Zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Uniwersytet Gdański rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Gdańskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 30/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku (tekst jednolity z 14 grudnia 2023 roku) w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące warunki, tryb oraz terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2024/2025:

 

§ 1. Słowniczek pojęć Użyte w uchwale pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. cudzoziemiec – każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

 2. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia;

 3. limit przyjęć – maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów w ramach określonego kierunku, profilu, poziomu kształcenia i formy studiów;

 4. matura EB – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich;

 5. matura IB – egzamin w ramach programu matury międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

 6. nowa matura – egzamin maturalny (w skali wyrażonej w punktach procentowych) kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 7. Rektor – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego lub osoba przez niego upoważniona;

 8. system IRK – system Internetowej Rekrutacji Kandydatów;

 9. stara matura – egzamin dojrzałości (w skali 2-5 lub 1-6) kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 10. świadectwo zagraniczne – świadectwo lub inny dokument wydany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uznawany na podstawie art. 93 ustawy o systemie oświaty, za wyjątkiem matury IB i EB;

 11. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 2. Jednostki prowadzące rekrutację

 1. Obsługa administracyjna rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzona jest przez Biuro Rekrutacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 2. Obsługą administracyjną naboru dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy zajmuje się Biuro Rekrutacji.

 3. Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną naboru dla kandydatów, niewymienionych w ust. 2.

 4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzą komisje rekrutacyjne.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki. Wyjątek stanowi nabór na Indywidualne Studia Międzydziedzinowe oraz przypadki, gdy za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji oraz rekrutację na Indywidualne Studia Międzydziedzinowe.

§ 4. Odpłatność za studia

 1. Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne – z wyjątkiem studiów prowadzonych w języku obcym określonych jako bezpłatne w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Uniwersytet Gdański pobiera również opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 3. Opłat, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy.

 4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

§ 5. Limity przyjęć

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów studia ustala Rektor na wniosek dziekanów na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostają uruchomione.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności.

§ 6. Terminy rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału. Wyjątek stanowią Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, w przypadku których decyzję o terminach rekrutacji, miejscu składania dokumentów oraz godzinach urzędowania komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów uniemożliwia jego utworzenie, Rektor na wniosek dziekana może wydłużyć termin rejestracji na ten kierunek studiów.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy:

  1. na studia stacjonarne – trwa do 30 września 2024 r.;

  2. na studia niestacjonarne – trwa do 30 października 2024 r.;

  3. w uzasadnionych przypadkach – na studiach stacjonarnych – rekrutacja może zostać przedłużona decyzją Rektora.

 3. Rekrutacja na semestr letni, na kierunkach wskazanych w załączniku nr 1, trwa do 15 lutego 2025 r.

§ 7. Podstawy przyjęcia

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, sprawdzian z przydatności do zawodu/rozmowa kwalifikacyjna bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu.

 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego.

 4. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Przyjęcie na podstawie efektów uczenia się następuje na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Przyjęcie na studia wspólne, prowadzone na podstawie umowy z uczelnią zagraniczną, regulują odrębne przepisy dotyczące studiów wspólnych.

§ 8. Dodatkowe uprawnienia

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski, w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty:

  1. 40 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,

  2. 30 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.

 3. Wymogiem potwierdzenia posiadania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 jest załączenie w systemie IRK plików dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (w formie skanów lub zdjęć) najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów.

 4. Wykaz dyscyplin sportowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Świadectwa zagraniczne

 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP (za wyjątkiem matury IB i matury EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że świadectwo, które posiada, upoważnia do przyjęcia na studia w kraju jego wydania:

  1. W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których organizowane są egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) kandydat w celu przeliczenia wyników na polską skalę ocen ma obowiązek dostarczyć wyniki tych egzaminów wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej. W pierwszej kolejności uwzględnia się oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (kwalifikującym do podjęcia studiów), a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne w pełnej wartości (współczynnik 1,0), natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pomnożona przez współczynnik 0,5. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie oceny z przedmiotu stanowiącego jedno z kryteriów kwalifikacyjnych, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

  2. W przypadku świadectw, wydanych w krajach, w których nie są organizowane egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej uznawane są jako równoważne ocenom z egzaminów maturalnych. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie oceny z przedmiotu stanowiącego jedno z kryteriów kwalifikacyjnych, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na skalę, obowiązującą aktualnie w Polsce (od 1 do 100) – z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego. Za egzamin na poziomie podstawowym kandydat otrzyma maksymalnie 100 punktów, natomiast wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony dodatkowo przez współczynnik 1,5. W przypadku braku poziomów na egzaminie, wszystkie wyniki uznawane są za poziom rozszerzony.

 1. Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów, posiadających dyplom polskiej uczelni. Zagraniczny dyplom uprawnia do przyjęcia na studia, jeżeli został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy. Oceny na dyplomie oraz wyniki z suplementu/transkryptu przeliczane są na skalę obowiązującą aktualnie na Uniwersytecie Gdańskim, tj. 2-5 według § 11 ust. 2.

 2. Kandydat, który uzyskał poza granicami Polski dokument uprawniający do studiowania, ma obowiązek – zarejestrowania się w systemie IRK, wypełnienia danych osobowych, skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów i wgrania ich do systemu IRK w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej.

 3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych skanów lub zdjęć dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie, pod warunkiem, że wgrane dokumenty są kompletne i uprawniają do podjęcia studiów. Weryfikacja wykształcenia oraz przeliczenie ocen następują w oparciu o informacje publikowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), pełniącą funkcję ośrodka ENIC-NARIC właściwego do spraw uznawalności wykształcenia.

 5. Biuro Rekrutacji i Biuro Współpracy Międzynarodowej weryfikują/akceptują wgrane dokumenty i wprowadzają przeliczone wyniki na konto kandydata w systemie IRK.

§ 10. International Baccalaureate, European Baccalaureate, poziom dwujęzyczny z języka obcego

 1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia w roku uzyskania matury IB do czasu otrzymania dyplomu może posługiwać się zaświadczeniem kwalifikującym do wydania dyplomu. Wyniki matury IB z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży przez mnożnik przedmiotu.

 

Ocena

Punkty procentowe

Poziom SL

Poziom HL

7

100

175

6

90

157,5

5

75

131,25

4

60

105

3

45

78,75

2

30

52,5

1

-

-

 1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia w roku uzyskania matury EB do czasu otrzymania dyplomu może posługiwać się zaświadczeniem kwalifikującym do wydania dyplomu. Wyniki matury EB z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży przez mnożnik przedmiotu.

 

Ocena

Punkty procentowe

Poziom SL

Poziom HL

wynik z matury EB

wynik z matury EB x 10

wynik z matury EB x 10 x 1,75

 1. Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyników egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).

§ 11. Stara matura

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

 

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

124

4

98

98

3

45

71

2

-

45

1

-

-

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

§ 12. Średnia ocen ze studiów

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią ważoną, wyliczoną zgodnie z § 32a Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.

 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin) x 3 + 2

X – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5

W - ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata

Ymin – najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P = (X x max) / 5

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów X – ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5

max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

§ 13. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl – zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 2. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) i wprowadzi oba wyniki do systemu IRK, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata.

 3. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 4. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5. Wyliczenie punktacji na danym kierunku następuje na podstawie danych, wprowadzonych do systemu IRK przez kandydata.

 5. Lista przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i ich przyporządkowanie do przedmiotów matury IB, EB oraz innej matury zagranicznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

 7. O przyjęciu na studia, w ramach limitu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów, przy czym na studiach drugiego stopnia, na których kryterium dodatkowym jest średnia obliczana według zasad opisanych § 11 ust. 1 w przypadku, gdy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie powoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, o przyjęciu na studia decyduje kryterium dodatkowe w postaci średniej.

 8. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek (konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 9. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej Rekrutacji UG. W przypadku wystąpienia na zaświadczeniu lekarskim przeciwwskazań do podjęcia nauki, osoba przyjęta na studia nie może podjąć kształcenia na danym kierunku.

 10. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek.

 11. Osoba przyjęta na studia, która chce zrezygnować z podjęcia studiów, powinna złożyć pisemną rezygnację w sposób wskazany przez dziekanat wydziału prowadzący dany kierunek studiów.

 12. Osoba przyjęta na formę stacjonarną i niestacjonarną tego samego kierunku studiów dokonuje wyboru jednej z nich poprzez złożenie ślubowania w obowiązującym systemie uczelnianym. Nie jest możliwe studiowanie jednocześnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych tego samego kierunku.

 13. Osoba przyjęta, będąca studentem UG, nie może rozpocząć kształcenia na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów, na którym w momencie składania ślubowania posiada status studenta.

§ 14. Kolejne nabory

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: rekrutacja dodatkowa lub rekrutacja uzupełniająca, przeprowadzanych zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez dziekana – zostaje podjęta w terminie do dnia 15 października 2024 r.

§ 15. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem oraz członkiem komisji może być nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne co do zasady powołuje dziekan, ale może je powołać również Rektor – szczególnie w przypadku studiów międzydziedzinowych.

 2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG. Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK.

§ 16. Zadania komisji rekrutacyjnej

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. prowadzenie obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem systemu IRK,

  2. przeprowadzenie egzaminów wstępnych,

  3. weryfikacja załączonych w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) potwierdzających dodatkowe uprawnienia kandydatów,

  4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,

  5. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego,

  6. kierowanie na badania lekarskie,

  7. przyjmowanie dokumentów (w postaci papierowej) i ich weryfikacja,

  8. weryfikacja poprawności wprowadzonych przez kandydata danych,

  9. bieżące odznaczanie w systemie IRK faktu złożenia dokumentów przez kandydata,

  10. wydawanie zaświadczeń o przyjęciu na studia,

  11. przekazanie teczek osób przyjętych do dziekanatu.

 2. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego – w szczególności kryteriów kwalifikacyjnych – ustalonych przez Senat UG, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.

 3. Przewodniczący komisji może dostosować warunki przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do potrzeb kandydata z niepełnosprawnością.

§ 17. Egzaminy

 1. Na niektórych kierunkach, zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przewidziane są egzaminy wstępne – ustne lub pisemne – oraz rozmowy kwalifikacyjne.

 2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora.

 3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.

 4. Kandydat może odwołać się od oceny uzyskanej z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyniku egzaminu lub rozmowy.

§ 18. Obserwatorzy

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana.

§ 19. Sprawozdawczość

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

 1. listę kandydatów (alfabetyczną z punktami i rankingową);

 2. listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową);

 3. listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową);

 4. protokół Komisji;

 5. protokół EN-1.

§ 20. Odwołanie

 1. W przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do Rektora za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Datą doręczenia decyzji jest data pobrania przez kandydata decyzji, udostępnionej na jego koncie w systemie IRK. Jeżeli kandydat nie pobierze decyzji w ciągu 14 dni od jej udostępnienia w systemie IRK, 15 dnia decyzję uznaje się za doręczoną.

 2. W przypadku decyzji, o których mowa w §8 ust. 9 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kandydat składa w formie elektronicznej na swoim koncie w systemie IRK.

 4. Odwołania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy opiniowane są przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Biuro Rekrutacji nim zostaną przekazane do decyzji Rektora. Odwołania dotyczące przypadków, w których:

  1. kandydat nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie;

  2. kandydat nie załączył w systemie IRK plików (skanów lub zdjęć dokumentów) lub ich jakość uniemożliwiła weryfikację;

  3. kandydat wprowadził błędne wyniki do systemu IRK;

  4. kandydat uzyskał zbyt małą liczbę punktów w naborze na wybrany kierunek studiów;

  5. kandydat nie spełnił warunków rekrutacji określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

  6. kandydat nie dostarczył w terminie kompletu wymaganych dokumentów; - opiniowane są negatywnie.

 5. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się - w terminie przewidzianym w ust. 1 - kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – pod warunkiem, że podwyższony wynik egzaminu maturalnego umożliwiłby zakwalifikowanie się do przyjęcia na kierunek, którego odwołanie dotyczy.

 6. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)