al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

tel. 91 434 30 86;  91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

http://www.wtiich.zut.edu.pl/

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów chemia

  Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunek Chemia posiadają ogólną wiedzę z zakresu chemii i dyscyplin pokrewnych, w tym biochemii, jak również podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Absolwenci posiadają umiejętność obsługi komputera i zastosowania podstawowych programów użytkowych. Znają język angielski lub inny obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Ponadto posiadają poszerzoną wiedzę chemiczną w zakresie wybranej specjalności studiów. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystywać w praktyce dla realizacji zadań natury chemicznej i pokrewnych, w tym zadań inżynierskich, potrafią komunikować się z otoczeniem i funkcjonować w społeczeństwie.

  W szczególności potrafią rozwiązywać nieskomplikowane problemy występujące w przemyśle i laboratoriach, potrafią projektować procesy otrzymywania i kontroli niezłożonych produktów chemicznych, potrafią analizować skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne materiałów oraz oznaczać zanieczyszczenia środowiska i różnorodnych substancji, np. leków, pestycydów, pigmentów i barwników, materiałów budowlanych, materiałów pochodzenia biologicznego itd. Ponadto posiadają wiedzę i elementarne umiejętności niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia bioorganiczna
  • Chemia ogólna i analityka chemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów chemical engineering

  Chemical engineering is a bridge connecting chemistry (chemical reactions in test tube) to the real world outside laboratory. Chemistry engineers find methods for increasing the laboratory scale of processes to an industrial scale. For this purpose, based on knowledge of physical, chemical and biological phenomena, they apply engineering principles to: invent, design, develop and implement processes, manage and operate processes, design and improve products. Chemical engineering is, first of all, knowledge of processes and appliances in industrial systems, ability to design and supervise the operation of industrial systems.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemical engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa
  Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dysponując umiejętnościami projektowania oraz szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach.
  Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej, chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej, energetycznej, naftowej (rafinerie i zakłady uzdatniania gazu ziemnego), ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • Inżynieria procesowa
  • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • Inżynieria procesów wytwarzania olefin

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • Inżynieria procesowa
  • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów inżynieria materiałów i nanomateriałów

  Inżynieria materiałów i nanomateriałów to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, który pozwala na świadome projektowanie i kształtowanie struktury materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać określone zadanie. Jest to zarówno materiał w skali makro jak i nano. Manipulacja rozmiarem odbywa się w obszarze nawet pojedynczych atomów i cząsteczek.

  Bada się zastosowanie otrzymywanych materiałów i nanomateriałów w wielu fascynujących obszarach, tj. w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej, nowoczesnej diagnostyce; do niszczenia chorych tkanek w organizmie metodami hipertermii i fototermii dynamicznej, w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek, w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody, w energetyce do wytwarzania najnowszych superkondensatorów i baterii wykorzystywanych w elektromobilności i najnowszych urządzeniach elektronicznych, w recyklingu biomasy i tworzyw sztucznych oraz kompozytów, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu obszarach np. w farmacji i przemyśle opakowaniowym.

  Kandydat rozwinie i wzbogaci swoją interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie zaawansowanych materiałów zarówno w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów jak i nanotechnologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałowa i nanotechnologia
  • Inżynieria polimerów i biomateriałów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów materials science and engineering

  The Faculty of Chemical Technology and Engineering at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin is an exceptional place, where one can develop his or her interdisciplinary interests in order to possess knowledge and skills crucial for fulfilling their professional ambitions. The Faculty is a leading scientific and didactic unit.

  We offer courses in the most important areas of Polish economy such as chemistry, chemical and process engineering, materials and nanomaterials engineering, chemical technology, as well as our two majors taught in English – chemical engineering and materials science and engineering. Each of our majors has a teaching programme taking into account the latest directions of technological development and each of them is designed to meet the demands of fast-developing socio-economic environment.

  Seven researchers of our Faculty officially belong to 2% of the world’s most influential scientists.
  We also possess some of the best equipped laboratories not only in our country, but in the world. Developed technologies and materials place us among the most innovative scientists in Poland. This characteristic affects our high standards in quality of education in our courses, that is also confirmed by certificates assigned by the Polish Accreditation Committee and high ranks of our majors in the most respected rankings.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku materials science and engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Nanotechnologia
  Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki - głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich;nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów;obsługi systemów informatyc- znych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej;metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanote- chnologii;kierowania zespołami w działalności badawczej;obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów;samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębior- stwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały funkcjonalne
  • Polimerowe bio- i nanomateriały

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nano-biomateriały
  • Nanonauki i nanotechnologie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów technologia chemiczna
  Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji.
  Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk.
  Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biopolimery i biomateriały
  • Biotechnologia przemysłowa
  • Inżynieria procesowa
  • Inorganic chemical technology
  • Technologia leków i pestycydów
  • Technologia nieorganiczna
  • Technologia podstawowej syntezy organicznej
  • Technologia środków pomocniczych i kosmetyków
  • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
  • Technologia wody i inżynierii środowiska
  • Technologie jądrowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)