Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia I stopnia:
  Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

  Studia II stopnia:

  Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

  Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja porządku publicznego
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja porządku publicznego
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy. Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin będzie obejmował treści nauczania zawarte w programie studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europeistyka

  Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

  Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

  Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

  Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego z podanej Listy lektur.

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Politologia

  Studia I stopnia:
  Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.
  Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.
  Studia II stopnia:
  Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing polityczny
  • Administracja publiczna
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing polityczny
  • Administracja publiczna
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzanej na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia ten kierunek od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

  Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European Politics and economics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.

  Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

  Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami.

  Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca w instytucjach ue
  • Fundusze ue i przedsiębiorczość

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka - integracja europejska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: II REKRUTACJA

  We offer an exceptional programme delivered entirely in English at one of the best universities in Central Europe for those seeking a master-level degree in International Relations. The Graduate Programme in International Relations is specially designed for students who are open to opportunities created by globalization.

  Students will undertake a rich and varied programme of study in the capital of Poland. This programme offers students ability to make contact with the representatives of public institutions, NGOs and other institutions of interest. Through this programme students will gain a comprehensive background in international relations and in contemporary political, economics and social processes.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE Stopień: II REKRUTACJA

  The Graduate Programme in Political Science is addressed to candidates who hold Bachelor’s degrees (undergraduate studies) from Poland or abroad. This is a full-time graduate Master’s programme. The language of instruction is English.

  The courses within the programme are both theoretical and practical (for example, “Political Communication”, based on simulations and games).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market ) to nowoczesne studia o profilu praktycznym, utworzone pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

  Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizowanie rynku pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

  Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzonej na podstawie artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

  Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami.

  Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu i Stanów Zjednoczonych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i studia strategiczne
  • Dyplomacja współczesna
  • Międzynarodowa polityka handlowa
  • Studia regionalne i globalne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z:  język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik przeprowadzonego testu wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA EUROAZJATYCKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

  Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia euroazjatyckie jest wynik rozmowy predyspozycyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: I REKRUTACJA

  The 3-year first-cycle degree full-time programme consists of six semesters (terms) and over 20 courses plus dissertation seminar aimed at thesis preparation and individual focus. All units are taught in English by experienced American and European academic teachers. The unique format of the Undergraduate Programme in International Relations not only introduces students to the workings within the field of International Relations, but also makes them responsive to interdisciplinary concerns such as law, business, history and culture.

  Students have the opportunity to study for one semester abroad. Thanks to the Erasmus + Programme and Bilateral Agreements, they can study for free all over the World (i. e. all UE countries, Mexico, USA, Brasil, Russia or India).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  Undergraduate Programme in Political Science is addressed primarily to the high school graduates. The Programme is fee-paying. The language is English.

  The courses within the studies are both theoretical (aimed at developing the theoretical knowledge of political science issues) and practical, including courses preparing students to do research. The Programme consists of obligatory and optional courses (the latter enables students to develop their individual path of studies). The particular emphasis is placed on issues concerning the European integration as well as Poland and Central and Eastern Europe.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (8)

jarek Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to spełnienie marzeń. Chcę zdobyć tutaj solidne wykształcenie, nabyć doświadczenia, a potem, kto wie, być może wrócić na uczelnię w roli wykładowcy

kuba Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań

robert Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to zdobywanie bagażu wiedzy, konkretnych umiejętności i różnych kompetencji, bez których nie moglibyśmy funkcjonować w dzisiejszym świecie, nie tylko pod kątem zawodowym.

Michał Ocena

Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina

justyna Ocena

Wystarczy spojrzeć na listę prowadzonych kierunków, aby uznać, że Uniwersytet Warszawski to jedna z najnowocześniejszych uczelni w Polsce.

Krzysiek Ocena

Zawsze interesowała mnie historia Unii Europejskiej, działanie jej struktur, idee, założenia. Dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę zgłębić ten temat jak najdokładniej.

Konrad Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.

naders Ocena

najlepszy wydział świata