Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-08-22

e-mail:  dziekanat@el.pcz.czest.pl

www.el.pcz.pl

Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. 34 325-08-22

e-mail:  dziekanat@el.pcz.czest.pl

www.el.pcz.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Automatyka i robotyka
  Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. W ramach kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne.
  Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, technologia informatyka, historia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w szczególności terminologię specjalistyczną w języku angielskim z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, informatyka, podstawy programowania, języki obce, ekonomia i inne) i nauk technicznych (teoria obwodów, elektronika, technika cyfrowa, systemy mikroprocesorowe i ich programowanie, przetwarzanie sygnałów, podstawy telekomunikacji, teoria pola elektromagnetycznego, podstawy automatyki i robotyki i inne). Na dalszych semestrach studenci nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych dla wybranej specjalności oraz przedmiotów obieralnych. Przedmioty te stanowią niezbędne uzupełnienie wykształcenia, profilując sylwetką absolwenta. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontunuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest średnia ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - Elektrotechnika
  Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po I stopniu - drugiego i po II stopniu - trzeciego stopnia (doktoranckich). Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II i III stopnia) i niestacjonarne (I i II stopnia).
  Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Przez pierwsze semestry studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk podstawowych (fizyka, informatyka, matematyka) oraz kierunkowych (np. podstawy automatyki, podstawy elektroniki, maszyny elektryczne, metrologia elektryczna, techniki mikroprocesorowe) i ogólnych (język obcy, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych). Po czwartym semestrze (na studiach stacjonarnych) i po piątym semestrze (na studiach niestacjonarnych) program studiów pozwala na zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na której studenci nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Informatyka
  Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Studia prowadzą do zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Przedmioty ogólne to m. in.: Język angielski, Matematyka, Fizyka, Podstawy ekonomii, Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektronicznych. Przedmioty kierunkowe to przedmioty ściśle związane z informatyką, takie jak Architektura komputerów, Algorytmy i złożoności, Systemy operacyjne, Inżynieria oprogramowania, Technologie sieciowe, Bazy danych, Sztuczna inteligencja. Przedmioty ogólne i kierunkowe zapewnią absolwentowi dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PCz., zaś opanowanie języka angielskiego ułatwi funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej oraz umożliwi kontynuację kształcenia również poza granicami kraju. Student ma prawo wyboru przedmiotów kształcenia stanowiących 30% programu studiów. Możliwy jest wybór jednej spośród trzech specjalności oraz dodatkowo wybór indywidualnych przedmiotów pasujących do zainteresowań studenta. Co najmniej 50% godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru to zajęcia praktyczne. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w oparciu o nowoczesne komputery z dedykowanym oprogramowaniem lub z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych stworzonych specjalnie dla nauki poszczególnych przedmiotów. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, informatyka, historia, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)