ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7, p.218

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 721 60 59

e-mail: jjaskiewicz@pwsz.pl

http://ajp.edu.pl/aktualnosci-waibn.html

ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7, p.218

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 721 60 59

e-mail: jjaskiewicz@pwsz.pl

http://ajp.edu.pl/aktualnosci-waibn.html

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Administracja
  Studia na kierunku Administracja pierwszego stopnia o profilu praktycznym łączą wiedzę teoretyczną z, pozostającymi w przewadze, elementami praktyki. Absolwent studiów na kierunku Administracja pierwszego stopnia jest osobą przygotowaną do podjęcia pracy w organach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach sektora publicznego, w tym międzynarodowych oraz organizacjach współpracujących z administracją publiczną, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, włączając własną działalność gospodarczą. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa i administracji, szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem jej w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przydatne kompetencje społeczne. Posiada podstawową wiedzę o metodach badania wybranych zagadnień społecznych, prawnych i ekonomicznych, koniecznych dla zrozumienia istoty administracji oraz jej funkcjonowania. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. W odniesieniu do umiejętności absolwent wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk oraz proponowania i wdrażania rozwiązań problemów w działalności zawodowej. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, zachowując otwartość na odmienne od swoich poglądy i rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, filozofia albo inny przedmiot

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gorzów Wielkopolski - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie nauk społecznych (dyscypliny: bezpieczeństwo, obronność, polityka, polityka publiczna, komunikacja społeczna), w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia) i w dziedzinie nauk prawnych (prawo). Zna i rozumie istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania i relacje zachodzące w jego strukturze w wymiarze społecznym, kulturowym, psychologicznym zarówno w skali globalnej, regionalnej, jak i lokalnej. W praktyce zna relacje między instytucjami, służbami, inspekcjami, strażami i innymi jednostkami organizacyjnymi systemu bezpieczeństwa. Absolwent ma szereg umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej i życiu codziennym. Potrafi m.in. prawidłowo interpretować, analizować i wyjaśniać zależności występujące pomiędzy dziedzinami specyficznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa, analizuje konkretne problemy, proponuje rozstrzygnięcia i uzasadnia ich wybór oraz wdraża projektowane rozwiązania w ramach wykonywanych zadań zwłaszcza tych zawodowych  - dzięki efektom kształcenia nabytym podczas studiowanej specjalności. Absolwent potrafi dokonywać analizy procedur bezpieczeństwa w kontekście zachodzących procesów społecznych, prawnych, ekonomicznych itd. Zna i potrafi zastosować normy prawne, reguły zawodowe  i etyczne w praktyce, posiada także umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i jej ekspozycji w wystąpieniach w języku obcym. Absolwent WAiBN jest bardzo dobrze przygotowany do poruszania się na rynku pracy oraz zmiany miejsca zatrudnienia.
  Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy m.in. w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego w strukturach służb mundurowych oraz organizacjach i instytucjach: politycznych, edukacyjnych, samorządowych, kulturalnych, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, a także w odpowiadającej tej płaszczyźnie działalności gospodarczej.      
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, filozofia albo inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "kryminologia stosowana" o profilu praktycznym.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, filozofia albo inny przedmiot

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)