ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Studia w Poznaniu

administracja w wymiarze sprawiedliwości

Odkryj studia administracja w wymiarze sprawiedliwości w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja w wymiarze sprawiedliwości studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie ulega wątpliwości fakt, że współczesny wymiar sprawiedliwości potrzebuje merytorycznego wsparcia administracyjnego w celu usprawnienia działania organów ścigania oraz sądownictwa. Takie propozycje kształcenia, jak administracja w wymiarze sprawiedliwości, zawierają w sobie interdyscyplinarny program, który niewątpliwie zainteresuje wiele osób.

W trakcie edukacji poznasz zasady funkcjonowania sądów powszechnych, prokuratury oraz jednostek administracyjnych, będziesz przygotowany do przygotowywania pism procesowych, a ponadto uzyskasz praktyczne umiejętności, odnoszące się do działalności radcowskiej, prokuratorskiej oraz notarialnej. Co więcej, wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne, niezwykle cenione na arenie prawniczej i administracyjnej.

Gdzie będziesz mógł pracować po ukończeniu edukacji na administracji w wymiarze sprawiedliwości? Zatrudnienie znajdziesz w sekretariatach sądów rejonowych, kancelariach adwokackich na stanowisku doradcy lub asystenta, jako protokolant sądowy lub inspektor w sądzie okręgowym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studia na administracji w wymiarze sprawiedliwości umożliwiają studentom poznanie m.in.: sposób funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury; specyfikę procedur karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych; sposób działania europejskich sądów; zasady sporządzania pism procesowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: działalności adwokatury, radców prawnych i notariatu czy procedurom ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

 • W programie studiów na administracji w wymiarze sprawiedliwości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:
 • Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości
 • Międzynarodowe organy wymiaru sprawiedliwości
 • Procedury karne
 • Procedury cywilne
 • Organy ochrony prawnej
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Etyka w wymiarze sprawiedliwości
 • Organizacja pracy kancelarii

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej, sądów lub pozostałych organów wymiaru sprawiedliwości; specyfiki procedur postępowania przed polskimi i europejskimi sądami; zasad sporządzania pism procesowych.

Absolwenci administracji w wymiarze sprawiedliwości są gotowi do podjęcia pracy np. na stanowisku protokolanta sądowego, inspektora w sekretariacie sądu rejonowego lub okręgowego, specjalisty ds. obsługi w kancelarii czy asystenta prawnika. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione również m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej czy w biurach doradczych.

Absolwent administracja w wymiarze sprawiedliwości może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • sądach, kancelariach
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja w wymiarze sprawiedliwości to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Poznaniu

Absolwenci administracji mogą związać swoją karierę zawodową m.in. z analizą danych, zarządzaniem informacją, organizacją pracy urzędów, projektowaniem strategii polityk organizacji lub państwa czy zarządzaniem finansami i informacją w sektorze prywatnym lub publicznym. Osoby, które ukończyły administrację, mogą również podjąć pracę na stanowisku np. doradczym, kierowniczym lub związanym z audytem i kontrolą wewnętrzną.

Osoby, które ukończyły studia na administracji, odnajdą się np. w urzędach, korporacjach, instytucjach publicznych i międzynarodowych, polityce, przedsiębiorstwach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Ponadto absolwenci tego kierunku studiów są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia usług doradczych w zakresie m.in. prawa, podatków, nieruchomości.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)