• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów architektura krajobrazu
  Architekt krajobrazu zajmuje się:
  • Opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów: ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach, zabytkowych założeń ogrodowych oraz systemów automatycznego nawadniania,
  • Kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej - wokół budynków użyteczności publicznej, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych oraz projektami zieleni miejskiej: zieleńców, skwerów oraz parków,
  • Ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka,
  • Oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz minimalizowaniem szkód powstających w krajobrazie w wyniku ingerencji człowieka,
  • Rewaloryzacją krajobrazu miejskiego - m.in. projektowaniem stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych,

  Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura obiektów krajobrazu
  • Ochrona i kształtowanie krajobrazu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów biotechnologia

  Biotechnolog zajmuje się:

  • projektowaniem procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzeniem dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych,
  • projektowaniem i prowadzeniem doświadczeń w zakresie biotechnologii,
  • pracą w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych,
  • czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.

  Kształcenie na kierunku Biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bio­technologia stosowana
  • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bio­technologia stosowana
  • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów rolnictwo
  Studiując na kierunku studiów Rolnictwo zdobędziesz nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
  • biologicznych, chemicznych i ekologicznych podstaw produkcji rolniczej
  • klimatycznych i glebowych czynników siedliska rolniczego oraz metod ich kształtowania
  • biologii roślin uprawnych, elementów agrotechniki i technologii produkcji roślinnej
  • hodowli i technologii chowu zwierząt gospodarskich
  • jakości surowców rolniczych, sposobach ich przechowywania oraz wykorzystania
  • metod, technik, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • użytkowania i eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów stosowanych w produkcji rolniczej
  • organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych zasad funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych
  • działalności podmiotów społeczno-gospodarczego otoczenia rolnictwa
  • uwarunkowań i czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  • rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agronomia i agrobiznes
  • Kształtowanie środowiska
  • Ochrona roślin

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agronomia i agrobiznes
  • Kształtowanie środowiska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agronomia i agrobiznes
  • Kształtowanie środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka
  Program studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów II stopnia, poza dwoma przedmiotami podstawowymi (Socjologia żywienia, Ekonomika konsumpcji żywności), poznasz m.in. współczesne trendy w żywieniu człowieka, zanieczyszczenia i zafałszowania żywności, żywność funkcjonalną, wygodną i specjalnego przeznaczenia czy audit systemów zarządzania jakością.
  Zakres poznawczy zwiększają też realizowane specjalistyczne przedmioty do wyboru, jak choćby Nutrikosmetyki, Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Bioterroryzm żywnościowy, Wykorzystanie produktów niszowych gatunków zwierząt i ptaków, Suplementy diety oraz prowadzone w języku angielskim, np. Chromatographic methods in food analysis.
  Umiejętności praktyczne i manualne absolwenci nabywają w laboratoriach Wydziałów: Rolnictwa i Biotechnologii, Technologii i Inżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka,
  • Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych,
  • Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów towaroznawstwo spożywcze

  Towaroznawca spożywcze zajmuje się:

  • opracowaniem i nadzorem procesami technologicznymi,
  • klasyfikacją i normalizacją towarów,
  • marketingiem usług związanych z żywnością i żywieniem,
  • oceną jakości i obrotem żywności,
  • zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • wdraża, utrzymuje i kontroluje znormalizowane systemy bezpieczeństwa żywności,
  • zarządza łańcuchem dostaw oraz planowaniem i prognozowaniem sprzedaży,
  • znakuje i prowadzi odbiór opakowań,
  • magazynowaniem i transportem,
  • przeprowadza i nadzoruje audyty w zakładach produkcyjnych,
  • koordynuje, organizuje i nadzoruje pracę laboratoriów badawczych.
  • projektowaniem produktów o pożądanych cechach dla gałęzi przemysłu związanych z żywnością (rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska),

  Kształcenie na kierunku Towaroznawstwo Spożywcze rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
  • Produkcja i przetwórstwo spożywcze

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo spożywcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów zielarstwo i fitoterapia

  Studiując na kierunku Zielarstwo i fitoterapia zdobędziesz wiedzę na temat:

  • właściwości surowców zielarskich, w tym zawartości substancji czynnych i ich wpływu na organizm,
  • pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych, 
  • technologii otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologii postaci leku ziołowego,
  • zastosowania ziół w żywieniu i dietetyce,
  • zastosowania ziół w kosmetyce,
  • prawnych uwarunkowań stosowania leków ziołowych i suplementów diety,
  • wykorzystywania ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt,
  • znaczenia ziół w hortiterapii,
  • współczesnej fitoterapii.

  Studia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Kształcenie na kierunku Zielarstwo i fitoterapia rozpoczęło się w roku akademickim 2017/2018. Kierunek uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością” za nowoczesną koncepcję kształcenia i najwyższą jakość realizowanego programu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia roślinnych substancji bioaktywnych
  • Zastosowanie roślin leczniczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zielarstwo i fitoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opinie (4)

kamila Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy łączy tradycję z nowoczesnością i świetnie przewiduje zmiany, które zachodzą na rynku. Kierunki, które proponowane są w ofercie dydaktycznej to krok do kariery, a co najważniejsze pewnej pracy

marta Ocena odpowiedz

UTP to prestiżowa uczelnia z tradycjami, zatem studiowanie tutaj daje powód do dumy. Bardzo lubię tę uczelnię, nie tylko dlatego, że gwarantuje solidne wykształcenie. Można spotkać tutaj bardzo ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców

damian Ocena odpowiedz

Rolnictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy to nowoczesna nauka, konkretne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nie muszę szukać oferty edukacyjnej w innych miastach, gdyż w swoim mam po prostu najlepszą

marta Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to prestiżowa i ceniona uczelnia, dlatego nauka daje bardzo wiele satysfakcji, ale też nie należy do najprostszych. Trzeba się trochę namęczyć, ale warto poważnie do tego podejść