ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

centr.: 56-611-35-10

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

centr.: 56-611-35-10

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA TŁUMACZY REKRUTACJA

  Od 27 stycznia 2005 r. w Polsce obowiązuje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, na mocy której tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która pomyślnie zda egzamin sprawdzający umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych. Układając program oferowanych studiów kierowaliśmy się wymaganiami stawianymi kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego, choć zdobyta u nas wiedza z pewnością przyda się także osobom, dla których tłumaczenie jest częścią pracy wykonywanej w ramach zatrudnienia w firmie lub instytucji. Naszym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej przekładu, przede wszystkim koncentrujemy się jednak na wypracowaniu umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych  z prawem i ekonomią. W chwili obecnej oferujemy zajęcia w dwóch grupach językowych: niemieckiej oraz angielskiej. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) i są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także wysokiej klasy specjalistów z Warszawy i Torunia, legitymujących się doskonałym wykształceniem oraz wieloletnią praktyką. Powołując Studia Kształcenia Tłumaczy chcieliśmy wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na ofertę kształceniową w tym zakresie. Duże zainteresowanie naszą ofertą w poprzednich latach potwierdziło przydatność oferowanego kierunku. Kandydaci docenili przemyślany profil studiów, a także referencje współpracujących z nami wykładowców.

  Zapraszamy na stronę: https://www.fil.umk.pl/pskt/ oraz https://www.facebook.com/PSKT-UMK-333768737059168/.

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE LOGOPEDII REKRUTACJA

  Podyplomowe Studium Logopedii kształci w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje słuchaczom program obejmujący 609 godzin zajęć, w tym 509 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, oraz 100 godzin praktyk odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym funkcjonującym na Wydziale Filologicznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

  Zapraszamy na stronę: https://www.fil.umk.pl/psl/.

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO REKRUTACJA

  Studia podyplomowe rozszerzają uprawnienia nauczycieli jednego przedmiotu do nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć (4. moduł kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012, poz. 131). Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego w krajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych. Absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

  Zapraszamy na stronę: https://www.fil.umk.pl/psnjpjo/.

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE REDAKCYJNO - WYDAWNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki, copywriting w firmie wydawniczej) oraz technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie. Ważną część programu studiów stanowi blok zajęć z zakresu publikacji elektronicznych (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy publikacji). Słuchacze będą mogli odbyć praktyki w Wydawnictwie Naukowym UMK. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym zdobywa kwalifikacje związane z edytorstwem, niezbędne w wykonywaniu zawodów takich jak redaktor, korektor czy operator składu. Zdobyte podczas studiów umiejętności umożliwią absolwentowi znalezienie pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

  Zapraszamy na stronę: http://www.edytorstwo.umk.pl/.

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Bardzo dobry wydział w zakresie nauczania języków obcych, ale również z dobrą ofertą dot. studiów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Szczególnie dwie kwestie są godne polecenie: (1) współpraca międzynarodowa - jeśli chcesz wyjeżdżać w ramach studiów na Erasmusa, do Chin czy Japonii, na staże itd., to to jest bardzo dobry wybór; (2) współpraca z otoczeniem gospodarczym - poza licznymi praktykami (zwłaszcza na copyrighting) jest też świetny program stażowy fundowany przez Wydział. Polecam!