Psychologia sądowo-penitencjarna

Psychologia sądowo-penitencjarna

Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia w Warszawie

psychologia sądowo-penitencjarna

Odkryj studia psychologia sądowo-penitencjarna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia sądowo-penitencjarna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sądowo-penitencjarna to jedna z ważniejszych gałęzi nauk psychologicznych. Może być ona bowiem wykorzystywana podczas praktycznych działań, których celem będzie wspomaganie działania wymiaru sprawiedliwości. Ta propozycja kształcenia znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich, powinna być jednak wybierana wyłącznie przez osoby, które nie boją się zawodowych wyzwań. Jeśli bierzesz ją pod uwagę, musisz być osobą, która doskonale działa pod presją czasu i dobrze radzi sobie ze stresem.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: psychologia zeznań i wiarygodności świadków, rozmowa kliniczna, patologie społeczne i zaburzenia zachowania, czy psychologiczne metody badania sądowego. Tych kilka przykładów pokazuje przede wszystkim praktyczny charakter nauki.

Przyszli psychologowie sądowi muszą wiedzieć między innymi jak konstruować portret psychologiczny domniemanego sprawcy, wyjaśniać różnorodne problemy psychologiczne, czy opiniować psychologicznie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Dzięki tym umiejętnościom abiturienci znajdą pracę w miejscach takich jak: policja, zakłady karne, areszty śledcze, czy zakłady poprawcze.

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii sądowo-penitencjarnej poznają m.in.: podstawy psychologii dzieci i młodzieży czy dorosłych i rodziny; zastosowanie psychotraumatologii; specyfikę zjawisk patologii społecznej; przyczyny powstawania zachowań antyspołecznych; psychologiczne aspekty przestępczości; sposoby rehabilitacji zaburzeń zachowania osób, które weszły w konflikt z prawem; techniki konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy; czynniki wpływające na zeznania świadków.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: opiniowaniu psychologicznemu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych lub opiniowania zeznań dorosłych i dzieci; psychologicznym aspektom spraw kryminalnych i cywilnych; ocenie poczytalności oskarżonego oraz ocenie wiarygodności świadków; profilowaniu nieznanych sprawców; organizacji placówek Wymiaru Sprawiedliwości; problematyce izolacji więziennej; pracy z personelem więziennym.

W programie studiów na psychologii sądowo-penitencjarnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia sądowa – zagadnienia ogólne
 • Patologie społeczne
 • Psychologia penitencjarna
 • Rozmowa kliniczna
 • Resocjalizacja i funkcjonowanie instytucji resocjalizacyjnych
 • Psychologia uczestników procesu sądowego
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie. Ekspertyzy psychologiczno-sądowe
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zadań biegłego sądowego; uwarunkowań zachowań przestępczych; metod opiniowania sprawców przestępstw; zasad profilowania nieznanych sprawców; podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci psychologii sądowo-penitencjarnej są gotowi np. do pełnienia funkcji ekspertalnej w postępowaniach karnych i cywilnych lub do pracy z osobami znajdującymi się w warunkach izolacji więziennej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły studia na tej ścieżce kształcenia, są cenione także np. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii lub ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych lub świetlicach socjoterapeutycznych.

Absolwent psychologii sądowo-penitencjarnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • sądy, ośrodki resocjalizacyjne, więzienia
 • Policja, areszty śledcze
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • ośrodki profilaktyki zachowań ryzykownych
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia sądowo-penitencjarna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii nabywają umiejętności niezbędne m.in. do prowadzenia działań w zakresie niesienia pomocy psychologicznej pacjentom, którzy zmagają się z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi. Absolwenci tego kierunku np. diagnozują i wdrażają indywidualne procesy leczenia terapeutycznego, dostosowane do potrzeb pacjentów. Ponadto przyszli specjaliści przygotowywani są do pracy z klientami, którzy zainteresowani są usługami motywacyjnymi – umiejętnie nawiązują i utrzymują relacje zawodowe, działając zgodnie z etyką psychologa.

Studenci psychologii przygotowują się do prowadzenia działań w różnorodnych dziedzinach zawodowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku mogą kontynuować swoją karierę zarówno w środowisku medycznym, jak i opiekuńczym, kulturalnym, wychowawczym, edukacyjnym czy resocjalizacyjnym. Psychologowie mogą pracować np. w instytucjach publicznych i prywatnych, a także rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kompetencje psychologów wykorzystywane są np. do pełnienia roli szkoleniowca, terapeuty, seksuologa czy trenera.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)