Al. Powstańców Warszawy 8

35 - 959 Rzeszów

Tel: (0-17) 865 17 55

Fax: (0-17) 854 31 16

email: rm@prz.edu.pl

http://wbmil.prz.edu.pl/

Al. Powstańców Warszawy 8

35 - 959 Rzeszów

Tel: (0-17) 865 17 55

Fax: (0-17) 854 31 16

email: rm@prz.edu.pl

http://wbmil.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria materiałowa
  Inżynieria materiałowa jest kierunkiem kształcenia specjalistów posiadających wiedzę o relacjach pomiędzy budową i właściwościami materiałów. Wyróżnia ją interdyscyplinarny charakter. Obejmuję fizykę, chemię, mechanikę, elektronikę, biologię, medycynę oraz nowoczesne technologie informatyczne. Absolwenci  studiów I-go stopnia będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II-go stopnia. Wiedza w zakresie treści kierunkowych obejmuje naukę o materiałach (w tym inżynierskich), projektowanie materiałowe (z zastosowaniem metod komputerowych), metody badania właściwości materiałów, mechanikę materiałów oraz technologie materiałowe. Absolwent będzie posiadał umiejętności w obszarze grafiki inżynierskiej, stosowania termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i podstawy modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych, wiedzę o zjawiskach elektrycznych występujących w technice oraz znał zasady organizacji pracy i zarządzania w działaniach technicznych. Odbycie praktyk w zakładach przemysłowych „Doliny Lotniczej” przyczyni się do bezpośredniego poznania technologii procesów produkcyjnych i zasad funkcjonowania zakładów.
  Studia stacjonarne I stopnia
  Specjalności:
  • nowoczesne technologie materiałowe
  • technologia i kształtowanie właściwości nadstopów

  Studia stacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • technologie kształtowania właściwości materiałów 
  • nadstopy
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Chemia lub Fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka
  Studenci wszystkich specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie ogólnotechniczne oraz zawodowe, słuchając wykładów np. z mechaniki lotu, wytrzymałości konstrukcji lotniczych, konstrukcji samolotu, dynamiki gazów, silników lotniczych, teorii sterowania, wyposażenia samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik projektowania z wykorzystaniem metod komputerowych.
  Studia stacjonarne I i II stopnia
  Specjalności:
  • płatowce 
  • silniki lotnicze 
  • awionika 
  • pilotaż
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci specjalności Alternatywne Źródła i Przetwarzanie Energii będą przygotowani do wypełniania podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych oraz do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów technicznych w zakresie technologii, konstrukcji i eksploatacji urządzeń.
  Specjalność Organizacja Produkcji umożliwia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania produkcją oraz systemów zarządzania jakością. Pozwala również nabyć umiejętności wdrażania i doskonalenia systemów jakości, badania i dokumentowania jakości, stosowania instrumentów doskonalenia jakości oraz modelowania procesów produkcyjnych i projektowania systemów produkcyjnych.
  Studenci specjalności Pojazdy Samochodowe otrzymują wszechstronne przygotowanie z zakresu konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych. Zasadniczy nacisk jest położony na opanowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, poznanie głównych technologii i systemów produkcji zmniejszających straty materiałowe i podwyższających jakość wyrobów oraz zwiększających trwałość i niezawodność pojazdów w procesie eksploatacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w produkcji, w zapleczu handlowo-obsługowym przemysłu motoryzacyjnego oraz w instytucjach naukowych i wyższych uczelniach technicznych.
  Studenci specjalności Programowanie i Automatyzacja Obróbki nabywają gruntowne umiejętności z zakresu programowania maszyn technologicznych CNC. Absolwenci tej specjalności dzięki dobremu przygotowaniu i znajomości szeregu programów, np. EdgeCAM, Mastercam, Unigraphics i Catia znajdują zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych wykorzystujących maszyny CNC i różnorodne techniki CAD/CAM w wytwarzaniu wyrobów.
  Absolwenci specjalności  Napędy mechaniczne dysponują rozszerzoną i nowoczesną wiedzą, dotyczącą projektowania zespołów napędowych (w tym lotniczych) oraz są merytorycznie przygotowani do rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się przy projektowaniu i modernizacji układów napędowych. Program studiów przewiduje szeroki zakres kształcenia związanego z przekładniami mechanicznymi wraz z zagadnieniami szczegółowymi, koniecznymi do prawidłowego decydowania o postaci konstrukcyjnej projektowanego zespołu. Wiedza teoretyczna jest praktycznie zweryfikowana przez zajęcia w Laboratorium Badań Kół Zębatych.
  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  Specjalności:
  • alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • pojazdy samochodowe

  • programowanie i automatyzacja obróbki

  • komputerowo wspomagane wytwarzanie

  • inżynieria odlewnictwa

  • inżynieria spawalnictwa

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • organizacja produkcji

  • napędy mechaniczne

  • komputerowo wspomagane wytwarzanie

  • pojazdy samochodowe

  • programowanie i automatyzacja obróbki

  • inżynieria medyczna

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Mechatronika
  Specjalność Informatyka i robotyka przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów informatycznych, mechatronicznych, organizacyjnych oraz marketingowych związanych z automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz projektowania mechatronicznego manipulatorów i robotów. Uczy wdrażania nowoczesnej techniki, stosowania robotów, systemów i sieci komputerowych, urządzeń sensorycznych oraz różnych technik w budowie układów napędowych i sterujących robotów oraz zastosowania informatyki w różnych dziedzinach techniki. Wykształcenie na tym kierunku gwarantuje zdobycie wiadomości na temat: konstruowania, budowy i sterowania robotów; projektowania i obsługi systemów produkcyjnych; tworzenia oprogramowania dla systemów komputerowych; sieci komputerowych, baz danych.
  Studia stacjonarne I stopnia
  specjalności:
  • informatyka i robotyka ​
  • komputerowo wspomagane projektowanie

  Studia stacjonarne II stopnia

  • informatyka i robotyka
  • komputerowo wspomagane projektowanie
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Transport
  Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu. Są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i eksploatacji systemów transportowych, wideo­detekcji w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w transporcie, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, zastosowania systemów informatycznych w transporcie. Absolwenci kierunku TRANSPORT to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i menedżerska przygotowana do pracy m.in. w: jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szyno­wego lub lotniczego, zakładach przemysło­wych i przed­siębiorstwach spedycyjnych, termina­lach i centrach logistycznych oraz w sektorze przedsiębiorstw transportu międzynarodowego. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w biurach projektowych realizujących zadania dla wszystkich sektorów transportu oraz instytutach naukowo-badawczych i jednostkach badawczo-rozwojowych.
  Studia stacjonarne I stopnia
  Specjalności:
  • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • logistyka transportu drogowego
  • transport przemysłowy

  ​Studia stacjonarne II stopnia

  Specjalności: 

  • rzeczoznawstwo samochodowe
  • ​diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodów
  • transport lotniskowy
  • spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwenci specjalności Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem otrzymują wiedzę z zakresu problematyki analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, nabywają umiejętności z podstaw inżynierii oprogramowania (poznają istniejące metody strukturalne i obiektowe projektowania systemów, CASE narzędzia – komputerowo wspomaganej inżynierii oprogramowania oraz tworzenia baz danych w MS Access i Oracle, mySQL). W trakcie studiów studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i obsługi sieci komputerowych, administrowania serwerami sieciowymi oraz zastosowań nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji w sieci WEB (w tym tworzenie portali internetowych z zastosowaniem języków PHP, Java), jak również poznają podstawy budowy i umiejętności obsługi i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP II i ERP. Specjaliści z zakresu informatyki stosowanej, inżynierii oprogramowania systemów informacyjnych i metod integracji z Internetem są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.
  Absolwent specjalności Logistyka produkcji nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a w szczególności zdobywa umiejętności w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Potrafi zaplanować działalność w zakresie logistyki na każdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego, aż po dystrybucję do ostatecznego odbiorcy. Poznaje i potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne stosowane w systemach logistycznych w przedsiębiorstwach (SAP ERP, Qguar, Preactor). 
  Specjalność Zarządzanie procesami produkcyjnymi obejmuje trzy bloki programowe: zarządzanie organizacją i procesami, techniczne przygotowanie produkcji, kreowanie i rozwój małych przedsiębiorstw. Studenci tej specjalności zdobywają podstawową wiedzę z zakresu budowy i wytwarzania maszyn, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz informatyki, którą rozszerzają o umiejętności zarządzania procesami konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, modelowania i optymalizacji procesów, a także systemów produkcyjnych oraz zarządzania małymi przedsiębiorstwami.
  Studenci specjalności Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle studiują według jednolitych planów na pierwszych czterech latach studiów. Po roku czwartym mają możliwość wyboru jednego spośród kilku kierunków dyplomowania, których ilość oraz tematyka prowadzonych zajęć może być aktualizowana na bieżąco stosownie do przekształcającego się otoczenia społeczno-gospodarczego oraz z uwzględnieniem zainteresowań studentów (przy zachowaniu odpowiednich wymogów kadrowych i posiadanej bazy dydaktycznej).

  Studia stacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Logistyka produkcji
  • Systemy zapewnienia jakości produkcji

  Studia niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Logistyka produkcji
  • Systemy zapewnienia jakości produkcji

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalności:

  • Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne w przedsiębiorstwie
  • Zintegrowane systemy wytwarzania
  • Nowoczesne metody zarządzania produkcją
  • Ekologia produkcji
  • Automatyzacja produkcji
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie oraz wynik egzaminu kompetecyjnego. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (7)

Alka Ocena

ZiIP to kierunek, którego nie byłam pewna, ale po 2 latach jestem bardzo mile zaskoczona i mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swojego wyboru

Iza Ocena

Wydział jest bardzo dobrze zorganizowany, dobrze działa a babki w dziekanacie są sympatyczne :)

Olek Ocena

Na MiBM trzeba zapierniczać, jak odpuścisz na pewnym poziomie, trudno Ci będzie odnaleźć się na późniejszych etapach nauki bo przedmioty często są ze sobą powiązane , ale za to dla studentów MiBM jest duży wachlarz staży

Darek W Ocena

Jestem studentem Turystyki, kierunek sam w sobie nie jest ciężki, ale jak chcesz wiązać z nim przyszłość powinieneś robić coś poza nauką na kolokwia i egzaminy

Mariusz Ocena

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka to bardzo ciekawy kierunek, to jest to co wyróżnia Politechnikę Rzeszowską spośród innych uczelni.

Rafał Ocena

Nie mam porównania co do innych uczelni, bo studia 1 i 2 stopnia kończyłem na Politechnice Rzeszowskiej, ale według mnie jest spoko.

Daniel Ocena

Polecam MiBM, nie jest łatwo, ale po zakończeniu studiów dużo ciekawej pracy.