• ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Administracja

  Kierunek administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to nowoczesna, interdyscyplinarna forma szkolenia wykorzystująca zagadnienia z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się - jako przyszły menedżer - w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki na UKW dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na kierunku administracja na studiach II stopnia, zdobywając tytuł magistra

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Administracja, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą podjąć pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Mogą pracować w firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę, chemię, fizykę i astronomię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

  Kierunek dla osób interesujących się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Dzięki studiom na UKW zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Na studiach na UKW dowiesz się, jak pełnić różne funkcje administracyjne i kierownicze w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju.Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biologia

  To studia dla osób zainteresowanych biologią oraz dziedzinami pokrewnymi (np. medycyna czy leśnictwo). Kandydaci na te studia powinni być dociekliwi, dokładni, cierpliwi. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej konieczny jest upór i odporność na niepowodzenia. Ważna jest spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia. Dla osób chcących wybrać zawód nauczyciela proponujemy dodatkowy moduł nauczycielski (płatny), dzięki któremu można uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Moduł trwa 3 semestry i obejmuje też praktykę zawodową w szkole. Można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Absolwent studiów biologicznych może podejmować pracę w laboratoriach naukowych, laboratoriach analitycznych placówek służby zdrowia, służb ochrony środowiska i przyrody, w jednostkach samorządowych i administracji państwowej związanych z ochroną przyrody i inżynierią środowiska, może zajmować się także kontrolą jakości. Absolwenci biologii na UKW mogą pracować w ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia

  Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska. Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki. Studia biotechnologii na UKW przygotowują absolwenta do pracy w zawodzie biotechnologa. Absolwent może znaleźć pracę w różnych gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne tj. w przemyśle spożywczym, firmach farmaceutycznych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, placówkach naukowo-badawczych. Ponadto zdobyta w trakcie studiów licencjackich wiedza powinna pozwolić na dalsze samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych oraz prowadzenie w zakresie podstawowym prac badawczych z zastosowaniem materiału biologicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności w uniwersyteckich mediach: Radiu Uniwersytet czy gazetach. Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia czyli magisterskich uzupełniających. Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW mogą pracować jako m.in.: dziennikarz prasowy, dziennikarz radiowy, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz z zakresu nowych mediów, rzecznik prasowy, pracownik działów PR, specjalista ds. mediów, specjalista ds. promocji, organizator mediów lokalnych, specjalista ds. polityki informacyjnej, specjalista z zakresu fotografii medialnej i reklamowej, specjalista z zakresu reklamy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

  Idealny kandydat na studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków. Możliwości studentów po tym kierunku są tak rozległe jak cały muzyczny świat. Po studiach absolwenci najczęściej zostają instrumentalistami lub wokalistami, instruktorami zespołów muzycznych, animatorami kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracują w szkolnictwie ogólnokształcącym (zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela). Nie ma dzisiaj praktycznie dziecka, które nie chciałoby umieć grać na jakimś instrumencie albo śpiewać. Taka potrzebę kreują niezwykle popularne telewizyjne talent show. UKW kształci specjalistów, którzy te dziecięce marzenia potrafią spełniać pracując właśnie z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej jest egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem gry na instrumencie lub śpiewu, oraz sprawdzianem predyspozycji muzycznych (słuch muzycznego, sprawności manualno-głosowej, poczucia rytmu i sprawności rytmicznej). 

  Dowiedz się więcej

 • EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Jeśli Twoją pasją jest literatura oraz fascynuje Cię proces powstawania książki, redakcji tekstu, to ten kierunek jest dla Ciebie. Edytorstwo na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu redaktora, wydawcy, edytora, korektora, adiustatora.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ekonomia

  Jeśli interesujesz się sprawami związanymi z gospodarką państwa, inflacją i problemami bezrobocia, równowagą i wzrostem gospodarczym, rozpocznij studia na kierunku ekonomia. Studiując ten kierunek poznasz prawidłowości funkcjonowania gospodarki, dowiesz się, jaki wpływ na nasze życie wywierają stopy procentowe oraz nauczysz się przewidywać wzrost lub spadek wartości akcji na giełdzie. Poznasz zagadnienia dotyczące m.in. makro i mikroekonomii, bankowości, prawa pracy, marketingu przedsiębiorstw, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości zarządczej, ekonomii społecznej, finansów międzynarodowych oraz systemu i prawa podatkowego. Opanowanie zasad rządzących szeroko rozumianymi finansami pozwoli Ci zdobyć pożądane umiejętności i prestiżowy zawód.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeżeli kandydat zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości , to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Studia filologii na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku, literaturze i kulturze wybranego państwa. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Absolwenci filologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości wybranego języka, jak też kultury. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Dobrze, jeśli interesuje się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi Wielkiej Brytanii i USA, śledzi anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.
  Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filologia Polska

  Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to ten kierunek jest dla Ciebie. Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych. Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia Polska, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.
  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filozofia

  Jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiające odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Na studiach poszukamy odpowiedzi na pytania: na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość. czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga?Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują także w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, filozofię lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizyka

  Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

  Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • GERMANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Studia zapewniają zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C1 (język niemiecki) oraz B2 (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Oprócz tego absolwenci posiadają umiejętność tworzenia, analizy i interpretacji (tłumaczenia) różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

  W trakcie studiów w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenci mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Germanistyka jest zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • HISTORIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Historia

  Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków. W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy podejmiesz kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Historia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, historię sztuki, geografię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Bydgoszcz uczelnie - kierunek Humanistyka Drugiej Generacji

  Zasoby i możliwości humanistyki (teksty, narracje, obrazy, bazy danych itd.) łączymy z nowymi technologiami i nowymi mediami. Zagospodarowujemy świat Internetu, ale tworzymy też w realnej przestrzeni. Wykorzystujemy gotowe aplikacje, stawiamy jednak na autorskie projekty. Zarówno wśród  zasobów sieciowych, jak i rzeczy codziennego użytku znajdziesz opracowane przez nas informacje, grafiki, wytwory pisarskie i dziennikarskie, materiały do druku, książki, gry.Trzyletnie studia na naszym kierunku dają Ci już wyższe wykształcenie i możliwość podjęcia pracy w wielu branżach. Nastawiamy się przede wszystkim na te sektory przedsiębiorcze, gdzie zapotrzebowanie na pracowników nie maleje, a rośnie. Są to portale internetowe, firmy zajmujące się projektowaniem gier, agencje interaktywne, biblioteki, centra informacji, placówki edukacyjne i turystyczne i każda firma, która chce zaistnieć w sieci, bo kto tego nie potrzebuje?

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Humanistyka Drugiej Generacji jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Informatyka

  Jaki jest najbardziej deficytowy zawód na rynku? Odpowiedź jest banalna – informatyk. Pracodawcy poszukują jednak wykwalifikowanych specjalistów, a w zdobyciu odpowiednich umiejętności pomogą Ci nasze studia. Jeżeli masz podstawową wiedzę o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, chcesz rozwijać swoje umiejętności i łakniesz odkrywania, a przede wszystkim – tworzenia nowych systemów informatycznych, to skieruj swoje kroki na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia informatyki służą poznawaniu szeregu programów wykorzystywanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Nauka programowania obejmuje języki C++, C#, Delphi, Java, PHP. Na zajęciach wykorzystywane jest m.in. oprogramowanie Oracle, Solid Works, AutoCad, Derive, Matlab, pakiety biurowe (Microsoft Office, Open Office); z zakresu grafiki, przetwarzanie obrazów i multimediów – programy Audacity, GIMP, Corel Draw. W ramach systemów zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych obszarach działalności - systemy IFS Application, interLAN, GTJ 2000, EdgeCAM. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio.NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Część zajęć prowadzona jest w ramach programu Microsoft IT Academy, mającego na celu przygotowanie studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Studenci uzyskują także bezpłatny dostęp do szeregu materiałów e-learningowych programu IT Academy Student Pass. W ramach kierunku Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić program studiów na kierunku informatyka o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Już Twoja praca inżynierska może otworzyć Ci furtkę do wymarzonej firmy, bo powinna ona dotyczyć konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Ciebie jak na przykład system zarządzania nieruchomościami czy wydawnictwem. Z takim dyplomem i swoją wizytówką znalezienie wymarzonej pracy wyda Ci się proste, zarówno w firmie informatycznej jak i każdej innej, gdzie wykorzystywane są systemy informatyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną

  Masz ogromną szansę studiowania, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, unikatowego i innowacyjnego kierunku, którego program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Jako nasz Student sam wybierasz profil, który najbardziej Cię interesuje. Ponadto masz możliwość odbycia części studiów zagranicą, w ramach programu ERASMUS +. Przed Tobą otwierają się więc szerokie perspektywy kariery zawodowej, we wszystkich wymiarach sfery publicznej. Wybierz kierunek… na przyszłość! Jako nasz Absolwent, będziesz przygotowany do pracy w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do pracy w instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

  Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o życiu superbohatera ratującego świat? Taką szansę dają Ci studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na nie osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami, lub protesty i uliczne zamieszki. Na tym kierunku otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia inżynierii bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Nasi absolwenci znajdują pracę w administracji samorządowej i państwowej na stanowiskach związanych z szeroko pojętą ochroną ludności, podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną przeciwpożarową, ochrona środowiska i dozorem technicznym oraz służbach mundurowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę, chemię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria Materiałowa

  W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty. Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów. Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.Wiedza inżynierów materiałowych jest niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od rodzaju jej produkcji. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę/fizykę i astronomię, chemię lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę, chemię, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek rusza po raz pierwszy na UKW od roku akademickiego 2019/2020 wychodząc tym samym naprzeciw wyjątkowemu nim zainteresowaniu studentów w skali całego kraju, gdyż na innych uczelniach dotychczas kilkoro chętnych aplikuje na jedno miejsce na kryminologię.

  Kryminologia to interdyscyplinarna wiedza o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, a jej studiowanie jest po prostu ciekawe i dające szerokie perspektywy zawodowe! Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, zgwałcenia, pedofilia, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub Wos to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kulturoznawstwo

  Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo 40+, bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym. Twoją ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest ambitne kino albo wizyta w teatrze? To pierwsze symptomy tego, że powinieneś skierować swoje kroki na kierunek kulturoznawstwo. Kierunek ten jeszcze bardziej rozbudzi Twoją pasję, pokaże jak wykorzystać te zainteresowania w życiu zawodowym i pozwoli Ci na poznanie ludzi, dla których kultura jest tak samo ważna jak dla Ciebie. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich kulturoznawstwa lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków literackich, kustoszy, ale także pracowników działu promocji i samorządowych jednostek kultury oraz prywatnych firmach zajmujących się organizacją masowych imprez.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ARABSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i arabskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i świata arabskiego. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka arabskiego, przyjdź do nas. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - arabska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - NIEMIECKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie! Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego i niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i rosyjskim oraz kulturą anglo- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Studia pomogą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska jest wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i rosyjskim oraz kulturą niemiecko- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Te studia zapewnią Ci wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska jest wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO - CHIŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem rosyjskim i chińskim oraz kulturą Rosji i Chin. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. rosyjski z j. chińskim na UKW gwarantują znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem chińskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Logopedia

  Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii. Jest to kierunek adresowany do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Nasi absolwenci podejmują pracę w ośrodkach zdrowia, szpitalach, poradniach, ale mogą również pracować jako specjaliści od emisji głosu w mediach elektronicznych, teatrze i wielu innych instytucjach kultury.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałośc.

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Matematyka

  Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauki, a będziecie mogli przekonać się o tym wybierając ten kierunek. Jest on adresowany do osób, które nie boją się liczb, trudnych wzorów i które fascynują się rozwiązywaniem liczbowych zagadek i łamigłówek. Kierunek ten pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy w kilku obszarach matematyki. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w charakterze nauczyciela, specjalisty od bankowości i ubezpieczeń, programisty, twórcy baz danych oraz w instytucjach państwowych, zajmujących się informatycznymi zabezpieczeniami. Mogą znelźć pracę w instytucjach, gdzie niezbędne jest zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechatronika

  Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą był mały komputerek, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dziedzin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, komputerową, automatykę i robotykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, o czym świadczy chociażby rozrastający się świat robotów. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających mechatroniki lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji Studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał matematykę, fizykę lub informatykę na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ochrona Środowiska

  Skok cywilizacyjny sprawił, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zagrożone. Walka o zminimalizowanie ryzyka zniszczenia i pogorszenia stanu środowiska jest możliwa tylko dzięki wykształconym i doświadczonym specjalistom. Ich przygotowanie jest właśnie celem kierunku ochrona środowiska. Adresujemy go w szczególności do osób, którym na sercu leży dobro otaczającego nas świata i które marzą o nietuzinkowej pracy, często polegającej na pracy w terenie. Studia na tym kierunku to nie tylko wykłady i praca w laboratorium, ale też obozy terenowe, które nie tylko mają rozwijać umiejętności naszych studentów, ale służyć też integracji. Studia te dają szeroką wiedzę z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6. Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Jedną z nich jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku. Możesz też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci ochrony środowiska są chętnie zatrudniani w lokalnych ogrodach zoologicznych i botanicznych, parkach krajobrazowych, a także w administracji w wydziałach ochrony środowiska urzędów miejskich i wojewódzkich. Większość przedsiębiorstw korzysta ze specjalistów w tej dziedzinie. Zostań jednym z nich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pedagogika

  Pedagogika na wydziale Pedagogiki i Psychologii ma w swojej ofercie bogatą ilość specjalności na kierunku Pedagogika, miedzy innymi: animacja społeczna i zarządzanie kulturą, doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, itd. Studenci którzy wybiorą specjalność animacja społeczna i zarządzanie kulturą powinni być osobami otwartymi na aktywność kulturalną, społeczną, chętnymi do inicjowania i realizowania w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. Chodzi o działania nastawione na zmianę społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, wyzwalania w nim i budowania kapitału społecznego, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomagania rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowania ich aktywności społecznej. Na specjalności doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem studenci uczą się jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową, dlatego  już w trakcie nauki kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. Po tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także ubiegać się o pracę w charakterze coacha. Więcej informacji na temat specjalności dostępnych na kierunku Pedagogika, znajdziesz tutaj.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych,uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Nowoczesne rodzicielstwo to nie jedynie troska o dziecko, ale także zapewnienie warunków opieki, rozwoju i wczesnej edukacji. Wielkim projektem społecznym jest stworzenie klimatu i systemu wsparcia dla rodziny chcącej dla swego dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach życia, wysokiej jakości opieki wspierającej edukacyjnie. Rodzice są gotowi powierzać swoje potomstwo specjalistom, twórczym profesjonalistom o wysokich kompetencjach opiekuńczych oraz wychowawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dla ludzi odważnych, gotowych do trudnych wyzwań, którym dobro innych leży na sercu. Jeżeli chcesz zmieniać osoby niedostosowane społecznie, pomagać i udzielać im wsparcia to jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

  1. średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały
    
  2. liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest:

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Politologia

  Politologia jest nauką humanistyczną, głównie zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, w dużej mierze prawidłowościami i zasadami życia politycznego. Kandydat powinien nie tylko posiadać wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z zakresu bieżących wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej. Twoimi fundamentalnymi umiejętnościami w zawodzie politologa są płynność wypowiedzi w mowie i w piśmie oraz zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków. Ważne jest także, aby czytanie sprawiało Ci przyjemność, bo jako przyszły politolog będziesz zajmował się przeglądaniem przede wszystkim prasy codziennej, a także publikacji z zakresu polityki i socjologii. Politologia jest też nastawiona na rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przydatnej w różnych sferach życia społecznego. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kończąc studia na kierunku politologia możesz pracować jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, czy specjalista od Public Relations. Absolwenci politologii UKW pracują również w służbie cywilnej i samorządowej, jako doradcy polityczni i organizatorzy spotkań publicznych. Wielu z nich jest ekspertami od rozwiązywania konfliktów społecznych i specjalistami w dziedzinie dyplomacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Politologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Praca Socjalna

  Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącą się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb osób potrzebujących takiej pomocy. Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, i grup lokalnych. Pozwoli też na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. 

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia prawo w biznesie to propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Dodatkowo prawo w biznesie świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz przedmiotów prawniczych wyraźnie ukierunkowanych na płaszczyznę biznesową, proponujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk, zapewniając interdyscyplinarne przygotowanie. Są to studia zbliżone, ale jednocześnie odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Ich siła tkwi w specjalistycznym charakterze, ukierunkowanym na organizowanie, prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu. Prawo w biznesie obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom i subdyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie brana jest średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRZEWODNICTWO I REPORTAŻ TURYSTYCZNY Stopień: I REKRUTACJA

  Od 2014 r. zawód przewodnika należy do tzw. zawodów zderegulowanych. Teoretycznie może wykonywać go każdy. To jednak tylko pozory. By być przewodnikiem lub pilotem turystycznym trzeba posiadać nie tylko predyspozycje psycho-fizyczne, ale także, a może przede wszystkim olbrzymią wiedzę z najróżniejszych dziedzin życia.

  Proponowane przez nas studia to nie tygodniowy kurs przewodnicki, ani szkolenie pilotów turystycznych. Studia Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to kompleksowy cykl kształcenia dający Ci bardzo solidne podstawy do podjęcia w przyszłości tej trudnej i odpowiedzialnej, ale też bardzo satysfakcjonującej pracy. Studia trwają trzy lata. Program został ułożony tak, aby przygotować Cię jak najbardziej wszechstronnie do wykonywania profesji przewodnika i pilota, ale też będziemy starać się uświadomić Ci, że ta profesja wymaga ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

  W trakcie studiów spotkasz się z wysoko wykwalifikowana kadrą, ludzi dla których turystyka jest też pasją, którzy jakże często sami są przewodnikami. Warto nadmienić, że przed uruchomieniem w 2017 r. Przewodnictwa i pilotażuturystycznego prowadziliśmy studia magisterskie Turystyka krajoznawcza i kulturowa (2014-2017).

  Z całą pewnością: takich studiów, próżno szukać w Polsce. Na tych studiach nie będziesz się nudzić. Jest tylko jeden warunek: musisz być człowiekiem z pasją do poznawania. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.


  Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Rewitalizacja Dróg Wodnych

  Rewitalizacja to unikatowy i jedyny taki kierunek w Europie, można go studiować tylko na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rewitalizacja dróg wodnych przygotowuje specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te dopiero mają powstać. W toku studiów zdobywa się wiedzę m.in. z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, a także w dziedzinie architektury krajobrazu i ekonomii. Na studiach duży nacisk kładzie się na praktyczny wymiar i zdobywanie przez studentów umiejętności i doświadczenia. Studenci w trakcie studiów uzyskują też dodatkowe uprawnienia - po I roku studiów młodszego marynarza, po II roku studiów starszego marynarza, a po zakończeniu studiów - stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Patenty uprawniają do podjęcia pracy m.in. w załogach jednostek pływających. Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli o profilu wodnym, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych. W ramach programu studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia praktyki w zakresie żeglugi śródlądowej, co pozwoli na uzyskiwanie uprawnień zawodowych (egzamin państwowy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszcz).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał geografię, fizykę, biologię lub chemię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Socjologia

  UKW otwiera przed Tobą okno na świat - co można przez to rozumieć? Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Wybierając ten kierunek, pamiętaj o tym, że przyszły socjolog powinien przejawiać zainteresowanie zachowaniem ludzi i światem społecznym. Powinien być dobrym obserwatorem, który chce lepiej zrozumieć stosunki międzyludzkie i problemy społeczne. W pracy na stanowisku socjologa wymagane są także umiejętności społeczne, w tym szczególnie łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność. Działania marketingowe, bez których nie funkcjonuje żadna firma, to obszar dla socjologów. Analityczny umysł, umiejętność prowadzenia badań społecznych i wyciągania trafnych wniosków to podstawowe cechy najlepszych marketingowców.Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w ośrodkach badań społecznych w całym kraju a także w placówkach kulturalnych, agencjach reklamowych i PR a także w środkach masowego przekazu. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Socjologowie UKW fantastycznie odnajdują się również w pracy w biznesie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Stosunki Międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi. Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Turystyka i Rekreacja

  UKW to najlepszy kierunek na studia. Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera przedmioty z wielu dziedzin, obejmuje pięć bloków z zakresu: środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmioty praktyczne. Wybierając się na ten kierunek musisz być świadomy, że najważniejsze byś interesował się geografią, a także dobrze ją rozumiał. Przydatne są umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja, a także kreatywność i komunikatywność. Student turystyki i rekreacji powinien mieć predyspozycje do nauki języków obcych, które są pomocne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci turystyki i rekreacji na UKW już w trakcie studiów zdobywają cenne doświadczenie na praktykach zawodowych. Można je odbywać w kraju i zagranicą. Studenci korzystają również z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS + m.in. do: Bułgarii, na Cypr, do Finlandii, Francji, Rosji, Słowacji, Turcji. Otrzymując dyplom ukończenia studiów turystyki i rekreacji na UKW możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia (uruchamiamy je od roku 2016/2017) lub podjąć pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych. Absolwenci turystyki i rekreacji na UKW pracują również w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał geografię na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • WOJSKOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych. Studia te sprzyjają poznaniu i badaniu zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Studiując Wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych. Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wychowanie Fizyczne

  Jeżeli pasją bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna, sport to właśnie kierunek wychowanie fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby dla których aktywność ruchowa jest pasją życia. Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu: z basenem, halą do gier, salami fitness,  boiskami zewnętrznymi ze sztuczna nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz  laboratoriami wysiłkowymi. Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie! W ramach studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej. Ponadto uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz kompetencje zawodowe w ramach specjalności dodatkowej gimnastyka korekcyjna. Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. Po studiach możesz pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Otrzymujesz także uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagana jest umiejętność pływania. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków

  Interesuje Cię historia i nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Podpowiadamy! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to coś dla Ciebie. Jeśli zabytki i ich historia są Ci bliskie, to właśnie Ty wpisujesz się w status idealnego kandydata tego kierunku. Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert a rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub historię sztuki na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU Stopień: I REKRUTACJA

  Wiedza o środowisku podstawą zarządzania kryzysowego 

  Doświadczamy niemal na co dzień, jak różnorodne czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, co może spowodować obniżenie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej na danym obszarze. Monitorowanie oraz reagowanie na owe zakłócenia wymaga troskliwej opieki organów administracji publicznej, a w tym, wielu specjalistów zatrudnionych w centrach zarządzania kryzysowego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał Geografie, fizykę, matematykę lub wos na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więce

Opinie (0)