Wychowawca i opiekun dziecka

Wychowawca i opiekun dziecka

Wychowawca i opiekun dziecka

Studia w Warszawie

wychowawca i opiekun dziecka

Odkryj studia wychowawca i opiekun dziecka w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Wychowawca i opiekun dziecka studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Rola wychowawcy dziecka jest nie do przeceniona. Dotyczy to oczywiście zarówno środowiska rodzinnego, jak i edukacyjnego. Wychowawca wskazuje bowiem pewne modele postępowania i stanowi wzór do naśladowania. Dlatego tak ważne jest to, by wychowawcami dzieci zostały przede wszystkim osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Powinna cechować się otwartość, komunikacyjność oraz przede wszystkim pasja – tylko ona sprawi, że będziesz autentyczny dla swoich podopiecznych.

Wychowawca i opiekun dziecka to zatem propozycja zadedykowana dla osób, które dostrzegają te wyżej wymienione cechy u siebie. Dzięki kształceniu kierunkowemu studenci poznają problematykę rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci oraz będą wiedzieli, jak stosować w praktyce tradycyjne i współczesne rozwiązania w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie we wszelkich placówkach oświatowych, zakładach poprawczych, świetlicach środowiskowych, domach opieki społecznej, ośrodkach adopcyjnych czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Wychowawca i opiekun dziecka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia wychowawca i opiekun dziecka poznają najważniejsze zasady dotyczące m.in. sprawowania opieki nad rozwojem dzieci i młodzieży – zarówno w otoczeniu ogólnospołecznym, jak i edukacyjnym czy kulturowym. W trakcie nauki uczestnicy zajęć poznają np. czynniki kształtujące środowisko rodzinne czy potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. Absolwenci rozumieją m.in. różnorodne wzorce postępowania i potrafią wskazać wśród nich te, które są w pożądane.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.:metod i narzędzi niezbędnych w pracy z dzieckiem i jego rodziną; potrzeb współczesnych dzieci i młodzieży; strategii projektowania skutecznych programów edukacyjno-wychowawczych.

Uczelnie w Warszawie, które oferują ścieżkę wychowawca i opiekun dziecka, kładą szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia odpowiedzialnej roli pedagoga, wychowawcy lub opiekuna. Absolwenci wyróżniają się kompetencjami społecznymi, które ułatwiają prowadzenie otwartej, pozytywnej i poprawnej komunikacji z dziećmi, dorosłymi oraz osobami, które nie są dostosowane społecznie.

Absolwent ścieżki kształcenia wychowawca i opiekun dziecka może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • domy opieki społecznej
  • zakład karny/poprawczy
  • ośrodki wychowawcze
  • instytucje oświatowe
  • świetlice i kluby środowiskowe
  • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
  • ośrodki resocjalizacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Wychowawca i opiekun dziecka to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek, który poświęcony jest m.in.: społecznemu rozwojowi człowieka, szeroko pojętej edukacji czy kulturze cywilizacyjnej. W zależności od podjętej ścieżki kształcenia studenci rozwijają się w zakresie np.: resocjalizacji, psychopedagogiki, terapii pedagogicznej lub pedagogiki dzieci, młodzieży i rodziny. W programie kierunku znajdują się przedmioty związane m.in. z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi, technikami projektowania skutecznych programów edukacyjnych lub wychowawczych.

Studia pedagogiczne to studia, które poświęcone są nie tylko rozwojowi wychowawczemu człowieka, ale także np. szeroko pojętej kulturze oraz dynamicznym zmianom, które obserwować możemy we współczesnym społeczeństwie. Absolwenci pedagogiki są przygotowani m.in. do pracy z dziećmi, osobami dorosłymi i osobami starszymi, a także z ludźmi, którzy z różnych przyczyn zmagają się z problemami przystosowawczymi lub wychowawczymi.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)