ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

centr.: 56-611-35-10

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

centr.: 56-611-35-10

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia angielska
  Filologia angielska w Toruniu cieszy się od wielu lat popularnością wśród kandydatów na studia. Program anglistyki umożliwia podjęcie studiów również przez obcokrajowców. Niewątpliwym atutem anglistyki na UMK jest dodatkowa możliwość studiowania w ramach specjalności nauczycielskiej na I i II stopniu. Studenci mogą również rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach działalności teatru The Spinning Globe, który od wielu lat wystawia sztuki Szekspira w oryginale. Na drugim stopniu proponujemy studia anglistyczne w systemie stacjonarnym w ramach trzech specjalności: translatoryki, edytorstwa tekstów anglojęzycznych i języka–kultury–literatury. Są to oferty dydaktyczne skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. Absolwent może znaleźć zatrudnienie na rynku pracy wymagającym bardzo dobrej znajomości języka angielskiego: w firmach usługowych i turystyce, w firmach tłumaczeniowych i wydawniczych, w działach public relations i marketingu, w agencjach reklamowych, w instytucjach kulturowych i badawczych, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Studenci I i II stopnia mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
  Studia stacjonarne i niestacjonarne
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski – część pisemna, poziom rozszerzony
  • Język polski – część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Studia stacjonarne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej albo makrokierunku w skład którego wchodzi filologia angielska,
  • tytuł licencjata w innym zakresie (wymagane kompetencje akademickie i językowe na poziomie B2 zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub w teście kompetencyjnym).
  Studia niestacjonarne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej albo makrokierunku w skład którego wchodzi filologia angielska,
  • tytuł licencjata w innym zakresie (wymagane kompetencje akademickie i językowe na poziomie B2 zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

   

 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia bałkańska
  Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to kierunek z 15-letnią tradycją. Takiej tradycji nie ma żadna bałkanistyka w Polsce, a wiele kierunków na nas się wzoruje. Przez lata opracowaliśmy i udoskonaliliśmy program nauczania, dający wszechstronną wiedzę o historii, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Bałkańskiego, zachowując dużą liczbę godzin nauczania języka serbskiego, bułgarskiego i albańskiego. Zalety studiowania FILOLOGII BAŁKAŃSKIEJ na UMK w Toruniu:
  • nowatorski program studiów,
  • małe grupy językowe, co pomaga przyswajać język obcy,
  • prowadzenie zajęć językowych głównie przez rodzimych użytkowników języków bałkańskich,
  • możliwość wyjazdów na stypendia w ramach programu ERASMUS+ i wymiany ministerialnej,
  • możliwość wyjazdów na letnie kursy języków bałkańskich,
  • współpraca z uniwersytetami z Półwyspu Bałkańskiego,
  • szansa na znalezienie ciekawej, dobrze płatnej pracy,
  • świetnie wykwalifikowana kadra.
  STUDIA, a co POTEM?
  Nasi absolwenci pracują w przedstawicielstwach polskich firm w państwach Półwyspu Bałkańskiego, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w straży granicznej, w ambasadach i w instytucjach kulturalnych, w agencjach turystycznych. Są również cenionymi tłumaczami przysięgłymi. Pracę można zdobyć już w czasie studiów. Każdego roku biura turystyczne poszukują na naszym kierunku studentów, którzy chcieliby połączyć pracę z wypoczynkiem.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia bałkańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne:
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Na specjalizację kulturoznawczą będą przyjmowani absolwenci wszystkich studiów licencjackich i magisterskich (nawet bez znajomości języków bałkańskich). Na specjalizację translatologiczną będą przyjmowani tylko absolwenci studiów licencjackich z zakresu filologii bałkańskiej albo absolwenci innych kierunków studiów, którzy znają co najmniej jeden z ję- zyków bałkańskich (albański, bułgarski lub serbski) w stopniu odpowiadającym co najmniej poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - Filologia germańska 
  Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
  • ciekawy program studiów I stopnia (licencjackich) obejmujący historię i współczesność krajów niemieckojęzycznych oraz literaturę, kulturę, zagadnienia językoznawstwa i translatoryki
  • na studiach II stopnia (magisterskich) specjalność „translatoryka” zapewniająca wykształcenie w zakresie tłumaczenia oraz kompetencji interkulturowej niezwykle cenionych przez potencjalnych pracodawców,
  • możliwość zrealizowania specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia,
  • nowatorski program aktywizacji zawodowej obejmujący warsztaty oraz spotkania z potencjalnymi pracodawcami dla studentów II stopnia,
  • studenci I stopnia mają możliwość opanowania języka niemieckiego na poziomie C1, studenci II stopnia – na poziomie C2,
  • studia I stopnia mogą podjąć także osoby jeszcze nie znające języka niemieckiego i rozpocząć naukę od podstaw,
  • na studiach I stopnia do wyboru lektoraty j. angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i czeskiego, 
  • większość przedmiotów prowadzona w języku niemieckim,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne,
  • cenieni polscy i zagraniczni wykładowcy,
  • nowocześnie wyposażone laboratoria i sale wykładowe,
  • Koło Naukowe TRABI oraz Koło Teatrologiczne,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo historia albo filozofia

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne:

   O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej;
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, o ile kandydat ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i opanował język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

   

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia  klasyczna i studia śródziemnomorskie 
  Studia na filologii klasycznej i studiach śródziemnomorskich to prawdziwe studia humanistyczne, obejmujące trzy specjalności: filologia klasyczna, hellenistyka i wiedza o kulturze śródziemnomorskiej. Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiom na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie będziesz miał/miała szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Co więcej, studiując ten kierunek będziesz miał/miała szansę poznać języki antyczne, takie jak greka i łacina, ale też jeden z języków nowożytnych (język nowogrecki lub włoski) używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Poznasz również historię i literaturę Grecji nowożytnej. Zapoznasz się z turystyczną geografią Hellady i Italii oraz topografią archeologiczną słynnych greckich i rzymskich centrów kulturowych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci przygotowywać wyprawy do Grecji i Italii. Zdobędziesz wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.
  • kierunek ma bardzo bogate tradycje, sięgające początków toruńskiej uczelni,
  • nauczysz się starożytnych języków, takich jak greka i łacina, jak również języka włoskiego lub nowogreckiego,
  • wiedzę zdobywać będziesz pod okiem wybitnej kadry profesorskiej,
  • będziesz miał/ miała do dyspozycji zbiory jednej z najbogatszych bibliotek Polski,
  • uzyskasz dyplom na prestiżowej uczelni państwowej,
  • będziesz miał/miała możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • uzyskasz szansę odbycia ciekawych praktyk,
  • poznasz magię gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
  Po ukończeniu kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako:
  • wydawca,
  • redaktor,
  • animator kultury,
  • publicysta literacki i kulturoznawczy,
  • tłumacz,
  • znawca literatury, języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego,
  • nauczyciel języka greckiego i łacińskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela)
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo geografia albo historia albo historia sztuki albo filozofia
   

   

   
  Studia II stopnia

   

  Kandydaci kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia polska
  Studia na filologii polskiej umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
  • to jeden z kierunków o najbogatszych tradycjach i dorobku na toruńskim uniwersytecie,
  • w gronie wykładowców są znakomici językoznawcy, teoretycy i historycy literatury,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • bogate zbiory biblioteczne ułatwiające studia,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
  Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Po ich ukończeniu może pracować m.in. jako:
  • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum,
  • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • organizator imprez kulturalnych i artystycznych,
  • kierownik literacki teatru,
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski – część pisemna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   
  Wymagania wstępne
  • O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

   

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA stanowią interesującą ofertę dla osób, dla których język polski jest językiem obcym, drugim lub odziedziczonym. Trzyletni cykl kształcenia ma na celu podnieść kompetencje językowe studentów do poziomu co najmniej B2, a także wzbogacić ich wiedzę na temat polskiej literatury, kultury oraz zapoznać z realiami życia w Polsce. Program zajęć obejmuje rozbudowany moduł intensywnej nauki języka polskiego, wzbogacony o przedmioty kształcące umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka), a także zajęcia wprowadzające do translatologii. Na drugim miejscu znajduje się blok przedmiotów literacko-kulturowych. Całość uzupełniają wykłady na temat historii Polski, realiów życia w Polsce i nauka drugiego języka nowożytnego.

  Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych badaczy i praktyków, lektorów języka polskiego jako obcego związanych z działającym na Wydziale Filologicznym od blisko 25 lat Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców.

  Co po studiach na FILOLOGII POLSKIEJ JAKO OBCEJ (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)?

  Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie FILOLOGII POLSKIEJ JAKO OBCEJ, jako osoba swobodnie komunikująca się w języku rodzimym i języku polskim, jest przygotowana do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, dla których podstawą działalności są kontakty biznesowe z Polską. W grę wchodzą np. polskie i zagraniczne firmy handlowe, przemysłowe, a także instytucje kultury i placówki dyplomatyczne.

  Absolwenci FILOLOGII POLSKIEJ JAKO OBCEJ mogą uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na studiach drugiego stopnia i na studiach podyplomowych, przy czym ukończenie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego da im kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia polska jako obca brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język obcy nowożytny - część pisemna

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia romańska 
  Studia na Filologii Romańskiej UMK w Toruniu skierowane są do osób zainteresowanych nauką języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i kontynuacją kształcenia oraz doskonaleniem już nabytych kompetencji językowych. Najważniejsze miejsce w programie studiów zajmuje praktyczna nauka języka francuskiego zapewniająca doskonałą znajomość w mowie i piśmie. Dodatkowo studenci mają możliwość opanowania drugiego języka romańskiego: włoskiego bądź hiszpańskiego. Studenci przygotowywani są także do pracy z językami specjalistycznymi (francuskim prawniczym, dyplomacji, biznesowym, handlowym itd.) oraz przekładem literackim. Na studiach magisterskich prowadzone są także zajęcia z elementów tłumaczeń przysięgłych i ustnych. Studenci doskonalą jednak nie tylko warsztat językowy, ale poznają także kulturę, historię i literaturę Francji oraz krajów frankofońskich. Umiejętności językowe oraz wiedzę na temat francuskiego obszaru kulturowego studenci mogą pogłębiać podczas wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Studia magisterskie obejmują ponadto specjalność nauczycielską. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł starać się o pracę tam, gdzie ceniona jest znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego/włoskiego, wiedza o krajach frankofońskich i romańskich oraz umiejętności tłumaczeniowe i dydaktyczne.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język francuski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  • O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.”
   
   

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia rosyjska 
  Studia na filologii rosyjskiej UMK oferują bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego, pozwalający na porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – urzędowych, biznesowych, towarzyskich. Pozostałe zajęcia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej. Studenci nabywają także kompetencje w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, które mogą poszerzać na studiach rusycystycznych II stopnia na UMK. Studia magisterskie dają także możliwość zdobycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela. Toruńscy rusycyści mogą wyjeżdżać na praktyki językowe w Rosji, stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) i krajowe (program MOST).  Dzięki kołom naukowym nasi studenci biorą udział w międzynarodowych projektach badawczych, organizują występy teatralne i muzyczne,  realizują ciekawe projekty tłumaczeniowe (konkursy przekładoznawcze, tłumaczenia rosyjskich bajek oraz filmów kinowych). Nasza uczelnia oferuje studentom szeroki wybór zajęć sportowych (m.in. wspinaczka, zumba, aqua fitness), darmowy pakiet Office, bezpłatne wi-fi we wszystkich budynkach. Absolwenci filologii rosyjskiej UMK mogą pracować jako tłumacze, w sektorze usług, reklamie, handlu, logistyce, edukacji i wielu innych branżach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język rosyjski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.
   

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń  - kierunek Filologia włoska 
  Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na filologii włoskiej - winny to być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych. 
  • absolwent zyskuje umiejętność posługiwania się językiem włoskim, a także dodatkowo językiem francuskim albo angielskim, co umożliwia swobodne porozumiewanie się w tych językach, czytanie literatury pięknej i fachowej,
  • ciekawy program studiów obejmuje m.in. historię i współczesność Włoch, problematykę włoskiej literatury i kultury, a także zagadnienia językoznawcze,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  Absolwent filologii włoskiej UMK może pracować m.in. jako:
  • nauczyciel języka włoskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
  • tłumacz podczas wizyt delegacji politycznych, kulturalnych, gospodarczych,
  • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych,
  • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest znajomość języka włoskiego i francuskiego albo angielskiego.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna, poziom rozszerzony
  • Język polski – część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony

  Dowiedz się więcej

   

 • KOMPARATYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Komparatystyka literacko - kulturowa
  To interdyscyplinarne studia dla lubiących czytać i oglądać, poznawać różne kultury, uczyć się języków obcych, a także dla  tych, którzy chcą mieć duży wpływ na dobór studiowanych przedmiotów - tu ponad połowę zajęć wybiera student, a każdy traktowany jest indywidualnie.Studia są adresowane do osób o zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych wykraczających poza jedną kulturę narodową. Na komparatystyce można poznawać różne literatury/kultury, dodatkowo wybierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty całego uniwersytetu. Kierunek daje możliwość intensywnej nauki języków obcych - w ramach lektoratów (już od I roku) i na rozbudowanych kursach oferowanych przez filologie obce. Studia komparatystyczne kształcą ludzi dobrze zorientowanych w różnorodności kulturowej świata, otwartych, samodzielnie myślących, przygotowanych do życia w zglobalizowanej rzeczywistości. Sprzyjają rozwinięciu kompetencji cenionych przez pracodawców: elastyczności w myśleniu i działaniu, otwartości na nowe wyzwania i na innych ludzi, samodzielności i krytycyzmu. 
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Kulturoznawstwo  
  Specjalność ogólna

  Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką, kulturą popularną i nowymi mediami. Studia na kierunku kulturoznawstwo rozwijają umiejętność krytycznej analizy wielu problemów, z jakimi spotykamy się we współczesnym świecie oraz pozwalają zdobyć różnorodne kompetencje przydatne na rynku pracy (m. in. kreatywność, twórcze i krytyczne myślenie, spojrzenie holistyczne, realizacja zadań i projektów).

  Kulturoznawstwo na UMK posiada ciekawy i zróżnicowany program studiów. Duża liczba zajęć fakultatywnych oraz warsztatowych umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów oraz łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Zajęcia prowadzone są w większości przez młodych wykładowców, którzy są dobrymi znawcami i pasjonatami poszczególnych dziedzin wiedzy.

  Kulturoznawstwo przygotowuje do podejmowania działań w takich dziedzinach jak: organizacja życia kulturowego (twórca, animator kultury, instruktor), edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel), zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer) i umożliwia podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), a także w firmach związanych z branżą reklamową i prowadzących działalność w internecie.

  Specjalność Kultura Dalekiego Wschodu

  Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność na kierunku kulturoznawstwo, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego (do wyboru chiński lub japoński) w wymiarze aż 720 godzin (8 godzin w tygodniu przez 3 lata) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przed wszystkim Chin i Japonii. Nauka języka jest prowadzona przez lektorów polskich i zagranicznych, dodatkowo proponujemy zajęcia z języka chińskiego/japońskiego w biznesie. UMK ma podpisane umowy, w ramach których istnieją możliwości wyjazdów stypendialnych do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i doskonalenia znajomości języka w Chinach, na Tajwanie lub w Japonii. Poza lektoratami w programie studiów znajdują się m.in. kursy z literatury chińskiej i japońskiej, kultury dawnych i współczesnych Chin, etnografii Azji, kina i telewizji w Azji Wschodniej. Absolwenci specjalności Kultura Dalekiego Wschodu są rzadkimi specjalistami, poszukiwanymi przez pracodawców w takich branżach, jak:

  • obsługa ruchu turystycznego,
  • obsługa biznesu,
  • nauka języków orientalnych,
  • obsługa instytucji kulturalnych w Polsce i w Azji, zwłaszcza placówek promujących kulturę polską na świecie lub kulturę azjatycką w Polsce,
  • obsługa dalekowschodnich placówek dyplomatycznych oraz projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, sportowych itp.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  specjalność ogólna

  • Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka

  specjalność Kultura Dalekiego Wschodu

  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo historia sztuki albo WOS albo filozofia albo matematyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. Kandydaci są kwalifikowania na podstawie konkursu ocen ze studiów.

   

 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Lingwistyka praktyczna i copywriting  
  Kierunek Lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.
  Absolwent kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting uzyskają kompetencje cenione przez pracodawców firm reklamowo-copywriterskich, w środowisku dziennikarskim (tradycyjnym i nowomedialnym), w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, w zespołach doradczych zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu. Absolwenci kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting mogą z jednej strony podejmować działalność organizacyjno-administracyjną, z drugiej uczestniczyć w pracach zespołów kreatywnych, przygotowujących koncepcje konkretnych działań na polu kultury, mediów i reklamy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język obcy nowożytny – część pisemna

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Lingwistyka stosowana

  Studenci lingwistyki stosowanej na UMK mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty, która obejmuje aż sześć języków podzielonych na dwie grupy: włoski, francuski, rosyjski (pierwsza grupa) oraz czeski, hiszpański i arabski (druga grupa). Niezależnie od wyboru dokonanego w pierwszej grupie, możliwy jest wybór dowolnego języka z grupy drugiej, co pozwala na utworzenia aż 9 możliwych kombinacji: 1) język włoski z językiem czeskim; 2) język włoski z językiem hiszpańskim; 3) język włoski z językiem arabskim; 4) język francuski z językiem czeskim; 5) język francuski z językiem hiszpańskim; 6) język francuski z językiem arabskim; 7) język rosyjski z językiem czeskim; 8) język rosyjski z językiem hiszpańskim; 9) język rosyjski z językiem arabskim. Studia na każdej ze specjalności pozwalają na opanowanie aż dwóch języków na wysokim poziomie, kompetencji tłumaczeniowych i wiedzy nt. literatury, kultury i historii wybranych obszarów.

  Literatura i kultura rosyjska, włoska, francuska, czeska, arabska lub hiszpańska nie wymagają specjalnej rekomendacji, obcowanie z nimi jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość dwóch języków obcych z naszej oferty rozszerza możliwość poznawania pozostałych obszarów językowych. Prowadzimy ciekawe badania lingwistyczne, literaturoznawcze i kulturoznawcze, do których angażujemy zainteresowanych studentów.

  Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz wybranych krajów tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w zakresie języków i kultur danego obszaru. Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych, znajomość obyczajowości, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat wybranych państw. Do studenta podchodzimy indywidualnie.

  Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w UE i poza jej granicami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna

  Dowiedz się więcej

   

 • EAST AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  - Europa Środkowa i Wschodnia to ważny w przeszłości i prężnie rozwijający się współcześnie region, położony na pograniczu kultur i cywilizacji Zachodu i Wschodu;

  - East and Central European Studies na UMK pozwalają poznać różne aspekty historii, kultury i życia społecznego tego obszaru;

  - nowatorski, modułowy system studiów umożliwia układanie sobie programu zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, odpowiada również na wymagania współczesnego rynku pracy i standardów rzemiosła akademickiego;

  - podstawę programu stanowi moduł obowiązkowy obejmujący przedmioty przedstawiające tradycje kulturowe i religijne Europy Środkowo-Wschodniej, najważniejsze wydarzenia historyczne oraz współczesne zagadnienia polityczne, społeczne i ekonomiczne związane ze wskazanym regionem;

  - dodatkowo kandydat wybiera dwa bloki zagadnień (moduły) z poświęconych następującym zagadnieniom: East and Central European Literatures, Minorities and Migrations in East and Central Europe, East and Central European Cultural Studies i Postsocialism in East and Central Europe;

  - w ramach wybieranych bloków (modułów) w ofercie programowej znajdują się autorskie zajęcia zaproponowane przez pracowników Wydziału Filologicznego, Humanistycznego i Nauk o Ziemi realizujące wybrane zagadnienia ze wskazanych obszarów;

  - program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, seminaryjne, jak i wyjazdowe (study trips); akademicka formuła zajęć zapewnia zindywidualizowaną naukę oraz zdobywanie wielu kompetencji pod opieką doświadczonych dydaktyków;

  - UMK to najważniejszy uniwersytet w północnej Polsce, mający świetnych specjalistów z zakresu badań nad kulturą, historią, polityką, geografią i życiem społecznym krajów Europy Środkowo-Wschodniej;

  - Toruń jest pięknym, starym europejskim miastem, położonym niedaleko innych ważnych miejsc w Polsce (np. Warszawa, Gdańsk, Puszcza Białowieska) i innych krajach regionu (np. Berlin, Praga, Sztokholm), niedużym i o umiarkowanych kosztach życia. 

  Co po studiach East and Central European Studies (możliwości zatrudnienia, osiągnięte kompetencje)? 

  - absolwenci East and Central European Studies mają dobrą orientację w różnych aspektach problematyki Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno historycznej, jak współczesnej;

  - znają historię, kulturę, obyczajowość, problemy i możliwości tego regionu świata;

  - mogą podejmować pracę w instytucjach politycznych, kulturalnych, biznesowych i edukacyjnych zaangażowanych we współpracę międzynarodową;

  - dzięki przygotowaniu językowemu i kulturowemu mogą także podejmować własną aktywność np. w biznesie czy dziennikarstwie;

  - mają możliwość kontynuowania studiów na innych uniwersytetach w Europie i na świecie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia
   

  Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

   

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Bardzo dobry wydział w zakresie nauczania języków obcych, ale również z dobrą ofertą dot. studiów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Szczególnie dwie kwestie są godne polecenie: (1) współpraca międzynarodowa - jeśli chcesz wyjeżdżać w ramach studiów na Erasmusa, do Chin czy Japonii, na staże itd., to to jest bardzo dobry wybór; (2) współpraca z otoczeniem gospodarczym - poza licznymi praktykami (zwłaszcza na copyrighting) jest też świetny program stażowy fundowany przez Wydział. Polecam!