• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura krajobrazu
  Czego możesz się nauczyć – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, urządzania, pielęgnowania i rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu takich jak: parki, ogrody przydomowe, tereny rekreacji i wypoczynku, place zabaw dziecięcych, tereny osiedli mieszkaniowych, śródmiejskie strefy pieszych, trasy rowerowe, place i dziedzińce miejskie, obiekty sportowe, obiekty zabytkowe, cmentarze itp. Nabędziesz umiejętności kształtowania krajobrazu zgodnie z potrzebami psychicznymi, biologicznymi i użytkowymi człowieka. Będziesz przygotowany także do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, waloryzacji przyrodniczej i wizualnej krajobrazów, oceny szaty roślinnej, kosztorysowania prac budowlano – urządzeniowych, zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem krajobrazowym lub realizacją budowy, konserwacją i rekultywacją obiektów architektury krajobrazu, współdziałania z innymi specjalistami w zakresie gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i krajobrazu. Nabędziesz umiejętności posługiwania się techniką komputerową w projektowaniu, dokumentowaniu faktów dotyczących krajobrazów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Poznasz język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w biurach projektowych  architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, administracji rządowej i samorządowej. Możesz założyć własne biuro projektowe architektury krajobrazu lub firmę realizującą urządzanie i pielęgnowanie obiektów krajobrazowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii,fizykii, geografii

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia
  Czego możesz się nauczyć - zostaniesz przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Dogłębnie zrozumiesz biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów, nabędziesz umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego w biotechnologii - od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczki, do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych. Nauczysz się stosować podstawowe techniki eksperymentalne i laboratoryjne w biologii molekularnej z wykorzystaniem technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Uzyskasz umiejętność wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych. Masz szansę na poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu biotechnologii będziesz przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, np. w laboratoriach kultur in vitro. Liczni absolwenci biotechnologii z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie, a spora grupa już obroniła doktoraty.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz z tytułem inżyniera po kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Rolnictwo
  Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej (w tym ogrodnictwa i architektury krajobrazu obszarów wiejskich) i produkcji zwierzęcej; zdobędziesz też praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza biologiczno-chemiczna i ekologiczna, a także ekonomika, organizacja i zarządzanie produkcją oraz funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. W szczególności zapoznasz się ze związkami przyczynowo-skutkowymi w świecie ożywionym i nieożywionym, z zagrożeniami powodowanymi działalnością człowieka, wiedzą ekologiczną i sozologiczną do oceny środowiska, meteorologią,  typami gleb, próchnicą i minerałami ilastymi, właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb, nawozami, roślinnością polową i łąkową, projektowaniem technologii uprawy, siewu i zbioru głównych płodów, zmianowaniem w różnych systemach rolnictwa, ochroną roślin, żywieniem zwierząt i ich rasami, rozrodem,  narzędziami i maszynami rolniczymi, przechowywaniem głównych płodów, ewidencją materiałową w gospodarstwie, a także księgowością, systemem dopłat i sporządzaniem biznesplanów oraz projektów. Będziesz mógł wzbogacić swoją wiedzę o zagadnienia architektury krajobrazów wiejskich. Poznasz język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych; masz także pełne kompetencje do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy związanej z architekturą krajobrazów wiejskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, geografii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz po kierunku zootechnika lub pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Będziesz specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Dowiesz się jak zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Poznasz zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Nauczysz się posługiwać techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W szczególności Twoja wiedza związana będzie z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, przeprowadzaniem sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności, uwarunkowaniami bezpiecznej jej produkcji i toksykologicznej analizy, funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem technologicznym zakładów przemysłu spożywczego, funkcjonowaniem układów pokarmowego i współtowarzyszących, racjonalnym żywieniem człowieka, wykorzystywaniem surowców do produkcji żywności, wykorzystywaniem metod jej utrwalania, doborem operacji oraz procesów jednostkowych w technologii żywności, stosowaniem zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami rachunkowości. Masz szansę poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera d/s oceny jakościowej, normalizatora itp. np. w Zakładach Jutrzenka Holding S.A. w Bydgoszczy, Zakładach Tłuszczowych Kruszwica S.A., Rieber Foods Polska S.A. we Włocławku, Zakładach Produkcji Mleczarskiej Osowa w Bydgoszczy,  Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Gniewkowie lub Sadkach, cukrowniach i in.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, fizykii, geografii

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA Stopień: I REKRUTACJA

  Co będziesz studiował - pierwsze cztery semestry to głównie przedmioty związane z chemią i biochemią oraz nauką o morfologii, anatomii i systematyce roślin, podstawy uprawy roli i roślin zielarskich, anatomia i fizjologia człowieka oraz higiena, przedmioty związane z żywieniem człowieka i dietetyką, jak również język obcy, przedmioty humanistyczne, ekonomia. Jednym z wiodących przedmiotów jest farmakognozja. Tę wiedzę uzupełnia poznanie przepisów prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W kolejnych latach studenci poznają produkcję roślin zielarskich oraz technologię roślinnych substancji bioaktywnych, toksykologię, fitoterapię i zastosowanie roślin leczniczych w kosmetyce oraz organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia prowadzenia działalności. Program przewiduje 4 tygodnie praktyk zawodowych w firmach związanych z kierunkiem studiów. Gdzie i jaka czeka Cię praca - możesz prowadzić produkcję zielarską, w tym: uprawę roślin leczniczych i przyprawowych, suszenie oraz przechowywanie, standaryzację i ocenę jakości surowców zielarskich, pracować jako technolog roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podejmować pracę w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich, prowadzić sklep zielarsko-medyczny zajmujący się sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych, pracować w doradztwie, popularyzacji, nauczaniu i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi, prowadzić działalność związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, studia przygotowują do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz nadają kwalifikacje zawodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, fizyki, geografii

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

kamila Ocena

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy łączy tradycję z nowoczesnością i świetnie przewiduje zmiany, które zachodzą na rynku. Kierunki, które proponowane są w ofercie dydaktycznej to krok do kariery, a co najważniejsze pewnej pracy

marta Ocena

UTP to prestiżowa uczelnia z tradycjami, zatem studiowanie tutaj daje powód do dumy. Bardzo lubię tę uczelnię, nie tylko dlatego, że gwarantuje solidne wykształcenie. Można spotkać tutaj bardzo ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców

damian Ocena

Rolnictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy to nowoczesna nauka, konkretne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nie muszę szukać oferty edukacyjnej w innych miastach, gdyż w swoim mam po prostu najlepszą

marta Ocena

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to prestiżowa i ceniona uczelnia, dlatego nauka daje bardzo wiele satysfakcji, ale też nie należy do najprostszych. Trzeba się trochę namęczyć, ale warto poważnie do tego podejść