al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

 • CHEMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunek Chemia posiadają ogólną wiedzę z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych, w tym biochemii, jak również podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Absolwenci posiadają umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych. Znają język angielski lub inny obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Ponadto posiadają poszerzoną wiedzę chemiczną w zakresie wybranej specjalności studiów. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce dla realizacji zadań natury chemicznej i pokrewnych, w tym zadań inżynierskich, potrafią komunikować się z otoczeniem i funkcjonować w społeczeństwie.

  W szczególności potrafią rozwiązywać nieskomplikowane problemy występujące w przemyśle i laboratoriach, potrafią projektować procesy otrzymywania i kontroli niezłożonych produktów chemicznych, potrafią analizować skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne materiałów oraz oznaczać zanieczyszczenia środowiska i różnorodnych substancji, np. leków, pestycydów, pigmentów i barwników, materiałów budowlanych, materiałów pochodzenia biologicznego itd. Ponadto posiadają wiedzę i elementarne umiejętności niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia bioorganiczna
  • Chemia ogólna i analityka chemiczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMICAL ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  Chemical engineering is a bridge connecting chemistry (chemical reactions in test tube) to the real world outside laboratory. Chemistry engineers find methods for increasing the laboratory scale of processes to an industrial scale. For this purpose, based on knowledge of physical, chemical and biological phenomena, they apply engineering principles to: invent, design, develop and implement processes, manage and operate processes, design and improve products. Chemical engineering is, first of all, knowledge of processes and appliances in industrial systems, ability to design and supervise the operation of industrial systems.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dysponując umiejętnościami projektowania oraz szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach.
  Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej, chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej, energetycznej, naftowej (rafinerie i zakłady uzdatniania gazu ziemnego), ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • Inżynieria procesowa
  • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • Inżynieria procesów wytwarzania olefin

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • Inżynieria procesowa
  • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Nanotechnologia
  Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki - głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich;nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów;obsługi systemów informatyc- znych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej;metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanote- chnologii;kierowania zespołami w działalności badawczej;obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów;samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębior- stwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały funkcjonalne
  • Polimerowe bio- i nanomateriały

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nano-biomateriały
  • Nanonauki i nanotechnologie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Technologia chemiczna
  Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji.
  Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk.
  Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biopolimery i biomateriały
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Inżynieria procesowa
  • Inorganic chemical technology
  • Technologia leków i pestycydów
  • Technologia nieorganiczna
  • Technologia podstawowej syntezy organicznej
  • Technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • Technologia wody i inżynierii środowiska
  • Technologie jądrowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)