internautów i wiele innych zagadnień wymaga stosowania metod kryptograficznych dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lub prawidłowego funkcjonowania. Nowy kierunek studiów daje absolwentom umiejętność utrzymywania bezpiecznego funkcjonowania i prawidłowego eksploatowania platform zabezpieczeń cybernetycznych

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia wojskowe I stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
  • język angielski – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   

  Studia I stopnia - cywilne

   

  W procesie rekrutacji na studia cywilne I stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo jest konkurs dyplomów.

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek zarządzanie

  Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

  Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

  Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

  W trakcie studiów studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
  • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku zarządzanie jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (4)

Wato Ocena

anonim2137 Ocena Nie zgodze sie do konca tak nie jest. Jezyk C warto znac jak i rowniez podstawy c++. Wszystko zalezy z kim masz zajecia. Ja ukonczylem WAT jestem programista JAVA. Z javy byly rzeczy zwiazane z prog. obiektowym z technologiami jak Spring, ORM Hibernate etc. Sam sie musisz nauczyc sporo rzeczy, co do przedmiotow jal PKC itp to fajnie miec taka elementarna wiedze. Na WAT studia nie naleza do łatwych ale to tez jest ksztaltowanie charakteru

anonim2137 Ocena

**WAT WCY INFORMATYKA**. Kierunek nastawiony na wszystko po za programowaniem. Nacisk postawiony na fizykę, elektrykę, budowanie różnych układów, automatykę itp, Na wykłady z programowania obiektowego prowadzący nie przychodzi, na grafice komputerowej korzystamy z c# bez wprowadzenia do tego języka. Egzamin z fizyki z teorii: musisz się nauczyć 10 działów fizyki na pamięć, następnie prowadzący wybiera 3 tematy i musisz napisać dobrze 1,5 tematu żeby zdać. Dobrze znaczy wszystkie wzory, opisanie ich, wyprowadzenie ich, obrazki do nich. Jak nie napiszesz idealnie nie ma szansy na zdanie. Zdali tylko Ci którym udało się ściągać. Na laboratoriach z programowania obiektowego i innych przedmiotach z programowania ładowany jest c i c++. Zamiast ćwiczyć działanie obiektowości to my piszemy bezsensowne kalkulatory, które z obiektowością nie mają nic wspólnego. Czemu by nie napisać czegoś z wykorzystaniem poliformizmu, dziedziczenia itp w Javie zamiast się meczyc ze składnią cpp. Uczelnia nastawiona też na zarabianie. Przemieniają już drugi parking uczelniany na płatny. Nie wystarczy im 4k miesięcznie, weź dopłać jeszcze 14 zł za parking.

Zuza Ocena

Zajęcia na najwyższym poziomie.

Ania Ocena

świetna szkoła