• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Inżynier biomedyczny zajmuje się:
  • w jednostkach służy zdrowia zarządzaniem systemami urządzeń medycznych oraz współpracą z lekarzami w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzeniem i administracją baz danych,
  • projektowaniem: sprzętu wspomagającego lokomocję, implantów i sztucznych narządów, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach służby zdrowia, sprzętu, oprogramowania, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych,
  • opracowywaniem systemów akwizycji obrazów, algorytmów przetwarzania obrazów (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia),
  • elektronicznym transferem danych medycznych z jednego miejsca do drugiego, w celu oceny, diagnostyki i leczenia pacjentów z odległych miejsc,
  • doradztwem technicznym i obsługą techniczną aparatury medycznej,
  • akredytacją oraz atestowaniem aparatury i urządzeń medycznych,
  • prowadzeniem prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji istniejących.
  Kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna rozpoczęło się w roku akademickim 2010/2011.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Techniczny doradca medyczny
  • Teleinformatyka medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria telemedyczna
  • Biomechanika

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, fizyki, chemii

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego, lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  Kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii  jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. W ramach studiów pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii zdobędziesz podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
  Co więcej, będziesz w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko. Nauczysz się także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.
   
  Inżynier Odnawialnych Źródeł Energii zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaiki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
  • Monitorowanie odnawialnych źródeł energii.

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii/fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Do głównych obszarów działalności inżynierów mechaników należy:

  • projektowanie konstrukcji mechanicznych i mechatronicznych,
  • projektowanie, realizacja oraz automatyzacja procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
  • prowadzenie prac badawczych w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.
  Współcześnie wszystkie te obszary oparte są o zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.).
  Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn należy do kierunków kształcenia uruchomionych na samym początku istnienia poprzedniczki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy – i jako jedyny na tej uczelni jest nieprzerwanie realizowany od 1951 roku.
  Jego tradycje sięgają więc już prawie 70 lat. Wielokrotnie podlegał ocenie uzyskując najwyższe oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje ścisła współpraca z firmami naszego regionu przejawiająca się dostosowywaniem programów nauczania do ich aktualnego zapotrzebowania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia maszyn
  • Konstrukcja maszyn i urządzeń
  • Samochody i ciągniki
  • Technika tworzyw polimerowych
  • Maszyny robocze
  • Pojazdy szynowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcja maszyn i urządzeń
  • Samochody i ciągniki
  • Technika tworzyw polimerowych
  • Eksploatacja maszyn i pojazdów
  • Procesy, maszyny i systemy produkcyjne
  • Maszyny i urządzenia rolnicze
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • Konstrukcja dronów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia maszyn
  • Konstrukcja maszyn i urządzeń
  • Samochody i ciągniki
  • Technika tworzyw polimerowych
  • Maszyny robocze
  • Pojazdy szynowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii lub fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Mechatronik zajmuje się:

  • doborem elementów modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych
  • projektowaniem, wytwarzaniem części maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługą
  • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych
  • tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń mechatronicznych
  • opracowaniem procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych
  • sterowaniem maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę
  • obsługiwaniem i serwisowaniem maszyn i układów mechatronicznych

  Kształcenie na kierunku Mechatronika rozpoczęło się w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie sterowników
  • Mechatronika w pojazdach samochodowych

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, fizyki, chemii

  Dowiedz się więcej

 • PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Stały wzrost zapotrzebowania na produkty z tworzyw polimerowych dla branży opakowaniowej, budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej i wielu innych przyczynia się do intensywnego rozwoju branży narzędziowo-przetwórczej. Bydgoszcz jest jednym z największych w Polsce skupisk firm prowadzących działalność gospodarczą w obszarze produkcji wyrobów z tworzyw i produkcji narzędzi (około 250 firm), dlatego też nazywana jest „Doliną Narzędziową”.

  W całym województwie kujawsko-pomorskim ponad 14 000 osób znajduje zatrudnienie w tym sektorze. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii materiałów polimerowych Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi studia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych. Jest to specjalistyczny kierunek o profilu praktycznym, stanowiący połączenie inżynierii mechanicznej (mechaniki i budowy maszyn) oraz inżynierii materiałowej.

  Studia na tym kierunku realizowane są przy zastosowaniu ciągle unikatowego w Polsce modelu kształcenia (studia dualne) łączącego naukę na uczelni wyższej z równoległym zdobywaniem cennych doświadczeń w pracy zawodowej. Partnerem UTP w realizacji studiów dualnych jest Bydgoski Klaster Przemysłowy, czyli stowarzyszenie zrzeszające niespełna sto firm z branży narzędziowo-przetwórczej z całej Polski. Bydgoski Klaster Przemysłowy uznany został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii za podmiot o wiodącym i strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej uzyskując status Krajowego Klastra Kluczowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologiczna
  • Narzędziowa cad/cam

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki, fizyki lub astronomii, chemii

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Transport

  Po ukończonych studiach na kierunku Transport, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego i szynowego oraz firmach logistycznych i centrach magazynowo-dystrybucyjnych.

  Uzyskane kompetencje i kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pracę na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w tych działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Absolwenci po ukończeniu studiów drugiego stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz dalszy rozwój zawodowy adekwatny do przyjętej ścieżki kariery zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka
  • Transport drogowy
  • Inżynieria ruchu drogowego
  • Organizacja transportu
  • Inżynieria powypadkowa w transporcie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka
  • Transport drogowy
  • Inżynieria ruchu drogowego
  • Organizacja transportu
  • Inżynieria powypadkowa w transporcie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka
  • Transport drogowy
  • Inżynieria ruchu drogowego
  • Organizacja transportu
  • Inżynieria powypadkowa w transporcie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka
  • Transport drogowy
  • Inżynieria ruchu drogowego
  • Organizacja transportu
  • Inżynieria powypadkowa w transporcie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki i astronomii lub fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunkach: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Wzornictwo
  Wzornictwo jest działalnością twórczą. Wraz z rozwojem przemysłowych metod produkcji wzrosło znaczenie projektanta i metod jego kształcenia. Wzornictwo to nie tylko określenie wizualnych cech przedmiotu, ale również świadome kreowanie całego procesu jego wytwarzania. Projektant poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dla swojej nowej koncepcji projektowej.
  Poprzez innowacyjne rozwiązania zwiększa on konkurencyjność produktu na rynku. Studia na kierunku wzornictwo przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania produktu oraz związanej z nim komunikacji wizualnej.
  Podczas procesu studiów poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, ergonomią człowieka i technicznymi aspektami produkcji niezbędnymi do realizacji projektu. Studia obejmują również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek, malarstwo i rzeźba. Techniki wspomagania projektowania obok praktyk zawodowych są doskonałym uzupełnieniem zdobytej wiedzy.
  Kształcenie na kierunku Wzornictwa rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii sztuki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, fizyki i astronomii/fizyki, chemii

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

honorata Ocena

Cieszę się, że studiuję w Bydgoszczy i cieszę się, że studiuję w UTP. Zarówno miasto, jak i uczelnia mają bardzo wiele do zaoferowania studentom, więc jeśli miałabym jeszcze raz wybierać miejsce swojego kształcenia, to ponownie postawiłabym na Bydgoszcz i Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy

paweł Ocena

Studiując na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym wiem, że stawiam pierwszy, poważny krok w kierunku drogi zawodowej. Zdobywam wiedzę i umiejętności, dzięki którym będę czuł się pewnie na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy

adi Ocena

UTP to nowoczesna uczelnia i świadczy o tym chociażby fakt, że otwiera kierunki, których nie proponuje żadna inna uczelnia w Polsce

bartosz Ocena

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn to spełnienia moich marzeń z dzieciństwa, kiedy lubiłem coś składać, lepić, majsterkować, budować. To dla mnie, po prostu, naturalna, kolej rzeczy

zadowolony Ocena

Chciałem wykształcić się w dziedzinie nowoczesnej, która niedługo dojdzie do głosu i stanie się bardzo ważnym elementem życia i gospodarki. Taką dziedzinę znalazłem właśnie tutaj, na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, najlepszej uczelni na świecie

ewelina Ocena

Studia na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy są wymagające, niełatwe i nie da się przejść przez nie tylnymi drzwiami. To ich najważniejsza i najlepsza cecha. Ta uczelnia kształci prawdziwych specjalistów, którzy bez problemu poradzą sobie na współczesnym rynku pracy.

Student UTP Ocena

Wszystko ładnie i pięknie ale zaliczenie mechaniki na transporcie zaliczane jest do cudów :-)