• BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów budownictwo
  Absolwenci kierunku budownictwo posiadają wiedzę w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.
  Absolwenci studiów są przygotowani do wykonywania prac w zakresie: analizy i projektowania obiektów kubaturowych oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji; projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych i związanych z nimi budowli ziemnych; budowy, utrzymania, diagnostyki i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i wyrobów budowlanych; projektowania, realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych; zarządzania w budownictwie oraz proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych; projektowania budowlano-architektonicznego.
  Uzyskany dyplom stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa zarówno w kraju jak i za granicą. Realizacja kształcenia o profilu ogólnoakademickim przygotowuje absolwenta nie tylko do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie budownictwa, ale też działalności badawczej i badawczo-rozwojowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowle i konstrukcje inżynierskie
  • Budownictwo energooszczędne
  • Inżynieria drogowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowle i konstrukcje inżynierskie
  • Budownictwo energooszczędne
  • Inżynieria drogowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów geodezja i kartografia

  Studia I stopnia na kierunku budowncitwo trwają 7 semestrów.

  Dają podstawową wiedzę z geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym, a także kształcenia kierunkowego - profilującego sylwetkę przyszłego geodety, rzeczoznawcy majątkowego oraz   przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac wymagających znajomości zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student odbywa praktykę zawodową.

  Studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry.

  Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry i dają rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodynamika, zaawansowana teledetekcja satelitarna, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka
  • Geodezja i szacowanie nieruchomości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja i technologie informatyczne
  • Gospodarka nieruchomościami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i szacowanie nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka nieruchomościami
  • Geodezja inżynieryjna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów geoinformatyka

  Studia inżynierskie na kierunku geoinformatyka, dają możliwości zdobycia zintegrowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (GIScience).

  W programie studiów na kierunku geoinformatyka przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geoinformatyka (geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, bazy danych, grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej, podstawy opracowania obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach (CAD/BIM), geowizualizacja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacyjne do prowadzenia katastru nieruchomości); kształcenia związanego z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) - przygotowujących absolwenta do wykonywania prac obejmujących pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego.

  Plan studiów na kierunku geoinformatyka przewiduje również realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową. Przedmioty związane z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) wprowadzane są już od pierwszego semestru. Studia pierwszego stopnia kończy egzamin i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy geograficznej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.
  Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac związanych z wyceną nieruchomości, gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości, szacowanie nieruchomości).
  Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student musi odbyć praktyki zawodowe i przygotować pracę dyplomową. Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzone jest dwustopniowo. Studia inżynierskie (7 semestrów), dają wiedzę podstawową z gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej, pozwalają również na uzyskanie uprawnień zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości.
  W ramach studiów magisterskich (3 semestry), absolwent uzyskuje szczegółową wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, wybierając jeden z dwóch zakresów: gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami lub zarządzanie przestrzenią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Planowanie i inżynieria przestrzenna
  • Urbanistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
  • Zarządzanie przestrzenią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i  c.o., wentylacji i klimatyzacji., dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej.

  Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria komunalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria sanitarna i wodna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria sanitarna i wodna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej.

  Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Przygotowuje się do organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska.

  Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.

  Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich sprzedaż), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (2)

Geodetka Ocena odpowiedz

Praca osób w dziekanacie to jedna wielka tragedia. Oni niszczą reputację uczelni!

Natalia Ocena odpowiedz

Najlepszy wydział na uwm, serdecznie polecam :-)