• ADMINISTRACJA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Administracja

  Kierunek administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to nowoczesna, interdyscyplinarna forma szkolenia wykorzystująca zagadnienia z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się - jako przyszły menedżer - w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki na UKW dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na kierunku administracja na studiach II stopnia, zdobywając tytuł magistra.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • BIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biologia

  To studia dla osób zainteresowanych biologią oraz dziedzinami pokrewnymi (np. medycyna czy leśnictwo). Kandydaci na te studia powinni być dociekliwi, dokładni, cierpliwi. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej konieczny jest upór i odporność na niepowodzenia. Ważna jest spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Dla osób chcących wybrać zawód nauczyciela proponujemy dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), dzięki któremu można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Moduł trwa 3 semestry i obejmuje też praktykę zawodową w szkole. Można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Absolwent studiów biologicznych może podejmować pracę w laboratoriach naukowych, laboratoriach analitycznych placówek służby zdrowia, służb ochrony środowiska i przyrody, w jednostkach samorządowych i administracji państwowej związanych z ochroną przyrody i inżynierią środowiska, może zajmować się także kontrolą jakości. Absolwenci biologii na UKW mogą pracować w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia

  Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki. Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa. Absolwent może znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, placówkach naukowo-badawczych. Ponadto zdobyta w trakcie studiów licencjackich wiedza powinna pozwolić na dalsze samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych oraz prowadzenie w zakresie podstawowym prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności w uniwersyteckich mediach: Radiu Uniwersytet czy gazetach. Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia czyli magisterskich uzupełniających. Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz z zakresu nowych mediów, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji, organizator mediów lokalnych, specjalista ds. polityki informacyjnej, specjalista z zakresu fotografii medialnej i reklamowej, specjalista z zakresu reklamy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

  Idealny kandydat na studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków. Możliwości studentów po tym kierunku są tak rozległe jak cały muzyczny świat. Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym (zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela). Nie ma dzisiaj praktycznie dziecka, które nie chciałoby umieć grać na jakimś instrumencie albo śpiewać. Taka potrzebę kreują niezwykle popularne telewizyjne talent show. UKW kształci specjalistów, którzy te dziecięce marzenia potrafią spełniać pracując właśnie z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej jest wynik egzaminu praktycznego.

   

 • FILOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Studia filologii na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku, literaturze i kulturze wybranego państwa. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Absolwenci filologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości wybranego języka, jak też kultury. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Dobrze, jeśli interesuje się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi Wielkiej Brytanii i USA, śledzi anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.
  Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia Polska

  Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to ten kierunek jest dla Ciebie. Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych. Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia Polska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności jest to średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.
  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku filologia rosyjska w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOZOFIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filozofia

  Jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiające odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Na studiach poszukamy odpowiedzi na pytania: na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość. czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga?Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują także w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • FIZYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizyka

  Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GEOGRAFIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Geografia

  To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Jest on przygotowany z myślą o tych, którzy nie mogą wytrzymać w jednym miejscu i na studiach chcieliby robić coś więcej niż tylko siedzieć z nosami w książkach. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś i zastanawiałeś się nad tym, jak żyć z podróży, to na tym kierunku znajdziesz odpowiedź i być może spełnisz swoje marzenia. Zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne i biwaki integracyjne to ten element nauki, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków, a każdy z takich wypadów to doskonała okazja, by nawiązać nowe znajomości, nauczyć posługiwać się mapą i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje nasz świat. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Nasza Uczelnia daje Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających z geografii lub na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako przewodnik, pracownik instytucji badawczych (takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy), twórca ofert turystycznych, w jednostkach państwowych i samorządowych, a także nauczyciel.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • GERMANISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Studia zapewniają zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C1 (język niemiecki) oraz B2 (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Oprócz tego absolwenci posiadają umiejętność tworzenia, analizy i interpretacji (tłumaczenia) różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

  W trakcie studiów w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenci mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Germanistyka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Historia

  Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków. W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy podejmiesz kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku historia zostanie podwyższona o 20%.

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Materiałowa

  W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty. Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów. Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.Wiedza inżynierów materiałowych jest niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od rodzaju jej produkcji. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kulturoznawstwo

  Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo 40+, bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym. Twoją ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest ambitne kino albo wizyta w teatrze? To pierwsze symptomy tego, że powinieneś skierować swoje kroki na kierunek kulturoznawstwo. Kierunek ten jeszcze bardziej rozbudzi Twoją pasję, pokaże jak wykorzystać te zainteresowania w życiu zawodowym i pozwoli Ci na poznanie ludzi, dla których kultura jest tak samo ważna jak dla Ciebie. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich kulturoznawstwa lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków literackich, kustoszy, ale także pracowników działu promocji i samorządowych jednostek kultury oraz prywatnych firmach zajmujących się organizacją masowych imprez.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ARABSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i arabskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i świata arabskiego. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka arabskiego, przyjdź do nas. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających)

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - arabska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - NIEMIECKA Stopień: II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i rosyjskim oraz kulturą anglo- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Studia pomogą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA Stopień: II REKRUTACJA

  Kontynuuj studia filologiczne z języka niemieckiego i rosyjskiego na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i rosyjskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewnią wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MATEMATYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Matematyka

  Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauki, a będziecie mogli przekonać się o tym wybierając ten kierunek. Jest on adresowany do osób, które nie boją się liczb, trudnych wzorów i które fascynują się rozwiązywaniem liczbowych zagadek i łamigłówek. Kierunek ten pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy w kilku obszarach matematyki. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w charakterze nauczyciela, specjalisty od bankowości i ubezpieczeń, programisty, twórcy baz danych oraz w instytucjach państwowych, zajmujących się informatycznymi zabezpieczeniami. Mogą znelźć pracę w instytucjach, gdzie niezbędne jest zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MECHATRONIKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechatronika

  Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą był mały komputerek, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dziedzin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, komputerową, automatykę i robotykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, o czym świadczy chociażby rozrastający się świat robotów. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających mechatroniki lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika

  Pedagogika na wydziale Pedagogiki i Psychologii ma w swojej ofercie bogatą ilość specjalności na kierunku Pedagogika, miedzy innymi: animacja społeczna i zarządzanie kulturą, doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, itd. Studenci którzy wybiorą specjalność animacja społeczna i zarządzanie kulturą powinni być osobami otwartymi na aktywność kulturalną, społeczną, chętnymi do inicjowania i realizowania w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej. Na specjalności doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem studenci uczą się jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową, dlatego  już w trakcie nauki kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. Po tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także ubiegać się o pracę w charakterze coacha. Więcej informacji na temat specjalności dostępnych na kierunku Pedagogika, znajdziesz tutaj.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Politologia

  Politologia jest nauką humanistyczną, głównie zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, w dużej mierze prawidłowościami i zasadami życia politycznego. Kandydat powinien nie tylko posiadać wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z zakresu bieżących wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej. Twoimi fundamentalnymi umiejętnościami w zawodzie politologa są płynność wypowiedzi w mowie i w piśmie oraz zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków. Ważne jest także, aby czytanie sprawiało Ci przyjemność, bo jako przyszły politolog będziesz zajmował się przeglądaniem przede wszystkim prasy codziennej, a także publikacji z zakresu polityki i socjologii. Politologia jest też nastawiona na rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przydatnej w różnych sferach życia społecznego. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kończąc studia na kierunku politologia możesz pracować jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, czy specjalista od Public Relations. Absolwenci politologii UKW pracują również w służbie cywilnej i samorządowej, jako doradcy polityczni i organizatorzy spotkań publicznych. Wielu z nich jest ekspertami od rozwiązywania konfliktów społecznych i specjalistami w dziedzinie dyplomacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Politologia zostanie powyższona o 20%.

   

   

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Stosunki Międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi. Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe zostanie podwyższona o 20%

   

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Turystyka i Rekreacja

  UKW to najlepszy kierunek na studia. Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin, obejmuje pięć bloków z zakresu: środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmioty praktyczne. Wybierając się na ten kierunek musisz być świadomy, że najważniejsze byś interesował się geografią, a także dobrze ją rozumiał. Przydatne są umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja, a także kreatywność i komunikatywność. Student turystyki i rekreacji powinien mieć predyspozycje do nauki języków obcych, które są pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci turystyki i rekreacji na UKW już w trakcie studiów zdobywają cenne doświadczenie na praktykach zawodowych. Można je odbywać w kraju i zagranicą. Studenci korzystają również z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS + m.in. do: Bułgarii, na Cypr, do Finlandii, Francji, Rosji, Słowacji, Turcji. Otrzymując dyplom ukończenia studiów turystyki i rekreacji na UKW możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (uruchamiamy je od roku 2016/2017) lub podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych. Absolwenci turystyki i rekreacji na UKW pracują również w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wychowanie Fizyczne

  Jeżeli pasją bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna, sport to właśnie kierunek wychowanie fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby dla których aktywność ruchowa jest pasją życia. Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu: z basenem, halą do gier, salami fitness,  boiskami zewnętrznymi ze sztuczna nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz  laboratoriami wysiłkowymi. Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie! W ramach studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej. Ponadto uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz kompetencje zawodowe w ramach specjalności dodatkowej gimnastyka korekcyjna. Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. Po studiach możesz pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Otrzymujesz także uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, w pierwszej kolejności jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 

   

   

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM Stopień: II REKRUTACJA

  Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym stanowi jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Studia na tym kierunku przygotowują do zarządzania i kierowania instytucjami bezpieczeństwa narodowego, poprzez poszerzanie i systematyzowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa, jak również w skali regionalnej i lokalnej na tle uwarunkowań międzynarodowych. W trakcie nauki Student nabywa umiejętność zarządzania bezpieczeństwem w różnych wymiarach – czasowym, przestrzennym, organizacyjnym i intelektualnym. W ramach studiów na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym przewidziane są ćwiczenia i zajęcia terenowe na bazie instytucji bezpieczeństwa narodowego pozwalające na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczestnictwo w zajęciach na tym kierunku przysposabia do podjęcia pracy w różnych instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a ponadto przygotowuje do dalszej nauki umożliwiającej  podjęcie przyszłego zatrudnienia w służbach  bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem narodowym. Studia II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków

  Interesuje Cię historia i nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Podpowiadamy! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to coś dla Ciebie. Jeśli zabytki i ich historia są Ci bliskie, to właśnie Ty wpisujesz się w status idealnego kandydata tego kierunku. Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert a rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Ocena na dyplomie absolwentów kierunku ochrona dóbr kultury zostanie podwyższona o 20%.

   

   

Opinie (0)