Ogólne zasady rekrutacji na APOŻ na rok 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA nr 20/05/2023 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2024/2025

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 w związku z art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się, warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Ustala się, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzania na studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Ustala się, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzania na studia drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Ustala się, sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP

z dnia 24 maja 2023 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 1. Na stacjonarne jednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (dalej „studia”) przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które równocześnie spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1997 nr 101 poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

  1. posiadające obywatelstwo polskie;

  2. posiadające co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

  3. niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

  4. korzystające z pełni praw publicznych;

  5. które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (dalej „PSP”) kończy 25. rok życia (urodzona w roku 1999 lub młodsza);

  6. które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w PSP po ukończeniu nauki,

  7. posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.

 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, w dniu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej „system IRK”) musi mieć ukończone 18 lat, co wynika z zapisu art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969), stanowiącego, że osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP musi korzystać z pełni praw publicznych a wniosek o przyjęcie na studia stanowi równocześnie wniosek o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP.

 3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (dalej „SGSP”).

 4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyki;

  2. języka obcego;

  3. fizyki albo chemii, albo informatyki.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 następuje wg wzoru: PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikającyw stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • fizyka albo chemia, albo informatyka - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

 3. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do właściwej komisji lekarskiej, podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

 4. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

 5. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w PSP, gdy spełnią następujące kryteria:

  1. zdanie testu sprawności fizycznej;

  2. zdanie sprawdzianu z pływania;

  3. uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z matur, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych;

  4. uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

 6. Warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących wymogów:

  1. pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

  2. złożenie ślubowania;

  3. immatrykulacja.

 7. Test sprawności fizycznej:

  1. test sprawności fizycznej obejmuje:

 8. podciąganie się na drążku;

 9. bieg po kopercie;

 10. próbę wydolnościową – beep test;

  1. wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969).

 1. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m:

  1. do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej;

  2. czas maksymalny pokonania dystansu: 90 sek.;

  3. pływanie odbywa się na basenie o głębokości: 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody;

  1. kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

 2. korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania;

 3. braku dotknięcia ściany podczas nawrotu;

 4. rezygnacji z pływania;

 5. kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby;

 6. niestawienia się na start.

 1. Terminy rekrutacji (zapisów na studia w systemie IRK):

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 15.04.2024 r.;

  2. zakończenie rekrutacji: 31.05.2024 r.

 2. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl, obsługiwanej przez system IRK.

 3. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 4. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia;

  1. wczytania do systemu IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE) - w przypadku zdawania egzaminu maturalnego w 2024 r. wystarczy uzupełnienie danych dot. przedmiotów z których będą zdawane egzaminy; w przypadku kilku świadectw dojrzałości należy scalić wszystkie w jeden plik pdf;

  2. wczytania do systemu IRK cyfrowej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego;

  3. zapisu w systemie IRK na studia;

  4. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w systemie IRK po prawidłowym zapisie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji;

  1. wczytania do systemu IRK skanu wygenerowanego z systemu IRK, wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego druku podania do Rektora-Komendanta SGSP o przyjęcie na studia - do dnia zakończenia rekrutacji;

  2. wczytania skanu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK; zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne, aby wziąć udział w teście).

 5. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. oryginał podania do Rektora-Komendanta SGSP – formularz, o którym mowa w ust. 17 pkt 6;

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z posiadanymi aneksami) - wydany przez OKE.

 6. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 17 albo 18 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP

z dnia 24 maja 2023 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyka;

  2. język obcy;

  3. informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników), na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0

100

---------------------------------------

5,0

80

4,0

4,0

60

---------------------------------------

3,0

40

3,0

2,0

20

 

 1. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

  1. matematyki,

  2. informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie

  3. języka obcego.

 5. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 6. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 17.

 8. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 - 10.

 9. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 10. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 11. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 12. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 13. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 14. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  2. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  4. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  5. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  6. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 15. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 16. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 20 albo 21 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 17. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 18. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 31.03.2024 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

  1. matematyka,

  2. język obcy,

  3. wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników), na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka, wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 1-6

Wynik maturalny

5,0

6,0

100

---------------------------------------

5,0

80

4,0

4,0

60

---------------------------------------

3,0

40

3,0

2,0

20

 

 1. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

  1. matematyki,

  2. wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,

  3. języka obcego.

 5. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.

 6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 7. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 8. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 18.

 9. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 – 11.

 10. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

 11. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 12. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 13. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej

irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  2. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  4. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  5. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia;

  6. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 3. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 4. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 21 albo 22 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyka;

  2. język obcy;

  3. informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 4. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0

100

---------------------------------------

5,0

80

4,0

4,0

60

---------------------------------------

3,0

40

3,0

2,0

20

 

 1. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

  1. matematyki,

  2. informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,

  3. języka obcego.

 5. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 6. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 16.

 8. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 - 9.

 9. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 10. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 11. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 12. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 13. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 14. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  2. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  4. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  5. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  6. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 15. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 16. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 19 albo 20 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 17. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 18. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych dla strażaków w służbie stałej na kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa

 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające:

  1. świadectwo dojrzałości,

  2. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa,

  3. skierowanie na studia od właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP.

 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyka,

  2. język obcy,

  3. informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 4. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • informatyka albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku

2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0

100

---------------------------------------

5,0

80

4,0

4,0

60

---------------------------------------

3,0

40

3,0

2,0

20

 1. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 80 PR.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

  1. matematyki,

  2. informatyki albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,

  3. języka obcego.

 5. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 30.08.2024 r.

 6. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 7. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 8. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  2. wczytania skanu skierowania od właściwego Komendanta (wzór do pobrania w systemie IRK),

  3. wczytania skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa,

  4. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  5. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  6. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia.

 9. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

  1. oryginał skierowania od właściwego Komendanta,

  2. oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – wydany przez OKE lub właściwą szkołę,

  3. deklarację uiszczania czesnego - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 10. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 13 albo 14 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 11. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyki;

  2. języka obcego;

  3. biologii albo chemii, albo fizyki.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników), na którym brak jest wyników z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku

2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • biologia albo chemia, albo fizyka - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) - tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 3-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0 

100 

---------------------------------------

5,0 

80 

4,0

4,0 

60 

---------------------------------------

3,0 

40 

3,0

2,0 

20 

 1. Kandydat na studia może uzyskać punkty preferencyjne za następujące szkolenia i kursy (punkty sumują się):

  1. kurs KPP – 8 pkt

  2. szkolenie podstawowe strażaka OSP – 7pkt

  3. kurs ratownika TOPR/GOPR – 5 pkt

  4. kurs ratownika WOPR – 4 pkt

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz biologii albo chemii, albo fizyki oraz punktów preferencyjnych.

 4. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 5. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki z przedmiotu matematyka.

 6. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

  1. według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, 

  2. według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób. 

 7. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

 8. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 9. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.

 10. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 20.

 11. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2-11.

 12. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 13. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 14. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r., 

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r., 

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r., 

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r., 

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP, 

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP. 

 15. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 16. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 17. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia, 

  2. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  3. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

  4. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  5. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  6. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  7. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 18. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany, 

  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę, 

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

 19. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 23 albo 24 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 20. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 21. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

  1. matematyki;

  2. języka obcego;

  3. biologii albo chemii, albo fizyki.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników), na którym brak jest wyników z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej

wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  1. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • biologia albo chemia, albo fizyka - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 5-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-6

Wynik maturalny

5,0

6,0 

100 

---------------------------------------

5,0 

80 

4,0

4,0 

60 

---------------------------------------

3,0 

40 

3,0

2,0 

20 

 1. Kandydat na studia może uzyskać punkty preferencyjne za jedną z posiadanych kwalifikacji w zawodach:

  1. strażak – 50 pkt

  2. technik pożarnictwa – 50 pkt

  3. inżynier pożarnictwa – 50 pkt

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz biologii, albo chemii, albo fizyki oraz punktów preferencyjnych.

 4. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 5. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki z przedmiotu matematyka.

 6. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

  1. według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, 

  2. według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób. 

 7. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

 8. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 9. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest

01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 20.

 2. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 - 11.

 3. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 4. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 5. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r., 

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r., 

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r., 

  4. rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r., 

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP, 

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP. 

 6. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 7. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 8. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia, 

  2. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf.

  3. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

  4. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  5. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  6. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  7. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 9. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany, 

  1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę, 

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

  2. deklarację uiszczania czesnego - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany. 

 10. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 23 albo 24 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 11. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów:

  1. matematyka,

  2. język obcy,

  3. wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka.

 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego od roku 2005 (dot. liceów) lub od roku 2006 (dot. techników), na którym brak jest wyników z następujących przedmiotów: matematyka, wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się jako liczbę punktów wartość zero.

 4. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, na którym brak jest ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na „wynik maturalny” oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem, że “wynik maturalny” przemnożony jest przez współczynnik 0,8.

 5. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego od roku 2005 (dot. liceów) lub roku 2006 (dot. techników) następuje są wg wzoru:

PR za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu

gdzie:

  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający

w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

  1. waga poziomu:

   • poziom podstawowy - 0,7

   • poziom rozszerzony - 1,0

   • poziom dwujęzyczny – 1,4 (dotyczy egzaminu z języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym)

  2. waga przedmiotu:

   • matematyka - 1,0

   • wiedza o społeczeństwie albo geografia, albo historia, albo informatyka - 0,8

   • język obcy - 0,5

 1. Przeliczanie punktów z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 (dot. liceów) lub do roku 2005 (dot. techników) – tzw. „stara matura”, następuje zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 2-5

Ocena z pisemnego egzaminu

dojrzałości skala 1-6

Wynik maturalny

5,0

6,0

100

--------------------------------

5,0

80

4,0

4,0

60

--------------------------------

3,0

40

3,0

2,0

20

 1. Gdy kandydat zdaje maturę na obu poziomach z danego przedmiotu i/lub posiada wyniki maturalne z kilku języków lub przedmiotów dodatkowych, Komisja Rekrutacyjna wylicza sumę punktów rekrutacyjnych PR na podstawie PR z poszczególnych przedmiotów w najkorzystniejszej dla kandydata konfiguracji.

 2. Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych PR z matematyki, języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki.

 4. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydować będą wyższe wyniki na świadectwie dojrzałości z pierwszeństwem:

  1. matematyki,

  2. wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,

  3. języka obcego.

 5. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego, możliwych do uzyskania.

 6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 7. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 8. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 18.

 9. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 – 11.

 10. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać

10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów.

 1. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 2. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 3. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 4. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 5. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania do IRK skanu świadectwa dojrzałości (wydanego przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - wszystkie strony dokumentu w jednym pliku pdf,

  2. wczytania do IRK skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. wczytania do IRK elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  4. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  5. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  6. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 6. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości - wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

  1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 7. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 21 albo 22 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 9. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Załącznik nr 3

do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP

z dnia 24 maja 2023 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - z pierwszego stopnia).

 3. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 5. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 10.

 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 i 3.

 8. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 9. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 10. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 11. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 12. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 13. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),

  1. wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),

  2. wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  3. wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  4. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  5. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  6. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  7. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 14. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  2. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 15. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 13 albo 14 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 17. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).

 3. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 5. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 10.

 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 i 3.

 8. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 9. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 10. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 11. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 12. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 13. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  2. wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),

  3. wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej - wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia),

  1. wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  3. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  4. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  5. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 14. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  2. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 15. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 13 albo 14 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 17. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).

 3. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 5. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 10.

 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 i 3.

 8. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 9. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 10. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  1. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 11. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej IRK).

 12. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 13. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu

na studia,

  1. wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),

  1. wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia),

  2. wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  3. wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  4. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  5. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  6. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  7. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów

dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  2. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 1. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 13 albo 14 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.

 2. Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 za okres siedmiu semestrów studiów, według kolejności na liście rankingowej.

 3. Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. w przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów pierwszego stopnia, poświadczona przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 04.03.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 15.03.2024 r.,

  3. wczytanie skanu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: do 30.04.2024 r.

 5. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 6. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 7. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania skanu zaświadczenia o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia,

  1. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  2. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  3. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

 8. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

  3. oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

  4. oryginał zaświadczenia o średniej z przebiegu studiów pierwszego stopnia poświadczonej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej.

 9. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 7 albo 8 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 10. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 11. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 31.03.2024 r.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – z pierwszego stopnia).

 3. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 5. Terminem na złożenie właściwej dokumentacji w celu potwierdzenia efektów uczenia się jest 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r.

 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej potwierdzenia efektów uczenia się, obowiązują terminy rekrutacji wymienione w ust. 10.

 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 i 3.

 8. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 9. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 10. Terminy rekrutacji:

  1. rozpoczęcie rekrutacji: 03.06.2024 r.,

  2. zakończenie rekrutacji: 12.07.2024 r.,

  3. rozpoczęcie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 12.08.2024 r.,

  4. zakończenie rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 13.09.2024 r.,

  5. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

  6. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP.

 11. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (system IRK).

 12. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 13. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany rodzaj studiów, kandydat zobowiązany jest do:

  1. założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,

  1. wczytania skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych z podaniem uzyskanego wyniku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia),

  2. wczytania skanu suplementu do dyplomu ukończenia studiów z podaniem uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) a w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej - wczytania dodatkowo skanu zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia),

  1. wczytania skanu decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  2. wczytania elektronicznej wersji kolorowej fotografii na białym tle - zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego,

  3. zapisu na wybrany rodzaj studiów,

  4. uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - na rachunek bankowy wskazany w indywidualnym koncie rekrutacyjnym – po prawidłowym zapisie na studia,

  5. wczytania do IRK zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

 14. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

  1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

  1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych - ze studiów pierwszego stopnia) - tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

  2. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

  3. deklarację uiszczania czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i własnoręcznie podpisany.

 15. Niedopełnienie formalności o których mowa w ust. 13 albo 14 traktowane jest przez Komisję Rekrutacyjną jako rezygnacja z udziału w procesie rekrutacji na studia.

 16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 17. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi

Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 31.03.2024 r.

Załącznik nr 4

do uchwały nr 20/05/2023 Senatu SGSP

z dnia 24 maja 2023 r.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości albo wyniki równoważne tym egzaminom, niezależnie od miejsca uzyskania świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Kandydaci posługujący się świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły średniej, uzyskanym za granicą, nie dysponujący na świadectwie lub dyplomie ocenami z równorzędnymi ocenom polskiego świadectwa maturalnego lub świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie ocen dokumentujących na tym świadectwie lub dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji.

 3. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie na Ukrainie:

System oceniania na Ukrainie

System ocen „starej matury” w skali 1-6

System ocen w skali 2-5

Liczba

punktów

rekrutacyjnych

Skala 1-5

Skala 1-12

5

12

Celująca (6,0)

5

100

 

11

Bardzo dobry plus (5,5)

5

90

 

10

Bardzo dobry (5,0)

4,5

80

4

9

Dobry plus (4,5)

4

70

 

8

Dobry (4,0)

4

60

 

7

Dostateczny plus (3,5)

3,5

50

3

6

Dostateczny (3,0)

3

40

 

5

Dopuszczający (2,0)

3

30

 

4

Niedostateczny (1,0)

2

20

2

1-3

Niedostateczny (1,0)

2

10

 

 1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w Federacji Rosyjskiej, Republice Białoruś, Kazachstanie i Uzbekistanie:

System oceniania w Federacji

Rosyjskiej, Republice Białoruś,

Kazachstanie i Uzbekistanie

 

System ocen „starej matury” w skali 1-6

 

System ocen w skali 2-5

 

Liczba

punktów

Skala 1-5

Skala 1-10

5

10

Celująca (6,0)

5

100

 

9

Bardzo dobry plus (5,5)

4,5

90

 

8

Bardzo dobry (5,0)

4

80

4

7

Dobry plus (4,5)

4

70

 

6

Dobry (4,0)

3,5

60

 

5

Dostateczny plus (3,5)

3,5

50

3

4

Dostateczny (3,0)

3

40

 

3

Dopuszczający (2,0)

3

30

1-2

1-2

Niedostateczny (-)

2

0

 1. Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych przez szkoły średnie w USA i Wielkiej Brytanii:

System oceniania w USA

i Wielkiej Brytanii

Liczba punktów

A, A+, A*

100

A-

95

B+

85

B

80

B-

75

C+

65

C

60

C-

55

D+

45

D

40

D-

35

E

25

F, G

0

 

 1. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej, stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100 % skali, a więc 100 pkt (system ocen „nowej matury”).

 2. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL

(Standard level)

Poziom

podstawowy (%)

Poziom HL

(Higher level)

Poziom rozszerzony

(%)

7

100

7

100

6

89

6

90

5

75

5

80

4

65

4

70

3

55

3

60

2

45

2

50

1

35

1

40

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu dojrzałości stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

 2. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

(%)

7

8,00 - 10,00

100

6

7,00 - 7,95

90

5

6,00 - 6,95

80

4

5,00 - 5,95

70

3

4,00 - 4,95

60

2

3,00 - 3,95

50

1

1,00 - 2,95

40

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

 2. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny

- L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 1. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo) a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 2. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązany jest dostarczyć do komisji rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Komentarze (0)