• DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dialog i doradztwo społeczne
  Kierunek studiów dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk społecznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Analizując udział efektów kształcenia z poszczególnych obszarów otrzymujemy, że dla kierunku studiów dialog i doradztwo społeczne: 78% efektów pochodzi z obszaru nauk humanistycznych, 22% efektów pochodzi z obszaru nauk społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne  jest kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teologia
  Większość efektów opracowanych dla kierunku teologia odnosi się do obszaru nauk humanistycznych, jedynie niektóre dotyczą nauk społecznych. Proporcje te odwracają się w przypadku dodatkowych efektów kształcenia związanych z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela religii (przewaga efektów z obszaru nauk społecznych). Dodatkowe efekty kształcenia związane z podjęciem posługi duchownego (studia sześcioletnie) odnoszą się w porównywalnym stopniu do efektów dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Powyższe odniesienia do obszaru nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, a także ich zróżnicowanie, wynikają ze sposobu uprawiania teologii, jej przedmiotu i stosowanej metody badań, jak również specyfiki związanej z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela religii czy podjęciem posługi duchownego. Efekty kształcenia dla teologii posiadają charakter ogólnopolski, są takie same dla wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce i uwzględniają specyfikę studiów teologicznych, na które składa się wiele szczegółowych traktatów /osobnych przedmiotów/. Z powodu specyfiki studiów teologicznych niektóre efekty kształcenia celowo są zaczerpnięte z efektów obszarowych przypisanych do studiów pierwszego stopnia. Profil ogólnoakademicki teologii przejawia się w wielu aspektach. Na studiach jest przekazywana gruntowna wiedza teologiczna oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Studenci są zapoznawani z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz nabywają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Przygotowują się do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) są przygotowani do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Studia z zakresu teologii realizują misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zasadniczych jej założeniach. Przygotowują do działalności intelektualnej i pracy zawodowej wykwalifikowanych i pełnych zapału oraz inicjatywy absolwentów. Upowszechniają wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie konstytuujące wspólnotę dziedzictwa duchowego i kulturowego świata, a przede wszystkim Europy. Studia zapewniają studentom możliwość indywidualnego kształcenia pod opieką specjalistów. Na kierunku teologii wyróżniamy dwie specjalności: kapłańska oraz katechetyczno- pastoralna
  Wymagania kwafilikacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  Przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
   
   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)