al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

al. Niepodległości 53,

61-714 Poznań

telefon: +48 61 829-3142, 3143 

fax: +48 61 829-3145 

e-mail: uamprawo@amu.edu.pl 

http://prawo.amu.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej posiadających tytuł magistra lub równorzędny bez względu na ukończony kierunek studiów. Przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane studia podyplomowe skupiają swą uwagę na przekazaniu uczestnikom wiedzy nt. metod i narzędzi coachingowych przydatnych w pracy menedżera. Pierwszy blok zajęć koncentruje się na zagadnieniach zarządzania, motywacji i przywództwa. W drugim bloku uczestnicy poznają i doświadczają narzędzi coachingowych wspierających obszar zarządzania.

  Blok „coachingowy” realizuje program akredytowany przez Vocational Competence Certificate Institute (Instytut VCC) i International Coach Federation (ICF) dzięki czemu uczestnicy zajęć zostaną przygotowani do egzaminu VCC w obszarze kompetencji coachingowych oraz otrzymają zaświadczenia o ukończeniu akredytowanego programu ACC (Associated Certified Coach) wymaganego do uzyskania certyfikatu ICF. Egzamin VCC będzie jednocześnie podstawą do zaliczenia drugiego bloku studiów. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu student otrzyma międzynarodowy certyfikat VCC w zakresie Coachingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i innych organizacjach gospodarczych  zlokalizowanych na terenie Polski, w szczególności na stanowiskach menedżerów wyższego i średniego szczebla, a także analityków finansowych, księgowych. Wykładowcami są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji oraz specjaliści z praktyki gospodarczej. O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (magisterskich,  licencjackich, inżynierskich) dowolnego kierunku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Charakterystyka Studiów:

  • Studia Podyplomowe Mediacji umiejscowione są w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.
  • Studia Podyplomowe Mediacji adresowana są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.
  • Treści kształcenia koncentrują się na aspektach prawnych oraz psychologicznych związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.
  • W trakcie Studiów Podyplomowych Mediacji odbędą się także warsztaty praktyczne w ramach których Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia mediacji.
  • Studia Podyplomowe Mediacji są zgodne programowo ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (sądów pracy, ubezpieczeń społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego  umiejscowione są w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na zagadnieniach z dziedzin nauk i dyscyplin naukowych z zakresu prawa, w tym szczególnie prawa upadłościowego, oraz wybranych nauk społecznych. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku, kończących się  uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakłada się, że absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie prawa obowiązującego jednostki gospodarcze, poparte dużą wiedzą  i umiejętnościami w zakresie  prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym umiejętność:

  • rozumienia tekstów prawnych,
  • analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między „zewnętrznymi” (niezależnymi  od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa,
  • opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru prawnego,
  • identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i  społecznym przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROFESJONALNY MEDIATOR GOSPODARCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem projektu jest zwiększenie kompetencji mediatorów specjalizujących się w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, poprzez udział w studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  Przewidziane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do mediatorów specjalizujących się w sprawach cywilnych, w szczególności gospodarczych, wpisanych na listy mediatorów zamieszczone na stronach internetowych sądów okręgowych na obszarze odpowiadającym właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SŁUŻBA ZAGRANICZNA I MIĘDZYNARODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

  Studia są skierowane także do pracowników oraz osób planujących podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)