• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura
  Absolwenci kierunku architektura są przygotowani do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Od kandydatów na ten kierunek, oprócz predyspozycji do nauk technicznych, wymaga się wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych. Umiejętności i wiedza absolwentów: przygotowanie do pracy związanej z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, z renowacją i restauracją zabytków oraz ich adaptacją do nowych funkcji, wykształcenie interdyscyplinarne, projektowanie obiektów architektonicznych o różnych funkcjach (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcji, rozrywki i wypoczynku), kwalifikacje do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz układów urbanistycznych. 
  Specjalności:
  • Architektura
  Specjalizacje: 
  • urbanistyka i planowanie przestrzenne
  • architektura
  • konserwacja zabytków architektury
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, historia sztuki

  Zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOGOSPODARKA Stopień: I REKRUTACJA

  Nowy kierunek studiów, który zostanie uruchomiony w roku akademickim 2018/2019. Będzie łączył elementy nauk technicznych i ekonomicznych, a do jego realizacji zostanie uruchomiony potencjał naukowy aż trzech wydziałów Uczelni: Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Chemicznego, oraz Wydziału Zarządzania. Program kształcenia wyjdzie naprzeciw współczesnym potrzebom gospodarki i produktami pochodzenia naturalnego. W programie kształcenia będą zawarte aktualna wiedza inżynierska oraz najnowsze rozwiązania technologiczne oraz osiągniecia naukowe związane z biogospodarką, uregulowania prawne oraz podstawy ekonomii i logistyki bioproduktów.

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Budownictwo
  Absolwenci kierunku budownictwo, dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym, posiadają podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Umiejętności i wiedza absolwentów:
  • przeprowadzanie remontów oraz modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich,
  • nadzorowanie procesów budowlanych oraz zarządzanie nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii,
  • kwalifikacje do wytwarzania niektórych materiałów budowlanych,
  • organizacja procesów produkcyjnych, tj. racjonalnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni czynności technicznych oraz środków wytwarzania,
  • organizacja optymalnego sterowania (zarządzania) procesem budowlanym z uwzględnieniem wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

  Specjalności:

  1.Konstrukcje budowlane i inżynierskie:

  Specjalizacje:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • budownictwo zrównoważone.

  2. Drogi i mosty

  • budowa i utrzymanie dróg,
  • budowa i utrzymanie mostów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwenci kierunku inżynieria środowiska dysponują wiedzą z zakresu zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Umiejętności i wiedza absolwentów: 
  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji sanitarnych,
  • uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
  • systemy zaopatrzenia w ciepło i gaz, wentylacji i klimatyzacji,
  • utylizacja odpadów,
  • retencja, ochrona i monitoring wód,
  • ochrona powietrza i gleby,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalność:

  • Inżynieria komunalna

  ​Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalność:

  • Inżynieria komunalna

  Specjalizacje:

  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
  • Alternatywne źródła energii
  • Ciepłownictwo i klimatyzacja
  • Uzdatnianie wód
  • Oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów
  • Infrastruktura i ekorozwój
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Marcelina Ocena

Studiuje na kierunku Inżynieria Środowiska już 3 rok. Zostanę tu na studia drugiego stopnia

Justyna Ocena

Polecam Architekturę, bardzo ciekawe zajęcia, trochę za dużo teorii, ale jest ok

Olga Ocena

bardzo dobra organizacja wydziału, szybka informacja w razie odwołania zajęć- co bardzo ważne dla osób pracujących

Nina Ocena

Polecam wszystkim :-)