Stypendia - komu? ile? dlaczego?

Stypendia - komu? ile? dlaczego?

18.06.2021

 

stypendia stawki

Stypendia - komu? ile? dlaczego?

Stypendia to temat, który nierzadko w poukładane życie studenckie wprowadza niejasności i wiele pytań. Komu się należą? Na jakiej podstawie? W jakiej wysokości?

Wszyscy wiedzą, że istnieje wsparcie finansowe z ramienia uczelni, bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale pomimo tego i tak dochodzi do sytuacji, kiedy osoba, której przysługuje pomoc finansowa nie wnioskuje o jej przyznanie, gdyż nie wie jak to się robi, obawia się skomplikowanej biurokracji, albo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że może się o nią ubiegać.

Należy wiedzieć, że z pomocy materialnej mogą korzystać wszyscy studenci, niezależnie od tego na jakiej uczelni studiują (publicznej bądź prywatnej), i w jakim trybie odbywają naukę. Czas rozwiać wszystkie wątpliwości i jasno wytłumaczyć komu należy się wsparcie i w jaki sposób można je otrzymać.

Chociaż z pozoru zasady przyznawania stypendiów wydają się nieprzejrzyste, my objaśnimy je w taki sposób, by złożenie wniosku o ich przyznanie było łatwe i nie spędzało snu z powiek.

Student w ramach wsparcia materialnego ma prawo ubiegać się o następujące rodzaje pomocy finansowej:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

 

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne to pomoc finansowa uzależniona od sytuacji materialnej studenta lub doktoranta oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę. Wysokość pomocy określają tzw. progi dochodowe, w graniach których rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę.

Określony w uczelni próg dochodu na członka rodziny nie może być wyższy niż +/- 1000 zł netto. Obecne stawki pomocy materialnej różnią się w zależności od uczelni.

 

Wysokość stypendium socjalnego na popularnych uczelniach miesięcznie:

 • Uniwersytet Łódzki - od 600 zł do 800 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- od 640 zł do 770 zł
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie - od 500 zł do 800 zł
 • Uniwersytet Warszawski - od 350 zł - do 1150 zł
 • Uniwersytet Gdański - od 620 zł - do 770 zł

 

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze stypendium socjalne o zwiększonej wysokości. O takie wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które są studentami studiów stacjonarnych, spełniają kryteria „zwykłego” stypendium socjalnego i mieszkają w domu studenckim lub innym obiekcie niż akademik, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania na uczelnię znacznie utrudnia studiowanie, a także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w akademiku lub w obiekcie innym niż akademik.

Należy pamiętać także o tym, że studiując na kilku kierunkach oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku. Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora, stypendium ministra oraz stypendia pochodzące z innych źródeł.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Czy wypłacanie stypendium może zostać przerwane? Oczywiście, że tak. Wypłata świadczeń może zostać wstrzymana w przypadku przerwania studiów, złożenia nieprawdziwych oświadczeń, w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie.

 

 

Stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych

Drugim rodzajem wsparcia materialnego jest stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych. Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem odpowiedniego organu.

Student ma prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów i wieku. Wysokość stypendium może – ale nie musi –być uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Ile stopni niepełnosprawności wyróżniamy? Trzy: znaczny, umiarkowany, lekki.

 

Wysokość stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych na popularnych uczelniach miesięcznie:

 

 • Uniwersytet Łódzki - od 200 zł do 400 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- od 200 zł do 600 zł
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie - od 550 zł do 750 zł
 • Uniwersytet Warszawski - od 350 zł do 650 zł
 • Uniwersytet Gdański - od 410 zł do 600 zł

 

 

Zapomoga

Za inny rodzaj stypendium socjalnego możemy uznać tzw. zapomogę, czyli wsparcie finansowe przyznawane z przyczyn losowych. O taką pomoc może ubiegać się student, który znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od niego niezależnych, takich jak kradzież, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa, choroba, czy śmierć rodzica.

Student ma prawo ubiegać się o ten rodzaj pomocy raz w semestrze, czyli dwa razy w roku akademickim. Wysokość jej uzależniona jest od sytuacji i ustalana jest przez komisję stypendialną.

 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów to wsparcie materialne, które może otrzymywać student, który uzyskał za rok nauki wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, albo sportowe na arenie krajowej, bądź międzynarodowej.

Student może ubiegać się o stypendium rektora najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz od pierwszego roku II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od momentu ukończenia nauki na pierwszym stopniu. Warto wiedzieć o pewnym wyjątku od powyższych zasad.

Jeśli jesteśmy laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami, bądź finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, to możemy ubiegać się o stypendium już na pierwszym roku. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów, lecz każda uczelnia może zmniejszyć ten procent, by zwiększyć tym samym wysokość wsparcia finansowego.

Na jaki okres przyznawane jest to stypendium? Można je otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok nauki trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy. Co równie ważne, stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów.

 

Wysokość stypendium rektora na popularnych uczelniach miesięcznie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 815 zł
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie - od 400 zł do 1100 zł
 • Uniwersytet Gdański - 700 zł
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - 200 zł - 800 zł
 • Politechnika Łódzka od 600 zł do 1000 zł

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia to wsparcie finansowe, które możemy określić mianem dodatkowego wyróżnienia dla najlepszych. Warunkiem jest uzyskanie w okresie studiów wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami, bądź wybitnych osiągnieć sportowych, czyli - studentowi Biotechnologii nie będzie się należało stypendium, jeśli wyda on płytę z poezją śpiewaną i osiągnie ona status nawet podwójnej platyny.

Zatem, jakie osiągnięcia brane są pod uwagę przy ocenie wniosków o takie stypendium? Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię, autorstwo lub współautorstwo wynalazku, autorstwo, współautorstwo dzieł artystycznych, zajmowanie wysokich miejsc w ważnych zawodach sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata.

W danym roku kalendarzowym, Minister może przyznać nie więcej niż 840 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 złotych.

Kiedy wszystko jest już jasne, a temat stypendiów przestaje być skomplikowany można spokojnie złożyć wniosek o jego przyznanie. Ale kiedy to zrobić? Każda uczelnia indywidualnie ustala terminy składania wniosków, aczkolwiek zazwyczaj odbywa się to w pierwszych tygodniach nowego roku akademickiego, czyli w październiku.

Sprawdźcie czy należy Wam się stypendium i złóżcie wypełniony wniosek. Każda kwota może poprawić jakość Waszego kształcenia. Otrzymywane wsparcie możecie przeznaczać, na przykład na pomoce naukowe, książki, słowniki, bądź odwiedzanie ciekawych miejsc wypełnionych wiedzą. Między innymi temu służą stypendia. Nie warto ich się bać. Przecież są dla Was. Dla studentów.

 

Komentarze (4)

mars odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

oj tak, obliczając nawet dochód przy stypendium socjalnym , gdy dwoje rodziców są pracujący prawie na najniższej nie ma szans na stypendium próg 1000 zł Jaka więc rada ? Ci co nie pracują mają wiele za free

pff W odpowiedzi do: mars odpowiedz

dokładnie, a jeszcze lepiej jak rodzice mają firmy za granicą niezarejestrowane, tutaj w polsce na bezrobociu, a tam kokosy i dzieci wtedy dostają najwyższe stawki... Żartem jest to, ze rektora często jest niższe od socjalnego. Chwalmy nieróbstwo i dawajmy za nic. :))

Ewa odpowiedz

Zibi masz rację...

Zibi odpowiedz

Student, który skończył 26 lat i studiuje takie kierunki jak: medycyna, weterynaria nie ma czasu na pracę zarobkową. Najlepiej zostać hydraulikiem , wtedy PIS z Panem Gowinem się b. ucieszą. To polska rzeczywistość.