• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura krajobrazu
    Absolwent może szukać zatrudnienia:
    • w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
    • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
    • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
    • w placówkach związanych z ochroną i kształtowa- niem środowiska przyrodniczego,
    • w placówkach naukowo-badawczych,
    • w szkolnictwie,
    • we własnych firmach projektowych lub konserwatorskich,
    • w pracowniach konserwacji zabytków.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

    U nas bez egzaminu z umiejętności plastycznych!

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka przestrzenna
    Absolwent może szukać zatrudnienia:
    • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, architektury, infrastruktury,
    • w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
    • w organizacjach pozarządowych,
    • w agencjach rozwoju,
    • w agencjach nieruchomości,
    • w firmach konsultingowych,
    • w innych firmach otoczenia biznesu.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

     


     

     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Ochrona środowiska
    Absolwent może szukać zatrudnienia:
    • w państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska,
    • w organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta,
    • w przedsiębiorstwach na stanowisku specjalista ochrony środowiska,
    • w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią ,
    • w stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód,
    • w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt,
    • w szkolnictwie.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

    Studia II stopnia stacjonarne

    • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
    • Ochrona przyrody
    • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Ocena stanu i zagrożeń środowiska
    • Ochrona przyrody
    • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Odnawialne źródła energii
    Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w tym wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i energii z biomasy oraz perspektyw ich rozwoju. Zapoznaje się z podstawami produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem najnowszych technologii.
    Nabywa wiedzy z zakresu nauk podstawowych, niezbędnej do zrozumienia procesów związanych z energią odnawialną. Nabywa wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn oraz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania. Poznaje prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE.
    Zapoznaje się z uwarunkowaniami lokalizacji inwestycji OZE, z uwzględnieniem efektów ekologicznych związanych z produkcją energii oraz zasadami przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko. Nabywa umiejętności do samodzielnej pracy, pracy w grupie, kierowania zespołem ludzi oraz kompetencji w zakresie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OZE.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Ogrodnictwo

    Kwalifikacje absolwenta
    Umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

    Studenci mają możliwość
    Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

    Kryterium kwalifikacyjne
    Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

    Zatrudnienie
    Przedsiębiorstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół, zakłady zielarskie, centra ogrodnicze, hurtownie i giełdy owocowo-warzywne, gospodarstwa agroturystyczne, firmy zajmujące się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów, firmy florystyczne, placówki terapeutyczne, firmy szkoleniowe i doradcze.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

    Studia II stopnia stacjonarne

    • Produkcja owoców, warzyw i ziół
    • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Produkcja owoców, warzyw i ziół
    • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Szczecin - kierunek Rolnictwo

    Kwalifikacje absolwenta
    Absolwent jest specjalistą rolnikiem dysponującym poszerzoną wiedzą biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej, w tym szczególnie produkcji roślinnej, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania gospodarstwem produkcyjnym i agroturystycznym.

    Studenci mają możliwość
    Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

    Kryterium kwalifikacyjne
    Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny
    z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

    Zatrudnienie
    Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach; gospodarstwa agroturystyczne, stacje hodowli, kwarantanny i ochrony roślin; doradztwo rolnicze; przemysł rolno-spożywczy; administracja rządowa i samorządowa; szkolnictwo.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

    Studia II stopnia stacjonarne

    • Doradztwo w agroturyźmie
    • Doradztwo rolnicze

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Doradztwo w agroturyźmie
    • Doradztwo rolnicze

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

     

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO S1 N1 Stopień: I REKRUTACJA

    Kwalifikacje absolwenta
    Wiedza i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Podstawy prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. 
    Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego,do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.

    Studenci mają możliwość
    Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus, wyjazdu na praktyki zagraniczne,
    zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego ośrodka jeździeckiego.

    Czytaj dalejZwiń

    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku uprawa roślin i winiarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    • Język polski
    • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka
    • Dwa przedmioty dodatkowe

     

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)