Artykuł badaczek Politechniki Rzeszowskiej w 1% najczęściej cytowanych prac w bazie Web of Science

Artykuł badaczek Politechniki Rzeszowskiej w 1% najczęściej cytowanych prac w bazie Web of Science

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

21.11.2023

Artykuł badaczek Politechniki Rzeszowskiej w 1% najczęściej cytowanych prac w bazie Web of Science

Wielki sukces dr inż. Małgorzaty Kidy i dr inż. Sabiny Ziembowicz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej! Artykuł „Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review” autorstwa tych badaczek znalazł się w 1% najczęściej cytowanych prac w zakresie tematyki środowisko/ekologia w bazie Web of Science za okres maj 2022 - czerwiec 2023. WoS jest pakietem baz indeksów cytowań, który wydawany jest przez firmę Thomson Reuters. W świecie nauki Web of Science jest jedną z dwóch największych tego typu bazą cytowań.
 

Artykuł, który cieszy się światowym uzaniem

Jednym z największych wyzwań aktualnej inżynierii środowiska jest nieustannie rosnący niedobór wody i zanieczyszczenie środowiska. Istnieje konieczność prowadzenia intensywnych badań nad opracowaniem skutecznych metod usuwania trwałych i toksycznych zanieczyszczeń. Artykuł jest krytycznym przeglądem literatury na temat procesu Fentona, który stanowi przykład zaawansowanych procesów utleniania. Warto wspomnieć, że procesy oparte na reakcji Fentona są obiecujące w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem wody i ścieków. W przeglądzie wyżej wspomnianej literatury omówione zostały ograniczenia, zalety i wady klasycznego procesu Fentona.
Badaczki przeprowadziły kompleksowy przegląd dotyczący praktycznego zastosowania procesów opartych na reakcji Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków. W artykule scharakteryzowane zostały możliwości modyfikacji procesu. Dr inżynierki skoncentrowały się na przemysłowych zastosowaniach w oczyszczaniu wody i ścieków, w szczególności w zakresie degradacji mikrozanieczyszczeń. Ocenione zostały również możliwości włączenia procesu Fentona do istniejących technologii oczyszczania wody i ścieków, w tym ścieków przemysłowych.

 

O autorkach słów kilka

Problematyka związana z ochroną środowiska, w szczególności eliminacja niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń oraz ich wpływ na ekosystemy wodne, należy do zainteresowań naukowych dr inż. Małgorzaty Kidy. W swoich badaniach poszukuje innowacyjnych, zielonych technologii usuwania trudnorozkładalnych zanieczyszczeń ze środowiska. Ich celem jest redukcja negatywnego wpływu substancji chemicznych na zdrowie i środowisko oraz zrozumienie mechanizmów rozkładu mikroplastików i emisji związków szkodliwych dla środowiska, w tym gazów cieplarnianych.
W kręgu zainteresowań i badań naukowych dr inż. Sabiny Ziembowicz jest szeroko pojęta problematyka ochrony środowiska. Problem występowania mikrozanieczyszczeń organicznych w środowisku oraz możliwości ich skutecznej eliminacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem, którym zajmuję się badaczka. Zakres prowadzonych badań obejmuje zastosowanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym procesu Fentona i jego modyfikacji w degradacji trwałych zanieczyszczeń środowiska. Dr inż. Ziembowicz realizuje także badania w obszarze opracowania skutecznych metod usuwania mikroplastików z wody i ścieków oraz badania dotyczące wpływu konwencjonalnych procesów oczyszczania wody i ścieków na rozkład mikroplastików i migrację szkodliwych substancji.

Komentarze (0)