Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii UG

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

Wydział Oceanografii i Geografii UG

Uniwersytet Gdański

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

 • AKWAKULTURA - BIZNES I TECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów akwakultura - biznes i technologia

  ATUTY KIERUNKU

  • Akwakultura Biznes i Technologia to studia tworzone w oparciu o: obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych.
  • Wieloaspektowy charakter studiów wpisuje się we współczesny trend poszukiwania rozwiązań problemów gospodarczych w jednym obszarze z wykorzystaniem metod i doświadczeń innego obszaru.
  • Kandydat na studia powinien być zainteresowany naukami przyrodniczo – społecznymi oraz kształtowaniem środowiska wodnego.
  • Studia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia będą miały charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobędą podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą.

  ATUTY KIERUNKU

  Głównym celem kształcenia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla:
  • firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą,
  • podmiotów administracyjnych, zajmujących się sprawami akwakultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku akwakultura - biznes i technologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów geografia
  ATUTY KIERUNKU
  • Studia na kierunku Geografia dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, znakomicie wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, na której powinny opierać się wszelkie działania podejmowane w różnych skalach przestrzennych, na różnych szczeblach władzy i przez szeroki wachlarz podmiotów podejmujących jakąkolwiek działalność w szeroko rozumianym środowisku geograficznym.
  • Opierają się na zajęciach, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych.
  • Program obejmuje ponadto 270 godzin zajęć praktycznych w terenie, z których większość odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, wyposażonej w nowoczesny sprzęt badawczy.
  • Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą realizować specjalizację nauczycielską, której kontynuacja na II stopniu studiów geograficznych, umożliwia uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu geografia
  • Studenci moga skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiowania za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju;
  • planowaniem przestrzennym;
  • kształtowaniem warunków życia ludzi;
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
  • zarządzaniem kryzysowym
  • adaptacja do zmian klimatu i łagodzeniem jej skutków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA FIZYCZNA Z GEOINFORMACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów geografia fizyczna z geoinformacją

  ATUTY KIERUNKU

  Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest:
  • przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian,
  • zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków.
  • szczególny nacisk położony jest na dostarczenie absolwentowi wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstawy organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej.
  • Absolwent kierunku będzie miał również umiejętność posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych.
  • Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją będą mogli skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiowania za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST.
  • Absolwenci studiów I stopnia na kierunku geografia będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacji umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych i urzędach różnego szczebla zajmujących się:
  • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
  • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
  • zarządzaniem kryzysowym, 
  • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów geologia

  Studia I stopnia na kierunku Geologia zapewniają uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy nowocześnie wykształconej kadry geologicznej przygotowanej do wykonywania i nadzorowania prac i robót geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki strefy brzegowej morza.

  Studia obejmują różne formy kształcenia, tj. wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz ćwiczenia terenowe. W toku studiów student odbywa praktykę zawodową w wybranej instytucji lub firmie geologicznej. Ponadto, ma możliwość udziału w wymianie zagranicznej z partnerskimi uczelniami w Europie oraz udziału w programie krajowym MOST.

  Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent posiada umiejętność stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
  ATUTY KIERUNKU
  • Profil kształcenia na kierunku to profil praktyczny.
  • Oprócz oferty zajęć praktycznych (zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konwersatoria) zaplanowano pełny semestr praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną na trzecim roku. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową.
  • Dla chętnych studentów istnieje możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu akademickiego.
  • Absolwent studiów pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie
  • Student pozna metody zarządzania kryzysowego, gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód.
  • Zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, a także - sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki; oceny wartości usług ekosystemów wodnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
  • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie)
  • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze)
  • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne
  • biurach zarządzania kryzysowego
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HYDROGRAFIA MORSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów hydrografia morska

  ATUTY KIERUNKU

  • Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej.
  • Absolwent uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy hydrografa. Otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu i w pomiarach związanych z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych.
  • Program studiów na kierunku hydrografia morska uwzględnia ponadto w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w związku z czym, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku hydrografia morska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARINE BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów marine biotechnology

  Studia na kierunku Marine Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz we współpracy z ekspertami z innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i firm związanych z branżą biotechnologiczną.

  Celem kształcenia jest przekazanie studentom aktualnej teoretycznej i praktycznej wiedzy o możliwościach i sposobach biotechnologicznego wykorzystania naturalnych zasobów środowiska morskiego. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z metodami zrównoważonej hodowli organizmów w warunkach akwakultury oraz wytwarzaniem wysokiej jakości prozdrowotnych produktów.

  Studia prowadzone są w języku angielskim.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci studiów na kierunku Marine Biotechnology są przygotowani do pracy w:
  • firmach biotechnologicznych zajmujących się przetwarzaniem naturalnych zasobów morza w celu pozyskania m.in. innowacyjnych kosmetyków, kosmeceutyków, nutraceutyków, żywności funkcjonalnej, biomateriałów oraz farmaceutyków;
  • firmach zajmujących się hodowlą organizmów wodnych w warunkach akwakultury oraz zrównoważoną produkcją żywności;
  • instytucjach zajmujących się stanem środowiska morskiego, ochroną zasobów naturalnych oraz dobrostanem organizmów w akwakulturze;
  • innych firmach, instytutach i laboratoriach badawczych oraz regionalnych, krajowych i zagranicznych instytucjach odpowiedzialnych za błękitną biotechnologię.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów oceanografia
  ATUTY KIERUNKU
  • Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów, prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii. 
  • Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych.
  • Studia otrzymały najwyższą - wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą najwyższy poziom kształcenia, bogatą i kompleksową ofertę edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz udział w programach europejskich 
  • Po pierwszym roku studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają ścieżkę kształcenia w ramach oceanografii biologicznej lub oceanografii geologiczno-fizyczno-chemicznej. Studenci Oceanografii objęci są programem wsparcia tutorów akademickich, pod opieką których indywidualnie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe już od pierwszego roku studiów.
  • Instytut Oceanografii UG posiada nowy specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf, jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. To właśnie na nim studenci odbywają zajęcia dydaktyczne oraz prowadzą swoje pierwsze badania naukowe do prac dyplomowych.
  • Zajęcia terenowe studenci realizują na Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci są przygotowani do pracy w:
  • instytutach czy laboratoriach naukowo-badawczych
  • przemyśle, rybołówstwie
  • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego
  • administracji państwowej i samorządowej
  • placówkach zajmujących się edukacją 
  • turystyce.
  • na międzynarodowym rynku pracy, m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów oceanografia fizyczna stosowana

  Oceanografia fizyczna stosowana jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Program studiów został stworzony na podstawie rekomendacji firm z branży offshore wind i instytucji naukowych związanych ze środowiskiem morskim. Jego celem jest przekazanie zaawansowanej, gruntownej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie Oceanografii fizycznej stosowanej.

  Są one niezbędne do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska morskiego w procesach inwestycyjnych w morzu i strefie brzegowej związanych, m.in.: z projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające: planowanie i prowadzenie pomiarów, analizę danych pozyskanych in situ i satelitarnie oraz modelowanie numeryczne i programowanie komputerów.

  Będą w stanie poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki, korzystając ze współczesnej wiedzy w zakresie, m.in.: dynamiki morza, fizyki i chemii atmosfery, mechaniki i inżynierii brzegowej czy oceanografii satelitarnej. Poznają zasady pracy na morzu i w środowisku korporacyjnym w ramach praktyk oraz przedmiotów obejmujących: techniki bezpieczeństwa i podstawy prawa w sektorze offshore, zarządzanie ryzykiem w badaniach morskich, podstawy ekonomii i etyki. Aby zapewnić studentom praktyczne przygotowanie do zawodu i równocześnie kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, rozwijane jest partnerstwo z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (12)

Jarek Ocena odpowiedz

Podobnie jak w ubiegłym roku znowu duże zainteresowanie studiowaniem na Oceanografii. Do tej pory zarejestrowało się około 200 osób (limit miejsc 100), a próg punktowy to 87 punktów

Eta Ocena odpowiedz

Same pozytywne opinie. To chyba jakiś żart. Studiowała oceanografię. Szkoda czasu.

Szymon Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to interesująca przygoda. Zwłaszcza, gdy studiuje się tak ciekawy i wyjątkowy kierunek jakim jest Oceanografia. Polecam wszystkim. Studia nie muszą być nudne i pozbawione frajdy

Marcin Ocena odpowiedz

Studiuję na Uniwersytecie Gdańskim na drugim roku i jestem z tych studiów zadowolony. UG to ważna i bardzo dobra uczelnia.

Bartek Ocena odpowiedz

Warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ można zdobyć tutaj wysokiej jakości wykształcenie, a poza tym studiuje się w pięknym mieście.

Patrycja Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wyjątkowe. Oferują zdobycie wiedzy nowoczesnej, innowacyjnej i co najważniejsze, praktycznej. UG jest uczelnią, którą powinny wybierać osoby, które myślą o ciekawej pracy i realizacji ambitnych planów

Paweł Ocena odpowiedz

Studia powinny dawać satysfakcję, inaczej stają się tylko męczącym obowiązkiem. Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko gwarancja dobrego wykształcenia, ale także nauka w dobrym towarzystwie na ciekawych zajęciach.

Tomek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to ważna uczelnia, która znana jest nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ plan wypełniają ciekawe zajęcia i nie ma żadnych zbędnych wykładów.

Hubert Ocena odpowiedz

Geografia zawsze była moim ulubionym przedmiotem w szkole, a potem stała się ogromną pasją. Co zrozumiałe, chciałem rozwijać swoje zainteresowania w najlepszym do tego miejscu. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Gdańskim.

Marcin Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to świetna i znacząca uczelnia, która umożliwia kształcenie w różnorodnych dyscyplinach. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Kamil Ocena odpowiedz

bardzo miła atmosfera i super wykładowcy

Student Ocena odpowiedz

Studia ciekawe, interesujące, obejmujące szeroką wiedzę.