Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

02.03.2022

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika jest kierunkiem, który nastawiony jest przede wszystkim na pozyskanie praktycznych umiejętności, które można wykorzystać w pracy między innymi w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, czy świetlicach socjoterapeutycznych.

Studia na kierunku pedagogika w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Pedagogika jest podstawowym kierunkiem reprezentującym studia pedagogiczne. W toku kształcenia studenci poznają pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, procesy zachodzące w otoczeniu i środowisku człowieka, jak również relacje istniejące między społeczeństwem a oświatą. Uczą się jak wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno- edukacyjne, projektować i realizować działania specjalistyczne, rozpoznawać zachowanie dysfunkcyjne, stosować innowacyjne formy pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem.

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak:

 • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
 • diagnozowanie środowiska,
 • wybrane modele pracy z dzieckiem i rodziną,
 • diagnoza i profilaktyka zaburzeń zachowania,
 • organizacja procesu diagnostyczno- terapeutycznego

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki studiów

Trójmiasto kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – specjalność, w ramach której studenci poznają metody pracy korekcyjno- kompensacyjnej, a także zasady diagnozowania, konstruowania programów profilaktyczno- terapeutycznych dla osób z trudnościami w uczeniu się. Uczą się jak planować, projektować i realizować działania specjalistyczne oraz prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąP – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady projektowania działań profilaktycznych oraz przyczyny i skutki niedostosowania społecznego. Uczą się jak przeprowadzać badania zaburzeń środowiska społecznego oraz konstruować programy terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz resocjalizacyjne.

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią uzależnień – specjalność, w ramach której studenci poznają psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy w placówkach szkolnych i w różnych instytucjach opiekuńczo- wychowawczych. Zaznajamiają się z formami i metodami pracy z podopiecznymi z różnych środowisk oraz zasadami diagnozowania problemów i zagrożeń, zasadami podejmowania działań o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, niedostosowaniem społecznym czy przejawiających trudności wychowawcze.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi, które razem stanowią podstawę do pracy w różnych środowiskach.

Absolwenci Pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • pogotowia opiekuńcze,
 • świetlice środowiskowe,
 • świetlice szkolne,
 • placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • urzędy pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • placówki opieki żłobkowej,
 • centrach pomocy rodzinie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni

Którą uczelnię wybrać planując pedagogiczne studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)? Warto przyjrzeć się bliżej Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni należy do grupy największych niepublicznych uczelni. Wyróżnia się praktycznym podejściem do procesu kształcenia oraz ścisłą współpracą z biznesem, dzięki czemu oferuje nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Komentarze (0)