Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
  WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Praktyczny profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).
  Od V semestru studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji: Administracja porządku publicznego, Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Zarządzanie kryzysowe. Z kolei Studia II stopnia realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe będące rozszerzeniem wiedzy nabytej na studiach I stopnia.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia


  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europeistyka

  Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej. 
  Studia na kierunku europeistyka nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Naszych absolwentów można spotkać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.
  Studia na kierunku europeistyka to unikalne połączenie wiedzy akademickiej i praktycznej. Program studiów obejmuje zarówno korzenie integracji europejskiej, podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, tradycję i kultury państw europejskich, ale także wiedzę o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu. 
  Studia I stopnia realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego. Decydując się na profil praktyczny należy wybrać jedną spośród dwóch specjalności:
  • Praca w instytucjach UE,
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość.
  Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie. Absolwent specjalności Praca w instytucjach UE posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich oraz  elementarną wiedzę o urzędniku i pracowniku administracyjnym w UE i państwach członkowskich. Absolwent specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w UE i państwach członkowskich oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.
  Studia II stopnia są  realizowane w ramach trzech specjalności: Fundusze Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing Europejski. Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych. Dyplomacja Unii Europejskiej to specjalność, która pozwala nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną. Specjalność Marketing Europejski jest przeznaczona dla osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Europeistyka odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen z toku tych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Politologia

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najstarszy, największy i najlepszy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!
  Kierunek realizowany na naszym Wydziale to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce, ponieważ studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych modułów, czyli grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.
  Aktualnie oferujemy następujące moduły:
  • Państwo i polityka,
  • Komunikacja i polityka,
  • Polityka i administracja,
  • Idee i polityka,
  • Historia i polityka,
  • Socjologia i polityka.
  Po pierwszym roku studiów studenci dokonują także wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności.
  Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia II stopnia są realizowane w ramach czterech specjalności: Administracja publiczna, Marketing polityczny, Analiza i doradztwo polityczne, Infobrokering polityczny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka / fizyka i astronomia, informatyka
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Politologia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia specjalność od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

  Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European Politics and economics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

  Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami. Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka - integracja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym (w ramach studiów przewidziane są praktyki zawodowe), skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy. Szczególnie zachęcamy do wyboru tych studiów osoby, które interesuje praca: analityka rynku pracy, specjalisty ds. HR, specjalisty ds. szkoleń, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, animatora lokalnego rynku pracy, konsultanta CSR, a także tych, którzy chcieliby zaprojektować i prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też organizować działalność w ramach III sektora.

  Absolwent/ka kierunku „organizowanie rynku pracy” posiada rozwiniętą wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Zna zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy. Potrafi badać i analizować procesy zachodzące na rynku pracy. Posiada także wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany/korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Przygotowanie absolwenta/ki do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizowanie rynku pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent:

  • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
  • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
  • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
  • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
  • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
  • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
  • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
  • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
  • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
  • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
  • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
  • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
  • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
  • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, jak również posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z:  język obcy nowożytny (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)**, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik przeprowadzonego testu wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA EUROAZJATYCKIE - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

  Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia euroazjatyckie jest wynik rozmowy predyspozycyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (8)

jarek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to spełnienie marzeń. Chcę zdobyć tutaj solidne wykształcenie, nabyć doświadczenia, a potem, kto wie, być może wrócić na uczelnię w roli wykładowcy

kuba Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań

robert Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.

Michał Ocena

Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina

justyna Ocena

Wystarczy spojrzeć na listę prowadzonych kierunków, aby uznać, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Polsce.

Krzysiek Ocena

Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.

Konrad Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.

naders Ocena

najlepszy wydział świata