Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

 • AKWAKULTURA - BIZNES I TECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Akwakultura Biznes i Technologia, to studia tworzone w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Wieloaspektowy charakter studiów wpisuje się we współczesny trend poszukiwania rozwiązań istotnych problemów gospodarczych w jednym obszarze z wykorzystaniem metod i doświadczeń innego obszaru. Kandydat na studia powinien być zainteresowany naukami przyrodniczo – społecznymi, ukierunkowany na rozwój i kształtowanie środowiska wodnego. Studia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia będą miały charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobędą podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą. Głównym celem kształcenia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej zajmującej się sprawami akwakultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Akwakultura - biznes i technologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Geografia
  Studia na kierunku Geografia opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 270 godzin, a program studiów II stopnia 60 godzin zajęć praktycznych w terenie. Większość zajęć terenowych odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, która umożliwia studentom nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem badawczym.
  Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST . W Instytucie Geografii prężnie działa sześć studenckich kół naukowych.
  Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju,
  • planowaniem przestrzennym,
  • kształtowaniem warunków życia ludzi,
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej,
  • w instytucjach oświatowych i naukowych.
  Absolwent studiów magisterskich z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Geologia
  Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Studia umożliwiają kontynuację kształcenia na II stopniu na kierunkach geologia, oceanografia, geografia i pokrewnych.
  Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia: samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.), wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej, gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 90 godzin zajęć praktycznych w terenie. Do atutów absolwentów należy znajomość środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, umiejętność planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji.
  Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST. W Instytucie Geografii prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
  • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
  • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
  • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.
  Absolwent studiów II stopnia z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
  Profil kształcenia na kierunku, to profil praktyczny. Oferujemy cały semestr praktyk w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową. Absolwent studiów: pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie; pozna metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.; oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód. Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • instytucjach i laboratoriach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (zasoby nieożywione i ożywione),
  • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • biurach zarządzania kryzysowego,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

 • OCEANOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Oceanografia
  Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii, który otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą istotny wkład Instytutu w utrzymanie najwyższej jakości kształcenia. Wyróżnienie związane jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu. Od roku 2016, studenci będą odbywać zajęcia dydaktyczne oraz prowadzić badania naukowe do swoich prac dyplomowych na nowym - specjalistycznym statku naukowo-badawczym, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.
  Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego oraz administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie Oceanografii otwiera także szerokie możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanografia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

Opinie (2)

Kamil Ocena

bardzo miła atmosfera i super wykładowcy

Student Ocena

Studia ciekawe, interesujące, obejmujące szeroką wiedzę.