Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to interdyscyplinarny kierunek studiów, który odgrywa ważną rolę w zarządzaniu środowiskiem pracy. Prognozy przewidują wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych warunkach, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp. Ważnym elementem jest fakt posiadania przez absolwentów umiejętności organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Znajomość metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, umiejętność ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP daje potencjalnym pracownikom przedsiębiorstw niewątpliwą przewagę na rynku pracy. Ponadto studiując na Politechnice Częstochowskiej studenci mają możliwość poznania zagadnień z zakresu przetwórstwa materiałów, recyklingu, inżynierii materiałowej, co również poszerza możliwości późniejszej pracy zawodowej w przemyśle, budownictwie, handlu, energetyce, transporcie, służbie zdrowia, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle, handlu zagranicznym jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce światowej.  W myśl zasady „Good health is good business” specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należą w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce będą należeć niebawem, do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizyka techniczna
  Specjalność Fizyka komputerowa. Program nauczania w ramach tej specjalności łączy aspekty tradycyjnej fizyki uniwersyteckiej z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu elektroniki, informatyki, budowy systemów komputerowych oraz komputerowego sterowania aparaturą pomiarową i procesami technologicznymi. Wiedza nabyta w trakcie studiów umożliwi Ci samodzielne rozwiązywanie ogólnych problemów fizycznych obejmujących zaawansowane obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych, jak również samodzielne formułowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z wielu dziedzin nauki i techniki.
  Specjalność Inżynieria medyczna. Studiując tę specjalność stwierdzisz, ile to fizyki tkwi w organizmie człowieka oraz urządzeniach terapeutycznych, w tym w układach wspomagających utracone lub upośledzone czynności narządów (krążenie krwi, oddychanie, filtracyjne działanie nerek itp.). Ukończenie tej specjalności i podjęcie pracy w szpitalu lub dobrze wyposażonej przychodni będzie z pewnością dla Ciebie źródłem satysfakcji. Ty będziesz nadzorował i kontrolował działanie aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej, a także dbał o jej właściwe wykorzystanie, a dzięki Twojej pracy lekarz będzie mógł szybciej stawiać właściwe diagnozy i będzie skutecznie leczyć.
  Specjalność Nanomateriały i nanotechnologie. Specjalność kształci inżynierów z najnowszej dziedziny nauki jaką są materiały, w których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami, które dzielą atomy i molekuły tworzące materię. Własności tych  materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródeł silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie tej specjalności zapewni Ci pracę, „kasę” i satysfakcję.
  Specjalność Optyka okularowa. W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak średnia ocen ze studiów I stopnia, oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe.
  Absolwent powinien umieć:
  • projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa,
  • organizować i prowadzić akcje ratownicze,
  • wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka,
  • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
  • kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa,
  • prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków,
  • prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz
  • prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy (i służby):
  • związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami,
  • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
  • pracy w sektorze gospodarczym.
  • Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak średnia ocen ze studiów I stopnia, oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY Stopień: II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Studenci kierunku przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent może podjąć pracę w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i obrotu technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych oraz w instytutach naukowo-badawczych, konsultingowych i administracji medycznej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów jednostopniowych. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich. Nieustanny rozwój różnych gałęzi przemysłu przetwórczego: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej łączących wykształcenie techniczne z naukami ścisłymi do opisu i realizacji procesów, w ramach których materia podlega przemianom fizykochemicznym prowadzących do jej nowej, pożądanej formy. Student tego kierunku zdobywa podstawową wiedzę o reakcjach chemicznych i procesach mechanicznych, dynamicznych, cieplnych i dyfuzyjnych oraz o budowie i działaniu urządzeń, w których są one realizowane. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz realizacji w skali laboratoryjnej i przemysłowej procesów fizycznych, chemicznych i biotechnologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w produkty o wymaganych właściwościach. Ponadto absolwent kierunku jest przygotowany do współpracy z konstruktorami, energetykami, automatykami, informatykami oraz specjalistami z ochrony środowiska. Ukończenie tego kierunku daje wykształcenie w jednym z najbardziej uniwersalnych zawodów inżynierskich, najlepiej opłacanych, o bardzo wysokiej randze w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami i mogą podjąć pracę we wszystkich branżach przemysłu chemicznego i rafineryjnego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego, drobnej wytwórczości oraz w zakładach produkcji aparatury procesowej i urządzeń chemicznych. Wybór kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa nie ogranicza możliwości zatrudnienia w innych branżach – absolwenci mogą łatwo znaleźć zatrudnienie, ponieważ nabyli w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Znajomość języka obcego na poziomie B1 umożliwia zatrudnienie w tym zawodzie nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria materiałowa
  Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej. Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i inteligentne oraz biomateriały. Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku inżynieria materiałowa jest więc uniwersalne. Studia z tego zakresu na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale mogą przynieść wiele satysfakcji w przyszłej pracy. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle i handlu zagranicznym oraz małych i średnich firmach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce. Specjaliści z zakresu inżynierii materiałowej od wielu lat należą do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych, podobnie jak genetycy, informatycy, specjaliści od biotechnologii. Według opinii profesorów M.C Flemingsa ze słynnego Massachusetts Institute of Technology i R.W.Cahna z Cambridge University, zamieszczonej w Acta Materialia w 2000 roku, o przyszłości i rozwoju narodów zadecyduje rozwój trzech dziedzin – informatyki, biotechnologii i inżynierii materiałowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak średnia ocen ze studiów I stopnia, oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Metalurgia
  Od tysiącleci metale i ich stopy są intensywnie wykorzystywane przez człowieka. Wielkość światowej produkcji wyrobów metalicznych nieprzerwanie rośnie a stosowane technologie dynamicznie rozwijają się. Dzięki temu my, konsumenci otrzymujemy urządzenia o niespotykanej dotychczas jakości, funkcjonalności i wytrzymałości co widać na co dzień w naszym bliskim otoczeniu. Właśnie stosowana tu automatyzacja i robotyzacja produkcji jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na dobrze wykształconych inżynierów gotowych do zarządzania masową produkcją materiałów wysokiej jakości. Absolwenci kierunku metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych. Absolwent kierunku metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska); a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak średnia ocen ze studiów I stopnia, oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ODLEWNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Obserwując obecny rozwój krajowego przemysłu branży metalowej zauważany jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego przygotowania produkcji odlewniczej. Położenie Politechniki Częstochowskiej w regionie Śląskiem w bliskości regionu łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego z dynamicznie rozwijającym się przemysłem odlewniczym motywuje uczelnie do zapewnienia kadry inżynieryjnej. Nie bez znaczenia jest aktywne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w bezpośredniej bliskości, generujących nowe miejsca pracy dla inżynierów (dwie SSE w Częstochowie). Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na inżynierów odlewnictwa nie jest chwilowe, a będzie wzrastać i ta tendencja się będzie utrzymywać wraz z postępującą integracją Polski i Unii Europejskiej oraz transferem nowoczesnych technologii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odlewnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia Szkła i Ceramiki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TWORZENIE INNOWACJI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Celem nauczania na studiach I stopnia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w zakresie tworzenia innowacji w zakresie procesów i produktów. Obejmuje to przede wszystkim kształcenie przyszłych pomysłodawców i wykonawców projektów, szczególnie tych o charakterze innowacyjnym. Po zakończeniu studiów będą oni przygotowani do kierowania zespołami oraz będą posiadać szeroką wiedzę techniczną umożliwiającą sprawną realizację złożonych projektów w różnych branżach, a szczególnie w zakresie prototypowania dedykowanych, zautomatyzowanych urządzeń powszechnego użytku oraz eko-innowacyjnych procesów wytwarzania i przetwarzania metali. Wiąże się to z przekazaniem teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia i zarządzania innowacjami oraz nabycie umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi w tym zakresie. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z pobudzaniem innowacyjności oraz umiejętnością tworzenia prototypów urządzeń oraz zaawansowanych technologii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią,chemia, biologia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów z zakresu: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji logistyki w przedsiębiorstwie, projektowaniu systemów informatycznych, planowaniu rozwoju nowego produktu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności tych przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku jest specjalistą w przemyśle przetwórczym oraz w dziedzinie logistyki, czyli obrotu surowcami i materiałami. Ceniony jest tam, gdzie należy przekształcić istniejące wydziały produkcyjne lub firmy w nowoczesne, dynamicznie prowadzone jednostki gospodarcze. Studia pierwszego stopnia inżynierskie trwać będą siedem semestrów; absolwent po obronie pracy dyplomowej uzyska tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować studia II – magisterskie - na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub na innym kierunku prowadzonym na wydziale. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Możliwe są dodatkowe kryteria oceny kandydata, takie jak średnia ocen ze studiów I stopnia, oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu, rozmowa kwalifikacyjna.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Kasia Ocena

Wysoki poziom nauczania.

Magda Ocena

Bardzo dobry stosunek do studenta

Student Ocena

Bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Wysoki poziom nauczania. Miła i pomocna kadra.