Zasady rekrutacji na UP w Krakowie na rok 2018/2019

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UP 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Senatu nr 1/24.04.2017 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019.

W oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił na wniosek Rad Wydziałów następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019:

 

§1

Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym może być osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (wymagany stopień i rodzaj ukończonych studiów reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Uwaga dla absolwentów roku 2017/2018:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

 

§2

  1. Komisje rekrutacyjne dokonają przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego.
  2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§3

Podstawowa rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. Rekrutacja śródroczna zostanie przeprowadzona w terminie od 14 stycznia do 15 lutego 2019 roku. Szczegółowe terminy składania dokumentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na studia ustali dziekan w ramach wydziału.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)