Polecane dla Ciebie

Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku ograniczająca możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia należy dostarczyć: podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu IRK, świadectwo dojrzałości (kopie poświadczone przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów za zgodność z oryginałem), orzeczenie lekarskie - dotyczy wybranych kierunków, w przypadku narażenia w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, aktualną fotografię w wymiarze 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,
wydruk oryginału potwierdzenia wpłaty bankowej za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie IRK, 
świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku "starej matury" - kserokopia poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty są przyjmowane w Centralnym Punkcie Informacji - Malczewskiego 29, pok.4, 26-600 Radom. Można je również przysłać pocztą (na wspomniany adres), jeśli świadectwo dojrzałości i dowód osobisty są poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem, a kwestionariusz osobowy podpisany. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona przez kandydata, pod warunkiem, że posiada ona dowód osobisty kandydata i jego świadectwo dojrzałości do poświadczenia za zgodność z oryginałem, lub kopie poświadczone notarialnie oraz jeśli kwestionariusz osobowy jest podpisany przez kandydata. Konieczne jest również pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów przez wskazaną osobę. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Poświadczona notarialnie musi być kopia dowodu osobistego oraz kopia świadectwa dojrzałości (w przypadku gdy dokumenty są wysyłane pocztą, lub składane przez osobę upoważnioną, która nie posiada tych dokumentów kandydata w oryginale). 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. W takim przypadku potrzebne jest upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów przez wskazaną osobę, która musi posiadać jego świadectwo dojrzałości i dowód osobisty w oryginale, bądź kopie poświadczone notarialnie, a kwestionariusz osobowy musi być podpisany przez kandydata. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej również muszą składać dokumenty, w takich samych terminach jak osoby zakwalifikowane. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur należy samodzielnie uzupełnić w systemie IRK.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W procedurze rekrutacyjnej nie jest brana pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego są określone w Załączniku do uchwały Nr 000-7/8/2018 Senatu UTH Radom z dnia 29listopada2018r. 
http://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/img/_104553_08_za____do_uchwa__y_olimpiady_1_.pdf

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Próg punktowy wyznacza ilość punktów ostatniej przyjętej osoby w ramach limitu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W przypadku zakwalifikowania się/przyjęcia na studia zmienia się status na koncie kandydata w systemie IRK. Dodatkowo decyzja o przyjęciu jest wysyłana do kandydata za pośrednictwem poczty. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Status zakwalifikowany oznacza, że kandydat powinien złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie. Nie jest on równoznaczny z przyjęciem na studia. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pierwszym krokiem postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja elektroniczna, kolejnym uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Są to warunki konieczne, aby zostać zakwalifikowanym (upoważnionym do złożenia dokumentów).

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Nr konta, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK. Na podany nr rachunku kandydat dokonuje przelewu w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy podać: opłata rekrutacyjna + numer kandydata dokonującego wpłaty. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Terminy dokonywania opłaty rekrutacyjnej określa harmonogram rekrutacji. Należy jej dokonać po rejestracji w systemie IRK, nie później niż do dnia wskazanego w harmonogramie. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną po terminie nie jest brany pod uwagę w ustalaniu listy osób zakwalifikowanych. Opłata wniesiona po terminie podlega zwrotowi. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew nie musi być wykonywany z konta kandydata. Ważne jest, aby podać prawidłowy nr konta oraz w tytule przelewu nr kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym określa Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020. 
https://www.uniwersytetradom.pl/files/09%20za%C5%82%20do%20uchwa%C5%82y%20-%20%20zasady%20rekrutacji_2019_2020_OK.pdf

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W przypadku kierunku lekarskiego brak matury rozszerzonej z biologii lub chemii (minimalny wynik 30%, odrębnie dla każdego z nich) dyskwalifikuje kandydata. W przypadku pozostałych kierunków podobne ograniczenia nie występują. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Jeden kandydat może ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie 3 kierunki studiów. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedura przeniesienia dokonywana jest na podstawie wniosku kandydata. Są to sprawy rozpatrywane indywidualnie. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Nie ma konkretnego terminu na wgranie zdjęcia w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji w systemie IRK wyświetlają się informacje dotyczące formatu zdjęcia. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Archiwum

Opinie (4)

b#$% Ocena odpowiedz

lepszy w Radomiu lekarski niż na WST Katowice -Zabrze tam wogóle takiego kierunku nie powinno być

Lekarz Ocena odpowiedz

W Radomiu lekarski? ??? porażka...

Pijk4 Ocena odpowiedz

Uczelnia ma zarówno dobre jak również te strony, które wymagają dopracowania. Te pierwsze to obecność dobrej kadry akademickiej, wysoki poziom szczególnie kierunków technicznych, ale również prawa czy też administracji. Szerokie perspektywy czekają zwłaszcza tych pierwszych. Uczelnia stara się jak to możliwe oferować współpracę z zagranica czy też po prostu przyjemną atmosferę studiowania. Niestety, brak pewnych elementów jak opieka psychologa, brak oferty rozwoju osobistego czy też po prostu nienajlepiej wyposażona biblioteka sprawia, że władze uczelni powinny bardziej wziąć się do roboty. Reasumując, uczelnia na której można zdobyć wykształcenie oraz rozwijać się pod warunkiem że posiada się wolę tego.

Nie Ocena odpowiedz

Nie