Niezdana matura 2024 – co dalej?

Niezdana matura 2024 – co dalej?

Niezdana matura 2024 – co dalej?

13.09.2023

Niezdana matura 2024 – co dalej? Kiedy egzamin zostaje uznany za niezdany?

Matura odgrywa istotną rolę w naszym systemie edukacyjnym i ma duże znaczenie dla przyszłości uczniów. Jest to egzamin, który potwierdza wiedzę i umiejętności zdobyte przez lata nauki. Zdanie matury otwiera drzwi do dalszej edukacji, umożliwiając kontynuację nauki na wyższym poziomie poprzez rozpoczęcie studiów.

Wyniki matur są brane pod uwagę przez uczelnie przy rekrutacji, co czyni maturę kluczowym elementem podczas ubiegania się o miejsce na studiach.

Co, jednak kiedy nie uda nam się zdać matury w terminie podstawowym? Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego w terminie podstawowym, ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Tłumaczymy, kto może przystąpić do tego egzaminu w formie "poprawki" i w jaki sposób należy do zrobić.

Kiedy egzamin maturalny jest niezdany?

Egzamin maturalny jest niezdany, gdy uczeń nie uzyskał minimum 30 procent punktów możliwych do zdobycia.

Dotyczy to egzaminów obowiązkowych z ustalonym progiem punktowym zdawalności. Może dotyczyć to jednego lub więcej przedmiotów w części pisemnej lub ustnej. Egzamin maturalny jest uznawany za niezdany również w przypadku, gdy zostaje on unieważniony.

Egzamin maturalny zostaje unieważniony z kolei, gdy członkowie komisji egzaminacyjnej stwierdzą, że uczeń rozwiązuje zadania niesamodzielnie. Co na ten temat mówią wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? "Unieważnienie egzaminu następuje, jeżeli zdający:

 • Rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
 • Wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
 • Wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach
 • Zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym.

Jeśli egzamin maturalny zostanie unieważniony - maturzysta nie ma możliwości, by przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w tym samym roku. Będzie to możliwe dopiero za rok.

Poprawa matury w 2024 roku

Do poprawy matury w sierpniu 2024 roku, może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej oraz że przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Jeśli maturzysta nie poradził sobie z większą liczbą egzaminów obowiązkowych – niestety nie ma możliwości podejścia do matury poprawkowej w sierpniu 2024. Maturę w terminie poprawkowym będą mogły zdawać osoby, które otrzymały mniej niż 30% punktów z jednego przedmiotu obowiązkowego.

czytaj dalej matura poprawkowa 2024

 

Poprawa wyniku maturalnego

Osoby, które zdały egzaminy maturalne, jednak nie czują się usatysfakcjonowane swoim wynikiem – również mogą poprawić maturę. Mogą to zrobić także w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Pierwszą szansę będą mieć w maju 2025 roku.

Jak przystąpić do egzaminu poprawkowego w 2024 roku?

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, uczniowie muszą złożyć podanie, które wyraża ich zamiar poprawienia matury. Jest to oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Można je znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2024:

 • Data: do 16 lipca 2024 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

Wypełnione oświadczenie należy złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, który zazwyczaj jest dyrektorem szkoły. Następnie deklaracja ta jest przekazywana do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Istnieje również możliwość wypełnienia deklaracji online za pomocą Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU).

 

Kiedy poprawka z matury 2024 – data

 • deklaracja: do 16 lipca 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 20 sierpnia 2024 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 10 września 2024 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 10 września 2025 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2024 r.*

sprawdź harmonogram matur 2024

Gdzie można zdawać egzamin w terminie poprawkowym?

Matura poprawkowa odbywa się na terenie szkoły, w której uczeń przystępował do tego egzaminu w terminie podstawowym.

Egzamin taki może też odbyć się w innym miejscu, jeśli niemożliwe okaże się powołanie komisji egzaminacyjnej lub gdy uczeń złoży specjalny wniosek o pisanie matury gdzie indziej (może to być na przykład spowodowane jego stanem zdrowia).

Dodatkowo przeprowadzenie matury 2024 poprawkowej może odbyć się w innej placówce niż szkoła macierzysta, jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej szkole, lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 3b – Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu), dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE

Kiedy nie można przystąpić do matury poprawkowej?

Uczniowie, którzy nie zaliczyli co najmniej dwóch egzaminów maturalnych lub którykolwiek z egzaminów został unieważniony, nie mają możliwości przystąpienia do matury poprawkowej w sierpniu 2024.

W takiej sytuacji możliwość poprawki egzaminu przysługuje dopiero w maju kolejnego roku, co oznacza, że uczniowie będą musieli poczekać do matury w roku kolejnym.

Warto zauważyć, że istnieje określony okres, w którym uczniowie mogą przystąpić do poprawki niezaliczonej matury. Uczeń ma czas do pięciu lat, liczonych od października roku, w którym po raz pierwszy przystąpił do egzaminu maturalnego, aby zaliczyć niezdane przedmioty. Oznacza to, że uczniowie tak naprawdę mają pewną elastyczność czasową, aby przygotować się ponownie i zdać egzamin – nie musi to być od razu w tym samym roku lub w roku kolejnym.

 

Poprawka matury w maju 2025

Osoby, które w 2024 roku nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, albo chciałyby poprawić wynik, który ich nie satysfakcjonuje – będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2025 roku.

 

Co, jeśli ktoś nie zdał z dwóch/więcej przedmiotów lub egzamin maturalny został mu unieważniony?

Takie osoby będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.

 

Chcą poprawić wynik egzaminu

Osoby, które zdały maturę w 2024 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat (licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.). Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2025 r.

 

poprawa matury 2024

Dokładne informacje nt. poprawy matury znajdziesz TUTAJ - patrz str. 25

Dodatkowa rekrutacja na studia

W większości uczelni istnieje dodatkowa rekrutacja na studia, która jest dedykowana uczniom, którym nie powiodło się w egzaminie maturalnym w terminie podstawowym. Daje im to szansę na dostanie się na studia, pomimo niezaliczenia matury w pierwszym podejściu.

Jest to tzw. harmonogram naboru na studia, który umożliwia maturzystom składanie dokumentów rekrutacyjnych do końca września.

Dzięki temu nawet ci uczniowie, którzy przystąpili do matury poprawkowej, będą mogli rozpocząć studia w regularnym terminie, czyli od października, razem z innymi swoimi rówieśnikami.

Warto jednak zaznaczyć, że mogą wystąpić sytuacje, gdy na niektóre kierunki nie będzie już dostępnych wolnych miejsc, a wtedy dodatkowa rekrutacja nie będzie otwarta. Każda uczelnia indywidualnie ustala terminy rekrutacji, które są ogłaszane po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji.

Warto również pamiętać, że dodatkowa rekrutacja nie odbywa się na wszystkich uczelniach, dlatego zdanie matury w terminie podstawowym często jest bardziej korzystne niż przystępowanie do matury poprawkowej. Ważne jest śledzenie informacji i terminów rekrutacyjnych na stronach internetowych uczelni oraz skonsultowanie się z odpowiednimi organami rekrutacyjnymi, aby uzyskać pełne informacje dotyczące procesu rekrutacji dla osób, które przystępują do matury poprawkowej.

Sprawdź

dodatkowa rekrutacja na studia

wyszukiwarka kierunków studiów

wyszukiwarka uczelni

wyszukiwarka studiów

Jak odwołać się od wyniku matury? krok po kroku

W przypadku, gdy uczeń ma wątpliwości co do wyniku swojej pracy - może złożyć odwołanie. Będzie mógł wtedy mieć wgląd do swojego arkusza maturalnego. Maturzysta może złożyć taki wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Jak wygląda procedura odwołania się od wyniku matury? Tłumaczymy krok po kroku.

Czytaj dalej jak odwołać się od wyników matury 2024

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia