ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

http://wksir.uwm.edu.pl/

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn

tel.: 089-523-33-16,

e-mail: dziekanat.ksr@uwm.edu.pl

http://wksir.uwm.edu.pl/

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Architektira krajobrazu
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.
  Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
  Absolwent jest przygotowany pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

  Przepraowadzona zostanie ocena predyspozycji plastycznych kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc. 

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku chemia realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej. W strukturze treści występują przedmioty podstawowe i kierunkowe, uzupełnione o przedmioty humanistyczne, języki obce, podstawy przedsiębiorczości i podstawy technologii informacyjnej.

  Grupa przedmiotów kierunkowych uwzględnia chemię ogólną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię analityczną, analizę instrumentalną i technologię chemiczną. Dodatkowe przedmioty, tj. fizyka z elementami biofizyki, biochemia czy toksykologia wzbogacają program studiów i poszerzają horyzonty studentów. Duży udział zajęć praktycznych w ramach specjalistycznych przedmiotów przygotowuje studentów do szerokiego i interdyscyplinarnego postrzegania problematyki chemicznej oraz efektywnej pracy w zawodzie chemika.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka i diagnostyka chemiczna
  • Chemia stosowana

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw i biochemikaliów oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Ma wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Zna i stosuje nowoczesne metody laboratoryjnej oceny paliw, biosurowów i kopalin.
  Potrafi zaplanować, zorganizować i samodzielnie przeprowadzić kompleksowe badania związane z potrzebami energetycznymi gminy, powiatu, województwa. Prognozuje, identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z przekształceniami środowiska powstałymi w wyniku eksploatacji surowców mineralnych i produkcji biosurowców.
  Umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko i wykonać projekt rekultywacji terenów zdegradowanych. Wykazuje umiejętności posługiwania się techniką komputerową w zakresie systemów informacji przestrzennej i grafiki inżynierskiej. Wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, przedsiębiorczości, podstaw prawa energetycznego, geologicznego, górniczego i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i minerlanymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Leśnictwo
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.
  Umie planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.
  Absolwent jest przygotowany pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.
  Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych, leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko.
  Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze i leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.
  Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.
  Absolwent pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji jest  przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kształtowanie środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona ekosystemów wodnych
  • Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Odnawialne źródła energii
  Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, szczególnie z zakresu problematyki lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii. Specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii posiadają wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru i wody o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych, a także w zakresie inteligentnych sieci energetycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wytwarzanie energii z biomasy
  • Wykorzystanie energii wiatrowej i wodnej
  • Wykorzystanie energii słońca i ziemi
  • Zakładanie instalacji ekoenergetycznych

   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Dowiedz się więcej

   

 • OGRODNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ogrodnictwo
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz kompetencje w sprawach organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.
  Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Rolnictwo
  Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie (umiejętności) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej.
  Jest przygotowany w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrobiznes
  • Produkcja rolnicza
  • Rolnictwo precyzyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ochrona roślin
  • Zarządzanie produkcją

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrobiznes
  • Produkcja rolnicza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ochrona roślin
  • Zarządzanie produkcją

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)