ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

 • FINANSE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Ukończenie studiów podyplomowych Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach oznacza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Absolwent posiada w szczególności pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych na płaszczyźnie finansowej. Obejmuje ona problematykę finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z prowadzoną rachunkowością oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach są przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych tego typu podmiotów.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych mają na celu wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych są więc bezpośrednio związane ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która zakłada między innymi nieustanne dostosowywanie oferty kształcenia do zainteresowań kształcących się oraz oczekiwań rynku pracy. Aktualność programu kształcenia ww. studiów podyplomowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym przyczynia się do podnoszenia poziomu i jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

   

 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nasza oferta jest kierowana przede wszystkim do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze). Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach prawa i administracji.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, prawa prasowego, etc.), jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowoczesnych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, ochrona elektronicznych baz danych, bankowość elektroniczna czy też prawo telekomunikacyjne. Dlatego w programie Studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z branży technologicznej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy ,powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

e Ocena

nie polecam nikomu. szacunku do studenta w zasadzie brak. żerują tylko na warunkach. bez względu na to co napiszesz/powiesz na egzaminie, zawsze 1/3 musi oblać. wybór tego wydziału to najgorsza decyzja jaką podjęłam w życiu.