Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

Al. Marszałka Piłsudskiego 46,

81-378 Gdynia

tel.: 58 523 66 17

fax. 58 523 55 35

e-mail: dziekanatwoig@ug.edu.pl

http://oig.ug.edu.pl/

 • AKWAKULTURA - BIZNES I TECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Akwakultura Biznes i Technologia, to studia tworzone w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Wieloaspektowy charakter studiów wpisuje się we współczesny trend poszukiwania rozwiązań istotnych problemów gospodarczych w jednym obszarze z wykorzystaniem metod i doświadczeń innego obszaru. Kandydat na studia powinien być zainteresowany naukami przyrodniczo – społecznymi, ukierunkowany na rozwój i kształtowanie środowiska wodnego. Studia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia będą miały charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobędą podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą. Głównym celem kształcenia na kierunku Akwakultura Biznes i Technologia jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej zajmującej się sprawami akwakultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Akwakultura - biznes i technologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Geografia
  Studia na kierunku Geografia opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 270 godzin, a program studiów II stopnia 60 godzin zajęć praktycznych w terenie. Większość zajęć terenowych odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, która umożliwia studentom nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem badawczym.
  Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST . W Instytucie Geografii prężnie działa sześć studenckich kół naukowych.
  Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju,
  • planowaniem przestrzennym,
  • kształtowaniem warunków życia ludzi,
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej,
  • w instytucjach oświatowych i naukowych.
  Absolwent studiów magisterskich z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA SPOŁECZNO - EKONOMICZNA Z ELEMENTAMI GIS Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo student będzie kształtował kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.
   
  Dodatkowo, rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym. Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej, skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST .
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia społeczno - ekonomczina z elementami GIS jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Geologia
  Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Studia umożliwiają kontynuację kształcenia na II stopniu na kierunkach geologia, oceanografia, geografia i pokrewnych.
  Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia: samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.), wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej, gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 90 godzin zajęć praktycznych w terenie. Do atutów absolwentów należy znajomość środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, umiejętność planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji.
  Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST. W Instytucie Geografii prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
  • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
  • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
  • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
  • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.
  Absolwent studiów II stopnia z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
  Profil kształcenia na kierunku, to profil praktyczny. Oferujemy cały semestr praktyk w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową. Absolwent studiów: pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie; pozna metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.; oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód. Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • instytucjach i laboratoriach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (zasoby nieożywione i ożywione),
  • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
  • biurach zarządzania kryzysowego,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

 • OCEANOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Oceanografia
  Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii, który otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą istotny wkład Instytutu w utrzymanie najwyższej jakości kształcenia. Wyróżnienie związane jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu. Od roku 2016, studenci będą odbywać zajęcia dydaktyczne oraz prowadzić badania naukowe do swoich prac dyplomowych na nowym - specjalistycznym statku naukowo-badawczym, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.
  Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego oraz administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie Oceanografii otwiera także szerokie możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanografia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kamil Ocena

bardzo miła atmosfera i super wykładowcy

Student Ocena

Studia ciekawe, interesujące, obejmujące szeroką wiedzę.