Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest wykształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą specjalistyczną wiedzę z zakresu studiów do pracy w administracji publicznej i służbach publicznych. Program studiów obejmuje kwestie ściśle prawne dotyczące sytuacji kryzysowych oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Zdobyta wiedza dotyczy sytuacji kryzysowych w aspektach ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena końcowa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, Europol w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Bezpieczeństwo imprez masowych według standardów europejskich, Standardy prewencji kryminalnej w krajach UE, Zwalczanie terroryzmu w UE, Państwo a obywatel - standardy europejskie, Problemy współczesnego państwa, Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w UE, Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UE, Współpraca celna i graniczna w UE, Zapobieganie i zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej w UE, Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, Prawa człowieka i obywatela, Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe w Europie, Metody i narzędzia analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Europejskie standardy przeciwdziałania korupcji i nieuczciwej konkurencji, Media w systemie bezpieczeństwa, Migracje w Polsce i w UE. Wśród wykładowców są prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof.  dr  hab.  Stanisław Sulowski, prof.  dr  hab.  Konstanty A. Wojtaszczyk, dr  Jacek Bil, dr  Krzysztof Łojek, mgr  Paweł Suchanek, mgr Anna Świątecka.

  Dowiedz się więcej

 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie kompleksowej wiedzy dotyczącej pozyskiwania dofinansowania i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz pogłębienie wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce przez pracowników administracji samorządowej. Tematyką studiów zainteresowani mogą być także pracownicy organizacji pozarządowych działający w sferze samorządowej oraz firmy doradcze. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, dr hab. Paweł Borkowski, dr Justyna Miecznikowska, dr Łukasz Zamęcki, Mariusz Frankowski (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).

  Dowiedz się więcej

 • KULTURA, NAUKA I EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na dokonanie analizy i syntezy procesów zachodzących w  sferze kulturalno-edukacyjnej państw europejskich. W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają wiedzę oraz praktyczne umiejętności, uczestnicząc w obligatoryjnych zajęciach dydaktycznych. Program studiów (162 godziny) obejmuje m.in. następujące przedmioty: Cywilizacja europejska, Konflikty etniczne i kulturowe współczesnej Europy, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie, Systemy edukacyjne państw europejskich, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Związki wyznaniowe w Europie, Polityka naukowo-badawcza Unii Europejskiej, Proces boloński, Programy finansowe UE w obszarze kultury, edukacji i nauki, Agendy Unii Europejskiej ds. badań, nauki i edukacji.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING EUROPEJSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej w Europie. Kompetencje zdobyte na studiach mają charakter utylitarny i perspektywiczny. Dają wiedze o tym, jak prowadzić badania rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowe oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczą konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami reklamowymi i agencjami PR. Pozwalają na poznanie możliwości, jakie oferują social media w działaniach marketingowych. W programie studiów połączono treści teoretyczne i praktyczne. W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają wiedzę na temat: zasad funkcjonowania i komunikacji w międzykulturowym środowisku europejskim, wystąpień publicznych, uwarunkowań kulturowych prowadzenia działalności biznesowej, zasad prowadzenia polityki cenowej i dystrybucji oraz specyfiki rynku reklamy i budowania kampanii promocyjnych na rynkach europejskich, marketingu internetowego oraz najnowszych trendów i możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie polityki Unii Europejskiej, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom zmieniającego się lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Studia umożliwiają rozszerzenie wiedzy – w stosunku do studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich – oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie polityk unijnych: gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz programów i funduszy europejskich. Program studiów w I semestrze (100 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Prawo Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Wstęp do polityk Unii Europejskiej. II semestr to 4 specjalizacje do wyboru (każda 100 godzin): Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, Programy i fundusze UE.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAUK POLITYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wiedza o Społeczeństwie:

  Celem kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uprawniających do nauczania w szkołach średnich. Słuchacz zdobywa wiedzę w  wymiarze studiów nauczycielskich niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Realizowana dydaktyka ma na celu: – podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie przez absolwenta kolejnych stopni zawodowych, zgodnie z  Kartą Nauczyciela, – uzyskanie przygotowania merytorycznego i  metodycznego do nauczania w szkołach średnich. Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena końcowa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

  Administracja Publiczna - Administracja Rządowa i Samorządowa; Organizacja i Zarządzanie Oświatą:

  Studia prowadzone są w zakresie specjalności: administracja rządowa i samorządowa, organizacja i zarządzanie oświatą. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej ale i kwestiami kontrowersyjnymi oraz mającymi znaczenie praktyczne. Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złożeniem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena końcowa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

jarek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to spełnienie marzeń. Chcę zdobyć tutaj solidne wykształcenie, nabyć doświadczenia, a potem, kto wie, być może wrócić na uczelnię w roli wykładowcy

kuba Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań

robert Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.

Michał Ocena

Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina

justyna Ocena

Wystarczy spojrzeć na listę prowadzonych kierunków, aby uznać, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Polsce.

Krzysiek Ocena

Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.

Konrad Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.

naders Ocena

najlepszy wydział świata