• AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Co będziesz studiował - program studiów obejmuje tematykę związaną z automatyką, sterowaniem, praktycznymi aspektami zastosowania sterowników przemysłowych, elektrotechniką, elektroniką i mikroelektroniką, podstawami sztucznej inteligencji, programowaniem układów, transmisją danych, informatycznymi sieciami przemysłowymi, akwizycją i przetwarzaniem informacji, mechatroniką, podstawami sterowania maszynami i napędami elektrycznymi, inteligentnymi instalacjami elektrycznymi. Ze względu na profil praktyczny kierunku studenci podczas studiów odbywają 6-miesięczną praktykę w firmach współpracujących z wydziałem, co pozwala na wszechstronne i praktyczne przygotowanie inżynierskie studenta. Gdzie i jaka czeka Cię praca - działy automatyki i sterowania w przedsiębiorstwach przemysłowych, biura projektowe i konstrukcyjne, własna działalność gospodarcza.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizykii

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. W szczególności zapoznasz się z materiałami, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, obwodami zastępczymi, układami bardzo wysokich częstotliwości,  układami cyfrowymi, elementami scalonymi, interfejsem, zarządzaniem procesami, operacjami plikowymi, tworzeniem skryptów, doborem języka programowania, tworzeniem serwisów informacyjnych, narzędziami i algorytmami analogowymi, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, szumami, standardowym językiem opisu sprzętu, transmisjami analogowymi i cyfrowymi, kryteriami jakości transmisji, systemami i sieciami telekomunikacyjnymi, interpretacją fizycznych parametrów antenowych, propagacją fal radiowych, bezprzewodowymi technikami i systemami transmisji informacji, multimedialnymi usługami interaktywnymi, przetwarzaniem i kodowaniem dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach, urządzeniami foniczno-wizyjnymi, komputerowymi i telekomunikacyjnymi. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych, w tym w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych np. Alcatel-Lucent, Atos IT, PESA S.A., Telewizja Polska S.A., Kolejowe Zakłady Łączności i wiele innych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizykii

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunku teleinformatyka, informatyka stosowana,pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektrotechnika
  Czego możesz się nauczyć – będziesz specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Zdobędziesz praktyczne umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie układów elektrycznych, modeli obwodowych, obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych, miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych, układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych, standardowych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych, maszyn elektrycznych i transformatorów, układów elektronicznych i energoelektronicznych, systemów elektroenergetycznych, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, jej niezawodności i efektywności ekonomicznej, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, elektromechanicznego przetwarzania energii, układów automatyki i automatycznej regulacji, urządzeń mechatronicznych, energii elektrycznej, wysokiego napięcia. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, np. w TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. SKA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ENERGA, ENEA i wielu innych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Energetyka
  Czego możesz się nauczyć – po ukończeniu studiów będziesz sprawnie posługiwał się programami do komputerowego wspomagania projektowania sieci i instalacji energetycznych oraz będziesz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku energetyka zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu energetyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), np. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zakłady Energetyczne - ENEA, ENERGA, Elektrociepłownie, lokalne ciepłownie, spalarnie, firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Informatyka stosowana
  Czego możesz się nauczyć – po ukończeniu studiów będziesz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania w językach nisko- i wysokopoziomowych oraz skryptowych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami informatycznymi, programowaniem urządzeń mobilnych oraz programowaniem w środowiskach Unix, Linux i Windows. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku informatyka stosowana zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, Alcatel-Lucent, Jabil, MOBICA, DACOMET , Sunrise System, PESA S.A., itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego, kierunków: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja, inżyniera/licencjata kierunków realizowanych w obszarze nauk technicznych, ścisłych. Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Teleinformatyka
  Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz wiedzę  i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi o zróżnicowanej strukturze i przepływności danych. Poznasz techniki dostępu do usług szerokopasmowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business), które w XXI są motorem rozwoju zarówno informatyki jak i telekomunikacji. W czasie studiów otrzymasz przygotowanie z zakresu telekomunikacji, podstaw techniki cyfrowej i przetwarzania sygnałów, mediów transmisyjnych, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także zarządzania i monitorowania tych sieci. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w sieciach teleinformatycznych. W dziedzinie informatyki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu systemów operacyjnych, projektowania i utrzymania sieci komputerowych, baz danych, multimediów i wykorzystania Internetu w kontekście edukacji i pracy na odległość, funkcjonowania administracji oraz dostępu do zasobów kultury i nauki. Zdobyta, w czasie studiów, wiedza i umiejętności pozwolą Ci na zastosowanie komputerów w teleinformatyce, a w szczególności w eksperymentach, obliczeniach inżynierskich, w obsłudze i zarządzaniu sieciami komputerowymi. Dodatkowo, masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwania się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie teleinformatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich łatwo znajdziesz pracę w zakładach, biurach, firmach i placówkach IT, takich jak: Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent, PESA S.A., Atos IT Services, Jabil, DACOMET itd.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Student WTiE Ocena

Studiuje na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale WTiE i zdecydowanie mogę polecić każdemu. Nauka programowania na wysokim poziomie przez wykładowców pasjonujących się tym tematem. Żałuję tylko, że nie mamy do wyboru większej ilości specjalizacji.

Polecam Ocena

Negatywne opinie pisane z tego co widzę pisane są przez osoby, które mają warunki. Uważam, że z każdym wykładowcą można się dogadać tylko trzeba chcieć. Kierunek jest wymagający i łączy ze sobą elementy elektroniki i informatyki. Po ukończeniu studiów można znaleźć prace w wielu firmach i wielu obszarach. Zdecydowanie mogę polecić każdemu kto nie idzie na studia dla samego studiowania, a chce posiąść wiedzę i umiejętności.