Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia I stopnia:
  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej.
  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Studia II stopnia:

  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej.

  Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja porządku publicznego
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja porządku publicznego
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku studiów. Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów europeistyka

  Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

  Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

  Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego na dowolnym kierunku studiów. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który będzie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów politologia

  Studia I stopnia:
  Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania.
  Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.
  Studia II stopnia:

  Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

  Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych.

  Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing polityczny
  • Administracja publiczna
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing polityczny
  • Administracja publiczna
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku studiów. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów european politics and economics

  Kierunek Polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia ten kierunek od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

  Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku european politics and economics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów europeistyka - integracja europejska

  Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.

  Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

  Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami.

  Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca w instytucjach ue
  • Fundusze ue i przedsiębiorczość

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka - integracja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów graduate programme in international relations

  2-letni program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składa się z czterech semestrów oraz obejmuje 20 przedmiotów, w tym seminarium magisterskie mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia.

  Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura. Podczas czwartego semestru studiów student wybiera grupy przedmiotów pomiędzy ścieżką ekonomiczną i społeczną.

  Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych i przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko rozumianym repertuarem zagadnień międzynarodowych. Studia oferują szereg możliwości specjalizacji, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i studia strategiczne, dyplomacja współczesna, integracja europejska i międzynarodowa polityka handlowa. Zajęcia odbywają się w oparciu o plan tygodniowy w godzinach 8:00-20:00.

  Celem nauczania stosunków międzynarodowych podczas realizacji programu jest rozwijanie następujących umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania reguł i najnowszych wydarzeń z obszaru stosunków międzynarodowych, a także mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań oraz zachowań uczestników życia międzynarodowego i praktycznego uczestnictwa w środowisku międzynarodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Podstawą kwalifikacji jest egzamin ustny przeprowadzony w języku angielskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów graduate programme in political science

  Program Graduate Programme in Political Science skierowany jest do kandydatów posiadających tytuł licencjata, magistra lub równoważny z Polski lub zagranicy. Językiem wykładowym jest angielski.

  Kursy w ramach programu mają charakter zarówno teoretyczny jaki i praktyczny.

  Studenci rekrutowani są z różnych państw świata, co pozwala na istotne wzbogacenie treści programowych.

  Oprócz realizacji wyżej wskazanego programu, studenci uczestniczą w różnych formach życia akademickiego: przynależą do studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach, debatach i wykładach zaproszonych gości z ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Dzięki temu uzyskują szereg niezbędnych dla politologa kompetencji teoretycznych i praktycznych.

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci zdobędą kwalifikacje intelektualne niezbędne do analizy problemów politycznych. Absolwenci posiadać będą umiejętności z zakresu komunikacji, negocjacji i perswazji. Szczególny nacisk w programie studiów kładzie się na kwestie dotyczące integracji europejskiej, a także Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku studiów. Podstawą kwalifikacji jest egzamin ustny przeprowadzony w języku angielskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów organizowanie rynku pracy

  Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne, politologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.Na zmieniającym się rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian.

  Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich.

  Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania najlepszych rozwiązań.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku organizowanie rynku pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITYKA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów polityka społeczna

  Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

  Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku studiów. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej na podstawie artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

  Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami.

  Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i studia strategiczne
  • Dyplomacja współczesna
  • Międzynarodowa polityka handlowa
  • Studia regionalne i globalne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników testu wiedzy przeprowadzanego z zakresu następujących przedmiotów: 1.Międzynarodowe stosunki polityczne; 2.Międzynarodowe stosunki gospodarcze; 3.Prawo międzynarodowe publiczne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA EUROAZJATYCKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów studia euroazjatyckie

  Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu).

  Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

  Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku studiów. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej na podstawie artykułu naukowego, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów undergraduate programme in international relations

  3-letni program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia składa się z sześciu semestrów oraz obejmuje ponad 20 przedmiotów i seminarium licencjackie mające na celu przygotowanie pracy licencjackiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych amerykańskich i europejskich nauczycieli akademickich.

  Unikalny format programu studiów licencjackich w obszarze stosunków międzynarodowych nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura w wymiarze międzynarodowym.

  Absolwenci studiów licencjackich w obszarze stosunków międzynarodowych powinni zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych, prawnych i politycznych, która pozwoli im zrozumieć, jak funkcjonują stosunki międzynarodowe i gospodarka światowa.

  Absolwent powinien dysponować umiejętnościami analitycznymi, rozumieć problemy lokalne w perspektywie globalnej, jak również posiadać umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne. Powinien biegle posługiwać się językiem obcym (poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i potrafić posługiwać się zaawansowanym słownictwem z zakresu stosunków międzynarodowych. Absolwent winien dysponować kwalifikacjami do pracy w:

  • administracji centralnej i lokalnej jako średniego szczebla specjalista ds. polityki lub młodszy ekspert
  • organizacjach międzynarodowych lub instytucjach lokalnych prowadzących współpracę międzynarodową
  • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku undergraduate programme in international relations brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów undergraduate programme in political science

  Undergraduate Programme in Political Science jest dedykowany absolwentom szkół średnich.

  Językiem wykładowym jest angielski.

  Studia są płatne.

  Program studiów ma zarówno charakter teoretyczny i odnosi się do różnych dziedzin badawczych w naukach o polityce, jak i przewidziane zostały przedmioty o charakterze praktycznym. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty do wyboru, które pozwalają na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Generalnym założeniem programu studiów jest skoncentrowanie się na problematyce integracji europejskiej oraz systemach i społeczeństwach Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Oprócz realizacji wyżej wskazanego programu, studenci uczestniczą w różnych formach życia akademickiego: przynależą do studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach, debatach i wykładach zaproszonych gości z ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Dzięki temu uzyskują szereg niezbędnych dla politologa kompetencji teoretycznych i praktycznych.

  Studia trwają trzy lata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku undergraduate programme in political science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (16)

Jakub Ocena odpowiedz

Najbardziej prestiżowy Uniwersytet w kraju. Doskonała wiedza odnośnie marketingu i kreowania wizerunku. UW to miejsce dla ambitnych. To miejsce dla elit.

martyna Ocena odpowiedz

Jestem bardzo szczęśliwa z powodu poznania tak świetnych wykładowców. Te studia to spełnienie moich marzeń.

Piotr Ocena odpowiedz

Świetny wydział. Pełna merytoryka ze strony wykładowców. W dodatku świetnie działa samorząd studencki. Ukłony!

Agata Ocena odpowiedz

Najlepszy wydział na UW.

Franciszek Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział, świetne wspomnienia. Studia na tej uczelni to czysta przyjemność. Pełen pluralizm, tolerancja. Polecam, zdecydowanie lepszy wybór aniżeli UJ.

Łukasz Ocena odpowiedz

Od wieków najlepsza politologia w kraju. Niewątpliwie jest to zasługa wybitnej kadry. Uw daje szeroki wachlarz możliwości za sprawą tak wysokiego poziomu nauczania w porównaniu z innymi miastami. Czuć historie na tym wydziale.

Wiktoria Ocena odpowiedz

Kadra na tym wydziale jest po prostu wybitna. Ukłony! Wykłady Pani Grażyny Ulickiej to majstersztyk. Serdecznie polecam UW jak i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Macie ogromne możliwości w Polsce i za granicą po tej elitarnej uczelni. W dodatku lokalizacja wydziału jest najlepsza z możliwych. 10/10

Szymon Ocena odpowiedz

Świetna kadra umożliwiająca nieustanny rozwój. Bardzo miło wspominam Tadeusza Bodio oraz Wojciecha Łukowskiego. Pełna klasa. Naprawdę mile wspominam ten wydział. Elita.

jarek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to spełnienie marzeń. Chcę zdobyć tutaj solidne wykształcenie, nabyć doświadczenia, a potem, kto wie, być może wrócić na uczelnię w roli wykładowcy

kuba Ocena odpowiedz

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań

robert Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.

Michał Ocena odpowiedz

Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina

justyna Ocena odpowiedz

Wystarczy spojrzeć na listę prowadzonych kierunków, aby uznać, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Polsce.

Krzysiek Ocena odpowiedz

Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.

Konrad Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.

naders Ocena odpowiedz

najlepszy wydział świata