ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Administracja

  ATUTY KIERUNKU

  • Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.
  • Podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, student ma możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich.
  • Wydział współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w ramach programu Erasmus. Posiadamy umowy o wymianie studentów m.in. z uczelniami brytyjskimi, niemieckimi, austriackimi, francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi, belgijskimi, norweskimi.
  • Wydział Prawa i Administracji dostosowuje programy nauczania do potrzeb rynku pracy, pozostając w stałym kontakcie z pracodawcami, a także uwzględniając sugestie płynące od absolwentów Wydziału.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w:
  • różnych rodzajach administracji publicznej samorządowej
  • administracji rządowej 
  • w instytucjach niepublicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CRIMINOLOGY AND CRIMINIAL JUSTICE Stopień: I REKRUTACJA

  Criminology and Criminal Justice at the University of Gdańsk is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system.

  We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology.

  Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Criminology and criminal justice brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Kryminologia

  ATUTY KIERUNKU

  • Kryminologia I i II stopnia to kierunek multidyscyplinarny, wykorzystujący potencjał naukowy większości wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Programy studiów ułożone zostały w sposób kompleksowy, co przekłada się na jakość kształcenia.
  • W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Wybór określonego modułu kształcenia dostosowano do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta.
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest doskonale przygotowany do prowadzenia studiów kryminologicznych także od strony infrastrukturalnej. Posiada własną strzelnicę wraz z pracownią balistyczną, przystosowaną do wykonywania profesjonalnych ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań.
  • Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje również unikalne w skali Polski Muzeum Kryminalistyki, którego eksponaty i wyposażenie jest szeroko wykorzystywane w procesie dydaktycznym.
  • Studia na kierunku Kryminologia dają możliwość realizacji naukowych pasji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w Polsce i za granicą.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Program studiów zapewnia absolwentom wysokie kwalifikacje przydatne do pracy w:
  • wymiarze sprawiedliwości, np. Policja, Służba Więzienna 
  • sektorze ubezpieczeń
  • organizacjach pozarządowych, np. jako mediatorzy, pomoc społeczna
  • mediach. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Podatki i doradztwo podatkowe

  ATUTY KIERUNKU

  • Podatki i Doradztwo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.
  • Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Wpis na listę doradców lub biegłych wymaga jednak uprzedniego odbycia praktyk i aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego) oraz zdania stosownych egzaminów.
  • Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe zdobył certyfikat „Studia z przyszłością” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w:
  • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców
  • kancelariach doradztwa podatkowego
  • kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich)
  • biurach rachunkowych
  • urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
  • przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy badania sprawozdań finansowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski,  język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Prawo

  ATUTY KIERUNKU

  • Wydział Prawa i Administracji stwarza swoim studentom szereg możliwości poszerzania wiedzy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wykładowcy to uznanej klasy specjaliści z wielu dziedzin prawa, prowadzący zajęcia także na uczelniach zagranicznych, częstokroć łączący wiedzę teoretyczną z praktyką stosowania prawa.
  • Na Wydziale funkcjonują liczne szkoły prawa obcego (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.
  • Studenci mogą korzystać z programu LLP Erasmus, w ramach którego dostępne są wyjazdy na studia do uczelni partnerskich z 11 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
  • Na Wydziale funkcjonuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oraz 23 studenckie koła naukowe. Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej studenci sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
  • Wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji wygłaszane są przez wybitnych specjalistów z całego świata – zarówno przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej jak i Unii Europejskiej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych:
  • adwokata
  • radcy prawnego
  • notariusza
  • sędziego
  • prokuratora, a także:
  • zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych
  • podmiotach gospodarczych
  • absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi zawodami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Prawo w administracji i gospodarce

  ATUTY KIERUNKU

  • Kierunek Prawo w administracji i gospodarce stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wydział Prawa i Administracji UG zapotrzebowanie jednostek administracji dotyczące nowego profilu absolwenta, wszechstronnie przygotowanego do pracy przy realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej.
  • Kierunek ten stanowi także ofertę dla urzędników już zatrudnionych we organach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.
  • W procesie kształcenia treści teoretyczne będą wzbogacane wiedzą praktyczną przekazywaną m.in. przez przedstawicieli instytucji państwowych, społecznych i zawodowych specjalizujących się w różnorodnych procesach stosowania prawa i zarządzania.
  • Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program nauczania premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Kompetencje zdobyte w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce predysponują absolwentów do pracy w:

  • administracji rządowej
  • administracji samorządowej
  • instytucjach niepublicznych
  • służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych
  • organizacjach pozarządowych
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Martyna Ocena

Studiowanie Prawa na Uniwersytecie Gdańskim to bardzo aktywny okres. Tutaj nie ma czasu na nudę, a wszystko co robisz, czego się uczysz i w czym bierzesz udział może przydać ci się w przyszłości, w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Witek Ocena

Mówiąc żartem, mnóstwo ludzi nie rozumie podatków. Żeby je pojąć trzeba iść na studia. Najlepiej na Uniwersytet Gdański. To po prostu świetna uczelnia, w której uczą doświadczeni specjaliści.

Artur Ocena

Wybrałem studia anglojęzyczne na UG, aby dać sobie szansę na więcej możliwości zawodowych. Biznes to szeroki temat i pracować w jego zakresie można w niemal każdym miejscu na świecie. Dlatego język jest bardzo ważny.

Kamil Ocena

Kryminologia od dawna była moim pierwszym wyborem. Ale chciałem studiować ją w języku angielskim, aby poszerzyć sobie możliwości zawodowe i być może pracować kiedyś za granicą. Dlatego wybrałem uczelnię, która umożliwia zdobycie wiedzy i szlifowanie języka.

Malwina Ocena

Jako specjalność wybrałam ?Administrację bezpieczeństwa publicznego?, bo zawsze ciągnęło mnie do służb mundurowych, problemów bezpieczeństwa obywateli, zarządzania kryzysowego. Oczywiście, nie żałuję tego wyboru bo studia dają mi wszystko, czego potrzebuję na tym etapie rozwoju.