Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geografia
  Studia geograficzne są przeznaczone dla osób, które interesują się środowiskiem geograficznym szeroko rozumianym jako zespół wzajemnie powiązanych elementów działających według określonych praw. Tutaj pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą środowiska geograficznego i przyrodniczego, nauczysz się holistycznie postrzegać otaczający świat, szanując zarówno środowisko geograficzne, jak i dorobek innych kultur, poznasz przy tym metody kompleksowej oceny na terenach naturalnych i zmienionych antropologicznie. Nauczysz się analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, rozumieć i interpretować zasady funkcjonowania środowiska oraz badać współzależności w układzie człowiek–środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów będziesz mieć możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informacji oraz technik badawczych. W zależności od wybranej specjalności, skorzystasz z wielu przedmiotów, dzięki którym ukierunkujesz swoje zainteresowania, otrzymasz także solidne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej i zdobędziesz kompetencje społeczne, które umożliwią Ci pracę na stanowiskach eksperckich oraz w zespołach wykonujących ekspertyzy środowiskowe.
  Absolwenci geografii są zatrudniani m.in. w instytucjach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną, fizjografią, warunkami życia ludzi, urbanistyką, organizacją działalności społeczno-gospodarczej, ochroną środowiska, w stacjach i obserwatoriach hydrologicznych i meteorologicznych. Mogą pracować także w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, placówkach administracji państwowej i samorządowej, biurach i organizacjach turystycznych, a także w instytucjach oświatowych i naukowych.
  Warto dodać, że na jednym z najpopularniejszych szczytów w Karkonoszach – Szrenicy (1362 m n.p.m.) – znajduje się Karkonoska Stacja Meteorologiczna należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego, w której od połowy XX wieku prowadzone są nieprzerwanie obserwacje pogodowe.  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka z astronomią lub fizyka, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geologia
  Jeśli jesteś pasjonatem gór, jeśli lubisz podróżować, jeśli ciekawi Cię praca w laboratorium albo interesujesz się zastosowaniami metod komputerowych – pomyśl o geologii! Geologia to znacznie więcej niż tylko wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach. Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzania historii naszej planety, a z drugiej – to wszystko, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.
  Studia geologiczne dzięki różnorodności wchodzących w ich zakres przedmiotów, dadzą Ci wszechstronne wykształcenie obejmujące różne dziedziny, nie tylko nauk przyrodniczych, ale i ścisłych, technicznych, prawno-ekonomicznych oraz informatycznych. W trakcie studiów można rozwijać swoje zainteresowania, służą temu m.in. specjalności dostępne na studiach II stopnia. Nabyta podczas studiów geologicznych wiedza umożliwi Ci podjęcie pracy przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem i ochroną jej zasobów czy poszukiwaniem surowców naturalnych. Absolwenci mogą także pracować w służbie geologicznej, administracji państwowej oraz wielu instytucjach badawczych.
  Ciekawostką jest, że Uniwersytet Wrocławski od 1971 roku posiada Stację Polarną im. Stanisława Baranowskiego na przedpolu lodowca Werenskiolda na Spitsbergenie. Stanowi ona bazę wypraw geograficznych, gdzie geografowie i geologowie prowadzą badania klimatologiczne, glacjologiczne, geomorfologiczne i geologiczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna to jeden z bardziej przyszłościowych kierunków oferujący możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Studia przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy interesują się ekonomią, geografią, architekturą, socjologią, politologią, ochroną środowiska lub po prostu światem nas otaczającym. Jest to kierunek dla tych, którzy myślą o tym, by w przyszłości zajmować się kształtowaniem infrastruktury, ochroną i formowaniem środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, by efektywnie zarządzać przestrzenią, którzy chcą mieć wpływ na strategie rozwoju miast, gmin i regionów. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku wynika ze specyfiki gospodarki przestrzennej rozumianej jako proces, którego efektem jest odpowiednie zagospodarowanie obszaru uwzględniające zarówno uwarunkowania  środowiskowe, jak i społeczne oraz ekonomiczne. Studenci tego kierunku posiądą specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Ponadto poznają zasady i procedury realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy, zdobędą wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tworzenia opracowań o charakterze analityczno-studialnym w obrębie gospodarki przestrzennej oraz w odniesieniu do problematyki społecznej i ekonomicznej, nauczą się także posługiwania się złożonymi technikami i metodami analizy przestrzennej (GIS) oraz analizy statystycznej. Absolwenci gospodarki przestrzennej, która realizowana była dotąd jako specjalność na kierunku GEOGRAFIA, a od 2014 stanowi odrębny kierunek, są ekspertami zatrudnianymi w wielu sektorach życia publicznego związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem gospodarki m.in. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne i strategiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Mogą pracować w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, jak również agencjach rozwoju i nieruchomości, w firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach badawczych i jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem informacji przestrzennych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia,biologia, fizyka z astronomia lub fizyka, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA GEOLOGICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria geologiczna
  Nowy kierunek na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska jest przeznaczony dla osób, które chcą łączyć fascynację przyrodą z zainteresowaniem techniką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym, budownictwie lub ekologii.
  Inżynieria geologiczna jest kierunkiem, na którym studenci nauczą się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskają tytuł inżyniera. Na bazie wiedzy o procesach zachodzących w obrębie kuli ziemskiej, minerałach i skałach powstających w wyniku tych procesów oraz historii Ziemi, studenci będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju regionu i kraju. Przedmioty te będą obejmowały zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę, poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Studia na tym kierunku, ze względu na jego utylitarny charakter mają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). W trakcie studiów absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą prognozowanie, modelowanie i monitorowanie różnych procesów geologicznych i hydrogeologicznych z użyciem najnowszych technologii numerycznych. Wykładowcy to specjaliści aktywnie współpracujący z różnymi działami przemysłu, którzy całe swoje doświadczenie praktyczne będą przekazywać studentom. Zapotrzebowanie na studia inżynierskie w dziedzinie geologii zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami kilkunastu liczących się na terenie Polski i Dolnego Śląska pracodawców. W związku z poszukiwaniem i eksploatacją złóż surowców energetycznych, oceną zasobów wód podziemnych, rozwijającym się budownictwem, absolwenci inżynierii geologicznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geologicznych i hydrogeologicznych, górniczych i geofizycznych, placówkach naukowo-badawczych, urzędach administracji rządowej i samorządowej przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywaniu opracowań w celu realizacji obiektów budowlanych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, fizyka z astronomia, matematyka (o ile nie wybrano wczesniej)

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwailifkacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna jest ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Turystyka
  Kierunek Turystyka oferuje szerokie możliwości zarówno poznania atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, Polski jak i bliskich i dalszych jej sąsiadów, ponieważ program kierunku uwzględnia takie przedmioty jak geografia turystyczna Rosji, Ukrainy, Czach czy krajów nadbałtyckich. Wiedzę uzyskaną w trakcie zajęć wykładowych można będzie uzupełnić o własne doświadczenia podczas szerokiej gamy zajęć terenowych, obejmujących wyjazdy do Szklarskiej Poręby, na Wyżynę Śląsko-Krakowską lub w Beskidy, objazdy po Dolnym Śląsku i Polsce. Praktycznych aspektów turystyki aktywnej można będzie doświadczyć podczas 5-odniowego obozu. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala zdobyć szeroką wiedzę jednak nie tylko z zakresu geografii, ale także historii i kultury (w tym architektury, urbanistyki, a szczególnie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego). W ten sposób oferta dydaktyczna Uniwersytetu wpisuje się w nowoczesne trendy turystki kulturowej i aktywnej. Dużym atutem jest także szeroka gama przedmiotów wyposażających absolwenta w wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, takich jak podstawy hotelarstwa i gastronomii, gospodarka przestrzenna, prawo, promocja, finanse i rachunkowość czy zarządzanie przedsiębiorstwem. Umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (GIS) pozwolą korzystać z nowoczesnego oprogramowania perzy sporządzaniu materiałów kartograficznych. Wiedza zdobyta w trakcie nauki na uczelni będzie weryfikowana przez udział studenta w indywidualnych stażach, które przewidziane są po każdym roku studiów i będą odbywały się w jednostkach sektora pozarządowego lub publicznego, w przedsiębiorstwach turystycznych oraz w jednostce samorządu terytorialnego. Stawiamy na wykształcenie absolwenta, który będzie przygotowany do podjęcia profesjonalnych działań turystyczno-rekreacyjnych w postaci własnego przedsiębiorstwa lub podjęcia pracy w przedsiębiorstwach turystycznych (biurach podróży obiektach hotelarskich, punktach informacji turystycznej) albo w administracji publicznej. Oferujemy także możliwość dalszego kształcenia na jednym z ośmiu specjalności w ramach studiów z zakresu geografii (w tym geografii turystycznej, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki i kartografii, analiz regionalnych i lokalnych i innych).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka i astronomia lub fizyka, chemia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

adam Ocena

Studiuję Turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim by potem promować swoje miasto, swój region, pokazać innym jak wiele ma do zaoferowania.

filip Ocena

Gospodarka przestrzenna to coraz popularniejsza dziedzina, a zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia z nią związane.

jacek Ocena

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której nie ma miejsca na nudę, a program zajęć przyciąga studentów jak magnes

bartosz Ocena

Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim to coś, co zaciekawi każdego zainteresowanego światem, człowiekiem i przyrodą

boik Ocena

Pozytywni ludzie, kompetentna kadra, polecam!