• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów administracja

  Studia magisterskie na kierunku administracja dają wszechstronną wiedzę niezbędną do sprawnego administrowania sektorem publicznym, jak i prywatnym. Obejmują one wiele dziedzin prawa oraz inne obszary wiedzy z zakresu nauk społecznych, co przesądza o ich atrakcyjności.

  To ciekawe i interdyscyplinarne studia oparte o nowoczesny, a ostatnio zmodyfikowany program nadający im wysoce specjalistyczny wymiar. Cieszą się one dużym zainteresowaniem od lat przygotowując liczne grono magistrów administracji do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej.

  Oferowany  program jest konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiającym kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co przez to należy rozumieć? Po pierwsze -  nasi pracownicy to specjaliści z danej dziedziny - nie tylko przekażą Ci wiedzę ale również wskażą praktyczne zastosowanie instytucji prawa administracyjnego Jak? - poprzez praktyczne konwersatoria, jak i realizację spotkań z praktykami i nie tylko.

  Po drugie - szeroki katalog zajęć dodatkowych - w tym: możliwość uczestnictwa w dedykowanych Kołach Naukowych czy poprzez prowadzenia badań wraz w pracownikami. Po trzecie - inspirujące wykłady skłaniające do samodzielnego poszerzania wiedzy.

  Studiowanie administracji w ramach studiów drugiego stopnia stanowi doskonałą ofertę zarówno dla osób, które ukończyły studia licencjackie na tym kierunku, jak i dla absolwentów innych kierunków, którzy posiadając już tytuł zawodowy licencjata rozszerzą swoje kompetencje zawodowe właśnie dzięki studiom administracyjnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów biologia

  Studiując Biologię wybierasz kierunek z przyszłością, stanowiący podstawę wielu dziedzin gospodarki oraz praktycznej ochrony bioróżnorodności i środowiska przyrodniczego.

  Oferujemy:

  • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania,
  • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe,
  • rozwijanie pasji w kołach naukowych,
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
  • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów biotechnologia

  Kierunek biotechnologia łączy wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

  W czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to propozycja dla wszystkich zainteresowanych mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations.

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek powinni być dociekliwi i łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne. Na studiach możesz zdobyć interesującą wiedzę i cenne doświadczenie, np. prowadząc audycje w Radiu Uniwersytet, tworząc materiały w studiu telewizyjnym czy przygotowując projekty we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Idealny kandydat na studia na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest absolwentem studiów I stopnia i zrealizował efekty kształcenia z obszaru sztuk - sztuki muzyczne. Dobrym kandydatem jest również osoba posiadająca wiedzę i umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

  Na Wydziale Edukacji Muzycznej kształcimy muzyków - wykonawców i dyrygentów prowadzących różnorodne zespoły muzyczne, animatorów kultury muzycznej oraz nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej.

  Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie ponadpodstawowym zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

  Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, przeprowadzonego w formie zdalnej lub tradycyjnej (w siedzibie Uczelni).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów ekonomia

  Ekonomia jako nauka społeczna jest interesującą i przydatną dyscypliną nauki, która dzięki swojemu interdyscyplinarnemu podejściu do badania człowieka gospodarującego operuje narzędziami badawczymi zaczerpniętymi z wielu dyscyplin. Wskazanie mechanizmów, które pozwalają człowiekowi odnieść sukces w działalności gospodarczej wymaga zwrócenia uwagi na aspekty związane z kalkulowaniem ryzyka, ale też poznać należy psychologię biznesu, w tym zrozumieć klienta i jego potrzeby oraz odkryć mechanizmy zachowań społecznych.

  Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku ekonomia pozwoli studentowi sięgnąć do dyscypliny prawo, aby odkryć niezbędny pakiet legislacyjny gwarantujący bezpieczne prowadzenie firmy, zarządzanie i planowanie jej rozwoju w powiązaniu z wysokością płaconych podatków, a także poznać zasady przygotowania dobrej umowy gospodarczej, co pozwoli na podpisanie korzystnej dla kontrahentów transakcji. Nauczymy Cię też jak zarządzać ludźmi, podnosić jakość kapitału ludzkiego w firmie i zadbać o pracownika, aby był on ambasadorem przedsiębiorstwa. Odkryjemy przed studentami tajniki kontroli i audytu, które dają niezbędną wiedzę o kondycji organizacji.

  Oferując dwa moduły do wyboru A lub B, dowodzimy jak zróżnicowany jest świat kierunku studiów ekonomia praktyczna. Wybór modułu, którego dokonasz, zależy wyłącznie od Twoich predyspozycji, zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Podatki, kalkulowanie ryzyka, rachunek kosztów czy strategiczna rachunkowość zarządcza, to tylko fragment oferty modułu A, który kształtuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z rachunkowości i podatków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku ekonomia, prawo w biznesie, zarządzanie, finanse, rachunkowość oraz innych kierunków, związanych z dziedziną nauk społecznych, w których co najmniej 50% efektów uczenia się zostało przypisanych do dyscypliny ekonomia i finanse. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia angielska

  Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych oraz doskonalenia umiejętności językowych, dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem wykonywanych obowiązków.

  Program i tok studiów zachęcają do samodzielnej pracy nad swoimi umiejętnościami i rozwijają w studentach potrzebę kreatywnego działania w celu stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych.
  Absolwent zdobywa kompetencje językowe  na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Studenci mogą uczestniczyć w seminarium magisterskim z zakresu językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa stosowanego, kulturoznawstwa, translatoryki lub literaturoznawstwa. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia polska

  Dydaktyka, edytorstwo komputerowe – obszary aktywności nowoczesnego polonisty

  Interesujesz się literaturą i chciałbyś zgłębić zawiłości polszczyzny, lecz nie ukończyłeś licencjackich studiów polonistycznych? Nic straconego! Na UKW 2-letnie studia magisterskie z zakresu filologii polskiej mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na dowolnym kierunku. Studenci podczas studiów magisterskich mają możliwość zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego (we wszystkich typach szkół) oraz redaktora językowego i korektora.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW

  Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism.

  Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Możesz uzyskać również kwalifikacje nauczycielskiego po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz przygotowanie do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia rosyjska

  Rynki wschodnie szukają partnerów ze znajomością rosyjskiego

  Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi opanować znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Dzięki współpracy z Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie studenci UKW mogą wyjeżdżać do Moskwy na studia semestralne oraz letnie kursy językowe. Absolwenci mogą rozpocząć Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW

  Absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego znajdzie zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filozofia

  Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

  Kontynuuj naukę na studiach drugiego stopnia (studia uzupełniajace magisterskie) z filozofii. Rozwijaj swoje zdolności analityczne i dalej zadawaj pytania, rozwiązuj problemy, myśl krytycznie. To wszystko pomoże Ci w rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych i poszerzy zdolności krytycznej oceny sytuacji w trakcie życiowych i zawodowych wyzwań. Warto dodać, że filozofia jest często wybierana przez studentów jako drugi kierunek, bowiem ćwiczą umysł i rozwijają tak przydatne w wielu miejscach pracy zdolności poznawcze.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po filozofii na UKW

  Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują również w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli (po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego - płatnego można podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki lub filozofii).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów fizyka

  Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Zajmując się badaniem najbardziej fundamentalnych praw przyrody, uczy formułowania trudnych problemów w sposób precyzyjny i ścisły oraz nieszablonowego ich rozwiązywania. Ludzkość w dużej mierze zawdzięcza postęp technologiczny tej dyscyplinie nauki.

  Jednocześnie wyrafinowane narzędzia, których dostarcza fizyka, pozwalają mierzyć się z tak odległymi od fizyki wyzwaniami jak np. stabilność rynków finansowych czy zmiany klimatyczne. Z tego powodu absolwenci fizyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych jak również bardziej tradycyjnych obszarach gospodarki, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo.

  Oferujemy naszym kandydatom dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z badaniami nowoczesnych materiałów – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie pierwszego semestru studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów geografia

  Nie od dziś wiadomo, że geografia poszerza horyzonty! Więc jeśli chcesz postrzegać otaczające środowisko inaczej niż inni, nie pozostaje nic innego jak wybór tego kierunku.

  Masz podstawową wiedzę z geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia, ochrona środowiska, geologia, geoinformacja, geomonitoring, rewitalizacja dróg wodnych, zarządzanie kryzysowe w środowisku, zarządzanie zasobami przyrody, turystyka i rekreacja. Szansę studiowania mają także absolwenci innych kierunków pokrewnych!

  Wyjazdy studialne po Polsce jak i za granicę, pozwalają studentom geografii podziwiać różne regiony pod kątem przyrodniczym oraz kulturowym. Bardzo często są one organizowane przez pracowników Instytutu Geografii, jak również przez członków Koła Naukowego Studentów Geografii „GEOSFERA 24”.

  Należy dodać, iż każdy student geografii ma możliwość przynależności do koła naukowego, które funkcjonuje w Instytucie Geografii. Poza tym, każdy student może skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędzie uprawnienia do nauczania geografii w szkole podstawowej i średniej. Zajęcia na kierunku geografia są tak zaplanowane, aby student poświęcał jak najwięcej czasu na poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności poza uczelnią. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku absolwentów studiów licencjackich (kierunek geografia) o przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów germanistyka

  Studia II stopnia umożliwiają pogłębianie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego (osiągnięcie biegłości językowej na poziomie C2) i drugiego języka obcego (osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+). W ramach zajęć studiujący doskonalą umiejętność tworzenia, analizy,  interpretacji i tłumaczenia różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych.

  Ponadto nabywają lub rozwijają szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Studia II stopnia przygotowują także do napisania pracy magisterskiej z wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach III stopnia.

  W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – studiujący mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów historia

  Historia to kierunek dla ludzi z pasją. Jeżeli jesteś człowiekiem inteligentnym nie trzeba Ci uświadamiać jaka jest rola historii we współczesnych, nowoczesnych społeczeństwach, które chcą być wielkie swoją przeszłością, które mają respekt i szacunek dla dokonań minionych pokoleń. Jestem historykiem - brzmi dumnie, a jednak być historykiem nie jest łatwo, w szczególności dobrym historykiem.

  Proponując Ci studia historyczne na poziomie magisterskim chcemy byś został dobrym historykiem, który ma szeroko otwarty umysł, który potrafi adaptować doświadczenie minionych pokoleń do wymogów współczesności. Jeżeli jesteś absolwentem Historii na poziomie studiów licencjackich nie trzeba Ci mówić o atrakcyjności tej dyscypliny nauki. Jeżeli skończyłeś inny kierunek postaramy się byś szybko nadrobił zaległości.

  Dyplom magistra jest dziś jednym z podstawowych kryterium wymaganym przez pracodawców. Zatem jeśli myślisz o karierze w oświacie, administracji samorządowej, muzeach czy przemyśle turystycznym, to wręcz powinieneś skorzystać z tej oferty.

  Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Ogólnohistoryczna

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20%.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów informatyka

  Studia adresowane są do absolwentów kierunku informatyka I stopnia. Zdobycie tytułu inżyniera daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk.

  Studenci kierunku w ramach programu Dream Spark mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO.

  Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Internet rzeczy
  • Technologie przetwarzania danych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Internet rzeczy
  • Technologie przetwarzania danych

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia.

  Inżynieria Materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w różnym stopniu wiedzę z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mechanika, informatyka, konstrukcja i budowa maszyn, elektrotechnika i nawet biologia. Dzisiaj, w szybko zmieniającym się świecie, w którym obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki, od pracowników wymaga się wiedzy interdyscyplinarnej. Taka właśnie wiedza umożliwia człowiekowi błyskawiczną adaptację do zmieniających się reguł i wymogów rynkowych. 

  Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej oraz uzyskane granty badawcze. Ich wiedza i kompetencje stanowią gwarancję profesjonalnego przygotowania studentów do sprostania potrzebom nowoczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w obszarze produkcji i przetwórstwa materiałów inżynierskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżynierai techniczno-informatyczna

  Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

  Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUR UND KOMMUNIKATION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów kultur und kommunikation

  Studia na kierunku Kultur Und Komunikation umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy o procesach kulturowych i komunikacyjnych, zrozumienie roli przepływów wiedzy i informacji oraz uzyskanie kompetencje w zakresie praktyk medialnych i komunikacyjnych, w tym komunikacji interkulturowej. Absolwentki i absolwenci posługują się językiem niemieckim w zakresie komunikacji codziennej, specjalistycznej i naukowej, a także uzyskują znajomość drugiego języka na poziomie B2.

  W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – osoby studiujące mają możliwość wyboru części zajęć oraz mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjmowane będą osoby, które: posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków przypisanych do dyscyplin: nauki o kulturze i religii, językoznawstwo, literaturoznawstwo, polonistyka, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat/Biuro Obsługi Studentów (BOS) macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Studia na kierunku kulturoznawstwo są adresowane w szczególności do absolwentów i absolwentek studiów pierwszego stopnia kierunku kulturoznawstwo, a także pokrewnych kierunków. Studenci i studentki pogłębiają wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, ale przede wszystkim uczą się twórczego myślenia i rozumienia współczesnych aspektów kultury. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewnia modułowy program studiów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kultura popularna
  • Kultura małych ojczyzn

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ARABSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-arabska

  Kontynuuj studia filologiczne z języka angielskiego i j. arabskiego na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz językiem arabskim na poziomie C1. Studia otwierają ogromne możliwości wiązania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi, stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - NIEMIECKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

  Kontynuuj studia filologiczne z angielskiego i niemieckiego na drugim stopniu studiów (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i niemieckim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

  Biznes potrzebuje lingwistów

  Kontynuuj studia filologiczne z języka angielskiego i rosyjskiego na drugim stopniu studiów (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po lingwistyce stosowanej j. angielski z j. rosyjskim na UKW?

  Absolwenci filologii o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. rosyjskim na UKW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, turystyce, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru anglo- i rosyjskojęzycznego.

  Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuowania nauki na  Studiach Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Studia upoważniają również do wykonywania zawodu nauczyciela po wcześniejszym ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) prowadzonego przez Studium Pedagogiczne UKW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

  Kontynuuj studia filologiczne z języka niemieckiego i rosyjskiego na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów logopedia

  Logopeda - specjalista zawsze poszukiwany

  Mowa stanowi główne narzędzie porozumiewania się z innymi, od której zależy czy wypowiadane przez nas słowa są dla odbiorców właściwie zrozumiane. Problem nieprawidłowej artykulacji dotyczy wielu osób, jednak wraz z logopedą można go pokonać.

  Celem studiów jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu logopedii, pedagogiki,  psychologii, językoznawstwa i medycyny oraz wykształcenie umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy, zmierzającej do jej usprawniania, a także przeciwdziałania trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem. Absolwenci uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej, niezbędne do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy.

  Gdzie można znaleźć pracę po logopedii na UKW? 

  Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach takich jak:

  • wszystkie rodzaje przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępne, integracyjne i specjalne),
  • żłobki,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne (np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.),
  • zespoły wczesnego wspomagania i ośrodki wczesnej interwencji,
  • poradnie logopedyczne służby zdrowia; kliniki (oddziały noworodkowe, dziecięce),
  • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  • prywatne gabinety logopedyczne.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności na podstawie średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez dziekanat macierzystej uczelni (lub biuro obsługi studenta).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów matematyka

  Studia te są adresowane w szczególności do absolwentów kierunku matematyka I stopnia, ale także do absolwentów innych kierunków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Zdobycie tytułu licencjata daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do wykonywania danego zawodu.

  Zajęcia na studiach II stopnia będą realizowane w formie umożliwiającej połączenie studiowania z pracą zawodową. Rozkład zajęć będzie planowany na czwartkowe popołudnie i cały piątek, a wybrane zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej. Taka forma studiowania daje możliwość zdobywania nowych umiejętności i podniesienia kwalifikacji zawodowych, co jest bardzo cenne na współczesnym rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier magister inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów mechatronika

  Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą było zaglądanie do wnętrza mechanicznych czy elektronicznych zabawek i do teraz świat działania urządzeń technicznych pozostaje dla Ciebie ciekawy, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dyscyplin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, informatyczną, automatykę i robotykę.

  Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy, o czym świadczy chociażby dzisiejszy świat robotów, pojazdów autonomicznych czy internet rzeczy. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są łączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk.

  Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2.

  Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate

  Cechą wyróżniającą przyjętą koncepcję kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jest nacisk na zastosowania metod informatycznych w szeroko rozumianym przemyśle wytwarzającym nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w różnego typu placówkach eksploatujących, serwisujących lub diagnozujących układy mechatroniczne.

  W przypadku studiów drugiego stopnia założono, że studenci w trakcie studiów mają ścisły kontakt z praktyką, najczęściej w formie etatowego zatrudnienia w zakładach przemysłowych lub usługach. Dlatego, realizacja dydaktyki na studiach dziennych odbywa się w godzinach popołudniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształceniaSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy pomiarowe i diagnostyczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy pomiarowe i diagnostyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie mechatroniczne i technologie 3d

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie mechatroniczne i technologie 3d

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności - średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów ochrona środowiska

  Studiując nauczysz się kształtować trendy nowoczesnej ochrony środowiska, zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowywania raportów i ekspertyz przyrodniczych, wyceny środowiska przyrodniczego i tym samym staniesz się ekspertem przyrodniczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika

  Moduł Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

  Kontynuuj studia z pedagogiki o spec. animacja społeczno-kulturowa na II stopniu. Z myślą o Was stworzyliśmy nowatorski i profesjonalny program studiów. Wybór spośród wielu obszarów studiów stwarza nie tylko okazję do realizacji własnych zainteresowań i predyspozycji studenta, przekutą na określone kwalifikacje zawodowe, pozwalające odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

  Studia na UKW przygotowują również do twórczego tworzenia tego rynku, poprzez samozatrudnienie i uruchamianie przedsiębiorczych inicjatyw dających zatrudnienie innym. W ten sposób studia będące realizacją efektów kształcenia na kierunku Pedagogika stają się istotną podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju.

  Moduł Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

  Na ten moduł zapraszamy osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami lub sytuacje zagrożenia międzynarodowego. Na zajęciach otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków.

  Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Nauczysz się, jak zarządzać bezpieczeństwem w dużych strukturach i działać w sytuacjach kryzysowych.

  Moduł logopedia

  Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii. Jest to specjalność adresowana do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym.

  Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na wymiar praktyczny, bo to on jest głównym aspektem pracy logopedy.

  Moduł Pedagogika ogólnopedagogiczna

  Studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy są absolwentami studiów I stopnia, II stopnia (lub jednolitych magisterskich) innych kierunków niż pedagogika (nie posiadają kierunkowego wykształcenia pedagogicznego). W ramach kształcenia specjalnościowego absolwent uzyskuje wiedzę o procesach edukacyjnych (zarówno celowościowych - wychowanie, kształcenie, jak również przebiegających w sposób naturalny), systemie edukacyjnym, prawidłowościach rozwoju jednostki. W programie kształcenia przewidziano, oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, wymagane dla przygotowania pedagogicznego dydaktyki szczegółowe oraz praktykę pedagogiczną.

  Dzięki tak skonstruowanemu programowi kształcenia absolwent specjalności ogólnopedagogicznej może być zatrudniony na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pedagogicznego oraz przygotowania pedagogicznego. Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) lub podyplomowych.

  Moduł Pedagogika opiekuńcza

  Potencjalne miejsca pracy dla wszystkich absolwentów: 

  • placówki wsparcia dziennego: (opiekuńcze - świetlice, kluby, ogniska wychowawcze; specjalistyczne - świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne; pracy podwórkowej); placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki socjalizacyjne, placówki interwencyjne, placówki specjalistyczno-terapeutyczne, placówki rodzinne, hostele – jako pedagog, wychowawca, socjoterapeuta;
  • ośrodki/domy pomocy społecznej, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, hospicja, wioski dziecięce jako pedagog, asystent rodziny, opiekun, koordynator pieczy zastępczej, wychowawca, osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  • placówki wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży jako wychowawca;
  • jednostki samorządu terytorialnego jako pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki;
  • sądy jako kurator społeczny.

  Moduł Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

  Praca z małymi dziećmi jest działaniem opartym na misji. Praca w przedszkolu i w klasach 1-3 wymaga nie tylko wyobraźni, cierpliwości, wrażliwości, ale także umiejętności diagnozowania właściwości rozwoju dziecka (w tym odkrywania talentów). Te wszystkie umiejętności pomoże rozwinąć specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

  Nasi studenci poznają filozofię dzieciństwa tak, aby łatwiej było im zrozumieć swoich podopiecznych, nauczą się konstruować programy edukacyjnie zgodne z aktualnymi trendami, a także poznają zasady etyki pracy pedagoga. 

  Moduł Resocjalizacja

  Kontynuuj studia na pedagogice o specjalności resocjalizacja. To kierunek dla pomagających tym, którzy w trakcie swojego życia zagubili właściwą ścieżkę życia. Będziesz potrafił wykorzystywać poszerzoną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, w szczególności niedostosowania społecznego.

  Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych będziesz potrafił udzielać wsparcia i pomocy osobom zagrożonym i niedostosowanym społecznie, umożliwiając im zachowania akceptowane społecznie.

  Moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

  Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

  Dzięki temu modułowi zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

  Absolwent modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe
  z coachingiem uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w tym m.in. rekrutacji i selekcji, szkoleń i systemów motywowania pracowników). Uzyskuje też przygotowanie do realizacji procesu doradztwa zawodowego oraz zastosowania w praktyce podejścia coachingowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształceniaSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami
  • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
  • Pedagogika ogólnopedagogiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami
  • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem
  • Wsparcie dziecka i rodziny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI W EDUKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

  Studia na kierunku pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji są propozycją dla:

  1. absolwentów kierunków pedagogicznych - do kontynuowania akademickiego kształcenia pedagogicznego poprzez rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki medialnej i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji, m.in. w:
  • projektowaniu i realizacji edukacji w formie zdalnej,
  • przetwarzaniu tradycyjnych materiałów dydaktycznych w formę multimedialną,
  • profilaktyce zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią;
  1. absolwentów innych kierunków, np. filologicznych czy socjologicznych, którym studia oferują przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę umożliwiającą m.in.
  • rozumienie procesów edukacyjnych, w tym edukacji medialnej,
  • krytyczną analizę dyskursu medialnego oraz
  • świadome, uwzględniające prawne uwarunkowania, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych dla celów edukacyjnych i społecznych,
  • nabędą również umiejętności projektowania i realizowania działań pedagogicznych.
   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku pedagogika medialna
   z nowoczesnymi technologiami w edukacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez właściwą jednostkę macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

  Potencjalne miejsca pracy:

  • pedagog w przedszkolu,
  • nauczyciel-wychowawca/pedagog/socjoterapeuta w szkole ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowa szkoła I i II stopnia),
  • nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej w szkole ponadpodstawowej,
  • nauczyciela-pedagog/socjoterapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradniach specjalistycznych,
  • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta w placówkach oświatowo-wychowawczych (placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne; szkolne schroniska młodzieżowe – całoroczne i sezonowe),
  • nauczyciel-wychowawca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta - młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • wychowawca/socjoterapeuta w placówkach wsparcia dziennego,
  • wychowawca/socjoterapeuta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • opiekun dziecięcy w placówce wsparcia dziennego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • asystent rodziny,
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • pełnomocnik/koordynator w jednostkach samorządowych ds. rozwiązywania różnych problemów społecznych np. uzależnień.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na II rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów: 1. na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – profil praktyczny, bądź kierunków pedagogika o zbliżonych efektach kierunkowych, 2. średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez BOS danej uczelni, 3. liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika resocjalizacyjna

  W ramach kierunku pedagogika resocjalizacyjna student zdobędzie szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje w celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Poszerzy swoje kompetencje w zakresie samodzielności, uczciwości i dyscypliny. Poprzez realizację szerokiej oferty praktyk i kształcenia praktycznego podejmuje aktywną i intensywną współpracę z placówkami resocjalizacyjnymi.

  Pogłębi wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w zakresie projektowania i realizowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, udzielania wsparcia i pomocy osobom niedostosowanym społecznie, w tym również dzieciom zagrożonym i niedostosowanym, z zaburzeniami zachowania lub emocji, z niepowodzeniami edukacyjnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z: 1) oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, 2) średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni, 3) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów politologia

  Celem studiów jest przygotowanie ekspertów o pogłębionej wiedzy na temat polityki i społeczeństwa, którzy podejmować będą zatrudnienie w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo publiczne, organizacjach pozarządowych (trzeci sektor), a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

  Studia na kierunku Politologia umożliwiają ponadto uzyskanie kompetencji w zakresie jednego z dwóch modułów do wyboru:          

  1. Polityka bezpieczeństwa – moduł obejmuje zajęcia dotyczące najważniejszych wymiarów bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego. Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie polityki bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa oraz analizy konfliktów zbrojnych.
  2. Analityk polityczny – moduł przygotowuje do wszechstronnego i kompetentnego opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych. Zajęcia obejmują m.in. projektowanie kampanii wyborczych, ilościową i jakościową analizę danych, analizę przekazów medialnych, konfliktów politycznych, a także zachowań wyborczych oraz decyzji politycznych.

  Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci łączyli dogłębną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania polityki z praktycznymi umiejętnościami kształtowania życia politycznego w jego różnych wymiarach i na różnych poziomach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka bezpieczeństwa
  • Analityk polityczny

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów praca socjalna

  Pracownik socjalny zawodów potrzebny i poszukiwany na rynku pracy

  Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę o zaawansowanych kompetencjach w zakresie pracy socjalnej kształcimy specjalistów zdolnych do wykonywania go w sposób profesjonalny. Studia na kierunku praca socjalna dostarczają pogłębionej wiedzy z obszaru nauk społecznych, szczególnie pedagogiki, polityki społecznej, prawa i administracji, pozwalającej na rozumienie specyfiki zawodu pracownika socjalnego.

  Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności realizowania działalności pomocowej w odniesieniu do jednostek, rodzin i grup wymagających wzmocnienia, rozwiązywania złożonych problemów społecznych, a także organizowania i aktywizowania społeczności lokalnych. Studia magisterskie II stopnia w zakresie pracy socjalnej mają na celu zwiększenie szans na zdobycie kwalifikacji zawodowych absolwentów różnych kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych i nauk o rodzinie.

  Gdzie można znaleźć pracę po pracy socjalnej na UKW? 

  Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może podjąć pracę w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych;
  • domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • instytucjach i organizacjach wspierających osoby wykluczone społecznie funkcjonujących jako podmioty gospodarcze;
  • w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. placówki opieki zdrowotnej, zakładach karnych, w instytucjach rynku pracy oraz organizacjach pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności na podstawie średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez dziekanat macierzystej uczelni (lub biuro obsługi studenta).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROCES WYDAWNICZY I PRAKTYKA TEKSTU

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów proces wydawniczy i praktyka tekstu

  Kierunek ma na celu pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia tekstów (literackich i użytkowych), ich korekty, redakcji oraz projektowania publikacji i ich edycji. Studia te są skierowane do osób pragnących wpływać na rozwój kultury literackiej i czytelniczej poprzez pracę w sektorze wydawniczym. Współczesne kształcenie w szeroko pojętym zakresie praktyki tekstu i organizacji pracy w wydawnictwach daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dzięki wykorzystaniu cyfrowych mediów oraz udoskonalaniu kompetencji komunikacyjnych, m.in. w relacji redaktor prowadzący – autor.

  Jednym z głównych zadań kierunku jest przygotowanie studentów do harmonijnego łączenia teorii z praktyką. Jego podstawą jest stałe pogłębienia wiedzy o języku, literaturze zarówno polskiej, jak i obcej), a także kulturze przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych podczas kolejnych etapów wydawania publikacji, ich promocji i dystrybucji. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

  Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.

  Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW

  Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych drugiego stopnia otrzymasz wykształcenie ogólnoakademickie oraz przygotowanie do zatrudnienia w placówkach administracji publicznej (państwowej i samorządowej), organizacjach i instytucjach współpracujących z rozmaitymi podmiotami międzynarodowymi, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych prowadzących działalność poza granicami kraju lub z zagranicznymi partnerami, instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym.

  W ostatnim przypadku realizacji celów kształcenia służy specjalność: Europejski system bezpieczeństwa, zaś pozostałych specjalność: Europa w stosunkach międzynarodowych.
  Będziesz przygotowany do podjęcia dalszej nauki na studiach trzeciego stopnia, np. z zakresu politologii w ramach Instytutu Nauk Politycznych lub historii w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.

  Po ukończonych studiach, w ramach zwiększenia możliwości zatrudnienia, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę w mediach, public relations, reklamie, rozmaitych służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem oraz dyplomacją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Kierunek Turystyka i Rekreacja to interdyscyplinarne i wielokierunkowe studia. Celem kształcenia jest:

  • przygotowanie wykwalifikowanej kadry posiadającej specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie, charakteryzowanie i wyjaśnianie współczesnych procesów i zjawisk kształtujących zjawiska związane z turystyką i rekreacją,
  • nabycie doświadczenia w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych.

  Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i rekreacja, turystyka, geoturystyka, agroturystyka, geografia, wychowanie fizyczne, sport, przewodnictwo i pilotaż turystyczny oraz innych pokrewnych związanych z turystyką i rekreacją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Oferując studia magisterskie uzupełniające dbamy o to, aby absolwenci wychowania fizycznego pierwszego stopnia mogli kontynuować naukę w murach naszej uczelni! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy, a także osoby, dla których ruch i aktywność fizyczna jest pasją życia.

  Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi. W ramach studiów studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu)
  • Zarządzanie w sporcie i rekreacji
  • Odnowa biologiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu)
  • Zarządzanie w sporcie i rekreacji
  • Odnowa biologiczna

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

  Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obronności i funkcjonowania państwa? Zastanawia Cię, jak zarządzać bezpieczeństwem, aby zapewnić porządek na różnych poziomach życia publicznego? Myślisz o pracy w służbach mundurowych?

  Jeśli tak, to studia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym są dla Ciebie! Program ten cieszy się wśród Studentów niesłabnącą popularnością, ponieważ zapewnia umiejętności wciąż wysoce pożądane na rynku pracy.

  Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i wszechstronnych specjalistów w zakresie zarządzania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa. Studia zapewnią Ci zdobycie istotnych kwalifikacji z zakresu obronności oraz porządku publicznego, niezbędnych do podjęcia pracy w służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • System bezpieczeństwa i obronności państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • System bezpieczeństwa i obronności państwa

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

  Ukończyłeś zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, a Twoje ambicje nadal są niespełnione? Idź na studia II stopnia! Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne uniwersyteckie wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, historii sztuki powszechnej i polskiej, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa oraz ochrony zabytków, dlatego jesteś doskonałym kandydatem na podjęcie studiów II stopnia.

  Tam szerzej poznasz warsztat historyka sztuki, konserwatora zabytków i muzealnika. Dzięki studiom na II stopniu nauczysz się posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wspomnianych wyżej dziedzin. Twoje umiejętności na tym poziomie będą bardzo wysokie. Doskonale będziesz radził sobie z oceną wartości historycznej i kulturowej oraz prawidłowej, nieinwazyjnej techniki eksploracji obiektów historycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów zarządzanie sferą publiczną

  Dynamicznie zmieniający się świat przynosi wiele nowych wyzwań, takich jak rewolucja technologiczna, erozja demokracji, problemy ekologiczne czy wiele innych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Potrzeba dostosowania do tych uwarunkowań wymaga nowoczesnego zarządzania instytucjami, organizacjami i zasobami ludzkimi przez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Wyjdź naprzeciw wymaganiom rynku pracy i postaw na wyjątkowe w skali kraju studia II stopnia, czyli zarządzanie sferą publiczną!

  Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i wszechstronnych specjalistów w zakresie nowoczesnego zarządzania sferą publiczną, z uwzględnieniem roli technologii cyfrowych, aktualnych rozwiązań prawnych oraz efektywnego obiegu informacji. W trakcie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę na temat wyzwań sfery publicznej w XXI wieku, a także istotne kwalifikacje dotyczące zarządzania zespołem, szacowania ryzyka i komunikacji marketingowej.

  Innowacyjny program studiów umożliwi Ci zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności z zakresu zarządzania w administracji publicznej. Dzięki uzyskanej wiedzy nauczysz się dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tworzyć nowatorskie projekty i rozwiązania odpowiednie dla sektora publicznego.

  Studia na kierunku zarządzanie sferą publiczną umożliwiają też samodzielne konfigurowanie własnej ścieżki kształcenia spośród kilkunastu przedmiotów do wyboru. Od teraz to Ty decydujesz, jaka tematyka zajęć jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)