Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel.: 91 444-27-33/34

fax: 91 444 27 36

http://www.wkfipz.usz.edu.pl/

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Uniwersytet Szczeciński

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

tel.: 91 444-27-33/34

fax: 91 444 27 36

http://www.wkfipz.usz.edu.pl/

 • DIAGNOSTYKA SPORTOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek diagnostyka sportowa jest unikatowy i wpisuje się w wymogi współczesnego sportu amatorskiego oraz profesjonalnego, który jest zorientowany na indywidualizację treningów, a także wymaga implantacji aktualnej wiedzy naukowej z obszaru nauk o kulturze fizycznej do codziennej pracy sztabów treningowych w różnych dyscyplinach sportowych. W trakcie całego cyklu kształcenia studenci będą mieli okazję udziału w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznej i nowoczesnej placówce badawczej (Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka), w której oceny przygotowania motorycznego, w tym również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego. W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtują umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Diagnostyka sportowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, informatyka
  • Język polski lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia na kierunku turystyka i rekreacja, oferujące bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, kształcą profesjonalistów dla dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego. Treści programu kształcenia obejmują elementy zarządzania, ekonomii, psychologii, prawo, podstawy turystyki, pedagogikę czasu wolnego, podstawy rekreacji, kształtowanie środowiska i ochronę przyrody, ekonomikę turystyki i rekreacji, geografię turystyki, hotelarstwo, obsługę ruchu turystycznego. Absolwent opanuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu turystyki. Ponadto, będzie posiadać biegłą znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), a także specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest na zajęciach dydaktycznych. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki wiedza absolwenta zostanie poszerzona między innymi w zakresie ekoturystyki, metodyki i organizacji rekreacji, organizacji imprez turystycznych, podstaw treningu zdrowotnego, animacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, nowoczesnych form ruchowych. Absolwent nabędzie umiejętności z pływania, gier i zabaw ruchowych, a uczestnictwo w obozie letnim zapewni mu zdobycie praktycznych umiejętności z żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, gier i zabaw terenowych, elementów obozownictwa i animacji czasu wolnego. Absolwent będzie specjalistą z zakresu organizacji turystyki i rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego, w którym odbywa się szeroko rozumiana rekreacja. Nabędzie on wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej umożliwiającą animację zajęć ruchowych dla różnych grup wiekowych i społecznych (w tym niepełnosprawni i osoby starsze), sprzyjających środowisku naturalnemu i jego ochronie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, chemia, biologia, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie i średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Wychowanie fizyczne
  Studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się wiedzą i umiejętnościami z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, oraz specyficznymi kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i hedonistycznych związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia ponadto podnoszenie umiejętności i kompetencji studentów zarówno w zakresie specjalizacji sportowych, jak również aktywności zorientowanej na zdrowie.
  Przy wyborze specjalizacji Kinezyprofilaktyka student realizuje efekty kształcenia z zakresu teorii i praktyki ćwiczeń ruchowych i kompensacyjno-korekcyjnych oraz problematyki zdrowia w szkole. W ramach tego bloku studenci odbywają praktyki w wybranych placówkach oświatowych i poza oświatowych, oraz kształcą się w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Kompetencje zostają potwierdzone uzyskaniem stopnia instruktora kinezyprofilaktyki.
  Przy realizacji specjalizacji Sportabsolwent ma możliwość nabyciu kompetencji specjalistycznych potwierdzanych uzyskaniem stopnia instruktora sportu, honorowanego przez Polskie i Europejskie Związki Sportowe oraz trenera personalnego. W ramach tego bloku student odbywa praktyki instruktorskie i trenerskie w klubach sportowych i klubach fitness. W trakcie nauki student zdobywa umiejętności językowe w zakresie nauk o kulturze fizycznej zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, informatyka, matematyka, historia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Zdrowie publiczne
  Studia pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów). Na studiach licencjackich na kierunku zdrowie publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych bedących podstawą znajomości i zrozumienia zachowań warunkujących zdrowie, metod służących ochronie zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz zasad racjonalnego ich stosowania.
  Absolwent kierunku zdrowie publiczne to osoba o szczególnych cechach osobowościowych takich jak: tolerancja, komunikatywność oraz wzór zdrowego stylu życia. Absolwent zna język obcy umożliwiający korzystanie z literatury fachowej oraz posiada zdolność dostrzegania i konkretnego rozwiązywania problemów naukowych i edukacyjnych a także umiejętności przygotowywania do prowadzenia własnej działalności  w obszarze zdrowia publicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , biologia, chemia, fizyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)