ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

http://wksir.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

http://wksir.uwm.edu.pl/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Architektira krajobrazu
  Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, estetycznymi i biologicznymi człowieka. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent może podjąć pracę w administracji,  instytucjach badawczych, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzennego, szkolnictwie oraz instytucjach zajmujących się kształtowaniem i konserwacją krajobrazu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Przepraowadzona zostanie ocena predyspozycji plastycznych kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Zapisy: od czerwca 2020 r.

  Studia na kierunku chemia realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej. Stopień pierwszy obejmuje 6 semestrów nauki. W strukturze treści występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce, podstawy przedsiębiorczości i podstawy technologii informacyjnej. Grupa najważniejszych przedmiotów kierunkowych uwzględnia chemię ogólną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię analityczną, analizę instrumentalną i technologię chemiczną. Dodatkowe przedmioty, tj. fizyka z elementami biofizyki, biochemia czy toksykologia wzbogacają program studiów i poszerzają horyzonty studentów. Duży udział zajęć praktycznych w ramach specjalistycznych przedmiotów do wyboru przygotowuje studentów do szerokiego i interdyscyplinarnego postrzegania problematyki chemicznej oraz efektywnej pracy w zawodzie chemika.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Zdobywa wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej  w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania surowców, w jednostkach projektowych, doradczych i naukowo-badawczych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i minerlanymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Leśnictwo
  Student zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Uczy się planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest kompetentny do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ochrona środowiska
  Student zdobywa wiedzę podstawową i kierunkową, uzupełnioną o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Poznaje zagadnienia z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Uczy się praktycznie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent ma kompetencje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem oraz w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku może także podjąć pracę wjednostkach związanych z leśnictwem oraz w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Odnawialne źródła energii
  Na kierunku odnawialne źródła energii student zdobywa wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, energii wiatru, wody i geotermalnej, o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych oraz w zakresie inteligentnych sieci. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Są także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • OGRODNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ogrodnictwo
  Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz dekoracji przestrzennej z wykorzystaniem elementów florystycznych, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania i urządzania terenów zieleni. Posiada kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym, może tez pracować w szkolnictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Rolnictwo
  Kierunek rolnictwo przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne kompetencje do pracy w sektorze produkcji rolniczej (w tym także w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju). Jest to możliwe dzięki opanowaniu wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. 
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym  prowadzących produkcję ogrodniczą i zwierzęcą. Jest przygotowany  do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,  przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami roślinnymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)