• BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Budownictwo
  Absolwenci kierunku budownictwo posiadają wiedzę w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.
  Absolwenci studiów są przygotowani do wykonywania prac w zakresie: analizy i projektowania obiektów kubaturowych oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji; projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych i związanych z nimi budowli ziemnych; budowy, utrzymania, diagnostyki i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i wyrobów budowlanych; projektowania, realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych; zarządzania w budownictwie oraz proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych; projektowania budowlano-architektonicznego.
  Uzyskany dyplom stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających świadome i twórcze wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa zarówno w kraju jak i za granicą. Realizacja kształcenia o profilu ogólnoakademickim przygotowuje absolwenta nie tylko do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie budownictwa, ale też działalności badawczej i badawczo-rozwojowej.
  Studia II stopnia na kierunku budownictwo trwają 3 semestry.

  Program zawiera zaawansowane treści przedmiotów podstawowych i zawodowych oraz kształcenie w zakresie drugiego języka obcekonstrugo. Wśród wykładanych przedmiotów są: teoria sprężystości i plastyczności, metody komputerowe, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Pozostałe przedmioty zawierają treści związane ściśle z wybranym (jednym z trzech) zakresów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowle i konstrukcje inżynierskie
  • Budownictwo energooszczędne
  • Inżynieria drogowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowle i konstrukcje inżynierskie
  • Budownictwo energooszczędne
  • Inżynieria drogowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Geodezja i kartografia

  Studia I stopnia na kierunku budowncitwo trwają 7 semestrów.

  Dają podstawową wiedzę z geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym, a także kształcenia kierunkowego - profilującego sylwetkę przyszłego geodety, rzeczoznawcy majątkowego oraz   przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac wymagających znajomości zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. W ramach studiów każdy student odbywa praktykę zawodową.

  Studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry.

  Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku geodezja i kartografia trwają 3 semestry i dają rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii. W programie studiów na tym kierunku przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodynamika, zaawansowana teledetekcja satelitarna, satelitarne techniki pomiarowe, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka
  • Geodezja i szacowanie nieruchomości
  • Zdalne systemy pomiarowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Geodezja i nawigacja satelitarna
  • Geodezja i technologie informatyczne
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Kataster nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja i geoinformatyka
  • Geodezja i szacowanie nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka nieruchomościami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy geograficznej, przyrodniczej, społeczno-ekonomicznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.
  Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym. W ramach studiów każdy student odbywa praktyki zawodowe. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzone jest dwustopniowo dlatego po zakończonych studiach pierwszego stopnia oferujemy magisterskie studia uzupełniające. Kształcenie jest realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, charakteryzującą się doświadczeniem zawodowym.
  Studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 3 semestry.
  Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy geograficznej, przyrodniczej, społeczno-ekonomicznej i technicznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Studia magisterskie trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Kształcenie jest realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, charakteryzującą się doświadczeniem zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Planowanie i inżynieria przestrzenna
  • Urbanistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
  • Zarządzanie przestrzenią

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Inżynieria Informacji

  Studia I stopnia na kierunku inżynieria informacji trwają 7 semestrów.

  Studia na kierunku Inżynieria Informacji pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, modelowania, bezpieczeństwa, wykorzystania i udostępniania informacji. Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się pracą dyplomową oraz egzaminem dyplomowym. W ramach studiów każdy student odbywa praktyki zawodowe. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie jest realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, charakteryzującą się doświadczeniem zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk informacji biznesowej
  • Inżynier informacji transportowej
  • Wywiad geoinformacyjny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Absolwent kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynieria komunalna posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

  Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji.

  Absolwent zna także w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Opanował umiejętność korzystania z technik komputerowych, w tym także do projektowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria sanitarna i wodna
  • Inżynieria ekologiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria sanitarna i wodna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Olsztyn - kierunek Turystyka i rekreacja

  Studia I stopnia na kierunku turystykai rekreacja trwają 6 semestrów.

  Multidyscyplinarny 3-letni kierunek studiów licencjackich.

  Umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych.

  Absolwenci kierunku posiadają wiedzę o zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym środowiska przyrodniczego i kulturowego, jego użytkowaniu oraz ochronie

  Znajomość podstaw ekonomii oraz zarządzania w turystyce i rekreacji przygotowuje absolwentów kierunku do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze przemysłu czasu wolnego, także w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta.

  Studia II stopnia na kierunku inżynieia turystyka i rekreacja trwają 4 semestry.

  Interdyscyplinarny program 2-letnich studiów magisterskich gwarantuje uniwersalność i wszechstronność zdobywanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

  Nasi absolwenci rozwijają i unowocześniają polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz potrafią skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy.

  Przygotowujemy absolwentów do podejmowania różnorodnych wyzwań na stanowiskach menadżerskich w sektorze przemysłu czasu wolnego.

  Magister kierunku turystyka i rekreacja jest gotowy do podjęcia studiów doktorskich. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych w obszarach zjawisk i procesów charakterystycznych dla przestrzeni turystycznej oraz aktywności rekreacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (2)

Geodetka Ocena

Praca osób w dziekanacie to jedna wielka tragedia. Oni niszczą reputację uczelni!

Natalia Ocena

Najlepszy wydział na uwm, serdecznie polecam :-)