Jaki dochód uprawnia do stypendium socjalnego?

Jaki dochód uprawnia do stypendium socjalnego?

18.06.2021

Jaki dochód uprawnia do stypendium socjalnego?

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne (próg dochodu) ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów, w granicach ustalonych w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem w roku akademickim 2014/2015 ustalony w uczelni próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być:

  • niższy niż 592,8 zł oraz
  • wyższy niż 850,2 zł, a od 1 listopada 2014 r. – 895,7 zł.

W związku z powyższym, studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 592,8 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów. Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu (maksymalnie do 850,2 zł, a od 1 listopada 2014 r. – do 895,7 zł).

Wysokość minimalnej kwoty dochodu wynika z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podwyższenie od dnia 1 listopada 2014 r. ww. maksymalnej kwoty dochodu wynika z § 1 ust. 2 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), w związku z art. 179 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

 

żródło: nauka.gov.pl

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia