Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Politechnika Lubelska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na Politechnikę Lubelską 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Lubelskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 19/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art.  169  ust.  2  Ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą”, Senat u c h w a l a, co następuje:

 

I.Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała określa warunki, tryb i termin rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na pierwszy rok studiów dla wskazanych znakiem  „x”  w  poniższej  tabeli  kierunków  studiów  prowadzonych   w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

 

 

 

 

Lp.

 

 

Kierunek studiów

Studia

język wykładowy

polski

angielski

rosyjski

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

drugiego

stopnia

1.

architektura

x

x

-

-

x

-

2.

budownictwo

x

x

x

x

x

-

 

3.

edukacja techniczno-

informatyczna

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

4.

elektrotechnika

x

x

x

x

x

x

5.

finanse

i rachunkowość

x

-

x

-

-

-

6.

informatyka

x

x

x

x

x

-

7.

inżynieria

bezpieczeństwa

x

-

x

-

-

-

8.

inżynieria

biomedyczna

x

x

x

x

-

-

9.

inżynieria

materiałowa

x

x

x

x

-

-

 

10.

inżynieria

odnawialnych źródeł energii

 

x

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

11.

inżynieria

produkcji

x

x

x

x

-

-

12.

inżynieria

-

-

x

-

-

-

 

 

systemów bezpieczeństwa

wewnętrznego

 

 

 

 

 

 

13.

inżynieria

środowiska

x

x

x

x

x

-

 

14.

marketing

i komunikacja rynkowa

 

x

 

-

 

x

 

-

 

-

 

-

15.

matematyka

x

x

x

x

-

-

 

16.

mechanika

i budowa maszyn

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

17.

mechatronika

x

x

x

x

-

-

18.

transport

x

x

x

x

-

-

19.

zarządzanie

x

x

x

x

x

x

 

20.

zarządzanie

i inżynieria produkcji

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

-

 

 1. Przyjęcia na studia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc określonej dla poszczególnych kierunków studiów odrębną  uchwałą  Senatu Politechniki Lubelskiej.

 2. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy.

 3. Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 4. Warunki     rekrutacji      na      pierwszy      rok      studiów      stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia będą uwzględniane skale ocen w zależności od posiadanego przez kandydata świadectwa dojrzałości.

 6. O  przyjęcie  na  studia  pierwszego  stopnia  na  warunkach  określonych   w    Uchwale    mogą     ubiegać    się    kandydaci     –    obywatele    polscy    i cudzoziemcy, których uprawnienie do ubiegania się o przyjęcia na studia wynika z art. 93 i 93a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943).

 7. Warunki     rekrutacji      na      pierwszy      rok      studiów      stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

 8. O przyjęcie na studia drugiego stopnia, w zależności od kierunku studiów, mogą ubiegać się kandydaci – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełniają warunki określone niniejszą Uchwałą.

 1. O przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia na warunkach określonych   w   niniejszej   Uchwale   mogą   ubiegać   się   cudzoziemcy,   o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy.

 2. Zasady   przyjmowania   na   studia    cudzoziemców,    o    których    mowa w ust. 10, określa Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

 3. Zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej.

 4. Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego w stosunku do kandydatów  na studia będących  osobami  niepełnosprawnymi  w  przypadku egzaminów wstępnych określa Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

II.Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan albo prodziekan lub inna osoba powołana przez dziekana.

 3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. prowadzenie bieżącej  obsługi  i  nadzorowanie  procesu  rekrutacji  z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji kandydatów, zwanej dalej ERK;

  2. zapoznanie kandydatów z  warunkami  rekrutacji  oraz  zawiadamianie o miejscach i terminach wykonywania czynności rekrutacyjnych;

  3. przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego;

  4. przyjmowanie dokumentów;

  5. weryfikacja danych  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  z danymi zamieszczonymi w systemie ERK;

  6. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na  studia;

  7. zawiadamianie         kandydatów          o         wynikach          postępowania rekrutacyjnego;

  8. sporządzanie protokołów;

  9. przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

  10. składanie sprawozdań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

  11. wydawanie,     na   prośbę    kandydatów,    zaświadczeń    o    uzyskanych wynikach w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Od decyzji  wydziałowych  komisji  rekrutacyjnych  przysługuje kandydatom odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Odwołania  do  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej   kandydaci   składają za pośrednictwem wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 3. Przewodniczącym  Uczelnianej  Komisji   Rekrutacyjnej   jest   prorektor  ds. studenckich.

 4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

  2. rozpatrywanie      odwołań      kandydatów       na     studia      od      decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w sprawach przyjęć na studia.

 5. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania   rekrutacyjnego    oraz    odpowiadają    za    przygotowanie   i właściwe zabezpieczenie dokumentów egzaminacyjnych.

 

III.Zakres i przebieg postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma na celu sporządzenie listy rankingowej kandydatów na określony kierunek i formę studiów na podstawie:

  1. dla studiów pierwszego stopnia:

   • wyników     ze    świadectwa    dojrzałości    lub    innego    dokumentu wymienionego w Rozdziale I Postanowienia Ogólne ust. 7,

   • egzaminu wstępnego (jeśli dotyczy kandydata),

   • ocen         ze         świadectwa         ukończenia         szkoły          średniej, ponadgimnazjalnej;

  2. dla studiów drugiego stopnia:

   • ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych,

   • uzyskanej średniej ocen ze studiów,

   • rozmowy kwalifikacyjnej,

   • egzaminu wstępnego

lub    na    podstawie     więcej    niż    jednej    z    wyżej     wymienionych     form jednocześnie.

 1. Kandydaci umieszczani są na liście rankingowej w kolejności uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych LPR (od najwyższej do najniższej), która określa kolejność przyjmowania na studia.

 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając ustalone przez Senat Uczelni planowane liczby miejsc, podejmują decyzje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia oraz  sporządzają  listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określone kierunki i  formy studiów oraz mogą sporządzać listy rezerwowe. Komisje mogą ustalić minimalną    liczbę     punktów     rekrutacyjnych     LPR     uprawniającą    do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej.

 1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanej przez kandydatów liczby punktów rekrutacyjnych LPR w ramach planowanych liczb miejsc ustalonych dla danego kierunku i formy studiów.

 2. Umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

 3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć w miejscu i terminie określonych w załącznikach do Uchwały komplet wymaganych dokumentów, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia.  Niedopełnienie  tego  obowiązku  uznaje  się  za  rezygnację  z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 4. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują  stosowne   decyzje   oraz   sporządzają   listy   osób   przyjętych  i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów. O podjętej przez komisje decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej. Osoby nieprzyjęte na studia  mogą  odebrać  decyzje  odmowne   osobiście   w   ciągu   14   dni   od umieszczenia informacji o nieprzyjęciu w systemie ERK.

 5. W przypadku gdy liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zakwalifikować do przyjęcia osoby z list rezerwowych z zachowaniem kolejności wynikającej z list rankingowych. Osoby te są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów (dokonania rejestracji na studia) w terminie i miejscu ustalonym przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Proces uzupełniania listy zakwalifikowanych o osoby z listy  rezerwowej może być  powtarzany  aż do momentu zakwalifikowania ostatniej osoby z listy rezerwowej.

 6. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba osób przyjętych jest niższa od planowanej liczby miejsc, a na liście rezerwowej jest niewystarczająca liczba kandydatów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Wydziałowej      Komisji      Rekrutacyjnej,       może       podjąć       decyzję   o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru kandydatów. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych    LPR    będącą    podstawą     rejestracji     elektronicznej   w uzupełniającym naborze kandydatów.

 7. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne prezentują wyniki w formie uzgodnionej z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 1. Złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, ich odbiór oraz odbiór decyzji dotyczącej przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia mogą być dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia. Wzór upoważnienia dla pełnomocnika określa rektor w drodze zarządzenia.

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury rekrutacji, rozumiane jako pierwszy i ostatni dzień na wysłanie przez kandydata na studia aplikacji w systemie ERK, obejmują:

  1. na kierunkach  rozpoczynających  się  od  semestru  zimowego  okres  od 21 maja 2018 r. do:

 1. na kierunku architektura – 22 czerwca 2018 r.,

 2. na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych – 3 lipca 2018 r., na studiach niestacjonarnych – 17 lipca 2018 r.;

  1. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowy harmonogram czynności rekrutacyjnych (w szczególności terminy egzaminów, rozmowy kwalifikacyjnej, ogłoszenia wyników, złożenia kompletu dokumentów itp.) podają do publicznej wiadomości przewodniczący właściwych dla danego kierunku studiów wydziałowych komisji rekrutacyjnych, działając w porozumieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. W  przypadku  gdy  liczba  osób   przyjętych   na   studia   jest   niższa   od planowanej liczby miejsc, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, działając w porozumieniu z przewodniczącymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych, może określić terminy rekrutacji uzupełniającej (kolejne tury).

Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w terminach:

 1. na    kierunkach    studiów     stacjonarnych     rozpoczynających     się  od semestru zimowego:  od  4  lipca  do  8  lipca  2018  r.,  od  9  lipca  do 15 lipca  2018  r.,  od  16  lipca  do  20  lipca  2018  r.,  od  21  lipca  do  16  września  2018  r.;  na  kierunkach  studiów  niestacjonarnych  od 21 lipca do 16 września 2018 r.;

 2. na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających się od semestru letniego: od 1 lutego do  6  lutego 2019 r., od 7 lutego do 13 lutego 2019  r., od 14 lutego do  17 lutego  2019 r., od 18 lutego do 20 lutego 2019 r.

 

IV.Wymagane dokumenty

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonych w załącznikach. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

 1. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje:

  1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;

  2. kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;

  3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy jedynie kandydatów      na      studia      drugiego       stopnia)       poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki   Lubelskiej   lub   notarialnie    oraz    kopię    suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z  indeksu  i zaświadczenie  o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);

 2. oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);

 3. 3 aktualne jednakowe fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą    kandydat     przekazuje     poprzez     system     ERK),     zgodnie  z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (czytelnie podpisane na odwrocie);

 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie;

 5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające    u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (kierunki studiów, na których wymagane będzie wykonanie badań lekarskich, wymienione są w ust. 4 niniejszego rozdziału) jako warunek niezbędny do przyjęcia na ten kierunek studiów;

 6. w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną jak w pkt 2;

 7. oryginalne   pełnomocnictwo,   w   przypadku    osoby    występującej    w imieniu kandydata;

 8. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia.

 9. Komplet dokumentów wymaganych od  cudzoziemców  określony  jest w ust. 6 Załącznika nr 4.

 10. Kierunki studiów, na których wymagane jest  przedstawienie  zaświadczenia   lekarskiego   o   braku    u    kandydata    przeciwwskazań  do studiowania na wybranym kierunku studiów: architektura, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria produkcji, inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, inżynieria  środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej  EB  uzyskanym  w  2018   r.   jest   zobowiązany   przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów do dnia 10 września 2018 r.

 2. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wydania, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 3. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:

 • dokonanie rejestracji na studia,

 • złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,

 • odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

 • przeniesienie dokumentów na inny kierunek,

 • odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.

 

V.Opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia

 

 1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, zwaną opłatą rekrutacyjną, w wysokości określonej zarządzeniem rektora, nie wyższej niż opłata maksymalna określona rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 2. Opłatę rekrutacyjną kandydat wnosi na indywidualne konto  wygenerowane podczas procesu elektronicznej rejestracji na studia (ERK), w  terminie  umożliwiającym  uznanie  na  rachunku   Uczelni,  najpóźniej w dwa dni po zakończeniu elektronicznej rejestracji na studia.

 3. Wniesienie opłaty jest traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia. Do postępowania rekrutacyjnego  dopuszczeni  będą jedynie kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynęła na konto bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

 4. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów, na który dokonał rejestracji w systemie ERK.

 5. Opłata  rekrutacyjna   może   zostać   zwrócona   kandydatowi   jedynie w przypadku:

 

 1. braku możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego (dotyczy kandydatów zdających maturę w 2018 roku);

 2. unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty;

 3. nieuruchomienia kierunku studiów.

Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata, na rachunek przez niego wskazany. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

 

VI.Postanowienia końcowe

 

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Uchwale decyzje podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Niniejsza Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie w miejscach dostępnych na terenie Politechniki Lubelskiej oraz na stronie internetowej www.pollub.pl.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej.

 

W Politechnice Lubelskiej prowadzi się Elektroniczną Rejestrację Kandydatów na studia, zwaną dalej ERK, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i  drugiego  stopnia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kandydat.pollub.pl.

 1. Systemem   ERK  zarządza  Centrum  Informatyczne  PL   we  współpracy   z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej.

 2. W ramach ERK kandydat na studia zobowiązany jest:

  1. zapoznać    się    z    regulaminem    postępowania    rekrutacyjnego    i    go zaakceptować;

  2. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie ERK;

  3. dokonać wyboru wydziału, kierunku i formy studiów;

  4. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych;

  5. wprowadzić,     zgodnie    z    określonymi     zasadami,    dane    niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

  6. dokonać opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas procesu ERK.

 3. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wybór każdego dodatkowego kierunku czy formy studiów związany jest z wygenerowaniem dla kandydata innego numeru rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

 4. Kandydaci rejestrują się na poszczególne kierunki studiów poprzez stronę systemu ERK z komputera podłączonego do Internetu. System umożliwia wygenerowanie: ankiety osobowej, druku przelewu  opłaty  wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz skierowania na badania lekarskie (na kierunki określone w Rozdziale IV Wymagane dokumenty ust. 4).

 5. Kandydatom, którzy nie mają dostępu do Internetu, wydziałowe komisje rekrutacyjne umożliwią w ustalonych terminach i miejscach dokonanie rejestracji na przygotowanych stanowiskach komputerowych.

 6. Kandydaci, którzy zdają egzamin lub egzaminy wstępne na Uczelni, zobowiązani   są   sprawdzić   termin   i   miejsce   egzaminu.   Informacje   te znajdować się będą na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej właściwego wydziału lub w systemie ERK.

 

 1. System ERK umożliwia kandydatowi sprawdzenie  jego  statusu  na  każdym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kandydat jest zobligowany  do kontrolowania swojego konta nie rzadziej niż co 2 dni. Poprzez system ERK kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji oraz wzywany do uzupełnienia braków formalnych.

 2. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonywania zmian spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

 3. Kandydaci   zakwalifikowani   do   przyjęcia   na   studia   umieszczają   w systemie ERK plik zawierający elektroniczną wersję fotografii identyczną  z  fotografiami  dostarczonymi   do   komisji   wydziałowej  w komplecie dokumentów  i  spełniający  wymogi  techniczne  podane  w systemie ERK.

 4. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do dokonania rejestracji na studia, czyli dostarczenia wymaganych dokumentów. Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia rejestracji zamieszczane są na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych wydziałów.

 5. Status kandydata może ulegać zmianie do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 6. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za doręczone drugiego dnia od dnia zamieszczenia.

 7. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych,  niepełnych  lub  nieprawidłowych  danych,  a  w  szczególności  za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej oraz ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem zmiany decyzji odnośnie danego kandydata.

 8. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim, w szczególności za  zmiany  danych  w systemie ERK autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

 9. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z    informacjami, o których mowa  w ust. 8 i ust. 13.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)