Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uam rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UAM w Poznaniu 2015/16

Uchwała nr 148/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Senat UAM uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjęcie kandydatów na I rok  studiów w UAM następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 2

Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada:

1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

2) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

§ 3

1. Przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne może mieć następujące formy:

 • konkursu świadectw dojrzałości
 • egzaminu pisemnego
 • egzaminu ustnego
 • rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej
 • rankingu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych
 • średniej ocen ze studiów wyższych
 • oceny z egzaminu dyplomowego
 • sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych
 • wstępu wolnego
 • na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

2. Postępowanie kwalifikacyjne może składać się z jednej lub więcej, wymienionych w ust. 1, form jednocześnie.

§ 4

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

1) tryb I - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

2) tryb II - dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający  do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

4. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia w Polsce studiów wyższych, określają odrębne przepisy.

2. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na zasadach rekrutacji obowiązujących  obywateli  polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

3. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia drugiego stopnia na zasadach  rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

§ 8

1. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów ustala rada podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek jej kierownika, a na wydziałach, w których działają instytuty, na wniosek właściwej rady instytutu.

2. Limity, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Rektor.

§ 9

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza postępowanie rekrutacyjne na wybrane kierunki/specjalności studiów przeprowadzane jest na Wydziałach w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w Instytucie Kultury Europejskiej, w Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Pile i Słubicach.

§ 10

1. W przypadku, gdy wstęp na studia nie jest wolny postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne  powołane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej  po zasięgnięciu opinii właściwej rady, a na wydziałach, w których działają instytuty - po zasięgnięciu opinii rady instytutu.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, jeden członek komisji rekrutacyjnej, sekretarze i egzaminatorzy (w liczbie zależnej od ilości kandydatów).

3. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, w skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, sekretarze (w liczbie zależnej od ilości kandydatów).

4. Przewodniczącego i członka komisji rekrutacyjnej oraz egzaminatorów powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

5. Sekretarza komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich, doktorantów albo pracowników administracji. Sekretarz bierze udział w pracach komisji rekrutacyjnej bez prawa głosu.

§11

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej, z wyjątkiem egzaminatora, należy:

1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu dodatkowych egzaminów wstępnych, jeżeli są one elementem postępowania kwalifikacyjnego,

3) przyznawanie punktów za poszczególne formy postępowania kwalifikacyjnego,

4) ogłaszanie wyników postępowania kwalifikacyjnego,

5) podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia na studia,

6) przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia,

7) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia oraz zawiadamianie ich o podjętej decyzji.

2. Do zadań egzaminatora komisji rekrutacyjnej należy:

1) przeprowadzanie egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej, sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych,

2) zgłaszanie propozycji oceny pisemnych prac egzaminacyjnych,

3) zgłaszanie propozycji oceny egzaminu ustnego/rozmowy kwalifikacyjnej,

4) zgłaszanie propozycji oceny poszczególnych elementów sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych.

§12

1. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

2. Obsługą administracyjną w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zajmują się sekretarze (w liczbie zależnej od ilości kandydatów).

3. Sekretarza powołuje się spośród nauczycieli akademickich, doktorantów albo pracowników administracji.

§ 13

1. Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która:

1) zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji,

2) dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, oraz spełnia wymagania określone w § 2.

2. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia związane z Internetową Rekrutacją, wykaz wymaganych dokumentów oraz terminy rejestracji i składania dokumentów określi Rektor w zarządzeniu w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

3. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:

1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,

2) wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości - zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów,

3) dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku/specjalności studiów - zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

4. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście do komisji rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie komisję rekrutacyjną o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do komisji rekrutacyjnej.

6. Uniwersytet umożliwi dostęp do komputerów, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia w systemie Internetowej Rekrutacji.

§14

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu. Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku/specjalności studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności, na które kandydaci dokonują rejestracji.

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, lub nieprzypisania jej do wybranego kierunku/specjalności studiów, kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

3. W szczególnych przypadkach Rektor, na wniosek kandydata, może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 15

1. Dziekani zobowiązani są do przygotowania zestawów zagadnień będących podstawą do opracowania pytań egzaminacyjnych na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji obowiązują egzaminy wstępne.

2. Zestawy zagadnień, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w terminie do 31 maja 2015 r.

§ 16

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których obowiązuje sprawdzian praktyczny/uzdolnień kierunkowych, przystąpienie do kolejnej części postępowania kwalifikacyjnego możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu tego sprawdzianu.

§ 17

1. Jeżeli formą postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin ustny, to przeprowadza ją przynajmniej dwóch egzaminatorów.

2. W sali, w której przeprowadza się egzamin pisemny, musi znajdować się przynajmniej dwóch egzaminatorów.

§ 18

1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ustaleniu przez komisję rekrutacyjną liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne formy tego postępowania oraz na ustaleniu łącznej liczby punktów stanowiącej końcowy wynik uzyskany przez kandydata.

2. Na końcowy  wynik uzyskany przez kandydata  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym może  się składać:

 • suma wyników z wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości
 • średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych, ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub ocena z egzaminu dyplomowego
 • suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym  przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom
 • wynik egzaminu/ów, rozmowy kwalifikacyjnej/kompetencyjnej
 • wynik sprawdzianu praktycznego/uzdolnień kierunkowych

3. Końcowy wynik uzyskany przez kandydata, który wyrażany jest w punktach, podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, o ile załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

§ 19

1. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przelicza się na punkty według następującej zasady:

 

bardzo dobry (5,0)

20

dobry plus (4,5)

16

dobry (4,0)

12

dostateczny plus (3,5)

8

dostateczny (3,0)

6

niedostateczny (2,0)

0

 

o ile załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

2. Za rozmowę kwalifikacyjną przyznaje się kandydatowi od 0 do 20 punktów, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji zawarte w załączniku do niniejszej uchwały określają inną liczbę punktów.

§ 20

1. W przypadku, gdy wyniki egzaminu maturalnego podane są na świadectwie dojrzałości w procentach, to dokonuje się przeliczenia na punkty według zasady 1 % = 1 punkt.

2. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w załączniku do niniejszej uchwały, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

§ 21

1. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:

matura IB

nowa matura

Poziom SL (punkty)

poziom podstawowy (procenty)

7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30

 

matura IB

nowa matura

poziom HL (punkty)

poziom rozszerzony (procenty)

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

25

1

10

0

0

 

o ile załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

2. Absolwentom szkół/oddziałów dwujęzycznych, wyniki matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadą:

 • 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%.

3. Kandydatom, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2, dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się proporcjonalnie na procenty nowej matury.

§ 22

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości lub oceny końcowe na świadectwie dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:              

o ile załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

 

skala ocen (5-2)

ocena:

5

4

3

2

punkty:

100

80

60

0

 

skala ocen (6-1)

ocena:

6

5

4

3

2

1

punkty:

100

85

65

50

35

0

 

§ 23

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności studiów sporządza się protokół zbiorczy.

2. Protokół zbiorczy powinien odzwierciedlać wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz posiadać podpis przewodniczącego i członka komisji rekrutacyjnej.

3. Skreślenia i poprawki w protokole zbiorczym powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata na danym kierunku/specjalności studiów sporządza się protokół indywidualny.

§ 24

1. Ustala się postępowanie prowadzące do wspólnej dla wszystkich trybów listy rankingowej.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 2, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na I rok studiów kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc.

§ 25

1. Listy rankingowe kandydatów zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz o liczbie punktów wymaganej do zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów ogłaszane są w systemie Internetowej Rekrutacji oraz na tablicach ogłoszeń odpowiednich wydziałów/instytutów.

2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do doręczenia komisji rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów. Termin doręczenia oznacza termin złożenia  kompletu  wymaganych  dokumentów  we  właściwej  komisji  rekrutacyjnej.  Termin doręczenia kompletu wymaganych dokumentów określa zarządzenie, o którym mowa w § 13 ust. 2. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

3. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wypełnienia limitu miejsc mogą składać oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania na UAM. Powyższe oświadczenie musi zostać złożone w terminie oraz w formie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 13 ust. 2. Z grupy osób, które złożyły oświadczenia, komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu miejsc, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia, zobowiązani są do doręczenia komisji rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.

§ 26

1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne polega na złożeniu wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc, komplet wymaganych dokumentów przyjmowany jest do wypełnienia limitu miejsc, jednak nie później niż do 31 października. W tym przypadku złożenie kompletu wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

2. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których wstęp jest wolny, przyjmowanie dokumentów odbywa się w terminie określonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W tym przypadku złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

§ 27

1. Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego limit miejsc pozostaje niewypełniony, Rektor może na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej ustalić termin rekrutacji uzupełniającej. Rekrutację uzupełniającą przeprowadzają dotychczasowe komisje rekrutacyjne na zasadach obowiązujących podczas rekrutacji podstawowej.

2. W przypadku, gdy limit miejsc pozostaje nadal niewypełniony uruchomienie albo nieuruchomienie danego kierunku/specjalności studiów następuje wyłącznie w drodze decyzji Rektora. Rektor podejmuje decyzję w tej sprawie po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności pomimo niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku/specjalności studiów.

§ 28

Komisja  rekrutacyjna  kończy  swoją  działalność  po  ustaleniu  listy  osób  przyjętych  na  studia i przekazaniu do dziekanatu kompletu dokumentów osób przyjętych na studia.

§ 29

O  decyzji  w  sprawie  przyjęcia  na  I  rok  studiów  kandydata  zawiadamia  się,  pouczając  go  o możliwości oraz terminie wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

§ 30

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia, gdy wstęp na studia nie jest wolny, służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej powołanej w trybie określonym w Statucie UAM. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

3. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

4. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego, o czym należy pouczyć kandydata.

§ 31

1. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie przyjęcia na studia, gdy wstęp na studia jest wolny, służy odwołanie do Rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

3. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

4. Od decyzji Rektora przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego, o czym należy pouczyć kandydata.

§ 32

Kandydatowi  może  być  udostępniona  jego  pisemna  praca  egzaminacyjna  za  zgodą  Rektora i wyłącznie osobiście w Dziale Nauczania UAM, w obecności pracownika Działu. Kandydat nie może w żaden sposób wykonać kopii pracy.

§ 33

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ostatni rok studiów pierwszego stopnia będący słuchaczami lub absolwentami Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, nad którymi opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionego i podpisanego formularza stanowiącego podanie o przyjęcie na studia,

2) kopii świadectwa dojrzałości poświadczonej przez UAM,

3) zaświadczenia z właściwego Kolegium Nauczycielskiego o zaliczeniu V semestru nauki w Kolegium lub dyplomu ukończenia Kolegium,

4) 2  fotografii kolorowych o wymiarze 35 x 45 mm (zgodnych  z  wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczonej przez UAM.

2. Termin składania dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostanie określony do 1 marca 2015 r.

3. W sprawie postępowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy jak w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny.

§ 34

Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za  świadczone  usługi edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Obejmują one m.in. odpłatność za studia niestacjonarne, odpłatność za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, odpłatność za studia stacjonarne prowadzone wyłącznie w języku obcym, odpłatność za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach   stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatność za powtarzanie zajęć (przedmiotów) z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Szczegółowe zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

§ 35

Uchwałę podaję się do wiadomości publicznej i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Szczegółowe zasady rekrucji na poszczególne wydziały dostępne na stronie https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/dodatkowe-informacje/rekrutacja-20152016

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)