• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura i urbanistyka
  Architektura to kierunek interdyscyplinarny łączący w swojej ofercie kształ- cenia wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną. Co będziesz studiował - tutaj zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, ale przede wszystkim nauczysz się projektowania architektonicznego i urbanistycznego, poznasz współczesne metody projektowe i trendy architektoniczne. Rozwiniesz swoją kreatywność i nauczysz się jak zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, historii, historii sztuki
  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
  • Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury,  na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 300 punktów.
  • Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 300 punktów.
  Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku architektura jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura wnętrz
  Zakładane efekty kształcenia – zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz i mebli, poszerzoną o wiadomości z zakresu historii i teorii architektury oraz sztuk pięknych. Uzyskasz umiejętność tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Podczas studiów poznasz podstawy projektowania architektonicznego, aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych. Poznasz zasady i etapy procesu inwestycyjnego od fazy koncepcji do realizacji. Poza kreatywnością nauczysz się praktycznego kształtowania umiejętności komunikacji między projektantem, inwestorem i  użytkownikiem. Poznasz aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie. Będziesz przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Architektura wnętrz jest zwieńczeniem procesu architektonicznego. Korzystając z doświadczeń pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska poznasz proces powstawania projektów obiektów budowlanych i ich realizacji poprzez budowę. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w zespole architektów wnętrz, współpracy z architektem, samodzielnej praktyki projektanta wnętrz, mebli i działalności artystycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W pocesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, historii, historii sztuki
  Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny, który jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
  • Etap I: rysunek  z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
  • Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów.
  Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, albo pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.
   
   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Budownictwo
  Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Zdobędziesz umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Zdobędziesz umiejętności kierowania budową wszystkich typów obiektów budowlanych i organizowania produkcji elementów budowlanych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu budownictwa możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Możesz też założyć własną firmę.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii/fizykii, chemii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne studia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii/fizykii, chemii

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria środowiska
  Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak również z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Zdobędziesz też umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. W szczególności zapoznasz się ze zjawiskami i procesami zachodzących w atmosferze, urządzeniami i technologiami chroniącymi powietrze atmosferyczne, hydrologią, bilansem wodno-gospodarczym, zaopatrzeniem w wodę, urządzeniami do oczyszczania wody i ścieków, instalacjami sanitarnymi i gazowymi, gospodarką odpadami, systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, rekultywacją terenów zdegradowanych, wytrzymałością gruntów, systemami odwadniającymi i nawadniającymi, zagrożeniami akustycznymi, a także systemami informacji przestrzennej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w branży chłodniczej, wentylacyjnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją urządzeń klimatyzacyjnych i ogrzewczych, w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem jak również w firmach i instytucjach z branży wodno-ściekowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki i astronomii, chemii, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

marta Ocena

UTP to ceniona uczelnia, przede wszystkim za świetnych wykładowców oraz różnorodność specjalności. Po prostu, polecam

wojtek Ocena

Zawsze interesowało mnie budowanie, stawianie budynków, rewitalizacja. Będąc dzieckiem zastanawiałem się jak to jest możliwe, że wznosi coraz wyższe wieżowce i wiatr ich nie zdmuchnie. Na wszystkie pytania, nawet te najbardziej dziecinne teraz otrzymuję odpowiedź. Budownictwo to studia dla ciekawych.

julka Ocena

Od dawna chciałam studiować Architekturę wnętrz, ale zależało mi na rozwijaniu różnych umiejętności, zarówno tych o charakterze artystycznym, jak i technicznym. Idealny program nauczania znalazłam na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym i śmiało mogę powiedzieć, że jest to uczelnia numer 1

paweł Ocena

Architektura to ciężki kierunek, nie ma się co oszukiwać. Nie jest to rysowanie domów i kamienic, a potem zastanawianie się jak to powstanie. Architektura to bardzo wymagające studia, chociażby z tego faktu, że zawód jest obarczony olbrzymią odpowiedzialnością. I może także dlatego ? że jest tak wymagający ? jest taki fajny i daje mnóstwo satysfakcji