• ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura i urbanistyka
  Architektura to kierunek interdyscyplinarny łączący w swojej ofercie kształcenia wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną. Co będziesz studiował - tutaj zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, ale przede wszystkim nauczysz się projektowania architektonicznego i urbanistycznego, poznasz współczesne metody projektowe i trendy architektoniczne.
  Rozwiniesz swoją kreatywność i nauczysz się jak zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Gdzie i jaka czeka Cię praca - pod kierunkiem kadry wykładowców będących jednocześnie praktykami zawodu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na podjęcie pracy w kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza jej granicami. Studia na tym kierunku przygotują Cię w pełni do wykonywania zawodu architekta, rozwiną jako człowieka i kreatora przestrzeni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, historia, język hiszpański, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunek architektura, studia stacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera architekta w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Architektura wnętrz
  Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych. Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu.
  Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych.
  Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w Galerii 3.1. i aktywnego udziału w pracach kół naukowych architektury wnętrz. Kandydatów na studia zapraszamy do udziału w warsztatach dla szkół średnich i próbnych egzaminach wstępnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, historii, historii sztuki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunek architektura, studia stacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera architekta w zakresie kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Budownictwo
  Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. Nauczysz się projektowania elementów konstrukcji budowlanych oraz poznasz programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonawstwo.
  Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem. Gdzie i jaka czeka Cię praca - rynek pracy dla naszych absolwentów to przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonawstwem lub produkcją budowlaną, biura projektowe oraz jednostki państwowe i samorządowe, a także własna firma projektowa lub wykonawcza.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo niskoenergetyczne
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty
  • Drogi, ulice i lotniska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo niskoenergetyczne
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budowa i eksploatacja autostrad

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Co będziesz studiował - geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne studia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.

  Absolwent, dzięki ćwiczeniom terenowym, potrafi wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i bazy informacji geoprzestrzennych, a także wykorzystywać współczesne techniki pomiarowe. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w planowaniu przestrzeni, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nieruchomościami.

  Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria środowiska
  Co będziesz studiował - studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich.
  Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie problemów z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; systemów wodnych - zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Urządzenia sanitarne
  • Monitoring środowiska
  • Balneotechnika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Urządzenia sanitarne
  • Monitoring środowiska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera w zakresie obieranego kierunku, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Opinie (4)

marta Ocena

UTP to ceniona uczelnia, przede wszystkim za świetnych wykładowców oraz różnorodność specjalności. Po prostu, polecam

wojtek Ocena

Zawsze interesowało mnie budowanie, stawianie budynków, rewitalizacja. Będąc dzieckiem zastanawiałem się jak to jest możliwe, że wznosi coraz wyższe wieżowce i wiatr ich nie zdmuchnie. Na wszystkie pytania, nawet te najbardziej dziecinne teraz otrzymuję odpowiedź. Budownictwo to studia dla ciekawych.

julka Ocena

Od dawna chciałam studiować Architekturę wnętrz, ale zależało mi na rozwijaniu różnych umiejętności, zarówno tych o charakterze artystycznym, jak i technicznym. Idealny program nauczania znalazłam na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym i śmiało mogę powiedzieć, że jest to uczelnia numer 1

paweł Ocena

Architektura to ciężki kierunek, nie ma się co oszukiwać. Nie jest to rysowanie domów i kamienic, a potem zastanawianie się jak to powstanie. Architektura to bardzo wymagające studia, chociażby z tego faktu, że zawód jest obarczony olbrzymią odpowiedzialnością. I może także dlatego ? że jest tak wymagający ? jest taki fajny i daje mnóstwo satysfakcji