Kryteria rekrutacji 2024/2025

Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

PISMO OKÓLNE Nr 26/2023 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 26.06.2023 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 46/2023 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r.

§ 1.

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 46/2023 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia, która stanowi załącznik do niniejszego pisma okólnego.

REKTOR

/podpis/

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka prof. PM

 

Uchwała nr 46/2023 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r.w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia

Senat Politechniki Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 21.06.2023 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm) uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu PM w Szczecinie Rektor

/podpis/

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. PM

Załącznik do uchwały nr 46/2023 Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposób jej przeprowadzenia

 1. Zasady ogólne

  1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki oraz sposób jej przeprowadzenia:

   1. Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne I stopnia

    1. kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

    2. kierunek żegluga śródlądowa;

    3. kierunek geodezja i kartografia;

    4. kierunek oceanotechnika – budowa jachtów i okrętów;

   1. Wydział Nawigacyjny st. stacjonarne II stopnia

    1. kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

    2. kierunek geoinformatyka;

    3. kierunek oceanotechnika;

   1. Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne I stopnia

    1. kierunek nawigacja;

    2. kierunek geodezja i kartografia;

   1. Wydział Nawigacyjny st. niestacjonarne II stopnia

    1. kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

    2. kierunek geoinformatyka;

   1. Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. stacjonarne I stopnia

    1. kierunek informatyka;

    2. kierunek teleinformatyka;

   1. Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. stacjonarne II stopnia

    1. kierunek informatyka;

   1. Wydział Informatyki i Telekomunikacji st. niestacjonarne II stopnia

    1. kierunek informatyka

   1. Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. stacjonarne I stopnia

    1. kierunek mechatronika;

    2. kierunek automatyka i robotyka;

   1. Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki st. niestacjonarne I stopnia

    1. kierunek mechatronika;

    2. kierunek automatyka i robotyka;

   2. Wydział Mechaniczny st. stacjonarne I stopnia

    1. kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

    2. kierunek inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

   1. Wydział Mechaniczny st. stacjonarne II stopnia

    1. kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

   1. Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne I stopnia

    1. kierunek mechanika i budowa maszyn;

   1. Wydział Mechaniczny st. niestacjonarne II stopnia

    1. kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);

   1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne I stopnia

    1. kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

    2. kierunek transport;

    3. kierunek logistyka;

    4. kierunek zarządzanie;

   1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. stacjonarne II stopnia

    1. kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

    2. kierunek transport (również studia w języku angielskim);

    3. kierunek logistyka;

   1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne I stopnia

    1. kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

    2. kierunek transport;

    3. kierunek logistyka;

    4. kierunek zarządzanie;

   1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu st. niestacjonarne II stopnia

    1. kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;

    2. kierunek transport;

    3. kierunek logistyka.”

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na kierunek, oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat w ramach każdego postępowania rekrutacyjnego może wskazać kierunek alternatywny.

  2. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), która dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów. Na podstawie protokołu UKR sporządza listę przyjętych kandydatów na dane kierunki studiów w wyniku rekrutacji.

  3. Cudzoziemców na studia przyjmuje Rektor w drodze decyzji administracyjnej. Zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa odrębne zarządzenie Rektora. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

  4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

  5. Na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie nie zostanie przyjęta osoba, która zalega z płatnościami na rzecz Uczelni. Weryfikację przeprowadza UKR.

  1. W uczelni funkcjonuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PM w Szczecinie (BON) mające na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami. W regulaminie BON określone zostały zasady korzystania z pomocy BON przez kandydatów na studia.

  1. Zasady rekrutacji dla kandydatów z niepełnosprawnościami są takie same jak dla pozostałych kandydatów z wyłączeniem zasad rekrutacji na kierunki: Nawigacja, Żegluga Śródlądowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, na których wymagane są dodatkowe warunki rekrutacji zawarte w punkcie 3.9.

  2. Kandydaci z niepełnosprawnościami przed przystąpieniem do rekrutacji mają prawo skontaktować się z BON, w dogodnej dla siebie formie – pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w celu ustalenia rodzaju wsparcia podczas rekrutacji na studia i ustalenia potrzeb kandydata na wybranym kierunku studiów.

 1. Warunki formalne

  1. Na studia I stopnia w Politechnice Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości1 oraz spełnia warunki rekrutacji.

  2. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK (strona internetowa Uczelni – REKRUTACJA), deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów oraz formy kształcenia prowadzonych w Politechnice Morskiej w Szczecinie, przechodząc wszystkie etapy rejestracji w systemie Rekrutacyjnym IRK.

  3. Po poprawnej rejestracji w IRK dokonuje opłaty rekrutacyjnej wpisując imię i nazwisko kandydata oraz kierunek studiów za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub w kasie Uczelni PM w Szczecinie.

  4. Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł.

  5. Opłata winna być uiszczona zgodnie z terminem i godziną podaną w ofercie edukacyjnej zakończenia rejestracji i wniesienia opłaty przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia.

  6. Kandydat na studia I stopnia składa w wyznaczonym terminie (zgodnie z punktem 5) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 • podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny zawierający zdjęcie kandydata ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA;

 • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości1;

 • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako załącznik podczas rejestracji ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA) 2;

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

1 O przyjęcie na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r., przy czym świadectwa wydane za granicą muszą zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

2 Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów

z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

 • morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt 3.9) lub zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunkach (patrz pkt 3.9);

  1. Na studia II stopnia w Politechnice Morskiej w Szczecinie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji.

  2. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym IRK (strona internetowa Uczelni – REKRUTACJA), deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Morskiej w Szczecinie, przechodząc wszystkie etapy rejestracji w systemie Rekrutacyjnym IRK.

  3. Kandydat na studia II stopnia składa w wyznaczonym terminie (zgodnie z punktem 5) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 • podanie o przyjęcie na studia lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki - REKRUTACJA;

 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata lub wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA;

 • poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany3. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany celem poświadczenia przez uczelnię kopii za zgodność z oryginałem).

 • poświadczoną przez uczelnię kopię suplementu,

 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz fotografie cyfrowe (jako załącznik podczas rejestracji ze strony internetowej Uczelni z zakładki – REKRUTACJA) 2,

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  1. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski (w przypadku aplikowania na kierunki prowadzone odpowiednio w języku polskim lub angielskim), przy czym tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium RP, kraju w którym świadectwo zostało wydane.

  2. W przypadku długotrwałych procedur weryfikacyjnych dopuszcza się wydanie informacji o wpisie warunkowym na listę studentów.

  3. Kandydaci niepełnoletni zobowiązani są do złożenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego druku zgody na odbywanie przez nich studiów, praktyk oraz ewentualnie innych wymaganych zgód.

  4. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w pkt. 2.6, 2.9, z zastrzeżeniem, że kandydat zobowiązany będzie do dostarczenia wymaganych oryginałów oraz w przypadku poświadczania przez Uczelnię kopii do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie wskazanym w informacji o wpisie na listę studentów.

  1. Ewentualne zmiany w wykazie dokumentów wymaganych od kandydata oraz sposobie ich składania zostaną uregulowane odrębnym Zarządzeniem/Komunikatem Rektora.

3 O przyjęcie na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r

  1. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów zostaną podane:

 • w Informatorze dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025,

 • za pośrednictwem monitorów ze zdalnym dostępem,

 • na stronie internetowej Uczelni www.pm.szczecin.pl w zakładce – REKRUTACJA.

  1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić w systemie IRK poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

  2. Opłata rekrutacyjna wniesiona przez kandydata podlega zwrotowi - na jego wniosek - złożony do UKR w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, w przypadku:

 • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów,

 • braku rejestracji w systemie IRK na kierunek studiów,

 • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK,

 • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie rekrutacji z powodu wniesienia opłaty i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w punkcie 2.5.

2.18. W innych uzasadnionych przypadkach opłata zostanie zwrócona na pisemny wniosek kandydata złożony do UKR w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.

2.19. Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub mailem. W podaniu musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty oraz numer identyfikacyjny kandydata z systemu IRK.

 1. Studia I stopnia – kryteria rekrutacyjne

  1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

  2. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

   1. Dla kierunków prowadzonych w Politechnice Morskiej w Szczecinie z wyłączeniem kierunku zarządzanie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

P = 2·p m + 0,5·pjp + 0,5·pjo+ 3·r/dch + 3·r/df + 3·r/dg + 3·r/di + 3·r/dm + 0,5·e +sp +2xIB

gdzie:

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego;

r/dch, r/df, r/dg, r/di, r/dm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznego, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki;

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie;

sp - 100 - liczba dodatkowych punktów przyznana kandydatowi, który ukończył szkołę objętą patronatem PM na podstawie podpisanej umowy

IB - 100 - liczba dodatkowych punktów przyznana kandydatowi, który posiada dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate, lub Advanced Placement.

   1. Dla kierunku zarządzanie prowadzonego w Politechnice Morskiej w Szczecinie, liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

P = 2·p m + 0,5·pjp + 0,5·pjo + 3·r/dwos+ 3·r/dg + 3·r/di + 3r·/dm + 0,5·e +sp +2xIB

gdzie:

pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego;

r/dwos, r/dg, r/di, r/dm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznego, odpowiednio z: wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki i matematyki;

e – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie;

sp - 100 - liczba dodatkowych punktów przyznana kandydatowi, który ukończył szkołę objętą patronatem PM na podstawie podpisanej umowy

IB - 100 - liczba dodatkowych punktów przyznana kandydatowi, który posiada dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate, lub Advanced Placement.

  1. Jeżeli kandydat posiada świadectwo lub inny dokument poświadczający ukończenie szkoły średniej za granicą, to sposób przeliczania ocen z tych świadectw lub innych dokumentów określa załącznik do niniejszych „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”,

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

  2. Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

 

Ocena

Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

 

  1. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

  2. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w drodze wpisu na listę studentów, w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

  3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany kierunek studiów mogą deklarować drugi alternatywny kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować w ramach kierunków realizowanych na danym Wydziale. W przypadku odmowy przyjęcia na studia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc lub niespełnienia wymagań formalnych, zdrowotnych i wymagań wynikających z dodatkowych form rekrutacji lub nieuruchomienia kierunku, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

   1. Jeżeli kandydat zadeklarował chęć studiowania na określonym kierunku w dwóch formach (stacjonarne i niestacjonarne) może zostać przyjęty na określony kierunek na jedną z deklarowanych form, przy czym przyjmuje się, że w pierwszej kolejności przyjęty zostaje na studia stacjonarne).

  1. Dodatkowe warunki rekrutacji.

   1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

   2. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

 • posiadanie morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006;

 • dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów uczelni na wskazany kierunek, z koniecznością uzupełnienia badań, w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia w określonym terminie;

 • kandydat może w trakcie rekrutacji wnioskować o skierowanie na odpłatne badania lekarskie w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia;

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych będą skierowani w trakcie studiów na badania;

 • kandydaci na kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika mają obowiązek złożyć zobowiązanie do pokrycia kosztów umundurowania;

 • praktyka przygotowawcza, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wystąpienia stanu epidemii zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki. Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktyce przygotowawczej powoduje skreślenie z listy studentów.

  1. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie, dotyczącą zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, po spełnieniu warunków formalnych (pkt 2) i dodatkowych warunków rekrutacji (pkt 3.9). Z uprawnień o których mowa powyżej, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

  1. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane za pośrednictwem monitorów ze zdalnym dostępem lub UKR oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

  2. W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

 • którzy posiadają ocenę co najmniej dobrą, uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Studia II stopnia – kryteria rekrutacyjne

  1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  2. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

  3. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny na dyplomie ukończenia studiów i spełniły warunki formalne. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 16 osób.

  4. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa komisja rekrutacyjna.

  5. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA. Kandydaci będą powiadamiani listem, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuję w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

  1. Niniejszym określa się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla pierwszego naboru na kierunki:


 

 

„Lp.

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin

zakończenia

rekrutacji

1.

Studia stacjonarne – I stopnia

1.1.

Nawigacja

20.05.2024

15.07.2024

1.2.

Nawigacja w języku angielskim

20.05.2024

15.07.2024

1.3.

Żegluga śródlądowa

20.05.2024

15.07.2024

1.4.

Geodezja i kartografia

20.05.2024

15.07.2024

1.5.

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

20.05.2024

15.07.2024

2.

Studia stacjonarne - II stopnia

2.1.

Nawigacja

20.05.2024

15.07.2024

2.2.

Nawigacja w języku angielskim

20.05.2024

15.07.2024

2.3.

Geoinformatyka

27.01.2025

14.02.2025

2.4.

Oceanotechnika

20.05.2024

15.07.2024

3.

Studia niestacjonarne – I stopnia

3.1.

Nawigacja

20.05.2024

17.12.2024

3.2.

Geodezja i kartografia

20.05.2024

20.09.2024

4.

Studia niestacjonarne – II stopnia

4.1.

Nawigacja

20.05.2024

14.02.2025

4.2.

Nawigacja w języku angielskim

20.05.2024

14.02.2025

4.3.

Geoinformatyka

27.01.2025

14.02.2025

5.

Studia stacjonarne – I stopnia

5.1.

Informatyka

20.05.2024

15.07.2024

5.2.

Teleinformatyka

20.05.2024

15.07.2024

6.

Studia stacjonarne – II stopnia

6.1.

Informatyka

20.05.2024

15.07.2024

7.

Studia niestacjonarne – II stopnia

7.1.

Informatyka

20.05.2024

20.09.2024

8.

Studia stacjonarne – I stopnia

8.1.

Mechatronika

20.05.2024

15.07.2024

8.2.

Automatyka i robotyka

20.05.2024

15.07.2024

9.

Studia niestacjonarne – I stopnia

9.1.

Mechatronika

20.05.2024

17.12.2024

9.2.

Automatyka i robotyka

20.05.2024

20.09.2024

10.

Studia stacjonarne – I stopnia

10.1.

Mechanika i budowa maszyn

20.05.2024

15.07.2024

10.2.

Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

20.05.2024

15.07.2024

10.3.

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie

wiatrowe

20.05.2024

15.07.2024

11.

Studia stacjonarne – II stopnia

11.1.

Mechanika i budowa maszyn

20.05.2024

15.07.2024

11.2.

Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

20.05.2024

15.07.2024

12.

Studia niestacjonarne – I stopnia

12.1.

Mechanika i budowa maszyn

20.05.2024

17.12.2024

13.

Studia niestacjonarne – II stopnia

13.1.

Mechanika i budowa maszyn

20.05.2024

14.02.2025

13.2.

Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

20.05.2024

14.02.2025

14.

Studia stacjonarne – I stopnia

14.1.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

20.05.2024

15.07.2024

14.2.

Logistyka

20.05.2024

15.07.2024

14.3.

Transport

20.05.2024

15.07.2024

14.4.

Zarządzanie

20.05.2024

15.07.2024

15.

Studia stacjonarne – II stopnia

15.1.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

27.01.2025

14.02.2025

15.2.

Transport w języku angielskim

20.05.2024

14.02.2025

15.3.

Transport

27.01.2025

14.02.2025

15.4.

Logistyka

27.01.2025

14.02.2025

16.

Studia niestacjonarne – I stopnia

16.1.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

20.05.2024

20.09.2024

16.2.

Transport

20.05.2024

20.09.2024

16.3.

Logistyka

20.05.2024

20.09.2024

16.4.

Zarządzanie

20.05.2024

20.09.2024

17.

Studia niestacjonarne – II stopnia

17.1.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

20.05.2024

20.09.2024

17.2.

Transport

20.05.2024

20.09.2024

17.3.

Logistyka

20.05.2024

20.09.2024

 

  1. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku, dla którego termin zakończenia rekrutacji mija 15.07.2024 r., zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów 22.07.2024 r.

  2. W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów termin zakończenia rekrutacji ostatniego naboru przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2024/2025.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie rankingu punktów.

  1. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmuje komisja rekrutacyjna lub Rektor.

  2. Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

  3. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w terminach rekrutacji bądź w sposobie jej przeprowadzania niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, zmiany te zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Rektora.

Załącznik do

„Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Morskiej w Szczecinie oraz sposobu jej przeprowadzenia.”, Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 21.06.2023 r.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

AUSTRIA

Przedmioty szkolne (Zeugnis)

(skala 1-5)

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne

(Reifeprüfungszeugnis)

(skala 1-5)

 

Punkty PM

1

50

1

100

2

40

2

80

3

30

3

60

4

15

4

30

5

0

5

0

 

AZERBEJDŻAN

Przedmioty szkolne

(skala od 1 do 5 słowna)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne (skala 1-100)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

5 - Ə'la

50

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

4 - Yaxsi

37

3 - Kafi

25

2 - Meqbul

15

1 - Qeyri-meqbul

0

 

BIAŁORUŚ

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 1-10)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne CT/CE

(skala 1-100)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

10

50

 

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

9

45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

1-2

0

CZECHY

 

Przedmioty szkolne (skala 1-5)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne (Vysvedceni o maturitni zkousce)

(skala 1-5)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

1 (vyborny)

50

1 (vyborny)

100

2 (chvalitebny)

40

2 (chvalitebny)

80

3 (dobry)

30

3 (dobry)

60

4 (dostatecny)

15

4 (dostatecny)

30

5 (nedostatecny)

0

5 (nedostatecny)

0

 

FRANCJA

Egzaminy maturalne (Baccaulaureat) (skala 1-20)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

W = wynik z przedmiotu x 5

 

HOLANDIA

Egzaminy VWO-Diploma

(skala 1-10)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

10

100

9

90

8

75

7

50

6

30

5-1

0

 

GRUZJA

Przedmioty Sashualo ganatlebis atestasi, (skala 4-10)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

10

80

9

68

8

56

7

44

6

32

5

24

4

0

IRLANDIA

Ordinary level od 2017 r. (skala literowa)

Punkty PM

Higher level od 2017 r. (skala literowa)

Punkty PM

O1

60

H1

100

O2

54

H2

89

O3

48

H3

79

O4

42

H4

69

O5

36

H5

59

O6

30

H6

49

O7

24

H7

39

O8

0

H8

0

KAZACHSTAN

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 2-5)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy UNT (skala 1-25)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

5

80

25-21

100

4

68

20-14

55

3

32

13-4

12

2

0

3-1

0

LITWA

Przedmioty szkolne (skala 1-10)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy państwowe (Brandos Atestatas) (skala 1-100)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

10

50

 

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

9

45

8

37

7

30

6

27

5

15

1-4

0

 

MOŁDAWIA

Przedmioty szkolne (skala 1-10)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

10.00

50

9.00-9.99

45

8.00-8.99

37

7.00-7.99

30

6.00-6.99

27

5.00-5.99

15

1.00-4.99

0

NIEMCY

Przedmioty szkolne (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) (skala 1-6)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

 

Egzaminy Abiturprüfung (skala 1-15) poz. podst.

 

 

Punkty PM

 

Egzaminy Abiturprüfung (skala 1-15) poz. rozsz.

 

 

Punkty PM

1

50

15-13

80

15-13

100

2

45

12-10

72

12-10

90

3

37

9-7

60

9-7

75

4

25

6-4

40

6-4

50

5

15

3-1

24

3-1

30

6

0

 

 

 

 

 

ROSJA

Przedmioty szkolne (Atestat)

(skala 2-5)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy EGE

(skala 1-100)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

5

50

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

4

42

3

20

2

0

SŁOWACJA

Przedmioty szkolne (skala 1-5)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy maturalne (Vysvedčenie o maturitnej skúške)

(skala 1-100)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

1

50

 

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

zgodnie z wynikiem kandydata

2

40

3

30

4

15

5

0

SZWECJA

Do 2013 r. (skala literowa)

Punkty PM

Po 2013 r. (skala literowa)

Punkty PM

MVG

100

A

100

VG

85

B

90

G

40

C

75

IG

0

D

50

 

 

E

30

 

 

F

0

TURCJA

Przedmioty szkolne (skala procentowa)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

30% – 100%

Przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem kandydata i wymnażamy x 0,8

0% - 29,99%

0

 

UKRAINA

Przedmioty szkolne (Atestat/svidotstvo) (skala 1-12)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy ZNO Skala 100-200

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

Egzaminy NMT Skala 1-34

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

12

50

 

 

 

W = wynik z przedmiotu -

100

35-32

100

11

45

31-25

78

10

40

24-11

55

9

35

10-5

34

8

30

4-1

12

7

25

 

6

20

4-5

15

1-3

0

 

USA

Przedmioty szkolne (High School Diploma) (skala literowa)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

 

Egzaminy SAT/ACT/AP

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

A, A+

50

 

 

 

 

Skala zależna od egzaminu

A-

47

B+

43

B

40

B-

37

C+

33

C

30

C-

27

D+

23

D

20

D-

15

WIELKA BRYTANIA

General Certificate of Secondary Education (GCSE)4

(skala literowa)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy GCE AS-Levels4 (skala literowa)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

Egzaminy GCE A-Levels5 (skala literowa)

- poziom rozszerzony

 

Punkty PM

A*

50

A*

80

A*

100

A

40

A

72

A

90

B

35

B

60

B

75

C

30

C

48

C

60

D

25

D

36

D

45

E

20

E

24

E

30

WAEC / WASSCE / NECO – Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone

Przedmioty szkolne (skala literowo, liczbowa)

- poziom podstawowy

 

Punkty PM

A1

50

B2

40

B3

35

C4

30

C5

25

C6

20

D7, E8, F9

0

 

INNY KRAJ (skala procentowa)

 

 

Oceny na świadectwie dojrzałości / maturalnym

Przedmioty szkolne –

- poziom podstawowy punkty PM

Egzaminy maturalne -

- poziom rozszerzony punkty PM

90% - 100%

50

100

80% - 89,99%

45

90

60% - 79,99%

40

80

40% - 55,99%

28

56

20% - 39,99%

20

40

0 - 19,99%

0

0

4 *Oceny GCSE, AS i A z tego samego przedmiotu będą brane pod uwagę tylko raz

5 *Wymagane są co najmniej trzy egzaminy GCE A‐Levels.

INNY KRAJ (skala literowa i/lub opisowa)

 

 

Oceny na świadectwie dojrzałości / maturalnym

Przedmioty szkolne –

- poziom

podstawowy punkty PM

Egzaminy maturalne - poziom rozszerzony

punkty PM

A – Excellent

50

100

B – Very good

45

90

C – Good

40

80

D – Satisfactory or Credit

28

56

E – Mediocre or Pass

20

40

F – Fail

0

0

W przypadku kandydatów z krajów, w których funkcjonują inne, nieprzystające systemy ocen, komisja rekrutacyjna stosuje najbardziej zbliżony z podanych wyżej systemów ocen.

Każde świadectwo/ dokument niewymieniony w powyższym zestawieniu będzie analizowany i oceniany przez uczelnię indywidualnie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)