ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-952 Gdańsk

tel. (+48-58) 523 28 82

fax: (+48-58) 523 28 87

http://prawo.ug.edu.pl/

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Administracja
  Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych. Dodatkowo, podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, będziesz miał możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus. Posiadamy umowy o wymianie studentów m.in. z uczelniami brytyjskimi, niemieckimi, austriackimi, francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi, belgijskimi, norweskimi.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno samorządowej, jak i rządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CRIMINOLOGY AND CRIMINIAL JUSTICE Stopień: I REKRUTACJA

  Criminology and Criminal Justice at the University of Gdańsk is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system. We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology. Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Criminology and criminal justice brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW Stopień: II REKRUTACJA

  Advantages:
   
  • Workshops enable you to elaborate on assigned materials as part of a larger group,
  • Societies run by active students organising social and career-oriented functions as well as mooting competitions,
  • Teaching by respected, leading academics, visiting lecturers and practitioners from law firms,
  • Classes are held in the building of Faculty of Law and Administration at the University of Gdańsk, located in the very centre of one of the most modern European campuses.
   
  Our European and International Business Law degree gives you a foundation in the essential skills and knowledge needed to be successful in business law. It gives you a range of transferable skills which will help if you want to continue a career path outside law. You will leave assured in your abilities and equipped with the skills required by employers.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku European and international business law jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  ADVANTAGES

  • If you want to understand the world around you, in which law and administration play a decisive role,
  • if you want to gain knowledge and unique abilities that will make it possible for you to move freely within the European and international economy,
  • if you want to have a real influence on the world you live in, and not just be passive in the face of the processes of change,
  • if you want to be a business leader,
  • if you’ve reached this point …

  our course of studies is for you.

  European Business Administration is an up-to-date course of studies that deals with the challenges of the twenty-first century. During three years of studies you will learn the secrets of the world of business and administration, and will broaden your horizons.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European business administration brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Kryminologia
  Kryminologia I i II stopnia to kierunek multidyscyplinarny, wykorzystujący potencjał naukowy aż pięciu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Programy studiów ułożone zostały w sposób kompleksowy, co przekłada się na jakość kształcenia. W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. Wybór określonego modułu kształcenia dostosowano do konkretnej ścieżki kariery wybranej przez studenta.
  Program studiów zapewnia absolwentom wysokie kwalifikacje przydatne do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. Policja, Służba Więzienna), sektorze ubezpieczeń, organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pomoc społeczna) oraz mediach. Studia na kierunku Kryminologia dają możliwość realizacji naukowych pasji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) w Polsce i za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kryminologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryminologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Podatki i doradztwo podatkowe
  Podatki i doradztwo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Wpis na listę doradców lub biegłych wymaga jednak uprzedniego odbycia praktyk i aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego) oraz zdania stosownych egzaminów.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców, kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich), biurach rachunkowych oraz urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Okazuje się także przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto kierunek ten przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także – w znacznej części – w zakresie badania sprawozdań finansowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski,  język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Prawo
  Wydział Prawa i Administracji stwarza swoim studentom szereg możliwości poszerzania wiedzy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Na Wydziale funkcjonują liczne szkoły prawa obcego (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi. Studenci mogą korzystać z programu LLP Erasmus, w ramach którego dostępne są wyjazdy na studia do uczelni partnerskich z 11 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania). Ponadto na Wydziale funkcjonuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oraz 23 studenckie koła naukowe. Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej studenci sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
  Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych (np. adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora). Absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi zawodami. Bogata wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa czyni z nich cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Prawo w administracji i gospodarce
  Kierunek Prawo w administracji i gospodarce stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wydział Prawa i Administracji UG zapotrzebowanie jednostek administracji dotyczące nowego profilu absolwenta, wszechstronnie przygotowanego do pracy przy realizacji zadań publicznych oraz współpracy z podmiotami władzy państwowej i samorządowej. Kierunek ten stanowi także interesującą ofertę dla urzędników już zatrudnionych we wszelkich organach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. W procesie kształcenia treści teoretyczne będą uzupełniane i wzbogacane wiedzą praktyczną przekazywaną m.in. przez przedstawicieli instytucji państwowych, społecznych i zawodowych specjalizujących się w różnorodnych procesach stosowania prawa i zarządzania.
  Wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce predysponuje absolwentów do pracy w administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach niepublicznych - służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych, ponadto okazuje się przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

e Ocena

nie polecam nikomu. szacunku do studenta w zasadzie brak. żerują tylko na warunkach. bez względu na to co napiszesz/powiesz na egzaminie, zawsze 1/3 musi oblać. wybór tego wydziału to najgorsza decyzja jaką podjęłam w życiu.