• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunk Geodezja i Kartografia
  Dziedzina ta jest reprezentowana na Wydziale od początku jego istnienia. Skupia się ona na zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych w geodezji. Główną rolę w kształceniu studenta odgrywają takie moduły jak, Geodezja, Geodezja Inżynieryjna, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami, Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja Wyższa, Rachunek Wyrównawczy i Metody Statystyczne, Budownictwo i Inżynieria, Kartografia, Geodezja Górnicza czy Podstawy Prawa. Zajęcia związane z pozyskiwaniem danych przestrzennych odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów geodezyjnych: tachimetrów elektronicznych, niwelatorów czy odbiorników GNSS. Z kolei obróbka i analiza danych odbywa się w nowoczesnych pracowniach komputerowych przy użyciu najnowszego oprogramowania stosowanego w wykonawstwie geodezyjnym. Część zajęć stanowią zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w firmach zewnętrznych związanych z wykonawstwem geodezyjnym. Wśród nabywanych kompetencji można wymienić zdobycie umiejętności niezbędnych do:
  • obsługi rejestratorów danych przestrzennych i podstawowych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników tych rejestracji,
  • sporządzenia projektu obserwacji geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych używając właściwych metod, technik i narzędzi,
  • zastosowania standardowych technologii komputerowych do przetwarzania, analizy, wizualizacji i udostępniania informacji przestrzennych,
  • przygotowania podstawowej dokumentacji zmian przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, fizycznych i prawnych, w celu ich wprowadzenia do odpowiednich systemów przestrzennych,
  • przygotowania dokumentacji geodezyjnej związanej z wykonaniem opracowań do celów projektowych, wykonawczych i inwentaryzacyjnych,
  • wykorzystania prostych metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny geodezji i kartografii dla potrzeb przemysłu, w szczególności budownictwa i górnictwa,
  • dokonania identyfikacji i sformułowania specyfikacji wykonania podstawowych działań związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego terenu, w szczególności z gospodarką nieruchomościami.
  Uzyskana wiedza przygotowuje do starania się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii szczególnie w podstawowym zakresie „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”. Wiedza i umiejętności uzyskane na studiach I stopnia mogą być podstawą do kontynuacji studiów na II stopniu w każdej z realizowanych przez Wydział specjalności. 

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOINFORMACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: zjawisk zachodzących w przestrzeni,podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych, zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników, rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji, metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych, podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa, europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji, doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: rozumienia podstawowych praw, procesów i zjawisk zachodzących w środowisku oraz istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i projektowania obiektów inżynierii środowiska, mechanizmów prawno-ekonomicznych oraz zasad dotyczących racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, monitorowania i opisu czynników wpływających na przekształcenia środowiska i oceny skutków tych przekształceń metodami obliczeniowymi i pomiarowymi, metod ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, wód, gleb i klimatu akustycznego, zasad, metod i technologii stosowanych w gospodarce odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, zasad projektowania wybranych urządzeń ochrony środowiska, budynków i budowli oraz instalacji wodnych, gazowych, grzewczych i wentylacyjnych.
  Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, procesów migracji i przemian substancji w środowisku, doboru lub stosowania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik, metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, metod rozwiązywania skomplikowanych zadań obliczeniowych, pomiarowych i projektowych istotnych z punktu widzenia danej specjalności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i monitoring środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria i monitoring środowiska jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geofizyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)