Egzamin ósmoklasisty 2024 deklaracje i formularze dla zdających

Egzamin ósmoklasisty 2024 deklaracje i formularze dla zdających

Egzamin ósmoklasisty 2024 deklaracje i formularze dla zdających

19.10.2023

Egzamin ósmoklasisty 2024 deklaracje i formularze dla zdających

Ważne terminy deklaracji i wniosków

  • do 2 października 2023 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
  • do 16 października 2023 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  • do 24 listopada 2023 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających
  • do 14 lutego 2024 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach
  • do 30 kwietnia 2024 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych
  • do 2 dni roboczych (od dnia otrzymania informacji o zamiarze unieważnienia egzaminu) Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów
  • do 3 dni roboczych (od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu) Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  • do 6 miesięcy (od ogłoszenia wyników) Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
  • 2 dni robocze (od dnia dokonania wglądu) Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów

Deklaracje i formularze

 

2a Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty Pobierz
3a Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji Pobierz
3b Deklaracja o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym + Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w jednym z ww. języków Pobierz
3c Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia ucznia/słuchacza do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w związku z uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty olimpiady/konkursu Pobierz
3d Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji Pobierz
12b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień Pobierz
12d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu Pobierz
13a Zastrzeżenia do dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Pobierz
13c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Pobierz
16a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty Pobierz
16b Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty Pobierz
17 Informacja o egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. w języku ukraińskim Pobierz

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia