al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Chemia
  Absolwent może szukać zatrudnienia w:
  • nowoczesnych laboratoriach analitycznych,
  • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • laboratoriach kryminalistycznych,
  • przemysłach związków biologicznie aktywnych,
  • przemysłach materiałów biokompatybilnych,
  • placówkach naukowo-badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dysponując umiejętnościami projektowania oraz szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach. Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej, chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej, energetycznej, naftowej (rafinerie i zakłady uzdatniania gazu ziemnego), ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Nanotechnologia
  Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki - głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich;nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów;obsługi systemów informatyc- znych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej;metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanote- chnologii;kierowania zespołami w działalności badawczej;obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów;samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębior- stwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Technologia chemiczna
  Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji. Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka, chemia
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)